Wykładniki spójności w tekstach pisanych przez obcokrajowców: Materiał egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego

Autorzy

Magdalena Karasek
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej

Słowa kluczowe:

teksty pisane przez obcokrajowców, egzamin certyfikatowy z j. polskiego jako obcego, wykładniki spójności, powtórzenia, synonimy, antonimy, hiponimy, zaimki, partykuły, spójniki

Streszczenie

Czytelnik znajdzie w publikacji analizę mechanizmów spójności językowej w tekstach pisanych przez obcokrajowców, którzy przystąpili do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego, a następnie klasyfikację stosowanych przez nich wykładników. Autorka bada, jak zmieniają się sposoby wiązania wyrażeń zdaniowych w zależności od poziomu znajomości języka oraz wskazuje najczęściej popełniane przez cudzoziemców błędy. Podstawa to materiały egzaminacyjne (wypowiedzi pisemne) z trzech poziomów nauczania: B1, B2 i C2. Z badań płynie wniosek, że umiejętność tworzenia spójnych tekstów jest integralną częścią kompetencji komunikacyjnej, rozwijającej się wraz ze wzrostem kompetencji językowej. Wykładniki więzi okazały się bardziej istotne w dłuższych formach wypowiedzi, takich jak charakterystyka, tekst argumentacyjny, opis czy esej. 

Brakuje opracowań o podobnej tematyce, zarówno w literaturze polskiej, jak i światowej. Większość prac odnoszących się do spójności tekstu dotyczy rozważań na poziomie filologicznym, natomiast publikacja Magdaleny Karasek jest zwróceniem się w kierunku praktycznej aplikacji instrumentarium językoznawczego do działań dydaktycznych.

Bibliografia

ABC nauczania metodyki języka polskiego jako obcego, 2005, A. Seretny, E. Lipińska (red.), Kraków
Zobacz w Google Scholar

Achtelik A., Hajduk-Gawron W., Madeja A., Świątek M., 2009, Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Ampel-Rudolf M., 2002, Funkcje metatekstu w gawędach H. Rzewuskiego „Pamiątki Soplicy”, [w:] M. Krauz, K. Ożóg (red.), Składnia, stylistyka, struktura tekstu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Teresie Ampel, Rzeszów
Zobacz w Google Scholar

Angielsko-polsko-słoweński glosariusz terminów z zakresu testowania biegłości językowej, 2004, W. Martyniuk (red.), Kraków
Zobacz w Google Scholar

Apresjan J., 2000, Semantyka leksykalna: synonimiczne środki języka, tłum. Z. Kozłowska, A. Markowski, Wrocław–Warszawa–Kraków
Zobacz w Google Scholar

Awdiejew U., Dąmbska E., Lipińska E., 1986, Jak to napisać? Ćwiczenia redakcyjno-stylistyczne dla studentów polonijnych, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J., 1990, O spójności pieśni ludowej, [w:] tenże (red.), Folklor – język – poetyka, Wrocław–Warszawa–Kraków
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., 2009, Tekstologia, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J., Tokarski R., 1986, Językowy obraz świata a spójność tekstu, [w:] T. Dobrzyńska (red.), Teoria tekstu. Zbiór studiów, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J., Żuk G., 2009, Pojęcie równości i jego profilowanie we współczesnym języku polskim, „Etnolingwistyka”, nr 21, Problemy języka i kultury, Lublin
Zobacz w Google Scholar

Bartosiewicz D., 1998, Spójność tekstu uczniowskiego jako element strategii nadawczo-odbiorczej, [w:] J. Porayski-Pomsta, J. Podracki (red.), Studia Pragmalingwistyczne 2. Tekst – wypowiedź – dyskurs w dydaktyce szkolnej, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Bartosiewicz D., 2002, Komunikacyjna funkcja wykładników spójności tekstu, Łódź
Zobacz w Google Scholar

Beaugrande de, R. A., Dressler W. U., 1990, Wstęp do lingwistyki tekstu, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Bednarczuk L., 2002, Elipsa a spójność tekstu, [w:] M. Krauz, K. Ożóg (red.), Składnia, stylistyka, struktura tekstu, Rzeszów
Zobacz w Google Scholar

Bellert J., 1971, O pewnym warunku spójności tekstu, [w:] M. R. Mayenowa (red.), O spójności tekstu, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski A., 1983, Słowo o zdaniu i tekście, [w:] T. Dobrzyńska, E. Janus (red.), Tekst i zdanie. Zbiór studiów, Wrocław
Zobacz w Google Scholar

