Polska literatura obozowa. Rekonesans

Autorzy

Arkadiusz Morawiec
Uniwersytet Łódzki Wydział Filologiczny, Zakład Literatury Polskiej XX i XXI wieku
https://orcid.org/0000-0001-6424-1194

Słowa kluczowe:

Literatura polska XX i XXI wieku, literatura obozowa, obozy koncentracyjne, obozy pracy przymusowej, obozy jenieckie, ośrodki zagłady

Streszczenie

Prezentowana książka poszerza granice polskiej literatury obozowej. Ujmowano ją dotąd nazbyt wąsko. Zadecydowały o tym: polityka, ideologia, deficyt wiedzy historycznej, brak kwerend literaturoznawczych oraz emocje, a nierzadko manipulacje, związane z określeniami obóz koncentracyjny i obóz zagłady. Literaturę obozową ograniczano początkowo do literatury lagrowej (dotyczącej niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i ośrodków zagłady), z czasem włączono do niej literaturę łagrową (odnoszącą się do obozów sowieckich, zwłaszcza obozów pracy przymusowej). Okazuje się jednak, że polska literatura obozowa jest znacznie obszerniejsza i bogatsza. 

Na niniejszą rozprawę składają się minimonografie piśmiennictwa polskiego tyczące się konkretnego obozu lub typu obozów. Rozdziały poświęcone literaturze łagrowej (Sołowieckiemu Obozowi Specjalnego Przeznaczenia) i lagrowej (Buchenwaldowi i obozom dla sowieckich jeńców wojennych) poszerzają istniejące ustalenia. Kolejne dotyczą sfer nieprzebadanych: literatury odnoszącej się do obozów polskich – sanacyjnego Miejsca Odosobnienia w Berezie Kartuskiej i komunistycznego Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie, hiszpańskiego (frankistowskiego) Campo de Concentración de Miranda de Ebro oraz japońskiej Jednostki 731 i jej ośrodka badawczego w Pingfang, obejmującego, oprócz laboratoriów i oddziałów produkcji broni chemicznej i bakteriologicznej, więzienie, komorę gazową, krematoria.  

Książka ta stanowić ma impuls do dalszego penetrowania nieznanych i niewystarczająco rozpoznanych obszarów polskiej literatury obozowej, zestawiania ich ze sobą, porównywania, a następnie, poprzez usytuowanie rodzimych dokonań w kontekście innych literatur narodowych, do wykreślenia mapy światowej literatury obozowej… 

Biogram autora

Arkadiusz Morawiec - Uniwersytet Łódzki Wydział Filologiczny, Zakład Literatury Polskiej XX i XXI wieku

Obszerne fragmenty tej książki były wcześniej prezentowane w postaci artykułów i rozdziałów. Obecnie zostały one zmienione, uaktualnione i poszerzone. Oto zgodny z układem książki wykaz wersji pierwotnych:
- Literatura obozowa. Wstęp, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2017, nr 4, s. 5–22;
- Początki polskiej literatury łagrowej. Wprowadzenie do lektury „pamiętnika z Sołówek” Mieczysława Lenardowicza, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2022, nr 1, s. 195–227;
- „Pamiętnik z Sołówek” Mieczysława Lenardowicza, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2022, nr 1, s. 229–253;
- Konzentrationslager Buchenwald, Post Weimar (w literaturze polskiej), „Teksty Drugie” 2020, nr 3, s. 198–212;
- Polish Literature and the Extermination of the Soviet Prisoners of War, „Narracje o Zagładzie”, nr 6 (2020), s. 115–139;
- Brr, Bereza. Literatura polska wobec Miejsca Odosobnienia w Berezie Kartuskiej. 1934–1939, w: Przed-tekstowy świat. Z literackich archiwów XIX i XX wieku, red. Marzena Woźniak-Łabieniec, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, s. 195–233;
- Po Berezie. Literatura polska wobec Miejsca Odosobnienia w Berezie Kartuskiej. 1939–2018, w: Przed-tekstowy świat. Z literackich archiwów XIX i XX wieku, red. Marzena Woźniak-Łabieniec, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, s. 235–270;
- Jaworzno. Niewidoczność, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2017, nr 4, s. 157–175;
- Campo de Concentración de Miranda de Ebro. Niedostrzeżony rozdział polskiej literatury obozowej, w: W kręgu twórczości pisarzy emigracyjnych. Kontynuacje, red. Zbigniew Andres, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 308–347;
- Jednostka 731 w literaturze polskiej, „Prace Polonistyczne” 2020, seria 75, s. 145–189.

Bibliografia

Antologia tematyczna polskiej i niemieckiej liryki obozu koncentracyjnego Buchenwald i pod­obozu HASAG-Leipzig, w: Sacha Magdalena Izabella, „Gdyście w obóz przybyć już raczyli…”. Obraz kultury lagrowej w świadectwach więźniów Buchenwaldu 1937–1945, Instytut Pamięci Narodowej, Bydgoszcz–Gdańsk 2014, s. 347–480.
Zobacz w Google Scholar

b.r., W niemieckich obozach koncentracyjnych, „Przewodnik Katolicki” 1939, nr 27, s. 439–440.
Zobacz w Google Scholar

Bartz Maksymilian, Przeżycia Bereziaka Nr. 793, Bogdan Sobiesiński, Bruxelles 1945.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Biegiem marsz, w: Polskie pieśni rewolucyjne z lat 1918–1939, zebr. i przypisami opatrzyła Felicja Kalicka, Książka i Wiedza, Warszawa 1950, s. 241–244.
Zobacz w Google Scholar

Bielicki Marian, Bakteria 0,78. Powieść, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1951.
Zobacz w Google Scholar

Bielicki Marian, Dżuma rusza do ataku, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1955.
Zobacz w Google Scholar

Borkowicz Leonard, Bereza szkołą walki, „Za wolność i lud” 1952, nr 6, s. 8–9.
Zobacz w Google Scholar

Borkowicz Leonard, Okruchy wspomnień, w: Bereziacy, red. Leon Pasternak, Książka i Wiedza, Warszawa 1965, s. 274–279.
Zobacz w Google Scholar

[Borowski Tadeusz], Dzień na Harmenzach, w: Nel-Siedlecki Janusz, Olszewski Krystyn, Borowski Tadeusz, Byliśmy w Oświęcimiu, Oficyna Warszawska na Obczyźnie, München 1946, s. 68–93.
Zobacz w Google Scholar

Borowski Tadeusz, Rekord, w: tenże, Opowiadania z książek i z gazet, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949, s. 83–87.
Zobacz w Google Scholar

[Borowski Tadeusz], U nas, w Auschwitzu…, w: Nel-Siedlecki Janusz, Olszewski Krystyn, Borowski Tadeusz, Byliśmy w Oświęcimiu, Oficyna Warszawska na Obczyźnie, München 1946, s. 130–164.
Zobacz w Google Scholar

Brandstaetter Roman, Milczenie. Dramat w trzech aktach, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1957.
Zobacz w Google Scholar

Braun Andrzej, Blask ciemności, Iskry, Warszawa 1956.
Zobacz w Google Scholar

Broniarek Zygmunt, Amerykańska zaraza nad Koreą, Książka i Wiedza, Warszawa 1952.
Zobacz w Google Scholar

Broniewski Władysław, Rozmowa z Historią, w: tenże, Bagnet na broń. Poezje 1939–1943, W drodze, Jerozolima 1943, s. 11–12.
Zobacz w Google Scholar

Campo de concentración. Z Lluísem-Antonem Baulenasem, pisarzem katalońskim, rozmawia Jan Strzałka, „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 27, dod. „Książki w Tygodniku”, s. X–XI.
Zobacz w Google Scholar

Cat-Mackiewicz Stanisław, Cat w Berezie, podał do dr. Andrzej Garlicki, „Polityka” 1986, nr 46, s. 1, 14.
Zobacz w Google Scholar

Cat-Mackiewicz Stanisław, Cat w Berezie, „Puls”, nr 32 (1986/1987), s. 96–99.
Zobacz w Google Scholar

Cat [Mackiewicz Stanisław], Na marginesie polemiki o „Przodownicę”, „Słowo” 1938, nr 67, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

Cybulski [właśc. Lenardowicz] Mieczysław, Wspomnienia więźnia z Wysp Sołowieckich, „Dzwon Niedzielny” 1934, nr 12, s. 181–182; nr 13, s. 198–199; nr 14, s. 218–219; nr 15, s. 246–247; nr 16, s. 261–262; nr 17, s. 279–280; nr 18, s. 295–296; nr 19, s. 309–310; nr 20, s. 326–327; nr 21, s. 341–342; nr 22, s. 359–360; nr 23, s. 373–374; nr 24, s. 391–392; nr 25, s. 405–406; nr 26, s. 423–424; nr 27, s. 437–438; nr 28, s. 455–456; nr 29, s. 469–470.
Zobacz w Google Scholar

Czapski Józef, Na nieludzkiej ziemi, Instytut Literacki, Paris 1949.
Zobacz w Google Scholar

Czapski Józef, Wspomnienia starobielskie, Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, [b. m. wyd.] 1944.
Zobacz w Google Scholar

Czarnecki Wacław, Bereza Kartuska, „Robotnik” 1934, nr 251, s. 3.
Zobacz w Google Scholar

Czarnecki Wacław, W Berezie Kartuskiej. To, co widział nasz sprawozdawca, „Robotnik” 1934, nr 252, s. 3.
Zobacz w Google Scholar

Czarnecki Wacław, W Berezie Kartuskiej. W „sztabie” obozu u „komendanta” Greffnera, „Robotnik” 1934, nr 253, s. 3.
Zobacz w Google Scholar

Czuchnowski Marian, Czarna koronka. Powieść, Polska Fundacja Kulturalna, London 1966.
Zobacz w Google Scholar

