Więź mieszkańców z miastem. Studium socjologiczne poprzemysłowej Łodzi

Autorzy

Kamil Brzeziński
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Metod i Technik Badań Społecznych
https://orcid.org/0000-0002-3015-1294

Słowa kluczowe:

socjologia miasta, miasto poprzemysłowe, więzi społeczne, przywiązanie do miejsca, Łódź

Streszczenie

Monografia poświęcona została tematyce więzi mieszkańców z miastem. Stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: czy w kształtującej się, nowej, globalizującej się rzeczywistości społecznej skazani jesteśmy na mniej lub bardziej przymusowe wykorzenienie z „małych ojczyzn” – miast i miasteczek? Rozważania prowadzone są w odniesieniu do Łodzi, która jest interesującym miejscem do zbadania poziomu miejskich więzi ze względu na swój poprzemysłowy charakter oraz krótką, acz dość intensywną przeszłość. Począwszy od procesu intensywnej industrializacji i urbanizacji, przez doświadczenia gospodarki centralnie planowanej, a skończywszy na transformacji ustrojowej oraz wolnorynkowej weryfikacji i oddziaływaniu sił globalnych.

Uzyskane wyniki, poza walorem czysto poznawczym, mogą stanowić także cenną inspirację dla przedstawicieli władz miast do kształtowania polityk miejskich w ośrodkach, które podobnie jak Łódź pełniły rolę centrum przemysłowego, a w wyniku transformacji utraciły tą funkcję. Rezultaty badania mogą wskazywać kierunki działań, które przyczynią się do wzrostu poziomu przywiązania mieszkańców do miasta, a w rezultacie ograniczą tendecje migracyjne.

Biogram autora

Kamil Brzeziński - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Metod i Technik Badań Społecznych

Kamil Brzeziński – doktor nauk społecznych w zakresie socjologii. Adiunkt w Katedrze Metod i Technik Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Przez dziesięć lat asystent w Katedrze Socjologii Wsi i Miasta, kierowanej przez prof. Pawła Starostę. Specjalizuje się w socjologii miasta, zagadnieniach związanych z partycypacją społeczną oraz badaniach jakościowych. Autor publikacji naukowych z zakresu partycypacji, socjologii miasta i studiów miejskich, a także realizator i współrealizator wielu projektów o charakterze naukowym, partycypacyjnym i społecznym. Dodatkowo terapeuta Solution-Focused Brief Therapy.

Bibliografia

Agresti, A., Finlay, B. (2009). Statistical Methods for the Social Sciences. 4th Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Zobacz w Google Scholar

Anioł, W. (2002). Paradoksy globalizacji. Warszawa: Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.
Zobacz w Google Scholar

Arnstein, S.R. (2012). Drabina partycypacji, przeł. J. Bożek. W: S.R. Arnstein et al. Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, s. 12–39.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles (1964). Polityka z dodaniem pseudo-arystotelesowej Ekonomiki, przeł. L. Piotrowicz, wstęp K. Grzybowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles (2003). Polityka, przeł. P. Piotrowicz. W: Dzieła wszystkie, t. I. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Augé, M. (2011). Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, przeł. R. Chymkowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Babbie, E. (2007). Badania społeczne w praktyce, przeł. W. Betkiewicz, M. Bucholc et al. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Bank Światowy (World Bank) – dane na temat poziomu urbanizacji, http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=SP.URB.TOTL.IN.ZS&country= (dostęp: 19.08.2017).
Zobacz w Google Scholar

Barber, B.R. (2014). Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta, przeł. H. Jankowska, K. Makaruk. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.
Zobacz w Google Scholar

Bauman, Z. (1997a). Wśród nas nieznajomych – czyli o obcych w (po)nowoczesnym mieście. W: A. Zeidler-Janiszewska (red.), Pisanie miasta. Czytanie miasta. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, s. 145–158.
Zobacz w Google Scholar

Bauman, Z. (1997b). Glokalizacja, czyli komu globalizacja, a komu lokalizacja. „Studia Socjologiczne”, 3, s. 53–69.
Zobacz w Google Scholar

Bauman, Z. (1999). Nowoczesność i ponowoczesność. W: Z. Bokszański et al. (red.), Encyklopedia socjologii, t. 2: K–N. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 350–355.
Zobacz w Google Scholar

Bauman, Z. (2000a). Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, przeł. E. Klekot. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Zobacz w Google Scholar

Bauman, Z. (2000b). Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
Zobacz w Google Scholar

Bauman, Z. (2008). Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie, przeł. J. Margański. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Zobacz w Google Scholar

Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Beck, U., Bonss, W., Lau, C. (2003). The Theory of Reflexive Modernization: Problematic, Hypotheses and Research Programme. „Theory, Culture & Society”, 20 (2), s. 1–33.
Zobacz w Google Scholar

Bednarski, H. (2003). Globalizacja i regionalizm a edukacja. „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Pedagogika”, 12, s. 137–146.
Zobacz w Google Scholar

Bedyńska, S., Brzezicka, A. (red.) (2007). Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”.
Zobacz w Google Scholar

Bell, D. (1976). The Coming of Post-industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books.
Zobacz w Google Scholar

Bell, P.A., Green, T.C., Fisher, J.D., Baum, J.D. (2004). Psychologia środowiskowa, przeł. A. Jurkiewicz et al. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Bierwiaczonek, K. (2008). Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta. Studium porównawcze z socjologii przestrzeni na przykładzie Będzina, Cieszyna, Mikołowa i Żywca. Mysłowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.
Zobacz w Google Scholar

Bierwiaczonek, K., Nawrocki, T. (2017). Społeczna identyfikacja z miastem. W: K. Bierwiaczonek, M. Dymnicka, K. Kajdanek, T. Nawrocki. Miasto, przestrzeń, tożsamość. Studium trzech miast: Gdańsk, Gliwice, Wrocław. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 253–273.
Zobacz w Google Scholar