Boniecka B., 1980, Składnia pytania i odpowiedzi we współczesnej polszczyźnie mówionej, Wrocław
Zobacz w Google Scholar

Boniecka B., 1983, Pole semantyczne jako czynnik spójności tekstu dialogowego, [w:] T. Dobrzyńska, E. Janus (red.), Tekst i zdanie. Zbiór studiów, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź
Zobacz w Google Scholar

Boniecka B., 1999, Lingwistyka tekstu – teoria i praktyka, Lublin
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński J., 1987, Podstawy glottodydaktyczne nauczania języka polskiego dzieci polonijnych, Lublin
Zobacz w Google Scholar

Butcher A., Janowska I., Przechodzka G., Zarzycka G., 2011, Celuję w C2. Zbiór zadań do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie C2, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Cichońska M., 2004, Z problematyki opisu anafory i katafory. Zarys problematyki badawczej, ”Висник Львiвського Университету. Серия филологична”, 34, Львiв
Zobacz w Google Scholar

Cudak R., 2010, Tekst w nauczaniu cudzoziemców jako problem metodologiczny, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 17, Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego – 2, red. G. Zarzycka, G. Rudziński
Zobacz w Google Scholar

Czeniek A., 2010, Sprawność pisania – sprawnością odkrywaną na nowo, [w:] K. Birecka, K. Tarczyńska (red.), Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Toruń
Zobacz w Google Scholar

Czeniek A., 2013, „Zawsze będę wracać do Polski nawet chociaż i na wakacje”, czyli o sposobach łączenia zdań przez dzieci polonijne, [w:] J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl (red.), Glottodydaktyka polonistyczna. W obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, t. 2, Lublin
Zobacz w Google Scholar

Czoska A., Karaśkiewicz A., 2012, Operatory metatekstowe w funkcji wskazówek organizacji tekstu telewizyjnej relacji na żywo, „Investigationes Linguisticae”, nr 26, Poznań
Zobacz w Google Scholar

Data K., 2001, Struktura tekstu w nauczaniu języka polskiego, [w:] R. Cudak, J. Tambor (red.), Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, Katowice
Zobacz w Google Scholar

Dijk, van, T. A., 2001, Dyskurs jako struktura i proces, przeł. G. Grochowski, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Dobrzyńska T., 1969, Jak zaczyna się i kończy wypowiedź, „Pamiętnik Literacki”, R. 60, z. 2
Zobacz w Google Scholar

Dobrzyńska T., 1971, O głosowej delimitacji tekstu, [w:] M. R. Mayenowa (red.), O spójności tekstu, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
Zobacz w Google Scholar

Dobrzyńska T., 1974, Delimitacja tekstu literackiego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
Zobacz w Google Scholar

Dobrzyńska T., 1978, Delimitacja tekstu pisanego i mówionego, [w:] M. R. Mayenowa (red.), Tekst. Język. Poetyka. Zbiór studiów, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
Zobacz w Google Scholar

Dobrzyńska T., 1991, Tekst. Próba syntezy, „Pamiętnik Literacki”, t. 82, z. 2
Zobacz w Google Scholar

Dobrzyńska T., 1993, Tekst. Próba syntezy, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Dobrzyńska T., 2001, Od niespójności do (super)koherencji. Rola metatekstu w utworze literackim, [w:] A. Pajdzińska, R. Tokarski (red.), Semantyka tekstu artystycznego, Lublin
Zobacz w Google Scholar

Dobrzyńska T., 2010, Tekst, [w:] J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Lublin
Zobacz w Google Scholar

Duszak A., 1998, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Dutka A., 1992, Przeformułowanie w dyskursie. Funkcje i wykładniki, „Pamiętnik Literacki”, t. 83, z. 4
Zobacz w Google Scholar

ESOKJ 2003, Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Firbas J., 1974, O pojęciu dynamiczności wypowiedzeniowej w teorii funkcjonalnej perspektywy zdania, [w:] M. R. Mayenowa (red.), Tekst i język. Problemy semantyczne, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
Zobacz w Google Scholar

Gajda S., 1975, Wokół synonimu, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Filologia Polska”, XIII
Zobacz w Google Scholar

Gajda S., 1982, Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Gajewska U., 2004, Metatekstemy w języku nauk ścisłych, Rzeszów
Zobacz w Google Scholar