Czuchnowski Marian, Tyfus, teraz słowiki. Powieść, Modern Writing, London 1951.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska Maria, Dzienniki 1914–1965, pierwsze pełne wyd. w 13 tomach (bez oprac. edytorskiego) pod kier. Tadeusza Drewnowskiego, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2009, t. 2: 1926–1934.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska Maria, Szkice z podróży, Czytelnik, Warszawa 1956.
Zobacz w Google Scholar

Dehnel Jacek, Dąb Goethego, „Odra” 2007, nr 9, s. 53–57.
Zobacz w Google Scholar

Dobraczyński Jan, Doścignięty, Pax, Warszawa 1967.
Zobacz w Google Scholar

[Domagała Czesław], Naszym celem – rozkwit ojczyzny, budowa socjalizmu i pokój. Przemówienie I sekretarza KW PZPR w Krakowie tow. Czesława Domagały, „Gazeta Krakowska” 1968, nr 72, s. 2–3.
Zobacz w Google Scholar

[Domagała Czesław], Tow. pos. Czesław Domagała [wypowiedź w debacie sejmowej z 11 kwietnia 1968 roku], „Trybuna Ludu” 1968, nr 102, s. 6.
Zobacz w Google Scholar

Domagała Czesław, Wzbierająca fala, Książka i Wiedza, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Domarańczyk Zbigniew, Kampucza, godzina zero, Wydawnictwa Radia i Telewizji, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Drut opasał w krąg. Antologia poezji jenieckiej z lat 1939–1945, wybór, oprac. i wstęp Róża Bednorz, Muzeum Martyrologii i Walki Jeńców Wojennych, Łambinowice 1984.
Zobacz w Google Scholar

Dybowski Janusz Teodor, „Siedem lat w szponach GPU”. Rozmowa z [Franciszkiem] Olechnowiczem, „Kultura” 1936, nr 16, s. 4.
Zobacz w Google Scholar

Dygat Stanisław, Jezioro Bodeńskie, Wiedza, Warszawa 1946.
Zobacz w Google Scholar

Dziasek Franciszek, Pamiętnik czasu pogardy, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Wydział Teologiczny, Poznań 2005.
Zobacz w Google Scholar

Dzięcioł Władysław, Głodówka w Miranda del [!] Ebro, „Polityka” 1961, nr 23, s. 4–5.
Zobacz w Google Scholar

Feliksiak Jerzy S., Karta z Buchenwaldu, w: tenże, Lenno, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1980, s. 56.
Zobacz w Google Scholar

Filipowicz Kornel, Krajobraz, który przeżył śmierć, w: tenże, Krajobraz niewzruszony. Opowiadania, Czytelnik, Warszawa 1947, s. 91–117.
Zobacz w Google Scholar

Gaudasiński Zygmunt, Mimo wszystko z uśmiechem, Ajaks, Pruszków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Gawalewicz Adolf, Refleksje z poczekalni do gazu. Ze wspomnień muzułmana, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1968.
Zobacz w Google Scholar

Gazdajka Piotr, Za drutami Berezy, „Za wolność i lud” 1951, nr 6, s. 14–15.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], *** [Gdy wróciłeś z tej Berezy…], „Świat” 1957, nr 33, s. 5.
Zobacz w Google Scholar

Gębala Stanisław, 1 maja i Bereza Kartuska, „Życie Literackie” 1965, nr 18, s. 8–9.
Zobacz w Google Scholar

Gisges Jan Maria, Brudne śniegi, w: tenże, Brudne śniegi, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1964, s. 131–180.
Zobacz w Google Scholar

Gisges Jan Maria, Więzień i chłop. Poezje, Kielecki Klub Literacki, Kielce 1946.
Zobacz w Google Scholar

Goetel Ferdynand, Wypowiedź w ankiecie Pisarze polscy a Rosja sowiecka. Literatura sowiecka – eksperyment komunistyczny – zbliżenie polsko-rosyjskie, „Wiadomości Literackie” 1933, nr 44, s. 3.
Zobacz w Google Scholar

Gogołowska Stanisława, Z pamiętnika więźniarki Buchenwaldu. Aussenkommando Altenburg numer 27568, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1975.
Zobacz w Google Scholar

Gozdawa, Dzień szarego Mirandczyka (Miranda nad Ebro), „Wrócimy” 1942, nr 9, s. 306–313.
Zobacz w Google Scholar

Grubiński Wacław, Między młotem a sierpem, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, London 1948.
Zobacz w Google Scholar

Grzebałkowska Magdalena, 1945. Wojna i pokój, Agora, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Grzymała-Siedlecki Adam, Sto jedenaście dni letargu (Wspomnienia z Pawiaka z lat 1942/1943), Wydawnictwo Literackie, Kraków 1965.
Zobacz w Google Scholar

Gubała Bronisław, Za falochronem kończą się marzenia, Miniatura, Gdynia 2006.
Zobacz w Google Scholar

Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat. Zapiski sowieckie, przedm. Bertrand Russell, Gryf, London 1953.
Zobacz w Google Scholar

Hołuj Tadeusz, Dom pod Oświęcimiem. Sztuka w 4 aktach, Sztuka, Warszawa 1948.
Zobacz w Google Scholar

Ilgin Wincenty, Wspomnienia kapłana z Sołówek. Jak to było w raju bolszewickim. Charków – Sołówki – Piniega – Moskwa – Warszawa (1917–1933), słowo wstępne, oprac. przypisów, wybór aneksów i fot. Roman Dzwonkowski, Norbertinum, Lublin 2006.
Zobacz w Google Scholar

Iwaniuk Wacław, Byłem…, „Fraza” 1994, nr 5/6, s. 5.
Zobacz w Google Scholar

Iwaniuk Wacław, Każdy z nas nosi w sobie zalążki wielkości (wiersz dla Miłosza), w: tenże, Moje strony świata. Poezje, Instytut Literacki, Paris 1994, s. 12–15.
Zobacz w Google Scholar

Iwaniuk Wacław, List do Mieczysława Grydzewskiego z 25 czerwca 1962 roku, w: tenże, Ostatni romantyk. Wspomnienie o Józefie Łobodowskim, oprac., wstępem, notą i przypisami opatrzył Janusz Kryszak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1998, s. 69–71.
Zobacz w Google Scholar

Iwaniuk Wacław, Miranda (fragmenty wspomnień), oprac. i posł. Jan Wolski, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Mordellus, Toronto–Berlin 2001.
Zobacz w Google Scholar

Iwaniuk Wacław, Moje życie rodzinne, „Kwartalnik Artystyczny” 1998, nr 2, s. 10.
Zobacz w Google Scholar

Iwaniuk Wacław, Pro domo sua, w: tenże, Moje strony świata. Poezje, Instytut Literacki, Paris 1994, s. 45.
Zobacz w Google Scholar

Iwaniuk Wacław, Sceny wojenne, w: tenże, Moje strony świata. Poezje, Instytut Literacki, Paris 1994, s. 61–73.
Zobacz w Google Scholar

Iwaniuk Wacław, Trzy spotkania, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 1988.
Zobacz w Google Scholar

Iwaszkiewicz Jarosław, Książka o Sycylii, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1956.
Zobacz w Google Scholar

Jacewicz Alfons, Jurij Dąbski (Opowiadania z wojny i pokoju), B. Świderski, London 1964.
Zobacz w Google Scholar

Jacewicz Alfons, Na obczyźnie. Dziejów Jurija Dąbskiego część trzecia, nakł. autora, London 1965.
Zobacz w Google Scholar

Jacewicz Alfons, Santa Rosa. Osiedle polskie w Meksyku, nakł. autora, London 1965.
Zobacz w Google Scholar

Jacewicz Alfons, „Turyści Sikorskiego” (Dalsze dzieje Jurija Dąbskiego), nakł. autora, London 1965.
Zobacz w Google Scholar

Járosy Fryderyk, Okoliczności łagodzące, Archiwum Emigracji, Toruń 2004.
Zobacz w Google Scholar

Jasienica Paweł, Rozważania o wojnie domowej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985.
Zobacz w Google Scholar

Jastrun Mieczysław, Mit śródziemnomorski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1962.
Zobacz w Google Scholar

Jaworski Jan Bolesław, W obozie Buchenwald zginął pies, w: tenże, Kolor urodzenia, Iskry, Warszawa 1979, s. 39.
Zobacz w Google Scholar

(K.), W greckim Dachau, „Za wolność i lud” 1950, nr 4, s. 9.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Karcer, w: Bereziacy, red. Leon Pasternak, Książka i Wiedza, Warszawa 1965, s. 221.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Karna sala, w: Bereziacy, red. Leon Pasternak, Książka i Wiedza, Warszawa 1965, s. 147.
Zobacz w Google Scholar

Katz-Suchy Juliusz, Moje pierwsze dni w Berezie, w: Bereziacy, red. Leon Pasternak, Książka i Wiedza, Warszawa 1965, s. 341–345.
Zobacz w Google Scholar

Keksztas Józef, Stałem się numerem, w: Bereziacy, red. Leon Pasternak, Książka i Wiedza, Warszawa 1965, s. 194–195.
Zobacz w Google Scholar

Kępiński Antoni, List z obozu Miranda do rodziców z 23 marca 1942 roku, w: Jakubik Andrzej, Masłowski Jan, Antoni Kępiński – człowiek i dzieło, Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1981, s. 72.
Zobacz w Google Scholar

Kępiński Antoni, Listy z obozu Miranda do rodziców, w: tenże, Refleksje oświęcimskie, wybór i wstęp Zdzisław Jan Ryn, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005, s. 245–274.
Zobacz w Google Scholar

Kiedrowski Witold, Na drogach życia, Bernardinum, Pelplin 2004.
Zobacz w Google Scholar

Kielar Wiesław, Anus mundi. Wspomnienia oświęcimskie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972.
Zobacz w Google Scholar

Kiersnowski Zygmunt, Prawda o Mirandzie, „Wiadomości Polskie Polityczne i Literackie” 1943, nr 38, s. 4.
Zobacz w Google Scholar