Błaszczyk, M. (2003). Rozważania nad lokalną tożsamością mieszkańców Wrocławia. W: Z. Kurcz, Z. Morawski (red.), Sytuacja i rola wielkiego miasta w procesie transformacji. Studium porównawcze rozwoju ekonomicznego i procesów na przykładzie Wrocławia i Lipska: kontynuacje. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 169–182.
Zobacz w Google Scholar

Bokszański, Z. (2007). Indywidualizm a zmiana społeczna. Polacy wobec nowoczesności: raport z badań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Bowlby, J. (2007). Przywiązanie, przeł. M. Polaszewska-Nicke. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Broda, A. (2015). Turysta, włóczęga, wycieczkowicz: stosunek do idei narodowej jako wyznacznik statusu. „Zoon Politikon”, 6, s. 199–217.
Zobacz w Google Scholar

Brodie, E., Cowling, E., Nissen, N. (2009). Understanding Participation: A Literature Review. London: National Council for Voluntary Organisations.
Zobacz w Google Scholar

Brosz, J. (2013). Sztuka w mieszkaniu czy sztuka (za)mieszk(iw)ania? „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, 14 (1), s. 28–38.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński, J. (2007). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński, K. (2011). Nowe centrum jako remedium na problemy Łodzi. „Przegląd Socjologiczny”, LX (2–3), s. 393–422.
Zobacz w Google Scholar

Castells, M. (1982). Kwestia miejska, przeł. B. Jałowiecki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Castells, M. (2008). Społeczeństwo sieci, przeł. M. Marody, K. Pawluś, J. Stawiński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

CBOS (1997). Moja miejscowość, region, kraj – stosunek do miejsca zamieszkania, Komunikat z badań. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

CBOS (2002). O tożsamości Polaków. Komunikat z badań. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

CBOS (2009). Małe ojczyzny – poczucie przynależności Polaków. Komunikat z badań. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

CBOS (2015a). Polacy o swoim przywiązaniu do miejsca zamieszkania i kraju. Komunikat z badań. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

CBOS (2015b). Zadowolenie z życia. Komunikat z badań. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

CBOS (2016). Zadowolenie z życia. Komunikat z badań. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

CBOS (2017). Zadowolenie z życia. Komunikat z badań. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chałubiński, M., Kwilecki A. (2002). Socjologia polska do roku 1945. W: Z. Bokszański et al. (red.), Encyklopedia socjologii, t. 4: S–Ż. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 232–238.
Zobacz w Google Scholar

Czekaj, K. (2007). Socjologia Szkoły Chicagowskiej i jej recepcja w Polsce. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego.
Zobacz w Google Scholar

Davies, N. (2002). Europa. Rozprawa historyka z historią, przeł. E. Tabakowska. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
Zobacz w Google Scholar

Denzin, N.K. (1970). The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods. Chicago: Aldine Publishing Company.
Zobacz w Google Scholar

Długosz, D., Wygnański, J.J. (2005). Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej. Warszawa: Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych.
Zobacz w Google Scholar

Domaradzka, A. (2021). Klucze do miasta. Ruch miejski jako nowy aktor w polu polityki miejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Doxiadis, C. (1966). Ekistics. An Introduction to the Science of Human Settlements. Oxford: Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Dukała, K., Jurzak-Mączka, K., Mączka, J. (2012). CPTED – teoria, praktyka, skuteczność. W: J. Czapska (red.), Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni: teoria – badania – praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 19–76.
Zobacz w Google Scholar

Durkheim, É. (1999). O podziale pracy społecznej, przeł. K. Wakar. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Dymnicka, M. (2007). Osiedla za bramą a ciągłość kulturowa i społeczna w kształtowaniu przestrzeni miejskiej. W: B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społeczne Academica, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 53–71.
Zobacz w Google Scholar

Dymnicka, M. (2013). Przestrzeń publiczna a przemiany miasta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Dzieciuchowicz, J. (2014). Ludność Łodzi – rozwój i przemiany strukturalne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego, przeł. P. Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Florida, R. (2010). Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, przeł. T. Krzyżanowski, M. Penkala. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
Zobacz w Google Scholar

Florida, R. (2012). It’s Up to the Cities to Bring America Back, https://www.businessinsider.com/richard-florida-its-up-to-the-cities-to-bring-america-back-2012-2?IR=T (dostęp: 20.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Fried, M. (1963). Grieving for a Lost Home. W: L.J. Duhl (red.), The Urban Condition. People and Policy in the Metropolis. New York: Basic Books, s. 359–379.
Zobacz w Google Scholar

Frysztacki, K. (2009). Socjologia problemów społecznych. Wykłady z socjologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Gehl, J. (2009). Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, przeł. M.A. Urbańska. Kraków: Wydawnictwo RAM.
Zobacz w Google Scholar

Gehl, J. (2014). Miasta dla ludzi, przeł. S. Nogalski. Kraków: Wydawnictwo RAM.
Zobacz w Google Scholar

Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szułżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Giddens, A. (2004). Socjologia, przeł. A. Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Giddens, A. (2008). Konsekwencje nowoczesności, przeł. E. Klekot. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Glaeser, E. (2011). Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier. New York: Penguin Books.
Zobacz w Google Scholar

Graham, W. (2016). Miasta wyśnione. Siedem wizji urbanistycznych, które kształtują nasz świat, przeł. A. Sak. Kraków: Wydawnictwo Karakter.
Zobacz w Google Scholar

Granovetter, M.S. (1973). The Strength of Week Ties. „American Journal of Sociology”, 78 (6), s. 1360–1380.
Zobacz w Google Scholar

Growiec, K. (2011). Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica.
Zobacz w Google Scholar

GUS (2022). Informacja o wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na poziomie województw, powiatów i gmin, Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-ostateczne/informacja-o-wynikach-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021-na-poziomie-wojewodztw-powiatow-i-gmin,1,1.html (dostęp: 20.08.2022).
Zobacz w Google Scholar