Gaszyńska-Magiera M., 2002, Teksty prasowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] K. Michalewski (red.), Tekst w mediach, Łódź
Zobacz w Google Scholar

Gaszyńska-Magiera M., 2010, Spójność tekstu a ocena stopnia jego trudności, „Kwartalnik Polonicum”, t. 10
Zobacz w Google Scholar

Grabias S., 2003, Język w zachowaniach społecznych, Lublin
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M., 1996, O partykułach jako wykładnikach nawiązania. Analiza wyrażenia „wręcz”, [w:] M. Grochowski (red.), Anafora w strukturze tekstu, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M., 1976, O pojęciu elipsy, „Pamiętnik Literacki”, R. 67, z. 1
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M., 1978, Czy zjawisko elipsy istnieje?, [w:] M. R. Mayenowa (red.), Tekst. Język. Poetyka, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M., 1982, Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M., 1986, Polskie partykuły. Składnia, semantyka, leksykografia, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R., 1972, Wykładniki kwantyfikacji w polskim zdaniu, [w:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R., 1994, Struktura tekstu rozmowy potocznej, Katowice
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R., 1996, Polskie leksemy z wbudowaną informacją anaforyczną, [w:] M. Grochowski (red.), Anafora w strukturze tekstu, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R., 2001, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Habrajska G., 2004, Komunikacyjna analiza i interpretacja tekstu, Łódź
Zobacz w Google Scholar

Honowska M., 1984, Grzybnia zaimkowa. Przyczynek do zagadnień spójności tekstu, „Polonica”, nr 10
Zobacz w Google Scholar

Iluk J., 2012, Systematyczne pisanie – jak wpływa na kompetencję komunikacyjną w języku obcym?, „Języki Obce w Szkole”, nr 4
Zobacz w Google Scholar

Jachimowska K., 2013, Komunikacyjne aspekty tekstów pisanych przez osoby z dysfunkcją słuchu, Łódź
Zobacz w Google Scholar

Jadacka H., 2007, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Janowska I., 2011, Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Jastrzębska-Golonka D., Rypel A., 2008, Specyfika tworzenia tekstów przez uczniów z deficytami słuchu – wybrane zagadnienia, [w:] J. Porayski-Pomsta (red.), Studia Pragmalingwistyczne 5. Mowa i język w perspektywie dydaktycznej, logopedycznej i rozwojowej, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejko E., 1993, Nominalizacje w systemie i w tekstach współczesnej polszczyzny, Katowice Jodłowski S., 1977, Podstawy polskiej składni, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Kaczorowska H., Kaczorowski M., 2008, [w:] J. Porayski-Pomsta (red.), Studia Pragmalingwistyczne 5. Mowa i język w perspektywie dydaktycznej, logopedycznej i rozwojowej, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Kędziela W., 1979, Wskaźniki nawiązania w dialogu. Z badań nad składnią języka mówionego, „Poradnik Językowy”, nr 5
Zobacz w Google Scholar

Klemensiewicz Z., 1949–1950, O syntaktycznym stosunku nawiązania, „Slavia”, t. 19, z. 12
Zobacz w Google Scholar

Klemensiewicz Z., 1969, Zarys składni polskiej, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Komorowska H., 2002, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Kowal I., 2002, Spójność referencjalna w opowiadaniach 9–15-latków, [w:] J. Porayski-Pomsta (red.), Studia Pragmalingwistyczne 3. Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Krauz M., 1995, Powtórzenie jako czynnik spajający tekst, [w:] T. Ampel (red.), O stylu poezji i prozy. Funkcje, kategorie, struktury, Rzeszów
Zobacz w Google Scholar

Krauz M., 1996, Zdania inicjalne w języku polskim, Rzeszów
Zobacz w Google Scholar

Krzyżyk D., 2010, Umiejętności tekstotwórcze i językowe uczniów w pracach maturalnych z języka polskiego, [w:] U. Kopeć, Z. Sibiga (red.), Kształcenie językowe w dobie kultury masowej polisensorycznej, Rzeszów
Zobacz w Google Scholar

Labocha J., 1990, Opowiadania ludowe ze Śląska Cieszyńskiego w Czechosłowacji w świetle pragmalingwistyki tekstu, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Labocha J., 2008, Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Laskowska E., 2004, Dyskurs parlamentarny w ujęciu komunikacyjnym, Bydgoszcz
Zobacz w Google Scholar