Kisiel Stach [właśc. Stanisław], Wiosna wolności, „Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego” 1971, nr 3/4, s. 66.
Zobacz w Google Scholar

Klinga Rafał, Etap w pół drogi: Miranda, „Wiadomości Polskie Polityczne i Literackie” 1942, nr 50, s. 4.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Kolczaste druty, w: Polit Ireneusz, Miejsce odosobnienia w Berezie Kartuskiej w latach 1934–1939, Adam Marszałek, Toruń 2003, s. 234.
Zobacz w Google Scholar

Kolski Witold, Walec (Wspomnienia z Berezy), „Czerwony Sztandar” 1939, nr 53, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

Koniusz Janusz, Wycieczka. Opowiadanie, „Życie Literackie” 1967, nr 3, s. 8–9.
Zobacz w Google Scholar

Koreywo Marek, Siewcy czarnej śmierci, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1965.
Zobacz w Google Scholar

Korotyński Henryk, Dwie wojny w Korei, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1952.
Zobacz w Google Scholar

Korotyński Henryk, 10 tygodni w Korei, Książka i Wiedza, Warszawa 1952.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], *** [Kostki twarde muszą być…], w: Bereziacy, red. Leon Pasternak, Książka i Wiedza, Warszawa 1965, s. 59.
Zobacz w Google Scholar

Kowalski Stanisław, Buchenwaldzkie Krankenbaum, „Za wolność i lud” 1949, nr 3, s. 13–14.
Zobacz w Google Scholar

Kowalski Stanisław, Dzień Schonungu. Z buchenwaldzkiego pamiętnika, „Za wolność i lud” 1949, nr 4, s. 8–9.
Zobacz w Google Scholar

Koźniewski Kazimierz, Bunt w więzieniu, Czytelnik, Warszawa 1968.
Zobacz w Google Scholar

Koźniewski Kazimierz, Słownik swoich i obcych, Iskry, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Koźniewski Kazimierz, Zimowe kwiaty. Powieść współczesna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1959.
Zobacz w Google Scholar

Krajobraz poezji polskiej. Antologia, wybór i wstęp Barbara Kryda, wyd. 3 zm., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Krakowiecki Anatol, Książka o Kołymie, Veritas, London 1950.
Zobacz w Google Scholar

Krzyżanowski K[azimierz], Poznaj godność twoją (Parafraza Psalmu 8 – napisana w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie w roku 1941), „Gazeta Niedzielna” 1976, nr 49, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

Kubicki Marian, Nokturn, w: Poezja Polski Walczącej 1939–1945. Antologia, oprac. Jan Szczawiej, przedm. Kazimierz Rusinek, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974, t. 1, s. 500–502.
Zobacz w Google Scholar

Kubicki Marian, Towarzyszom, w: Poezja Polski Walczącej 1939–1945. Antologia, oprac. Jan Szczawiej, przedm. Kazimierz Rusinek, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974, t. 1, s. 503–504.
Zobacz w Google Scholar

Leblang Leon, Transport z „Brygidek”, w: Bereziacy, red. Leon Pasternak, Książka i Wiedza, Warszawa 1965, s. 52–54.
Zobacz w Google Scholar

Lem Stanisław, Wypowiedź w audycji Polskiego Radia Zapiski ze współczesności [on­line], http://ninateka.pl/film/stanislaw-lem-zapiski-ze-wspolczesnosci-3-5 [dostęp 12.11.2016].
Zobacz w Google Scholar

Lenardowicz Mieczysław, Na wyspach tortur i śmierci. Pamiętnik z Sołówek, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa 1930. Przekł. rosyjski: Ленардович М[ечислав], На островах пыток и смерти (воспоминания с Соловков), przeł. М. Горбунова, w: Каторга и ссылка на Севере России, t. 3: Воспоминания поляков, wybór i red. М[ихаил] Супрун, Издательство Поморского университета, Архангельск 2008, s. 50–91; Леонардович М[ечислав], На островах пыток и смерти. Bоспоминания с Соловков, przeł. М. Горбунова, w: Воспоминания соловецких узников 1923–1939 гг., t. 1: 1923–1927, red. Вячеслав Умнягин, Издательство Спасо-Преображенского Соловецкого мужского монастыря, Соловки 2013, s. 596–632. Przekł. ukraiński: [Lenardowicz Mieczysław], Соловки, острови мук і смерти. На підставі споминів соловецького в’язня M. Цибульського, Meta, Lwów 1937.
Zobacz w Google Scholar

Lenardowicz Mieczysław, Za czerwonym kordonem. Wspomnienia z pobytu w Rosji sowieckiej, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa 1931.
Zobacz w Google Scholar

Lenartowicz [właśc. Lenardowicz] M[ieczysław], Pamiętnik z Sołówek, Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, Warszawa [1930].
Zobacz w Google Scholar

Leonhardowa Anna, Urzędowe zawiadomienie, „Życie Literackie” 1976, nr 18, s. 6.
Zobacz w Google Scholar

Leonhardowa Anna, „Zdrów i rześki” – kartka z Buchenwaldu, „Życie Literackie” 1976, nr 18, s. 6.
Zobacz w Google Scholar

Liedtke Antoni, Gwiazdka w Miranda de Ebro, „Tygodnik Powszechny” 1966, nr 52, s. 10.
Zobacz w Google Scholar

Lipski Leo, Dzień i noc (na otwarcie kanału Wołga–Don), w: tenże, Dzień i noc (Opowiadania), Instytut Literacki, Paris 1957, s. 7–40.
Zobacz w Google Scholar

Lubicz[-Zaleski] Z[ygmunt], Le Chêne de Buchenwald, [tł. autor], w: Anthologie des poèmes de Buchenwald, zebr. André Verdet, Robert Laffont, Paris 1946, s. 77–78.
Zobacz w Google Scholar

Lubicz-Zaleski Zygmunt, Pamiętnik. Od Grotowic do Buchenwaldu (1939–1945), oprac. i przypisami opatrzyła Małgorzata Willaume, Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie, Lodart, Paris–Łódź 1998.
Zobacz w Google Scholar

L[ubicz-]Zaleski Zygmunt, Z relikwiarza poetyckiego: Po wyzwoleniu, Dąb buchenwaldzki, Osiołek, *** [Bracie-Chryste – gdzie jesteś…], Sen majowy w Buchenwaldzie, 13 kwietnia 1945, Compiegne – styczeń 1944 – przed wymarszem na transport Meer Schaum…, „Wiadomości” 1966, nr 44, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

Lurczyński Mieczysław, Caracho-Weg, Polski Związek Wychodźctwa Przymusowego, Hanower 1945.
Zobacz w Google Scholar

Lurczyński Mieczysław, Caracho-Weg, w: tenże, Caracho-Weg, Polski Związek Wychodź­ctwa Przymusowego, Hanower 1945, s. 18–21.
Zobacz w Google Scholar

Lurczyński Mieczysław, Janka, Polski Związek Wychodźctwa Przymusowego, Hanower 1945.
Zobacz w Google Scholar

Lurczyński Mieczysław, Księżniczka Buchenwaldu, „Wiadomości” 1961, nr 52/53, s. 18–19.
Zobacz w Google Scholar

Lurczyński Mieczysław, Łuski Syreny, Polski Związek Wychodźctwa Przymusowego, Hanower 1945.
Zobacz w Google Scholar

Lurczyński Mieczysław, Nie móc…, w: tenże, Caracho-Weg, Polski Związek Wychodź­ctwa Przymusowego, Hanower 1945, s. 31.
Zobacz w Google Scholar

Lurczyński Mieczysław, Niedokończony poemat, Polski Związek Wychodźctwa Przymusowego, Hanower 1945.
Zobacz w Google Scholar

Lurczyński [Mieczysław], Répondant au salut de Saint Jean, [tł. Zygmunt Lubicz-Zaleski], w: Anthologie des poèmes de Buchenwald, zebr. André Verdet, Robert Laffont, Paris 1946, s. 79–80.
Zobacz w Google Scholar

Lurczyński Mieczysław, Reszta jest milczeniem, Polska Fundacja Kulturalna, London 1988.
Zobacz w Google Scholar

Lurczyński Mieczysław, Rozmowy, w: tenże, Czas poległy, Polski Związek Wychodźctwa Przymusowego, Hanower 1945, s. 31–39.
Zobacz w Google Scholar

Lurczyński Mieczysław, Stara Gwardia, Polski Związek Wychodźctwa Przymusowego, Hanower 1946.
Zobacz w Google Scholar

Lustig Tadeusz, Orlęta w Jaworznie. Kartki z pamiętnika, Księgarnia Akademicka, Kraków 1997.
Zobacz w Google Scholar

Łępkowski Andrzej, Tak było… Birkenau, Buchenwald, Ohrdruf, Crawinkel, Leitmeritz, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2006.
Zobacz w Google Scholar

Macek Zofia, Jeńcom głodem i zimnem uśpionym, w: taż, Hitlerowski obóz pracy przymusowej w Szebniach, Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, Jasło 2013, s. 30.
Zobacz w Google Scholar

Macierzyński Piotr, Antologia wierszy ssmańskich, Korporacja Ha!art, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Mackiewicz Józef, Kontra, Instytut Literacki, Paris 1957.
Zobacz w Google Scholar

Mackiewicz Józef, Nie trzeba głośno mówić. Powieść, Instytut Literacki, Paris 1969.
Zobacz w Google Scholar

Mackiewicz Stanisław, Dlaczego osadzono mnie w Berezie. Do redaktora „Wiadomości”, „Wiadomości” 1951, nr 42, s. 4.
Zobacz w Google Scholar

Mandalian Andrzej, Wieczór w Jaworznie, w: Braun Andrzej, Mandalian Andrzej, Woroszylski Wiktor, Wiosna sześciolatki. Wiersze, Książka i Wiedza, Warszawa 1951, s. 39–42.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowski Karol, Po polską broń, Sokół Polski, Pittsburgh [1949].
Zobacz w Google Scholar