Habermas, J. (1999). Teoria działania komunikacyjnego, t. 1: Racjonalność działania a racjonalność społeczna, przeł. A.M. Kaniowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Hall, E.T. (2005). Ukryty wymiar, przeł. T. Hołówka. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza.
Zobacz w Google Scholar

Hamm, B. (1990). Wprowadzenie do socjologii osadnictwa, przeł. A. Rosłan. Warszawa: Książka i Wiedza.
Zobacz w Google Scholar

Hannerz, U. (2006). Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, przeł. E. Klekot. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Hardin, R. (2009). Zaufanie, przeł. A. Gruba. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
Zobacz w Google Scholar

Harvey, D. (2012). Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, przeł. A. Kowalczyk, W. Marzec et al. Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.
Zobacz w Google Scholar

Hemer, A. (2014). Twarz lodzermenscha, czyli wizerunek człowieka łódzkiego w „Ziemi obiecanej” Władysława Stanisława Reymonta. „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze”, 3, s. 309–328.
Zobacz w Google Scholar

Hidalgo, M.C., Hernández, B., Salazar-Laplace, M.E., Hess, S. (2007). Place Attachment and Place Identity in Natives and Non-natives. „Journal of Environmental Psychology”, 27 (4), s. 310–319.
Zobacz w Google Scholar

Homans, G.C. (1962). Sentiments and Activities. Essays in Social Sciences. New York: Free Press of Glencoe.
Zobacz w Google Scholar

Howard, E. (2009). Trzewia Lewiatana: miasta-ogrody i narodziny przedmieścia kulturalnego, przeł. P. Borman, A. Czyżewski. Warszawa: Państwowe Muzeum Etnograficzne.
Zobacz w Google Scholar

Hunter, A. (1982). Symbolic Communities. The Persistence and Change of Chicago’s Local Communities. Chicago: The University of Chicago Press.
Zobacz w Google Scholar

Hyde, D. (2014). Why Britain’s state pension is ‘one of the worst in Europe’. “The Telegraph”, http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/pensions/11189414/Why-Britains-state-pension-is-one-of-the-worst-in-Europe.html (dostęp: 20.10.2017).
Zobacz w Google Scholar

Jacher, W. (1987). Więź społeczna w teorii i praktyce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Zobacz w Google Scholar

Jacobs, J. (2015). Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, przeł. Ł. Mojsak. Warszawa: Fundacja Centrum Architektury.
Zobacz w Google Scholar

Jakubczak, F. (1969). Więź mieszkańców z miastem. W: S. Nowakowski (red.), Warszawa. Socjologiczne problemy stolicy i aglomeracji. Warszawa: Książka i Wiedza.
Zobacz w Google Scholar

Jałowiecki, B. (1998). Socjologia miasta. W: Z. Krawczyk, K. Sowa (red.), Socjologia w Polsce. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, s. 221–239.
Zobacz w Google Scholar

Jałowiecki, B. (2000). Społeczna przestrzeń metropolii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Jałowiecki, B. (2003). Tożsamość ludzi, tożsamość miejsc. W: M. Dymnicka, Z. Opacki (red.), Tożsamość miejsca i ludzi. Gdańszczanie i ich miasto w perspektywie historyczno-socjologicznej. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 146–152.
Zobacz w Google Scholar

Jałowiecki, B. (2007). Fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni. W: B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 11–28.
Zobacz w Google Scholar

Jałowiecki, B. (2009). Społeczne oblicza metropolii. Czy istnieje klasa metropolitalna? W: B. Jałowiecki (red.), Czy metropolia jest miastem? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 50–66.
Zobacz w Google Scholar

Jałowiecki, B. (2011). Miejsce, przestrzeń, obszar. „Przegląd Socjologiczny”, LX (2–3), s. 9–28.
Zobacz w Google Scholar

Jałowiecki, S. (1978). Problematyka więzi społecznej. „Studia Socjologiczne”, 4 (71), s. 67–79.
Zobacz w Google Scholar

Jałowiecki, B., Szczepański, M.S. (2006). Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Jałowiecki, B., Krajewska, M., Olejniczak, K. (2003). Klasa metropolitalna w przestrzeni Warszawy. „Studia Regionalne i Lokalne”, 1 (11), s. 59–75.
Zobacz w Google Scholar

Kałuża-Kopias, D. (2011). Migracje seniorów w największych miastach w Polsce. W: J.T. Kowaleski (red.), Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski. Przyczyny. Etapy. Następstwa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 69–105.
Zobacz w Google Scholar

Kałuża-Kopias, D. (2014). Atrakcyjność migracyjna wielkich miast – stan obecny. „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, 27, s. 41–54.
Zobacz w Google Scholar

Kapuściński, R. (1995). Lapidarium II. Warszawa: Czytelnik.
Zobacz w Google Scholar

Karwińska, A. (2008). Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Kasarda, J.D., Janowitz, M. (1974). Community Attachment in Mass Society. „American Sociological Review”, 39 (3), s. 328–339.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierczak, T. (2011). Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne. W: A. Olech (red.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s. 83–99.
Zobacz w Google Scholar

Klekotko, M., Gorlach, K. (2013). Trójkąt niebermudzki: sceny, sieci i ruchy społeczne w rozwoju obszarów nie tylko wiejskich. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, 44, s. 25–38.
Zobacz w Google Scholar

Kłopot, S. (2003). Jakość życia mieszkańców Wrocławia. W: Z. Kurcz, Z. Morawski (red.), Sytuacja i rola wielkiego miasta w procesie transformacji. Studium porównawcze rozwoju ekonomicznego i procesów na przykładzie Wrocławia i Lipska: kontynuacje. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 149–168.
Zobacz w Google Scholar