Leontiewa N., 1971, O pewnych właściwościach spójnego tekstu, [w:] M. R. Mayenowa (red.), O spójności tekstu, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
Zobacz w Google Scholar

Lesz-Duk M., 2001, Kohezja leksykalna we współczesnych tekstach publicystycznych, [w:] K. Michalewski (red.), Współczesna leksyka, t. 1, Łódź
Zobacz w Google Scholar

Lipińska E., 2000, Sprawność pisania w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Języki Obce w Szkole”, nr 5
Zobacz w Google Scholar

Lipińska E., 2001, Nauczanie pisania. Warsztaty, [w:] R. Cudak, J. Tambor (red.), Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, Katowice
Zobacz w Google Scholar

Lipińska E., 2002, O nieprzydatności pisania „z powietrza” i kluczowej roli etapu wstępnego i końcowego w procesie pisania, „Języki Obce w Szkole”, nr 6
Zobacz w Google Scholar

Lipińska E., 2012, Umiesz? Zdasz! Materiały przygotowujące do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B2, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Majewska-Tworek A., Zaśko-Zielińska M., 2008, Spójność tekstu argumentacyjnego w doskonaleniu umiejętności pisania, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, z. 16: Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego, M. Witkowska-Gutkowska, B. Grochala (red.), Łódź
Zobacz w Google Scholar

Majkowski G., 2001, Z zagadnień spójności linearnej tekstu (uwagi na marginesie edukacji językowej, [w:] H. Synowiec (red.), Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego, 16, Katowice
Zobacz w Google Scholar

Majkowski G., 2002, Mechanizmy usuwania powtórzeń w pismach politycznych Juliusza Słowackiego ogłoszonych w latach 1846–1848, „Prace Filologiczne”, t. 47
Zobacz w Google Scholar

Majkowski G., 2004, Kohezja zaimkowa w dokumentach życia społecznego okresu Oświecenia, „Prace Filologiczne”, t. 49
Zobacz w Google Scholar

Majkowski G., 2007, Kohezja w publicystyce okresu Oświecenia, Łódź
Zobacz w Google Scholar

Makarewicz R., 2002, Zaburzenia spójności tekstu u ucznia dyslektycznego, [w:] J. Porayski-Pomsta (red.), Studia Pragmalingwistyczne 3. Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Marciszewski W., 1983, Spójność strukturalna a spójność semantyczna, [w:] T. Dobrzyńska, E. Janus (red.), Tekst i zdanie. Zbiór studiów, Wrocław–Warszawa –Kraków–Gdańsk–Łódź
Zobacz w Google Scholar

Markowski A., 2012, Wykłady z leksykologii, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Martyniuk W., Rozwijanie kompetencji językowej poprzez tworzenie tekstów, [w:] J. Porayski-Pomsta (red.), Studia Pragmalingwistyczne 3. Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Mayenowa M. R., 1971, Spójność tekstu a postawa odbiorcy, [w:] M. R. Mayenowa (red.), O spójności tekstu, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
Zobacz w Google Scholar

Mayenowa M. R., 1993, Studia i rozprawy, oprac. A. Axer, T. Dobrzyńska, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Mayenowa M. R., 2000, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Wrocław–Warszawa–Kraków
Zobacz w Google Scholar

Michalewski K., 2001, Zaimki wskazujące a kontekst i kompetencja językowa uczestników komunikacji, [w:] K. Michalewski (red.), Współczesna leksyka, Łódź
Zobacz w Google Scholar

Mikołajczuk A., 2013, Modele gatunkowe tekstu pisanego przez uczniów na egzaminie maturalnym (w kontekście planowanej modernizacji matury z języka polskiego), „Poradnik Językowy”, z. 1
Zobacz w Google Scholar

Miodunka W., 2013, Jakość polszczyzny używanej przez cudzoziemców. Metody analizy jakości na materiale egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego w roku 2011, „Poradnik Językowy”, z. 1
Zobacz w Google Scholar

Miodunka W., Przechodzka G., 2006a, Kompetencja w języku polskim polskich maturzystów i zaawansowanych cudzoziemców. Badania porównawcze, „Polonistyka”, nr 7
Zobacz w Google Scholar

Miodunka W., Przechodzka G., 2006b, Kompetencja językowa polskich maturzystów, „Polonistyka”, nr 8
Zobacz w Google Scholar