Marjańska Ludmiła, Krzak gorejący, w: taż, Rzeki, Czytelnik, Warszawa 1969, s. 42.
Zobacz w Google Scholar

Marjańska Ludmiła, Z Turyngii, w: taż, Rzeki, Czytelnik, Warszawa 1969, s. 43.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Maszerują nasze bataliony, w: Polit Ireneusz, Miejsce odosobnienia w Berezie Kartuskiej w latach 1934–1939, Adam Marszałek, Toruń 2003, s. 233.
Zobacz w Google Scholar

Matywiecki Piotr, *** [Wywleczeni na słońce…], w: tenże, Ta chmura powraca, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005, s. 61–62.
Zobacz w Google Scholar

Meissner Janusz, Pióro ze skrzydeł, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985.
Zobacz w Google Scholar

Melcer Wanda, Statek 1092, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1952. Wyd. 1 masowe: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1953.
Zobacz w Google Scholar

Miłosz Czesław, Rodzinna Europa, Instytut Literacki, Paris 1959.
Zobacz w Google Scholar

Miłosz Czesław, Rok myśliwego, Instytut Literacki, Paris 1990.
Zobacz w Google Scholar

Miłosz Czesław, Rzeka, w: tenże, Ocalenie, Czytelnik, Warszawa 1945, s. 74–75.
Zobacz w Google Scholar

Miłosz Czesław, Zniewolony umysł, Instytut Literacki, Paris 1953.
Zobacz w Google Scholar

Mirski Michał, …biegiem marsz!, Książka i Wiedza, Warszawa 1958.
Zobacz w Google Scholar

Mrożek Sławomir, Baltazar. Autobiografia, Noir sur Blanc, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Mrożek Sławomir, Jaworzno, „Kultura” 1985, nr 1/2, s. 31–39.
Zobacz w Google Scholar

Mrożek Sławomir, Młode miasto, „Przekrój”, nr 276 (1950), s. 8–9.
Zobacz w Google Scholar

Mrożek Sławomir, Popiół? Diament?, „Kultura” 1983, nr 1/2, s. 33–41.
Zobacz w Google Scholar

Mrożek Sławomir, Rozmowa, „Dialog” 1981, nr 2, s. 140–141.
Zobacz w Google Scholar

Mrożek Sławomir, Szyny, „Gazeta Wyborcza” 1997, nr 202, s. 15.
Zobacz w Google Scholar

Muszyńska Felicja, Z relacji żony więźnia Libera Muszyńskiego, w: Bereziacy, red. Leon Pasternak, Książka i Wiedza, Warszawa 1965, s. 238–245.
Zobacz w Google Scholar

Nałkowska Zofia, Dorośli i dzieci w Oświęcimiu, w: taż, Medaliony, Czytelnik, Warszawa 1946, s. 79–88.
Zobacz w Google Scholar

Nałkowska Zofia, Ludzie w Oświęcimiu, „Głos Ludu” 1945, nr 157, s. 5.
Zobacz w Google Scholar

Natanson Wojciech, „Śpiewające konie” Buchenwaldu. Notatki z NRD, „Życie Literackie” 1962, nr 45, s. 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Nawrocki Roman, Od agenta „ochrany” do komendanta Berezy, „Za wolność i lud” 1949, nr 6, s. 10.
Zobacz w Google Scholar

Nel-Siedlecki Janusz, Olszewski Krystyn, Borowski Tadeusz, Byliśmy w Oświęcimiu, Oficyna Warszawska na Obczyźnie, München 1946.
Zobacz w Google Scholar

Newerly Igor, Broń Sekcji Tanaki [scenariusz filmowy], 1961, maszynopis w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.
Zobacz w Google Scholar

Newerly Igor, Chłopiec z Salskich Stepów, Czytelnik, Warszawa 1948.
Zobacz w Google Scholar

Newerly Igor, Leśne Morze. Powieść, Czytelnik, Warszawa 1960. Wyd. 6 [uzup.], Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Newerly Igor, Prawdziwe przygody autora i bohaterów tej powieści, w: tenże, Chłopiec z Salskich Stepów, wyd. 19, Czytelnik, Warszawa 1974, s. 187–201.
Zobacz w Google Scholar

Newerly Igor, Szu-Hai, „Żołnierz Polski” 1956, nr 1, s. 25–28; nr 2, s. 25–28; nr 3, s. 25–28; nr 4, s. 25–28; nr 5, s. 25–29; nr 6, s. 25–28; nr 7, s. 25–28; nr 8, s. 25–28; nr 9, s. 25–28; nr 10, s. 25–28; nr 11, s. 25–29; nr 12, s. 25–28; nr 13, s. 25–28; nr 14, s. 25–28; nr 15, s. 25–28; nr 16, s. 25–28; nr 17, s. 25–28; nr 18, s. 25–28; nr 19, s. 25–28; nr 20, s. 25–27; 1957, nr 1, s. 21–22; nr 2, s. 21–22; nr 3, s. 19–20; nr 4, s. 21–22; nr 5, s. 21–22; nr 6, s. 21–22; nr 7, s. 21–22; nr 8, s. 21–22; nr 9, s. 21–22; nr 10, s. 21–22; nr 11, s. 21–22; nr 12, s. 21–22; nr 13, s. 21–22.
Zobacz w Google Scholar

Newerly Igor, Zostało z uczty bogów, Instytut Literacki, Paris 1986.
Zobacz w Google Scholar

Nieścior Leon, Więzień oświęcimski numer 16087, nakł. autora, New York 1953.
Zobacz w Google Scholar

Nogaj Stanisław, Gusen. Pamiętnik dziennikarza, cz. 1, Komitet b. więźniów obozu koncentracyjnego Gusen, Katowice 1945.
Zobacz w Google Scholar

Nogaj Stanisław, Za drutami i kratami Trzeciej Rzeszy. Reportaże, t. 2, nakł. Stanisław Szarłata, Katowice 1939.
Zobacz w Google Scholar

Nogaj Stanisław, Za kratami i drutami Trzeciej Rzeszy (Reportaże), Polonia, Katowice 1937. Wyd. 2, t. 1, Polonia, Katowice 1939.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowski Tadeusz, Obóz Wszystkich Świętych, Libella, Paris 1957.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowski Zbigniew, II wojna światowa 1939–1945. Fakty, zdarzenia, okoliczności, przeżycia, Wydawnictwo Zakonu Pijarów, Kraków 1996.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowski Zygmunt, Alpuhara, „Wiadomości Polskie Polityczne i Literackie” 1941, nr 48, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

Nowicki Donat, Wśród tortur ducha i ciała (Z przeżyć kapłana w więzieniu sowieckim), „Przewodnik Katolicki” 1936, nr 34, s. 553–554; nr 35, s. 569–570, 577.
Zobacz w Google Scholar

Nowicki Wacław, Żywe echa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978.
Zobacz w Google Scholar

Obidniak Karol, Jak zostać generałem. Wspomnienia szeregowca, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1970.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Odmieniły się role, ale tylko częściowo. Odwiedzamy obóz pracy dla „foksów” w Jaworznie, „Kurier Popularny” 1946, nr 210, s. 4.
Zobacz w Google Scholar

Odrowąż Bolesław, Kolęda za drutami. Z pamiętnika pisanego w Mirandzie, „Dziennik Żołnierza” 1943, nr 299, s. 3.
Zobacz w Google Scholar

Olcha [właśc. Mirek] Antoni, Kamień buchenwaldzki, w: tenże, Oko delfina, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1968, s. 59.
Zobacz w Google Scholar

Olechnowicz Franciszek, Prawda o Sowietach (wrażenia z 7-letniego pobytu w więzieniach sowieckich r. 1927–1933), nakł. autora, Warszawa 1937.
Zobacz w Google Scholar

Olechnowicz Franciszek, Siedem lat w szponach GPU, nakł. autora, Wilno 1935.
Zobacz w Google Scholar

Omiljanowicz Aleksander, Koniec kommanda śmierci, w: tenże, Sens życia, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1971, s. 68–80.
Zobacz w Google Scholar

Orzechowski Wacław, Żołnierskie bezdroża, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Ostałowska Lidia, Farby wodne, Czarne, Wołowiec 2011.
Zobacz w Google Scholar

Ostańkowicz Czesław, Bagaże pełne niepokoju, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1966.
Zobacz w Google Scholar

Ostańkowicz Czesław, Czarna z komanda Bayer, Pax, Warszawa 1958.
Zobacz w Google Scholar

Ostańkowicz Czesław, Dziwny normalny świat. Opowiadania, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1962.
Zobacz w Google Scholar

Ostańkowicz Czesław, Listy, w: tenże, Dziwny normalny świat. Opowiadania, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1962, s. 69–74.
Zobacz w Google Scholar

Ostańkowicz Czesław, My, w: tenże, Strofy pawiackie, [b. wydaw.], Wrocław 1980, s. 24 nlb.
Zobacz w Google Scholar

Ostańkowicz Czesław, Straszna Góra Ettersberg, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1968.
Zobacz w Google Scholar

Ostańkowicz Czesław, Strofy pawiackie, [b. wydaw.], Wrocław 1980.
Zobacz w Google Scholar

Osuchowski Jerzy, Zapomnieć nie mogę. Wspomnienia więźnia małego obozu w Buchenwaldzie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975.
Zobacz w Google Scholar

Otwinowski Stefan, Weimar i okolica…, „Życie Literackie” 1958, nr 48, s. 7.
Zobacz w Google Scholar

Ozimek Józefa, Kobieta-więzień, w: Bereziacy, red. Leon Pasternak, Książka i Wiedza, Warszawa 1965, s. 445–446.
Zobacz w Google Scholar

Pankowski Marian, Wina, w: tenże, Pieśni pompejańskie, R.-J. Stenuit, Bruxelles 1946, s. 43–45.
Zobacz w Google Scholar