Knez, I. (2005). Attachment and Identity as Related to a Place and Its Perceived Climate. „Journal of Environmental Psychology”, 25 (2), s. 207–218.
Zobacz w Google Scholar

Konecki, K.T. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Kryczka, P. (1974). Adaptacja ludności napływowej do społeczności uprzemysławianego miasta. W: S. Nowakowski (red.), Przemiany miejskich społeczności lokalnych w Polsce. Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Socjologów Miasta 30 XI – 1 XII 1972. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Kubiak, A., Przybyłowska, I. (2001). O trudnościach w formułowaniu prognoz przedwyborczych na podstawie sondaży. „Analizy i Próby Technik Badawczych w Socjologii”, X, s. 243–254.
Zobacz w Google Scholar

Kubicki, P. (2011). Nowi mieszczanie – nowi aktorzy na miejskiej scenie. „Przegląd Socjologiczny”, 60 (2–3), s. 203–227.
Zobacz w Google Scholar

Kubicki, P. (2016a). Polskie ruchy miejskie: polityczne czy kulturowe? „Przegląd Socjologiczny”, 65 (1), s. 65–79.
Zobacz w Google Scholar

Kubicki, P. (2016b). Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
Zobacz w Google Scholar

Kubicki, P. (2021). Odporność miast i nowe polityki miejskie. „Politeja”, 18, 5 (74), s. 225–239.
Zobacz w Google Scholar

Kuciński, K. (2011). Glokalizacja jako indygenizacja globalizacji. „Rocznik Żyrardowski”, IX, s. 15–39.
Zobacz w Google Scholar

Kumar, K. (1978). Prophecy and Progress: The Sociology of Industrial and Post-Industrial Society. Harmondsworth: Penguin.
Zobacz w Google Scholar

Kwaśniewicz, W. (2002). Socjologia polska (1945–1989). W: Z. Bokszański et al. (red.), Encyklopedia socjologii, t. 4: S–Ż. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 238–250.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowski, K. (2010). Kreacja, odtwarzanie, podtrzymywanie więzi społecznej w zespołach mieszkaniowych. „Architecturae et Artibus”, 1 (3), s. 46–52.
Zobacz w Google Scholar

Lash, S. (2009). Refleksyjność i jej sobowtóry: struktura, estetyka, wspólnota. W: U. Beck, A. Giddens, S. Lash (red.), Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, przeł. J. Konieczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 145–221.
Zobacz w Google Scholar

Leszczyński, A. (2020). Ludowa historia Polski. Historia wyzysku i oporu. Mitologia panowania. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
Zobacz w Google Scholar

Lewicka, M. (2004). Identyfikacja z miejscem zamieszkania mieszkańców Warszawy: determinanty i konsekwencje. W: J. Grzelak, T. Zarycki (red.), Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 273–315.
Zobacz w Google Scholar

Lewicka, M. (2012). Psychologia miejsca. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Lewicka, M., Zaborska, K. (2007). Osiedla zamknięte – czy istnieje alternatywa? „Kolokwia Psychologiczne”, 16, s. 135–152.
Zobacz w Google Scholar

Low, S.M., Altman, I. (1992). Place Attachment: A Conceptual Inquiry. W: I. Altman, S.M. Low (red.), Place Attachment. New York–London: Plenum Press, s. 1–12.
Zobacz w Google Scholar

Luhmann, N. (1979). Trust and Power. New York: John Wiley and Sons.
Zobacz w Google Scholar

Lutyński, J. (1990). Nauka i polskie problemy – komentarz socjologa. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Zobacz w Google Scholar

Łukasiewicz, K. (2005). Berlin i inne miasta. Georg Simmel o sztuce i estetyzacji. „Sztuka i Filozofia”, 27, s. 147–159.
Zobacz w Google Scholar

MacIver, R.M., Page, Ch.H. (1959). Society. An Introductory Analysis. London: MacMillan & Co ltd.
Zobacz w Google Scholar

Madejska, M. (2014). Zagubiona tożsamość – problem łódzki na tle pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego. W: A. Popławska, B. Świtalska, M. Wasilewski (red.), Pamięć – Pogranicze – Oral History. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, s. 94–108.
Zobacz w Google Scholar

Madejska, M. (2019). Aleja Włókniarek. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
Zobacz w Google Scholar

Maffesoli, M. (2008). Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, przeł. M. Bucholc. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Maison, D. (2010). Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Majer, A. (1997). Duże miasta Ameryki. „Kryzys” i polityka odnowy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Majer, A. (2010). Socjologia i przestrzeń miejska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Majer, A. (2011). Miasto osobiste. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, 36 (9), s. 17–34.
Zobacz w Google Scholar

Majer, A. (2014). Odrodzenie miast. Łódź–Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Majer, A. (2015). Mikropolis. Socjologia miasta osobistego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Majer, A. (2016). Miasto w osobistym wymiarze. „Studia Miejskie”, 21, s. 9–28.
Zobacz w Google Scholar

Malikowski, M. (1979). Pojęciowo-teoretyczne aspekty kontrowersji wokół istoty więzi społecznej. „Studia Socjologiczne”, 4 (75), s. 5–28.
Zobacz w Google Scholar

Malikowski, M. (1984). Więź mieszkańców z miastem. Studium socjologiczne na przykładzie społeczeństwa miasta Rzeszowa. Rzeszów: Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie.
Zobacz w Google Scholar

Malikowski, M. (1992). Socjologiczne badanie miasta. Problemy pojęciowe i metodologiczne. Rzeszów: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
Zobacz w Google Scholar

Malikowski, M. (2002). Przemiany miast polskich w okresie transformacji systemowej. W: W. Misztal, J. Styk (red.), Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, t. III: Czynniki miastotwórcze w okresach wielkich zmian społecznych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Zobacz w Google Scholar

Mamzer, H. (2002). Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Zobacz w Google Scholar