Możejko Z. P., 2010, Świadomość struktury informacyjnej tekstu pisanego w nauczaniu języka obcego, [w:] J. Knieja, T. Zygmunt, Ł. Brzana (red.), Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce, Lublin
Zobacz w Google Scholar

Nocoń J., 2002, Metatekst w tekście uczniowskim (na przykładzie rozprawki), [w:] J. Porayski-Pomsta (red.), Studia Pragmalingwistyczne 3. Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Nocoń J., 2007, Paradoksy stylu podręczników szkolnych, „Cшuл”, 6, Belgrad
Zobacz w Google Scholar

Nowak E., 2009a, Szkolna dydaktyka polonistyczna wobec językoznawczych teorii tekstu, „Polonistyka”, nr 8
Zobacz w Google Scholar

Nowak E., 2009b, Jak rozwijać i doskonalić uczniowską sprawność tworzenia tekstu, [w:] A. Janus-Sitarz (red.), W trosce o dobrą edukację, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Nowak E., 2012, Odtwarzanie, przetwarzanie, tworzenie – uczniowskie działania tekstotwórcze, [w:] A. Janus-Sitarz (red.), Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Nowak F., 2002, Niekompetencje językowe w tekstach pisanych uczniów klas VIII szkoły podstawowej, [w:] J. Porayski-Pomsta (red.), Studia Pragmalingwistyczne 3. Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

O spójności tekstu. Zbiór studiów, 1971, M. R. Mayenowa (red.), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
Zobacz w Google Scholar

Pado A., 2013, Planowanie i konstruowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych w klasie językowej, „Języki Obce w Szkole”, nr 2
Zobacz w Google Scholar

Pałuszyńska E., 2013, Kształtowanie kompetencji dyskursywnej w procesie (glotto)dydaktycznym, [w:] J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl (red.), Glottodydaktyka polonistyczna. W obliczy dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, t. 2, Lublin
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W., 1966, Tytuł utworu swoistą nazwą własną, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach”, z. 31
Zobacz w Google Scholar

Pisarkowa K., 1969, Funkcje składniowe polskich zaimków odmiennych, Wrocław–Warszawa–Kraków
Zobacz w Google Scholar

Pisarkowa K., 1971, Uwagi o dystrybucji i zakresie funkcji polskiego zaimka odmiennego, [w:] M. R. Mayenowa (red.), O spójności tekstu, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
Zobacz w Google Scholar

Polański E., 2000, Typy uchybień uczniów w organizacji tekstu wypracowań, [w:] K. Ożóg, J. Pasterska (red.), Polonistyka zintegrowana, Rzeszów
Zobacz w Google Scholar

Prizel-Kania A., 2008, Rozumienie ze słuchu – strategie uczących się języka polskiego, [w:] A. Seretny, E. Lipińska (red.), Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2, 2011, I. Janowska, E. Lipińska, A. Rabiej, A. Seretny, P. Turek (red.), Kraków
Zobacz w Google Scholar

Przechodzka G., 2008, Przygotowanie i ewaluacja egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego, [w:] W. Miodunka, A. Seretny (red.), W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Przechodzka G., 2015, Kompetencja językowa polskich maturzystów w świetle wyników matur z lat 2005–2008 i testów certyfikowanych, Lublin
Zobacz w Google Scholar

Ptaszek G., 2005, Rozumienie wzorca gatunkowego baśni – na przykładzie wypowiedzi pisemnych uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej, [w:] J. Porayski-Pomsta (red.), Studia Pragmalingwistyczne 4. Komunikacja i tekst w perspektywie rozwojowej i dydaktycznej, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur P., 1984, Model tekstu: działanie znaczące rozważane jako tekst, przeł. J. Falkowska, „Pamiętnik Literacki”, R. 75, z. 2
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur P., 1989, Język, tekst, interpretacje. Wybór pism, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Rudziński G., 2008, Teksty do nauczania języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 16, Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Zobacz w Google Scholar

Ruszer A., 2013, Oswoić tekst. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów użytkowych dla poziomów B2 i C1, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Saloni Z., 1971, Definicja spójności tekstu, [w:] M. R. Mayenowa (red.), O spójności tekstu, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
Zobacz w Google Scholar

Semantyka tekstu i języka, 1976, M. R. Mayenowa (red.), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
Zobacz w Google Scholar

Seretny A., 2006, Wskaźniki czytelności tekstu jako pomoc w określaniu stopnia jego trudności, „LingVaria”, nr 2
Zobacz w Google Scholar