Pankowski Marian, Z Auszwicu do Belsen. Przygody, Czytelnik, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Pasternak Leon, Album, „Dialog” 1965, nr 1, s. 5–32.
Zobacz w Google Scholar

Pasternak Leon, Bereza, „Sztandar Wolności” 1940, nr 23, s. 4.
Zobacz w Google Scholar

Pasternak Leon, Do wizji, w: tenże, Słowa z daleka, Związek Patriotów Polskich w ZSRR, Moskva 1944, s. 3.
Zobacz w Google Scholar

Pasternak Leon, „Droga Stalina”, w: tenże, Lira i satyra. Wybór wierszy 1931–1951, Czytelnik, Kraków 1952, s. 91–92.
Zobacz w Google Scholar

Pasternak Leon, Dzień pochmurny. Poezje, Dom Książki Polskiej, Warszawa 1936.
Zobacz w Google Scholar

Pasternak Leon, Dzień zapłaty, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1956.
Zobacz w Google Scholar

Pasternak Leon, Jestem, w: tenże, Dzień zapłaty, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1956, s. 66–77. Przedr. w: Bereziacy, red. Leon Pasternak, Książka i Wiedza, Warszawa 1965, s. 176–183.
Zobacz w Google Scholar

Pasternak Leon, Lenin, w: tenże, Linia życia, Związek Zawodowy Literatów Polskich, Łódź 1948, s. 45.
Zobacz w Google Scholar

Pasternak Leon, Nareszcie książka o Berezie, „Nowe Drogi” 1958, nr 11, s. 161–163.
Zobacz w Google Scholar

Pasternak Leon, Pieśń o hańbieniu rasy, „Chochoł” 1938, nr 2, s. 3.
Zobacz w Google Scholar

Pasternak Leon, Tak było, w: tenże, Rzeź niewiniątek, Czytelnik, Warszawa 1946, s. 86–88.
Zobacz w Google Scholar

Pasternak Leon, Warszawskoje szosse, w: tenże, Słowa z daleka, Związek Patriotów Polskich w ZSRR, Moskva 1944, s. 18–19.
Zobacz w Google Scholar

[Piotrowski Edward], Spowiedź publiczna młodego narodowca. Edward Piotrowski były więzień Berezy w liście do przyjaciela opowiada nam o swoich przeżyciach, „Łódzki Głos Narodowy” 1935, nr 1. Przedr. w: Polit Ireneusz, Miejsce odosobnienia w Berezie Kartuskiej w latach 1934–1939, Adam Marszałek, Toruń 2003, s. 235–237.
Zobacz w Google Scholar

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, w przekł. z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, wyd. 3 popr., Pallottinum, Poznań–Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Po pięciu latach strasznej katorgi powrócił z niewoli sowieckiej polski policjant, „Hasło Łódzkie” 1929, nr 104, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

Podhajecki Samuel, Wspomnienia z Berezy, w: Kartki z Dziejów KPP, red. M. Zwolak, Książka i Wiedza, Warszawa 1958, s. 413–460.
Zobacz w Google Scholar

Podlodowska Janina, W Buchenwaldzie, w: taż, Żeby była miłość, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1984, s. 13.
Zobacz w Google Scholar

Podoski Julian, Człowiek z trzech obozów, „Dziennik Polski” 1945, nr 78, s. 2–3.
Zobacz w Google Scholar

Poezja stanu wojennego. Antologia wierszy, piosenek, kontrafaktur, parafraz i fraszek, red. Anna Skoczek, Instytut Pamięci Narodowej, Dante, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Pogan Józef, Wicek z Berezy nie wrócił, „Orka” 1946, nr 10, s. 4–5; nr 11, s. 4–5; nr 12, s. 4–7.
Zobacz w Google Scholar

Polak Edmund, Czcicielowi Wandy na przestrogę, w: Sacha Magdalena Izabella, „Gdyście w obóz przybyć już raczyli…”. Obraz kultury lagrowej w świadectwach więźniów Buchenwaldu 1937–1945, Instytut Pamięci Narodowej, Bydgoszcz–Gdańsk 2014, s. 388–389.
Zobacz w Google Scholar

Polak Edmund, Czekam, w: Czarnecki Wacław, Zonik Zygmunt, Walczący obóz Buchenwald, przedm. Franciszek Ryszka, Książka i Wiedza, Warszawa 1969, s. 395–396; Poezja Polski Walczącej 1939–1945. Antologia, oprac. Jan Szczawiej, przedm. Kazimierz Rusinek, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974, t. 1, s. 880–881.
Zobacz w Google Scholar

Polak Edmund, Dziennik buchenwaldzki, przedm. Czesław Pilichowski, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Polak Edmund, Fraszka o pracy w KL Bu., w: Sacha Magdalena Izabella, „Gdyście w obóz przybyć już raczyli…”. Obraz kultury lagrowej w świadectwach więźniów Buchenwaldu 1937–1945, Instytut Pamięci Narodowej, Bydgoszcz–Gdańsk 2014, s. 385.
Zobacz w Google Scholar

Polak Edmund, Goethe …Über allen Gipfeln herrscht Ruh’…, w: Sacha Magdalena Izabella, „Gdyście w obóz przybyć już raczyli…”. Obraz kultury lagrowej w świadectwach więźniów Buchenwaldu 1937–1945, Instytut Pamięci Narodowej, Bydgoszcz–Gdańsk 2014, s. 438.
Zobacz w Google Scholar

Polak Edmund, Kromka chleba, w: Sacha Magdalena Izabella, „Gdyście w obóz przybyć już raczyli…”. Obraz kultury lagrowej w świadectwach więźniów Buchenwaldu 1937–1945, Instytut Pamięci Narodowej, Bydgoszcz–Gdańsk 2014, s. 420.
Zobacz w Google Scholar

Polak Edmund, Krowia dola, „Wolni Ludzie” 1947, nr 2, s. 3.
Zobacz w Google Scholar

Polak Edmund, Marsz, w: Poezja Polski Walczącej 1939–1945. Antologia, oprac. Jan Szczawiej, przedm. Kazimierz Rusinek, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974, t. 1, s. 812.
Zobacz w Google Scholar

Polak Edmund, Morituri, Czytelnik, Warszawa 1968.
Zobacz w Google Scholar

Polak Edmund, Niedziela palmowa w KL Buchenwald, w: Poezja Polski Walczącej 1939–1945. Antologia, oprac. Jan Szczawiej, przedm. Kazimierz Rusinek, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974, t. 1, s. 829.
Zobacz w Google Scholar

Polak Edmund, Szron na drutach, „Nowy Wyraz” 1976, nr 9, s. 49.
Zobacz w Google Scholar

Polak Edmund, Wiosna, mówią…, w: Poezja Polski Walczącej 1939–1945. Antologia, oprac. Jan Szczawiej, przedm. Kazimierz Rusinek, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974, t. 1, s. 504–505.
Zobacz w Google Scholar

Polak Edmund, *** [Za tobą wykopany rów…], w: Poezja Polski Walczącej 1939–1945. Antologia, oprac. Jan Szczawiej, przedm. Kazimierz Rusinek, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974, t. 1, s. 914–915.
Zobacz w Google Scholar

Polak Edmund, Zamiast elegii. Robertowi Blanc zm. 25 V 1944 w KL Bu., w: Sacha Magdalena Izabella, „Gdyście w obóz przybyć już raczyli…”. Obraz kultury lagrowej w świadectwach więźniów Buchenwaldu 1937–1945, Instytut Pamięci Narodowej, Bydgoszcz–Gdańsk 2014, s. 422–423.
Zobacz w Google Scholar

Polanowski [właśc. Neufeld] Tadeusz, Buchenwald, w: tenże, Taniec wśród łuków, Czytelnik, Warszawa 1957, s. 113.
Zobacz w Google Scholar

Polanowski [właśc. Neufeld] Tadeusz, Dąb Goethego, w: tenże, Taniec wśród łuków, Czytelnik, Warszawa 1957, s. 110.
Zobacz w Google Scholar

Popiel Mieczysław, Gaudeamus igitur…, w: Bereziacy, red. Leon Pasternak, Książka i Wiedza, Warszawa 1965, s. 114–119.
Zobacz w Google Scholar

Poraj Krzysztof, Koszary i koszmary, Księgarnia Polska Bernard Połoniecki, Lwów 1939.
Zobacz w Google Scholar

Pracki Lucjan, Korespondent wojenny z Korei donosi…, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1953.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Prawda o hitlerowskich obozach koncentracyjnych. Rozmowa z więźniem z Gusen i Dachau, „Dziennik Polski” 1945, nr 1, s. 6.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Prezes Akademii Literatury [Wacław Sieroszewski] o więźniach brzeskich, skazańcach prasowych i Berezie Kartuskiej, „Prosto z mostu” 1935, nr 54, s. 8.
Zobacz w Google Scholar

Pribula Józef, Tylko raz w życiu, Profil, Ostrava 1977.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Przez błota poleskie, w: Polskie pieśni rewolucyjne z lat 1918–1939, zebr. i przypisami opatrzyła Felicja Kalicka, Książka i Wiedza, Warszawa 1950, s. 245–247.
Zobacz w Google Scholar

Przymanowski Janusz, Czterej pancerni i pies, t. 1–3, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1964–1970.
Zobacz w Google Scholar

Rogowicz Jerzy, W obozie koncentracyjnym, „Kurier Warszawski” 1936, nr 255 (wyd. wieczorne), s. 2–3; Za co? Od jak dawna?, nr 256 (wyd. wieczorne), s. 2–3; „Wychowanie” przez obóz, nr 258, s. 6; Wszerz i wzdłuż obozu, nr 260 (wyd. wieczorne), s. 2–3; „Korytarz” polski w obozie, nr 308 (wyd. wieczorne), s. 2; Jak ich żywią?, nr 314, s. 5; Przyszłość obozu, nr 321, s. 7–8.
Zobacz w Google Scholar

Romanowiczowa Zofia, Przejście przez Morze Czerwone, Libella, Paris 1960.
Zobacz w Google Scholar