Marody, M., Giza-Poleszczuk, A. (2004). Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Marzec, W., Zysiak, A. (2009) Miasto, morderstwo, maszyna. Osobliwe przypadki we wczesnonowoczesnej Łodzi. W: T. Majewski (red.), Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 180–201.
Zobacz w Google Scholar

Maslow, A. (2009). Motywacja i osobowość, przeł. J. Radzicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Matyja, R. (2021). Miejski grunt. 250 lat polskiej gry z nowoczesnością. Kraków: Karakter.
Zobacz w Google Scholar

Melchior, M. (1990). Społeczna tożsamość jednostki. W świetle wywiadów z Polakami pochodzenia żydowskiego urodzonymi w latach 1944–1955. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych.
Zobacz w Google Scholar

Melucci, A. (1989). Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society. London: Hutchinson Radius.
Zobacz w Google Scholar

Mergler, L., Pobłocki, K., Wudarski, M. (2013). Anty-bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu. Warszawa: Fundacja Res Publica im. H. Krzeczkowskiego.
Zobacz w Google Scholar

Michalska, A. (2002). Psychospołeczne więzi z miejscem zamieszkania – na przykładzie wybranych osiedli łódzkich i wsi Brudzewice. „Studia Regionalne i Lokalne”, 1 (8), s. 79–100.
Zobacz w Google Scholar

Michalska-Żyła, A. (2008). Przywiązanie do miasta. „Przegląd Socjologiczny”, 1 (57), s. 225–248.
Zobacz w Google Scholar

Michalska-Żyła, A. (2010). Psychospołeczne więzi mieszkańców z miastem. Studium na przykładzie Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Michalska-Żyła, A. (2011). Więzi z miastem – wymiary, typy i uwarunkowania. Na przykładzie Łodzi i Iwanowa. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, 36 (9), s. 79–99.
Zobacz w Google Scholar

Michalska-Żyła, A. (2015). Poziom identyfikacji psychospołecznej w badanych miastach postindustrialnych. W: P. Starosta (red.), Odrodzenie peryferyjnych miast postprzemysłowych. Raport z badań, UMO-2011/01/B/HS6/02538, maszynopis IS UŁ, s. 56–75.
Zobacz w Google Scholar

Michalska-Żyła, A. (2016). Jakość życia na poziomie lokalnym. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, 56, s. 53–66.
Zobacz w Google Scholar

Misiak, W. (1999). Miasto. W: Z. Bokszański et al. (red.), Encyklopedia socjologii, t. 2: K–N. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 227–233.
Zobacz w Google Scholar

Miszalska, A. (1996). Reakcje społeczne na przemiany ustrojowe. Postawy, zachowania i samopoczucie Polaków w początkach lat dziewięćdziesiątych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Misztal, B. (1998). Trust in Modern Societies. The Search for the Bases of Social Order. Cambridge: Polity Press.
Zobacz w Google Scholar

Montgomery, Ch. (2015). Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta. Warszawa: Wysoki Zamek.
Zobacz w Google Scholar

Morawski, W. (2002). Wiry globalizacji, doktrynalne i kulturowe. W: P. Chmielewski, T. Krauze, W. Wesołowski (red.), Kultura, osobowość, polityka. Księga dedykowana Profesor Aleksandrze Jasińskiej-Kani. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 390–404.
Zobacz w Google Scholar

Mordwa, S. (2011). Poczucie bezpieczeństwa w Łodzi. Przykład badań mieszkańców osiedli mieszkaniowych. „Space – Society – Economy”, 10, s. 181–196.
Zobacz w Google Scholar

Moreno, C., Allam, Z., Chabaud, D., Gall, C., Pratlong, F. (2021). Introducing the “15-Minute City”: Sustainability, Resilience and Place Identity in Future Post-Pandemic Cities. „Smart Cities”, 4, s. 93–111.
Zobacz w Google Scholar

Mumford, L. (1937). What is a City? „Architectural Record”. [przedruk w:] R.T. LeGates, F. Stout (red.) (1996). The City Reader. London: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Muskała, M. (2008). Więź osadzonych ze środowiskiem. Próba operacjonalizacji pojęcia. „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, 58, s. 61–87.
Zobacz w Google Scholar

Newman, O. (1996). Creating Defensible Space. Washington: U.S. Department of Housing and Urban Development.
Zobacz w Google Scholar

Nisbet, R. (1970). The Social Bond: An Introduction to the Study of Society. New York: Knopf.
Zobacz w Google Scholar

Nowak, S. (2007). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

OECD (2017). Pensions at a Glance 2017, OECD and G20 indicators, https://www.keepeek.com//Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2017_pension_glance-2017-en#page1 (dostęp: 20.08.2017).
Zobacz w Google Scholar

Ogburn, W.F., Nimkoff, M.F. (1967). A Handbook of Sociology. London: Routledge and Kegan Paul.
Zobacz w Google Scholar

Olcoń-Kubicka, M. (2009). Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Olubiński, A. (1991). Identyfikacja z własną miejscowością oraz możliwości samorealizacji mieszkańców małego miasta. „Studia Socjologiczne”, 1–2, s. 147–160.
Zobacz w Google Scholar

ONZ (2020). World Cities Report 2020. The Value of Sustainable Urbanization, Nairobi: UN Habitat, https://unhabitat.org/world-cities-report-2020-the-value-of-sustainable-urbanization (dostęp: 26.05.2023).
Zobacz w Google Scholar

Ossowski, S. (1966). Więź społeczna i dziedzictwo krwi. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Ossowski, S. (1983). O osobliwościach nauk społecznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Ossowski, S. (1984). O ojczyźnie i narodzie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Park, R.E. (1915). The City: Suggestions for the Investigation of Human Behaviour City Environment. „The American Journal of Sociology”, 20 (5), s. 577–612.
Zobacz w Google Scholar