Seretny A., Lipińska E., 2005, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Standardy wymagań egzaminacyjnych, 2003, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Starzec A., 1994, Metatekst w tekstach popularnonaukowych i naukowych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Językoznawstwo”, z. 15
Zobacz w Google Scholar

Storrer A., 2009, Koherencja w hipertekstach, [w:] Z. Bilut-Homplewicz, W. Czachur, M. Smykała (red.), Lingwistyka tekstu w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy. Antologia tłumaczeń, t. 1, Wrocław
Zobacz w Google Scholar

Strycharz K., 1995, O tematycznych wskaźnikach nawiązania między akapitami w nowelach pozytywistycznych, [w:] T. Ampel (red.), O stylu poezji i prozy. Funkcje, kategorie, struktury, Rzeszów
Zobacz w Google Scholar

Studia Pragmalingwistyczne 2. Tekst – wypowiedź – dyskurs w dydaktyce szkolnej, 1998, J. Porayski-Pomsta, J. Podracki (red.), Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Studia Pragmalingwistyczne 3. Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi, 2002, J. Porayski-Pomsta (red.), Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Studia Pragmalingwistyczne 4. Komunikacja i tekst w perspektywie rozwojowej i dydaktycznej, 2005, J. Porayski-Pomsta (red.), Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Studia Pragmalingwistyczne 5. Mowa i język w perspektywie dydaktycznej, logopedycznej i rozwojowej, 2008, J. Porayski-Pomsta (red.), Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Szkudlarek E., 1999, Kontekstowa elipsa akomodowanych jednostronnie uzupełnień predykatu, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, nr 38, Łódź
Zobacz w Google Scholar

Szkudlarek E., 2001a, Środki kohezji w utworach poetyckich, „Zeszyty Naukowe WSHE w Łodzi”, nr 5(18)
Zobacz w Google Scholar

Szkudlarek E., 2001b, Zaimki wskazujące a kontekst i kompetencja językowa uczestników komunikacji, [w:] K. Michalewski (red.), Współczesna leksyka, t. 2, Łódź
Zobacz w Google Scholar

Szkudlarek E., 2003, Wskaźniki nawiązania we współczesnych tekstach polskich. (Na materiale współczesnej nowelistyki polskiej), Łódź
Zobacz w Google Scholar

Szkudlarek-Śmiechowicz E., 2006, Spójność/niespójność potoku składniowego, [w:] A. Jaklová (red.), Komunikace – styl – text, České Budějovice
Zobacz w Google Scholar

Szkudlarek-Śmiechowicz E., 2010a, Pojęcia: spójność, kohezja i koherencja, „Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego”, XX
Zobacz w Google Scholar

Szkudlarek-Śmiechowicz E., 2010b, Tekst w radiowej i telewizyjnej debacie politycznej. Struktura, spójność, funkcjonalność, Łódź
Zobacz w Google Scholar

Tabisz A., 2005, Uczenie tworzenia tekstu w gimnazjum – fakt czy mit?, [w:] J. Porayski-Pomsta (red.), Studia Pragmalingwistyczne 4. Komunikacja i tekst w perspektywie rozwojowej i dydaktycznej, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Tarczyńska B., 1998, Leksykalne wykładniki spójności tekstowej w wypowiedziach uczniowskich, [w:] J. Porayski-Pomsta, J. Podracki (red.), Studia Pragmalingwistyczne 2.
Zobacz w Google Scholar

Tekst – wypowiedź – dyskurs w dydaktyce szkolnej, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Tekst. Język. Poetyka, 1978, M. R. Mayenowa (red.), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
Zobacz w Google Scholar

Topolińska Z., 1977, Mechanizmy nominalizacji w języku polskim, „Studia Gramatyczne”, nr 1
Zobacz w Google Scholar

Topolińska Z., 1978, O pojęciach nominalizacja i substantywizacja i ich przydatności w opisie języka, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, Seria 5: Językoznawstwo, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Topolińska Z., 1984, Składnia grupy imiennej, [w:] Z. Topolińska (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Trybulec A., 1971, Typologiczna definicja spójności tekstu, [w:] M. R. Mayenowa (red.), O spójności tekstu, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
Zobacz w Google Scholar

Tymiakin L., 2004, Kompozycja uczniowskiego tekstu argumentacyjnego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, nr 22
Zobacz w Google Scholar

Wajszczuk J., 1971, Przeciwstawienie jako struktura właściwa szerokim kontekstom, [w:] M. R. Mayenowa (red.), O spójności tekstu, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
Zobacz w Google Scholar