Romek, Jak tylu innych… (garść wspomnień harcerza-żołnierza), „Ognisko Harcerskie” 1944, nr ze stycznia–lutego, s. 8–10.
Zobacz w Google Scholar

Roniarski Zygmunt, Bez wiz i dewiz, Pojezierze, Olsztyn 1983.
Zobacz w Google Scholar

Różewicz Tadeusz, Warkoczyk, w: tenże, Pięć poematów, Czytelnik, Warszawa 1950, s. 11.
Zobacz w Google Scholar

Różewicz Tadeusz, Wycieczka do muzeum, w: tenże, Wycieczka do muzeum, Czytelnik, Warszawa 1966, s. 11–22.
Zobacz w Google Scholar

Rudnicki Janusz, Dwa (obóz), w: tenże, Chodźcie, idziemy, W.A.B., Warszawa 2007, s. 173–183.
Zobacz w Google Scholar

Sadkowski Wacław, Oświęcim z perspektywy Buchenwaldu. Notatki z podróży, „Akcent” 2005, nr 1, s. 43–48.
Zobacz w Google Scholar

Sandułowicz Nikola, Goli Otok. Wyspa śmierci, „Za wolność i lud” 1953, nr 4, s. 21.
Zobacz w Google Scholar

Sawicki Jan Kazimierz, Sobiś Stanisław Andrzej, Na alianckich szlakach 1939–1946, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1985.
Zobacz w Google Scholar

Skrobek Mendel, Nie wierzymy w bogów, w: Bereziacy, red. Leon Pasternak, Książka i Wiedza, Warszawa 1965, s. 120–122.
Zobacz w Google Scholar

Słomczyński Michał, Turbiny imienia Stalina, „Życie Literackie” 1953, nr 12, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

Słonimski Antoni, Moja podróż do Rosji, [cz. 3:] Młodzież w Sowietach, „Wiadomości Literackie” 1932, nr 29, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

Słonimski Antoni, Moja podróż do Rosji, [cz. 7:] Sędziowie i sądzeni, „Wiadomości Literackie” 1932, nr 33, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

Słonimski Antoni, Moja podróż do Rosji, Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, Warszawa 1932.
Zobacz w Google Scholar

Sobański Antoni, Cywil w Berlinie, Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, Warszawa 1934.
Zobacz w Google Scholar

Sobieralski Antoni, Ze Śniatyna do Londynu. Wspomnienia wojenne kresowego policjanta, wstęp i oprac. Leszek Kania, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce 2016.
Zobacz w Google Scholar

Sowicki Tadeusz, Miranda de Ebro, „W drodze” [Jerozolima] 1943, nr 14, s. 4. Przedr. w: Azja i Afryka. Antologia poezji polskiej na Środkowym Wschodzie, oprac. Jan Bielatowicz, Oddział Propagandy i Kultury D[owódz]twa Armii Polskiej na Wsch[odzie], Palestyna 1944, s. 307.
Zobacz w Google Scholar

Spilios Ap., Jura – grecki obóz śmierci, „Za wolność i lud” 1953, nr 2, s. 20.
Zobacz w Google Scholar

Stankiewicz Edward, 25, w: Sacha Magdalena Izabella, „Gdyście w obóz przybyć już raczyli…”. Obraz kultury lagrowej w świadectwach więźniów Buchenwaldu 1937–1945, Instytut Pamięci Narodowej, Bydgoszcz–Gdańsk 2014, s. 402–403.
Zobacz w Google Scholar

Stankiewicz Edward, Z rytmem kolumny, w: Sacha Magdalena Izabella, „Gdyście w obóz przybyć już raczyli…”. Obraz kultury lagrowej w świadectwach więźniów Buchenwaldu 1937–1945, Instytut Pamięci Narodowej, Bydgoszcz–Gdańsk 2014, s. 379–380.
Zobacz w Google Scholar

Stanuch Stanisław, Zwycięstwo nie ma skrzydeł, „Pokolenie” 1953, nr 32, s. 6–7.
Zobacz w Google Scholar

Stasiuk Andrzej, Mury Hebronu, Wydawnictwo Głodnych Duchów, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Stern Jonasz, Komunista Pitagoras, w: Bereziacy, red. Leon Pasternak, Książka i Wiedza, Warszawa 1965, s. 280–284.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Straszliwe rządy zbirów bolszewickich. Zgnilizna moralna i tortury w bolszewii, „Głos Mazowiecki” 1936, nr 4, s. 4.
Zobacz w Google Scholar

Strzelecki J., Maman!…, [tł. Zygmunt Lubicz-Zaleski], w: Anthologie des poèmes de Buchenwald, zebr. André Verdet, Robert Laffont, Paris 1946, s. 105–106.
Zobacz w Google Scholar

Szaraniec Lech, Buchenwald, „Gazeta Częstochowska” 1961, dod. „Nad Wartą”, nr 9, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

Szczepański Jan Józef, Buty, w: tenże, „Buty” i inne opowiadania, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1956, s. 53–89.
Zobacz w Google Scholar

Szejnert Małgorzata, Wyspa Węży, Znak, Kraków 2018.
Zobacz w Google Scholar

Szemplińska Elżbieta, Dachau, „Czarno na białem” 1939, nr 22, s. 13.
Zobacz w Google Scholar

Szlechter Emanuel, O Berezie, w: Satyra prawdę mówi… 1918–1939, oprac. Zbigniew Mitzner, Leon Pasternak, Czytelnik, Warszawa 1963, s. 406.
Zobacz w Google Scholar

Szlengel Władysław, Co czytałem umarłym. Wiersze getta warszawskiego, oprac. Irena Maciejewska, wyd. 2 uzup. i popr., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Szlengel Władysław, Dzieci, nie czytajcie książek!…, „Robotnik” 1938, nr 30, s. 6.
Zobacz w Google Scholar

Szlengel Władysław, Różne są lipcowe noce…!, „Nasz Przegląd” 1938, nr 191, s. 15.
Zobacz w Google Scholar

Szlengel Władysław, Upiory w Evian, „Nasz Przegląd” 1938, nr 189, s. 7.
Zobacz w Google Scholar

Szlengel Władysław, Uroczystość made in Germany, „Robotnik” 1938, nr 186, s. 5.
Zobacz w Google Scholar

Szmaglewska Seweryna, Amnestia zastukała do bram, „Po prostu” 1956, nr 46, s. 5.
Zobacz w Google Scholar

Szmaglewska Seweryna, Czarne Stopy, Śląsk, Katowice 1960.
Zobacz w Google Scholar

Szmaglewska Seweryna, Dymy nad Birkenau, Czytelnik, Warszawa 1945.
Zobacz w Google Scholar

Szmaglewska Seweryna, Dzwon Buchenwaldu, w: taż, Chleb i nadzieja. Opowiadania, wyd. 2 rozszerz., Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1960, s. 247–260.
Zobacz w Google Scholar

Szmaglewska Seweryna, Nieposłuszny w Weimarze, „Nowa Kultura” 1959, nr 15, s. 1, 7.
Zobacz w Google Scholar

Szmaglewska Seweryna, Zagrycha, w: taż, Chleb i nadzieja. Opowiadania, wyd. 2 rozszerz., Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1960, s. 56–67.
Zobacz w Google Scholar

Sznarbachowski Włodzimierz, 300 lat wspomnień, Aneks, London 1997.
Zobacz w Google Scholar

Szuberla Bronisław, Wspomnienia okupacyjne i obozowe, wyd. 2 uzup., DjaF, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

[Szumlakowski Marian], P.M. Szumlakowski o Mirandzie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1952, nr z 14 czerwca, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

Szymański Edward, Dzieła zebrane, oprac. Łukasz Szymański, przedm. Ryszard Matuszewski, t. 1–2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971.
Zobacz w Google Scholar

Szymański Edward, O Berezie, w: Bereziacy, red. Leon Pasternak, Książka i Wiedza, Warszawa 1965, s. 304.
Zobacz w Google Scholar

Szymański W., Wspomnienia z Berezy (Z niedalekiej przeszłości), „Sztandar Wolności” 1941, nr 32, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

Szymborska Wisława, Dlatego żyjemy, w: taż, Dlatego żyjemy, Czytelnik, Warszawa 1952, s. 5–7.
Zobacz w Google Scholar

Szymborska Wisława, Jeszcze, w: Wołanie do Yeti, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1957, s. 37–38.
Zobacz w Google Scholar

Szymborska Wisława, Obóz głodowy pod Jasłem, „Nowa Kultura” 1962, nr 5, s. 1. Przedr. w: taż, Sól, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1962, s. 25–26; Wiersze polskich poetów współczesnych. Wybór. Książka pomocnicza dla uczniów klas IV i V szkół średnich, oprac. Ryszard Matuszewski, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1976, s. 172–173.
Zobacz w Google Scholar

Szymborska Wisława, Szukam słowa, „Dziennik Polski” 1945, nr 39, dod. „Walka”, nr 3, s. 3.
Zobacz w Google Scholar

Szymborska Wisława, Transport Żydów 1943, „Dziennik Literacki” 1948, nr 17, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

Szymborska Wisława, Wielka liczba, w: taż, Wielka liczba, Czytelnik, Warszawa 1976, s. 5–6.
Zobacz w Google Scholar

Szymiec Edmund, Miranda nad Ebro, „Perspektywy” 1982, nr 2, s. 30.
Zobacz w Google Scholar

Świderski A[ntoni], W słonecznej Hiszpanii, „Odsiecz” 1941, nr 11, s. 10.
Zobacz w Google Scholar

Świderski Wacław, Majowe wspomnienia z Berezy, „Za wolność i lud” 1957, nr 5, s. 5–6.
Zobacz w Google Scholar

Świderski Wacław, Pierwsze dni w Berezie, „Za wolność i lud” 1957, nr 2, s. 5–7.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Święta w hiszpańskim obozie koncentracyjnym, „Wieści Polskie” 1942, nr 16, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