Parsons, T. (1991). The Social System. London: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Petelewicz, M. (2016). Część I. Jakość życia – wprowadzenie. W: M. Petelewicz, T. Drabowicz (red.), Jakość życia – globalnie i lokalnie. Pomiar i wizualizacja. Łódź: Katedra Socjologii Ogólnej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, s. 7–32.
Zobacz w Google Scholar

Piasecki, A.K. (2009). Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski, W. (1966). Społeczno-przestrzenna struktura miasta Łodzi. Studium ekologiczne. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Zobacz w Google Scholar

Piskała, K. (2013). 1905 – rok z dziejów polskiego Manchesteru. W: W. Marzec, K. Piskała (red.), Rewolucja 1905. Przewodnik Krytyki Politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, s. 213–246.
Zobacz w Google Scholar

Pobłocki, K. (2021). Chamstwo. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
Zobacz w Google Scholar

Pogorzelski, J. (2022). Łódź miastem współtworzonym i współzarządzanym. Diagnoza i rozwiązania, Fundacja Łódź, https://thinklodz.eu/wp-content/uploads/2022/09/Lodz_Miasto_Wspoltworzone_Raport_20220925.pdf (dostęp: 10.01.2023).
Zobacz w Google Scholar

Puś, W. (1987). Dzieje Łodzi przemysłowej – zarys historii. Łódź: Muzeum Historii Miasta Łodzi.
Zobacz w Google Scholar

Putnam, R.D. (1995). Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, przeł. J. Szacki. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
Zobacz w Google Scholar

Putnam, R.D. (2008). Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, przeł. P. Sandura, S. Szymański. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Zobacz w Google Scholar

Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. (2009), https://ec.europa.eu/eurostat/documents/8131721/8131772/Stiglitz-Sen-Fitoussi-Commission-report.pdf (dostęp: 26.05.2023).
Zobacz w Google Scholar

Riger, S., Lavrakas, P.J. (1981). Community Ties: Patterns of Attachment and Social Interaction in Urban Neighborhoods. „American Journal of Community Psychology”, 9, s. 55–66.
Zobacz w Google Scholar

Robertson, R. (1992). Globality, Global Culture, and Image of Order. W: H. Haferkamp, N.J. Smelser (red.), Social Change and Modernity. Berkeley: University Press, s. 395–411.
Zobacz w Google Scholar

Rokicka, E., Petelewicz, M. (2014). Subiektywna jakość życia a status społeczno-ekonomiczny. Na przykładzie mieszkańców Łodzi. „Przegląd Socjologiczny”, 63, s. 143–161.
Zobacz w Google Scholar

Rostowska, T. (2009). Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Rybicki, P. (1972). Społeczeństwo miejskie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Rybicki, P. (1978). Więź społeczna i jej przemiany. „Kultura i Społeczeństwo”, 1/2, s. 85–108.
Zobacz w Google Scholar

Rybicki, P. (1979). Struktura społecznego świata. Studia z teorii społecznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Rychlewska, P. (2010). Psychospołeczne więzi z miejscem zamieszkania mieszkańców warszawskiego Młynowa i podwarszawskiego Pomiechówka. „Kultura i Historia”, 17, https://www.bazhum.pl/bib/article/290202/ (dostęp: 26.05.2023).
Zobacz w Google Scholar

Rychliński, S. (1930). Przeobrażenia społeczne w Stanach Zjednoczonych na tle urbanizacji. Warszawa: Nakład Szkoły Głównej Handlowej. [przedruk w:] S. Rychliński (1976). Wybór pism. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Rychliński, S. (1976). Wybór pism, cz. III: Socjologia miasta. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Sagan, I. (2000). Miasto. Scena konfliktów i współpracy. Rozwój miast w świetle koncepcji reżimu miejskiego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Zobacz w Google Scholar

Sagan, I. (2003). Współczesne przemiany miast w kontekście ekonomicznej, kulturowej i politycznej globalizacji. W: R. Piekarski, M. Graban (red.), Globalizacja i my. Tożsamość lokalna wobec trendów globalnych. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, s. 259–268.
Zobacz w Google Scholar

Sassen, S. (1994). Cities in a World Economy. Thousand Oaks: Pine Forge Press.
Zobacz w Google Scholar

Scott, J., Marshall, G. (2005). Oxford Dictionary of Sociology. Oxford: Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Sennett, R. (2006). Korozja charakteru: osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, przeł. J. Dzierzgowski, Ł. Mikołajewski. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza.
Zobacz w Google Scholar

Simmel, G. (2005). Mentalność mieszkańców wielkich miast. W: G. Simmel, Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 305–315.
Zobacz w Google Scholar

Smagacz-Poziemska, M. (2015). Czy miasto jest niepotrzebne? (Nowe) przestrzenie życiowe młodych mieszkańców miasta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Spencer, H. (1898). The Principles of Sociology. New York: D. Appleton and Company.
Zobacz w Google Scholar

Starosta, P. (1995). Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Starosta, P. (2003a). Fragmentaryzacja więzi społecznej i rekonstruowanie wspólnoty w dobie globalizacji. „Przegląd Socjologiczny”, LII (2), s. 115–144.
Zobacz w Google Scholar

Starosta, P. (2003b). Identyfikacja lokalna. W: E. Rokicka, P. Starosta (red.), Postawy mieszkańców gmin polskich wobec środowiska naturalnego. Łódź: Absolwent, s. 153–172.
Zobacz w Google Scholar

Starosta, P. (2007). Wspólnota a proces globalizacji. W: K. Gorlach, M. Niezgoda, Z. Seręga (red.), Socjologia jako służba społeczna: pamięci Władysława Kwaśniewicza. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 113–136.
Zobacz w Google Scholar

Starosta, P. (2012a). Przynależność w dobie globalizacji. W: R. Dopierała, K. Kaźmierska (red.), Tożsamość, nowoczesność, stereotyp. Warszawa: Zakład Wydawniczy Nomos, s. 200–230.
Zobacz w Google Scholar