Wajszczuk J., 1981, Pojęcie nawiązania, „Polonica”, nr 7
Zobacz w Google Scholar

Wajszczuk J., 1983, Tekst spójny czy po prostu tekst?, [w:] T. Dobrzyńska, E. Janus (red.), Tekst i zdanie. Zbiór studiów, Wrocław
Zobacz w Google Scholar

Wajszczuk J., 1986, Spójnik jako zobowiązanie, [w:] T. Dobrzyńska (red.), Teoria tekstu. Zbiór studiów, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź
Zobacz w Google Scholar

Walusiak E., 1998, Mechanizmy organizacji tekstu – nawiązanie i dodawanie, „Polonica”, t. 19
Zobacz w Google Scholar

Walusiak E., 1999, Hierarchizacja treści i nawiązanie wewnątrztekstowe. Wykładniki leksykalne, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka A., 1971, Metatekst w tekście, [w:] M. R. Mayenowa (red.), O spójności tekstu, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
Zobacz w Google Scholar

Wierzbiński J., 1992, Z badań nad problematyką antonimiczną w radzieckiej literaturze lingwistycznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, nr 26
Zobacz w Google Scholar

Wilkoń A., 1986, Funkcje kategorii gramatycznych w tekstach literackich, cz. 1: Kategoria osoby, [w:] tenże (red.), Język artystyczny, t. 4, Katowice
Zobacz w Google Scholar

Wilkoń A., 2002, Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Winiarska J., 2001, Operatory metatekstowe w dialogu telewizyjnym, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewska H., 1983, Spójność tekstu w wypracowaniach olimpijczyków, „Poradnik Językowy”, nr 5
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewska H., 1995, Łatwa i trudna kompozycja pisemnych wypracowań uczniowskich, „Polonistyka”, nr 4
Zobacz w Google Scholar

Witosz B., 2001, Metatekst – w opisie teoriotekstowym, stylistycznym i pragmalingwistycznym, [w:] B. Witosz (red.), Stylistyka a pragmatyka, Katowice
Zobacz w Google Scholar

Witosz B., 2009, Dyskurs i stylistyka, Katowice
Zobacz w Google Scholar

Wojenka M., 2010, Ćwiczenia w zakresie spójności tekstu w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 17, Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego, G. Zarzycka, G. Rudziński (red.), Łódź
Zobacz w Google Scholar

Wojenka-Karasek M., 2015, Najniezbędniejsze słówko funkcyjne. Zaimek jako wskaźnik spójności w wypracowaniach cudzoziemców, [w:] M. Gaze, P. Góralczyk-Mowczan (red.), Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców – 3, Łódź
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M., 2013, Tekst i jego gatunki w ostatnim siedemdziesięcioleciu, [w:] A. Dunin-Dudkowska, A. Małyska (red.), 70 lat współczesnej polszczyzny. Zjawiska, procesy, tendencje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Mazurowi, Lublin
Zobacz w Google Scholar

Wołodźko E., 1984, Funkcje okoliczników w organizacji większych odcinków tekstu w języku rosyjskim i polskim, [w:] M. Blicharski (red.), Problemy lingwistyki tekstu, Katowice
Zobacz w Google Scholar

Wójcicka M., 2006, Funkcja ramowych formuł tekstowych (na przykładzie prozatorskich gatunków folkloru), [w:] J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan (red.), Teksty kultury 2. Oblicza komunikacji, Lublin
Zobacz w Google Scholar

Wójcicka M., 2006, Funkcje ramowych formuł tekstowych (na przykładzie prozatorskich gatunków folkloru), [w:] J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan (red.), Teksty kultury 2. Oblicza komunikacji XXI wieku, Lublin
Zobacz w Google Scholar

Wójcikiewicz M., 1993, Piszę, więc jestem. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Wróblewski M., 1998, Uwarunkowania kompozycyjne tekstu udanego, [w:] J. Porayski-Pomsta, J. Podracki (red.), Studia Pragmalingwistyczne 2. Tekst – wypowiedź – dyskurs w dydaktyce szkolnej, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Wróblewski M., 2002, Pisanie w szkole: sztuka czy rzemiosło?, [w:] J. Porayski-Pomsta (red.), Studia Pragmalingwistyczne 3. Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Wstęp do językoznawstwa, 1982, J. Bańczerowski, J. Pogonowski, T. Zgółka (red.), Poznań
Zobacz w Google Scholar