Tebinka Leopold, Relacja, w: Świadkowie historii [online], http://swiadkowiehistorii.pl/relacje.php?a=swiadectwo&id=19 [dostęp 24.07.2009].
Zobacz w Google Scholar

Terlecki Władysław L., Odpocznij po biegu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Trzy lata w niemieckich obozach koncentracyjnych. Więzień Buchenwaldu opowiada, oprac. Piw., „Głos Ludu” 1945, nr 165, s. 4.
Zobacz w Google Scholar

Turowski Tomasz, Buchenwald 66, „Poglądy” 1967, nr 2, s. 7.
Zobacz w Google Scholar

Twardoch Szczepan, Król, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016.
Zobacz w Google Scholar

Tymiński Kazimierz, Uspokoić sen, Krajowa Agencja Wydawnicza, Katowice 1985.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Ucieczka z piekła, Glob, Warszawa 1944.
Zobacz w Google Scholar

Urbankowski Bohdan, Głosy. Z cyklu „Umarli z Weimar-Buchenwald”, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1972. Wyd. 4 popr. (pt. Glosy), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Wachowiak Eugeniusz, Turyngia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Warlikowski Sebastian, Nie tylko Kołyma. Polacy w sowieckich łagrach. Wspomnienia i dokumenty, Zona Zero, Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Wat Aleksander, Mój wiek. Pamiętnik mówiony, przedm. Czesław Miłosz, do dr. przygot. Lidia Ciołkoszowa, cz. 1–2, Polonia Book Fund, London 1977.
Zobacz w Google Scholar

Wat Aleksander, Prawdziwy początek Iwana Denisowicza, w: tenże, Świat na haku i pod kluczem. Eseje, Czytelnik, Warszawa 1991, s. 305–320.
Zobacz w Google Scholar

Wełnicki Marcin, Testament Damoklesa, Bellona, Runa, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Widz., GPU. Obrazki z czerwonej Rosji (I), „Wiek Nowy”, nr 7087 (1925), s. 7–8.
Zobacz w Google Scholar

Więzień nr 4935 [Fleck Ludwik?], O dębie Goethego w obozie buchenwaldzkim, „Sztandar Ludu” 1945, nr 223, s. 5.
Zobacz w Google Scholar

Wilk Mariusz, Wilczy notes, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 1998.
Zobacz w Google Scholar

Willenberg Samuel, Treblinka w ogniu, „Za wolność i lud” 1950, nr 7, s. 16–17.
Zobacz w Google Scholar

Winczakiewicz Jan, Wojenko, wojenko… Wspomnienia 1939–1945, ARS Print Production, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Wirpsza Witold, Dziennik Kożedo, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1952.
Zobacz w Google Scholar

Witek Teofil, Buchenwaldzki ruch oporu, „Za wolność i lud” 1951, nr 6, s. 12–13, 18.
Zobacz w Google Scholar

Witek Teofil, Golgota w Turyngii, „Za wolność i lud” 1954, nr 5, s. 12–13, 22.
Zobacz w Google Scholar

Witek Teofil, Powstanie w Buchenwaldzie. Pod sztandarem proletariackiego internacjonalizmu, „Za wolność i lud” 1950, nr 7, s. 12–13, 22.
Zobacz w Google Scholar

Woronowicz Walenty, Przypadki XX wieku. 20 lat na Wyspach Sołowieckich i Kołymie. 1935–1955, do dr. przygot., wstępem i przypisami opatrzyły Wiktoria Śliwowska, Małgorzata Giżejewska, Instytut Historii PAN, Warszawska Oficyna Wydawnicza „Gryf”, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik Jan, Poszedłbym tą samą drogą, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1955.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik Władysław, Byłem w piekle… Lublinianin w niemieckim obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie, „Głos Lubelski” 1939, nr 225, s. 5; nr 226, s. 5; nr 227, s. 7; nr 229, s. 5; nr 230, s. 6; nr 231, s. 5; nr 232, s. 5; nr 233, s. 5; nr 234, s. 6; nr 236, s. 5; nr 237, s. 5; nr 238, s. 5; nr 239, s. 5.
Zobacz w Google Scholar

Wójtowicz Kazimierz, Buchenwaldzkie drzewa, w: tenże, Za drutami kacetów. Auschwitz, Buchenwald, nakł. autora, Bielsko-Biała 1998, s. 44.
Zobacz w Google Scholar

Wójtowicz Kazimierz, Echa powstania, w: tenże, Za drutami kacetów. Auschwitz, Buchenwald, nakł. autora, Bielsko-Biała 1998, s. 50.
Zobacz w Google Scholar

Wójtowicz Kazimierz, Mimochodem (po nalocie lotnictwa alianckiego), w: tenże, Za drutami kacetów. Auschwitz, Buchenwald, nakł. autora, Bielsko-Biała 1998, s. 40.
Zobacz w Google Scholar

Wójtowicz Kazimierz, Najmilsze wspomnienie, w: tenże, Za drutami kacetów. Auschwitz, Buchenwald, nakł. autora, Bielsko-Biała 1998, s. 46.
Zobacz w Google Scholar

Wójtowicz Kazimierz, Polskie serce, „Nowy Wyraz” 1976, nr 9, s. 44.
Zobacz w Google Scholar

Wójtowicz Kazimierz, Za drutami kacetów. Auschwitz, Buchenwald, nakł. autora, Bielsko-Biała 1998.
Zobacz w Google Scholar

Wygodzki Stanisław, Spotkanie w Weimarze, „Twórczość” 1949, nr 5, s. 35–36. Przedr. w: tenże, Wiersze, Książka i Wiedza, Warszawa 1950, s. 39–40.
Zobacz w Google Scholar

Wygodzki Stanisław, Ziemia, w: tenże, Milczenie, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1958, s. 180–194.
Zobacz w Google Scholar

Wysocki B[olesław] A., Jeszcze słówko o Mirandzie, „Wiadomości Polskie Polityczne i Literackie” 1943, nr 45, s. 5.
Zobacz w Google Scholar

Wysocki Bolesław A., Miranda de Ebro, „Przekrój”, nr 1593 (1975), s. 5.
Zobacz w Google Scholar

Wysocki Bolesław A., Nad rzeką Ebro, wstęp i oprac. Konrad Bugajak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979. Przekł. angielski: On the River Ebro – Urge to Live, [b. wydaw.], Cambridge [Stany Zjednoczone] 1986; Urge to Live, Magnificat, Avon-by-the-Sea 1988.
Zobacz w Google Scholar

Wysocki Bolesław A., Wspomnienia z pobytu w obozie Miranda w latach 1940–1943, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1974, nr 3, s. 185–224.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Za drutami, w których nie czai się śmierć. Pod strażą, która nie katuje, pracują w Jaworznie volksdeutsche, „Express Wieczorny” 1946, nr 71, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

Za kratami więzień i drutami obozów. (Wspomnienia i notatki więźniów ideowych z lat 1914–1921), zebr. i oprac. kom. red. Wacław Lipiński [i in.], t. 1–2, nakł. Komitetu Organizacyjnego Zjazdu b. Więźniów Ideowych, Warszawa 1927–1928.
Zobacz w Google Scholar

[Zarembina Natalia], Obóz śmierci, WRN [Wolność – Równość – Niepodległość], [Warszawa] 1942.
Zobacz w Google Scholar

Zieliński Stanisław, Dno miski, Książka i Wiedza, Warszawa 1949.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Znieść obóz koncentracyjny w Berezie Kartuskiej!, „Czerwona Pomoc” 1935, nr 3, s. 20–21.
Zobacz w Google Scholar

Zołotow Henryk, Chleb, w: Bereziacy, red. Leon Pasternak, Książka i Wiedza, Warszawa 1965, s. 123–132.
Zobacz w Google Scholar

Zonik Zygmunt, Opowieści z nieprawdopodobnego rewiru, Iskry, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Zonik Zygmunt, Strzały pod krematorium, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Zonik Zygmunt, Tajna radiostacja, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1967.
Zobacz w Google Scholar

Zonik Zygmunt, Wiedźma z Buchenwaldu, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1973.
Zobacz w Google Scholar

Żółtek Robert, Szakale (opowieść o UPA), nakł. autora, Ostróda 2014.
Zobacz w Google Scholar

Аляхновiч Францішак, У капцюрох ГПУ, Друкарня I. Баеўскага, Wilno 1937.
Zobacz w Google Scholar

Алексиевич Светлана, У войны не женское лицо, Мастацкая літаратура, Минск 1985. Przekł. polski: Aleksijewicz Swietłana, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, przeł. Jerzy Czech, Czarne, Wołowiec 2015.
Zobacz w Google Scholar

Antologia tematyczna polskiej i niemieckiej liryki obozu koncentracyjnego Buchenwald i podobozu HASAG-Leipzig, w: Sacha Magdalena Izabella, „Gdyście w obóz przybyć już raczyli…”. Obraz kultury lagrowej w świadectwach więźniów Buchenwaldu 1937–1945, Instytut Pamięci Narodowej, Bydgoszcz–Gdańsk 2014, s. 347–480.
Zobacz w Google Scholar

Apitz Bruno, Nackt unter Wölfen. Roman, Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale) 1958. Przekł. polski: Nadzy wśród wilków, przeł. Jerzy Rawicz, Książka i Wiedza, Warszawa 1960.
Zobacz w Google Scholar

Baulenas Lluís-Anton, Per un sac d’ossos, Planeta, Barcelona 2005. Przekł. polski: Za worek kości, przeł. Anna Sawicka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства, red. М[аксим] Горький, Л[еопольд] Авербах, С[емëн] Фирин, История фабрик и заводов, Москва 1934. Przekł. angielski: Belomor. An Account of the Construction of the New Canal Between the White Sea and the Baltic Sea, H. Smith and R. Haas, New York 1935; The White Sea Canal, John Lane, London 1935.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Белые о Соловках, „Новые Соловки” 1926, nr 13, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