Starosta, P. (2012b). Założenia i metodologia badań surveyowych zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w województwie łódzkim. W: P. Starosta (red.), Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 19–34.
Zobacz w Google Scholar

Starosta, P. (2016). Społeczny potencjał odrodzenia miast poprzemysłowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Starosta, P., Brzeziński, K. (2014). The Structure of Social Trust in Post-industrial Cities of Central and Eastern Europe. „Przegląd Socjologiczny”, LXIII (1), s. 49–79.
Zobacz w Google Scholar

Stedman, R.C. (2002). Toward a Social Psychology of Place. Predicting Behavior from Place-based Cognitions, Attitude, and Identity. „Environment and Behavior”, 34 (5), s. 561–581.
Zobacz w Google Scholar

Stemplewska-Żakowicz, K. (2010). Metody jakościowe, metody ilościowe: hamletowski dylemat czy różnorodność do wyboru? „Roczniki Psychologiczne”, XIII (1), s. 87–96.
Zobacz w Google Scholar

Stokols, D., Shumaker, S.A. (1981). People in Places. A Transactional View of Setting. W: J.H. Harvey (red.), Cognition, Social Behavior, and the Environment. New York: Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, s. 441–488.
Zobacz w Google Scholar

Stokols, D., Shumaker, S.A., Martinez, J. (1983). Residential Mobility and Personal Well-Being. „Journal of Environmental Psychology”, 3 (1), s. 5–19.
Zobacz w Google Scholar

Strzelecka, C. (2020). Doświadczenie czasu pandemii w późnym kapitalizmie. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne”, 48 (1), s. 23–37.
Zobacz w Google Scholar

Sudjic, D. (2017). Język miast, przeł. A. Sak. Kraków: Wydawnictwo Karakter.
Zobacz w Google Scholar

Surdej, A. (2000). Partycypacja. W: Z. Bokszański, A. Kojder et al. (red.), Encyklopedia socjologii, t. 3: O–R. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 83–88.
Zobacz w Google Scholar

Synak, B. (2003). Małe ojczyzny w globalnej wiosce. W: R. Piekarski, M. Graban (red.), Globalizacja i my. Tożsamość lokalna wobec trendów globalnych. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, s. 245–258.
Zobacz w Google Scholar

Szacki, J. (2004). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Szafrańska, E. (2013). Przemiany społeczno-demograficzne w wielkich osiedlach mieszkaniowych Łodzi w okresie transformacji. „Space – Society – Economy”, 13, s. 93–108.
Zobacz w Google Scholar

Szast, M. (2015). Stanisław Ossowski wielki autorytet naukowy (część 2). „Społeczeństwo i Rodzina”, 45 (4), s. 157–169.
Zobacz w Google Scholar

Szczepański, J. (1961). Socjologia. Rozwój problematyki i metod. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Szczepański, J. (1972). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Szczepański, M.S. (1999). Tożsamość regionalna – w kręgu pojęć podstawowych i metodologii badań. W: G. Gorzelak, M.S. Szczepański, T. Zarycki (red.), Rozwój – region – społeczeństwo. Z okazji Jubileuszu Profesora Bohdana Jałowieckiego. Warszawa–Katowice: Wydawnictwo Rolewski, s. 75–88.
Zobacz w Google Scholar

Szlendak, T. (2006). Nefemerydy w morzu sieciowym. Ucieczka emocji z klatki postprywatności. „Kultura i Społeczeństwo”, 50 (1–2), s. 105–128.
Zobacz w Google Scholar

Szpunar, M. (2004). Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności – eksplikacja socjologiczna. „Studia Socjologiczne”, 2 (173), s. 104–120.
Zobacz w Google Scholar

Szpunar, M. (2007). Digital divide, a nowe formy stratyfikacji społecznej w społeczeństwie informacyjnym – próba typologizacji. W: K. Wódz, T. Wieczorek (red.), Społeczeństwo informacyjne. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, s. 38–48.
Zobacz w Google Scholar

Sztabiński, P.B., Sztabiński, F. (1997). Przywiązanie do miejsca zamieszkania jako wymiar polskiego tradycjonalizmu. W: H. Domański, A. Rychard (red.), Elementy nowego ładu. Warszawa: Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, s. 256–269.
Zobacz w Google Scholar

Sztalt, K. (2012). Stanisława Ossowskiego koncepcja dziedzictwa kulturowego. „Rocznik Nauk Społecznych”, 4 (40), 2, s. 37–49.
Zobacz w Google Scholar

Sztompka, P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
Zobacz w Google Scholar

Sztompka, P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
Zobacz w Google Scholar

Szukalski, P. (2012). Sytuacja demograficzna Łodzi. Zapaść demograficzna Miasta i jej skutki dla przyszłości Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.
Zobacz w Google Scholar

Szymanowska, A. (2009). Psychospołeczne aspekty poczucia bezpieczeństwa. „Prace Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji”, 14, s. 183–204.
Zobacz w Google Scholar

Toffler, A. (1986). Trzecia fala, przeł. E. Woydyłło. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Zobacz w Google Scholar

Toffler, A. (1998). Szok przyszłości, przeł. W. Osiatyński, E. Ryszka, E. Woydyłło-Woźniak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Zobacz w Google Scholar

Tönnies, F. (2008). Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Tuan, Y.-F. (1987). Przestrzeń i miejsce, przeł. A. Morawińska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Zobacz w Google Scholar

Turok, I. (2014). The Evolution of National Urban Policy. A Global Overview. Nairobi: UN Habitat, https://unhabitat.org/the-evolution-of-national-urban-policies (dostęp: 26.05.2023).
Zobacz w Google Scholar

Turowski, J. (1970). Świdnik. Problemy społeczne i urbanistyczne nowego miasta przemysłowego. W: J. Turowski (red.), Studia socjologiczne i urbanistyczne miast Lubelszczyzny. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, s. 211–240.
Zobacz w Google Scholar