Zarzycka G., 2004, Linguakultura – czym jest, jak ją badać i otwierać? Materiały z Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia „Bristol”, [w:] A. Dąbrowska (red.), Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym, Wrocław
Zobacz w Google Scholar

Zaśko-Zielińska M., Majewska-Tworek A., Piekot T., 2008, Sztuka pisania: przewodnik po tekstach użytkowych, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Zbróg P., 2008, Model rozwijania kompetencji uczniów w zakresie tworzenia użytkowych gatunków mowy, [w:] J. Porayski-Pomsta (red.), Studia Pragmalingwistyczne 3. Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Zdunkiewicz-Jedynak D., 2008, Wykłady ze stylistyki, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Zwolski H., 1985, Piszemy po polsku. Ćwiczenia form wypowiedzi dla studentów zaawansowanych, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P., 2003, Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice
Zobacz w Google Scholar

Żydek-Bednarczuk U., 1994, Struktura tekstu rozmowy potocznej, Katowice
Zobacz w Google Scholar

Żydek-Bednarczuk U., 2002, Modele i wzorce tekstu uczniowskiego, [w:] J. Porayski-Pomsta (red.), Studia Pragmalingwistyczne 3. Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Żydek-Bednarczuk U., 2005, Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Żydek-Bednarczuk U., 2006, Opis poziomów kompetencji w polskim systemie certyfikatowym, [w:] J. Tambor, D. Rytel-Kuc (red.), Polityka językowa a certyfikacja, Katowice–Lipsk
Zobacz w Google Scholar

Żydek-Bednarczuk U., 2008, Tekst w procesie certyfikacji, [w:] W. Miodunka, A. Seretny (red.), W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Żydek-Bednarczuk U., 2014, Tekst w nauczaniu języka polskiego jako obcego w kontekście działań i strategii komunikacyjnych, [w:] B. Grochala, E. Pałuszyńska (red.), Teksty, podteksty i konteksty. O współczesnej polszczyźnie i jej kontaktach z innymi językami słowiańskimi, Łódź
Zobacz w Google Scholar

Dąbrówka A., Geller E., 1995, Słownik antonimów, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Dąbrówka A., Geller E., Turczyn R., 1993, Słownik synonimów, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia języka polskiego, 1992, S. Urbańczyk (red.), Wrocław–Warszawa–Kraków
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, 1999, K. Polański (red.), Wrocław
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M., 1997, Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M., Kisiel A., Żabowska M., 2014, Słownik gniazdowy partykuł polskich, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Müldner-Nieckowski P., 2004, Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Ożóg K., 1990, Leksykon metatekstowy współczesnej polszczyzny mówionej. Wybrane zagadnienia, Kraków
Zobacz w Google Scholar

Słownik terminów literackich, 1988, J. Sławiński (red.), Wrocław
Zobacz w Google Scholar

Słownik współczesnego języka polskiego, 1996, B. Dunaj (red.), Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Uniwersalny słownik języka polskiego, 2003, S. Dubisz (red.), Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych PWN, 2005, M. Bańko (red.), Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Wyrwas K., Sujkowska-Sobisz K., 2005, Mały słownik terminów teorii tekstu, Kraków
Zobacz w Google Scholar

file://C:/Users/User/Downloads/D20031871%20(7).pdf [dostęp: 12.11.2013]
Zobacz w Google Scholar

http://certyfikatpolski.pl/index.php/pl/kryteria-oceny [dostęp: 30.06.2014]
Zobacz w Google Scholar

http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/3324_u/$file/3324_u.pdf [dostęp: 12.12.2015]
Zobacz w Google Scholar

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_08/9ff44be5b568fc260661fc60ead58630.pdf [dostęp: 12.12.2015]
Zobacz w Google Scholar

http://www.certyfikatpolski.pl [dostęp: 1.07.2014]
Zobacz w Google Scholar

http://www.certyfikatpolski.pl/pl/egzamin-w-liczbach/miejsca-egzaminow [dostęp: 11.11.2013]
Zobacz w Google Scholar

http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left [dostęp: 12.01.2016]
Zobacz w Google Scholar

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_10/0eaf87f788f5a13a44e7ab4cf4789b5d.pdf [dostęp: 12.12.2015]
Zobacz w Google Scholar

Okladka

Opublikowane

30 grudnia 2020

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-945-0

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-946-7

Inne prace tego samego autora