Turowski, J. (1971). Kierunki zmian więzi społecznej w rodzinie współczesnej. „Życie i Myśl”, 11, s. 36–66.
Zobacz w Google Scholar

Turowski, J. (1974). Uwarunkowanie identyfikacji mieszkańców z osiedlem – na podstawie badań osiedli lubelskich. W: S. Nowakowski (red.), Przemiany miejskich społeczności lokalnych w Polsce. Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Socjologów Miasta 30 XI – 1 XII 1972. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 138–173.
Zobacz w Google Scholar

Turowski, J. (1979). Środowisko mieszkalne w świadomości ludności miejskiej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Zobacz w Google Scholar

Turowski, J. (1993). Socjologia. Małe struktury społeczne. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Zobacz w Google Scholar

Turowski, J. (1995). Więź społeczna w grupie. W: P. Starosta (red.), Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne. Studia i szkice socjologiczne dedykowane Profesorowi Wacławowi Piotrowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 20–28.
Zobacz w Google Scholar

Turowski, J., Kryczka, P. (1970). Struktury społeczne miasta „starego” i „nowego” miasta przemysłowego. W: J. Turowski (red.), Studia socjologiczne i urbanistyczne miast Lubelszczyzny. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
Zobacz w Google Scholar

Tuzikiewicz-Gnitecka, G. (2019). Delegatura NIK w Łodzi. Nowoczesność z poszanowaniem tradycji. „Kontrola Państwowa”, 64, 1/II (384), s. 193–210.
Zobacz w Google Scholar

Urban, A. (2009). Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Zobacz w Google Scholar

Urbanek, A. (2013). Psychologiczne i społeczne aspekty poczucia bezpieczeństwa. W: M. Stefański (red.), Poczucie bezpieczeństwa publicznego i ocena pracy policji w percepcji mieszkańców Słupska (4). Słupsk: Stowarzyszenie Bezpieczny Region Słupski, s. 29–54.
Zobacz w Google Scholar

Vincent II, J.W. (2009). Community Development in Practice. W: R. Philips, R.H. Pittman (red.), An Introduction to Community Development. London: Routledge, s. 58–73.
Zobacz w Google Scholar

Wachowiak, A. (1998). Sylwetka naukowa Stanisława Rychlińskiego i jego wkład do socjologii rodziny. „Roczniki Socjologii Rodziny”, 10, s. 169–178.
Zobacz w Google Scholar

Wajda, A. (2011). Globalizacja. Społeczeństwo i jego rozwój. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”.
Zobacz w Google Scholar

Wallis, A. (1977). Miasto i przestrzeń. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Wallis, A. (1990). Socjologia przestrzeni. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza.
Zobacz w Google Scholar

Warzywoda-Kruszyńska, W. (red.) (1999). (Żyć) na marginesie wielkiego miasta. Łódź: Instytut Socjologii, Agencja Projektowo-Wydawnicza Anagraf Artiwa.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewski, J. (1986). Społeczeństwo polskie, społeczeństwo chłopskie. „Studia Socjologiczne”, 3 (102), s. 39–56.
Zobacz w Google Scholar

Waśko, R. (2013). Przemiany więzi społecznych w metropoliach. „Przestrzeń Społeczna (Social Space)”, 6, s. 74–98.
Zobacz w Google Scholar

Waters, M. (1992). Globalization. London–New York: Routledge (2nd edition, 2001).
Zobacz w Google Scholar

Weber, M. (1985). The City. Glencoe: The Free Press.
Zobacz w Google Scholar

Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, przeł. D. Lachowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Węcławowicz, G. (2000). Kształtowanie się nowego modelu zróżnicować społeczno-przestrzennych miast w Europie Środkowej – wybrane elementy przejścia od miasta socjalistycznego do miasta postsocjalistycznego. W: I. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. XIII Konwersatorium wiedzy o mieście, s. 25–30.
Zobacz w Google Scholar

Węgleński, J. (2002). Urbanizacja. W: Z. Bokszański et al. (red.), Encyklopedia socjologii, t. 4: S–Ż. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 275–281.
Zobacz w Google Scholar

Wirth, L. (1938). Urbanism as a Way of Life. „American Journal of Sociology”, 44 (1), s. 1–24 [przedruk w:] R.T. LaGates, F. Stout (red.) (1996). The City Reader. London: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Zięba, R. (2012). O tożsamości nauk o bezpieczeństwie. „Zeszyty Naukowe AON”, 1 (86), s. 7–22.
Zobacz w Google Scholar

Znaniecki, F. (1931). Miasto w świadomości jego obywateli. Z badań Polskiego Instytutu Socjologicznego nad miastem Poznaniem. Poznań: Polski Instytut Socjologiczny.
Zobacz w Google Scholar

Znaniecki, F. (1999). Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej. W: M. Malikowski, S. Solecki (oprac.), Społeczeństwo i przestrzeń zurbanizowana. Teksty źródłowe. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, s. 122–146.
Zobacz w Google Scholar

Znaniecki, F., Ziółkowski, J. (1984). Czym jest dla ciebie miasto Poznań? Dwa konkursy 1928/1964. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Zysiak, A. (2011). Trudne dziedzictwo – w poszukiwaniu tożsamości Łodzi. W: J. Gałuszka (red.), Wokół nowego centrum Łodzi. Łódź: EC 1 Łódź – Miasto Kultury, s. 103–120.
Zobacz w Google Scholar

Zysiak, A., Kocemba-Żebrowska, J., Madejska, M., Kurkowska, E., Szymański, M., Różycka-Stasiak, W., Gruda, M. (2020). Wielki przemysł, wielka cisza. Łódzkie zakłady przemysłowe 1945–2000. Łódź: Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

25 września 2023

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-227-9

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-228-6