Безсонов Ю[рий], Двадцать шесть тюрем и побег с Соловков, Imprimerie de Navarre, Paris 1928. Przekł. angielski: Bezsonov Youri, My Twenty-Six Prisons and My Escape from Solovetski, [b. nazw. tł.], Jonathan Cape, London 1929. Przekł. francuski: Bezsonov Youri, Mes vingt-six prisons et mon évasion de Solovki, tł. E. Semenoff, Payot, Paris 1928.
Zobacz w Google Scholar

Булгаков М[ихаил], Мастер и Маргарита. Роман, Посев, Frankfurt am Main 1969. Przekł. polski: Bułhakow Michaił, Mistrz i Małgorzata, przekł. Irena Lewandowska, Witold Dąbrowski, Muza, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Cederholm [właśc. Sederholm] Boris, Au pays du Nep et de la Tchéka. Dans les prisons de l’URSS, tł. Hélène Iswolsky, Jules Tallandier, Paris 1928.
Zobacz w Google Scholar

Хмара [właśc. Сіняк] Сяргей, Бярозка, w: tenże, Рабінавы хмель. Выбраныя творы, Кнігазбор, Мінск 2009, s. 49.
Zobacz w Google Scholar

Хмара [właśc. Сіняк] Сяргей, Кароткія даныя аб сабе, w: Рабінавы хмель. Выбраныя творы, Кнігазбор, Мінск 2009, s. 134–147.
Zobacz w Google Scholar

Хмара [właśc. Сіняк] Сяргей, На камень, w: tenże, Рабінавы хмель. Выбраныя творы, Кнігазбор, Мінск 2009, s. 55.
Zobacz w Google Scholar

Correia Larry, The Grimnoir Chronicles, t. 1–3, Baen Books, Riverdale 2011–2013.
Zobacz w Google Scholar

Cussler Clive, Russell Blake, The Solomon Curse, G.P. Putnam’s Sons, New York 2015.
Zobacz w Google Scholar

Чистяков Иван, Сибирской дальней стороной. Дневник охранника БАМа, 1935–1936, Corpus, Москва 2014. Przekł. polski: Czistiakow Iwan, Strażnik Gułagu. Dziennik, przeł. Jan Cichocki, Bellona, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Дегтярев В[ладимир], Побеждая смерть, Книжное издательство, Ростов-на-Дону 1962. Przekł. polski: Diegtiariew Włodzimierz, Zwyciężając śmierć, przeł. Marceli Klimkowski, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1970.
Zobacz w Google Scholar

Довлатов Сергей, Зона. Записки надзирателя, Эрмитаж, Ann Arbor 1982.
Zobacz w Google Scholar

Duguet Raymond, Une bagne en Russie rouge. Solovki, l’île de la faim, des supplices, de la mort, przedm. Jules Claine, Jules Tallandier, Paris 1927.
Zobacz w Google Scholar

Esser Heinz, Die Hölle von Lamsdorf. Dokumentation über e[in] poln[isches] Vernichtungs­lager, Landsmannschaft d. Oberschlesier, Bonn 1969.
Zobacz w Google Scholar

Evanovich Janet, Tricky Twenty-Two. A Stephanie Plum Novel, Bantam Books, New York 2015.
Zobacz w Google Scholar

Fajtl František, Sestřelen. Z deníku stíhacího letce, Naše vojsko, Praha 1948. Przekł. polski: Fajtl Franciszek, Zestrzelony, tł. Maria Erhardt, Prasa Wojskowa, Warszawa 1948.
Zobacz w Google Scholar

Forge Jean [właśc. Fethke Jan], Mr. Tot aĉetas mil okulojn, Literatura mondo, Budapest 1931. Przekł. polski: Mr Tot kupuje 1000 oczu. Powieść, przekł. [autoryzowany] Eugeniusz Rytenberg, Wydawnictwo Współczesne, Warszawa 1933.
Zobacz w Google Scholar

Глубоковский Борис, 49. Материалы и впечатления, Бюро печати УСЛОН, Соловки 1926.
Zobacz w Google Scholar

Горький М[аксим], Соловки, „Наши достижения” 1929, nr 5, s. 25–36; nr 6, s. 3–22.
Zobacz w Google Scholar

Haitiwaji Gulbahar, Morgatt Rozenn, Ocalała z chińskiego gułagu, przeł. Beata Łaskawska, W.A.B., Warszawa 2022.
Zobacz w Google Scholar

Hawryluk Aleksander, Bereza [wiersz], przeł. Leon Pasternak, w: tenże, Bereza, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1956, s. 183–184.
Zobacz w Google Scholar

Hawryluk Aleksander, Bereza [wspomnienie], przeł. Wincenty Rzymowski, w: tenże, Bereza, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1956, s. 25–116.
Zobacz w Google Scholar

Hawryluk Aleksander, Pieśń z Berezy. Poemat, przeł. Leon Pasternak, w: tenże, Bereza, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1956, s. 185–198.
Zobacz w Google Scholar

Hein Vincent, Kwaï, Phébus, Paris 2018.
Zobacz w Google Scholar

Hersey John, Hiroshima, A.A. Knopf, New York 1946. Przekł. polski: Hiroszyma, przeł. Józef Wittlin, Wiedza, Warszawa 1948.
Zobacz w Google Scholar

Höß Rudolf, Kommandant in Auschwitz. Autobiographische Aufzeichnungen, oprac. Martin Broszat, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1958. Przekł. polski: Wspomnienia Rudolfa Hoessa komendanta obozu oświęcimskiego, przekł. Jan Sehn [i in.], Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1956.
Zobacz w Google Scholar

Юрченко Віталій [właśc. Карась-Галинський Юрій], Пекло на землі (в Усевлоні ОГПУ та втеча звідтіль), Червона калина, Lwów 1931.
Zobacz w Google Scholar

Юрченко Віталій [właśc. Карась-Галинський Юрій], Шляхами на Соловки (із записок засланця), Червона калина, Lwów 1931.
Zobacz w Google Scholar

Юрченко Віталій [właśc. Карась-Галинський Юрій], Зі соловецького пекла на волю (записки втікача), Червона калина, Lwów 1931.
Zobacz w Google Scholar

Kantor MacKinlay, Andersonville, World, Cleveland 1955.
Zobacz w Google Scholar

Kertész Imre, A száműzött nyelv, Magvető, Budapest 2001. Przekł. polski: Język na wygnaniu, przeł. Elżbieta Sobolewska, W.A.B., Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Khara David S., Le projet Shiro, Critic, Rennes 2011.
Zobacz w Google Scholar

Кемецкий [właśc. Свешников] Владимир, Песнь о возвращении, „Соловецкие Острова” 1930, nr 5, s. 1. Przekł. polski: Kiemiecki [właśc. Swiesznikow] Władimir, Pieśń o powrocie, przeł. Waldemar Gajewski, w: Lichaczow Dmitrij, Wspomnienia, przeł. Bogusław Żyłko, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Wydawnictwo Akademickie „Sedno”, Warszawa 2016, s. 300.
Zobacz w Google Scholar

Киселев-Громов Н[иколай] И., Лагери смерти в СССР. Великая братская могила жертв коммунистического террора, Книгоиздательство Н.П. Малиновского, Shanghai 1936. Przekł. polski: Kisieliow-Gromow Nikołaj, Obozy śmierci w ZSRR. Wielka masowa mogiła ofiar komunistycznego terroru, w: Malsagow Sozerko, Kisieliow-Gromow Nikołaj, Początki Gułagu. Opowieści z Wysp Sołowieckich, tł. Marcin Masny, Replika, Poznań 2019, s. 207–409.
Zobacz w Google Scholar

Клингер А[лександр], Соловецкая каторга (записки бежавшего), „Архив русской революции” [Berlin], t. 19 (1928), s. 157–211.
Zobacz w Google Scholar

[Klug Kajetan], Die grösste Sklaverei der Weltgeschichte. Tatsachenbericht aus dem Strafgebieten der GPU, napisał Kajetan Klug, oprac. Karl Neuscheler, Franz Eher, Berlin 1942. Przekł. polski: Największe niewolnictwo w historii świata. Sprawozdanie z rzeczywistych przeżyć w obozach karnych GPU, napisał Kajetan Klug, oprac. Karol Neuscheler, Glob, Warszawa 1943.
Zobacz w Google Scholar

Kremer Johann Paul, Tagebuch, w: KL Auschwitz in den Augen der SS. Höss, Broad, Kremer, red. Jadwiga Bezwińska, Danuta Czech, Państwowe Muzeum w Oświęcimiu, Oświęcim 1973, s. 201–286. Przekł. polski: Dziennik, z przedm. Jerzego Rawicza i wstępem Jadwigi Bezwińskiej, przeł. Jerzy Rawicz, „Zeszyty Oświęcimskie”, z. 13 (1971), s. 29–115.
Zobacz w Google Scholar

Kutner David [właśc. Skrobek Aron], Kartuz-Bereze. Der poylišer koncentracie lager, Farlag „Caytšrift” ba der Centrale fun Idiše Patronatn in Argentine, Bueonos Aires 1936. Przekł. francuski: Kartus-Bereza. Le camp de concentration polonais, tł. N[aftali] Skrobek, Secours Rouge, Paris 1936.
Zobacz w Google Scholar

Levi Primo, Se questo è un uomo, De Silva, Torino 1947. Przekł. polski: Czy to jest człowiek, przeł. Halszka Wiśniowska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978.
Zobacz w Google Scholar

Лихачев Д[митрий] С., Воспоминания, Logos, Санкт-Петербург 1995. Przekł. polski: Lichaczow Dmitrij, Wspomnienia, przeł. Bogusław Żyłko, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Wydawnictwo Akademickie „Sedno”, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Liepmann Heinz, Das Vaterland, P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam 1933. Przekł. polski: Śmierć made in Germany. Powieść, przekł. I[zydor] Berman, Sigma, Lwów 1934.
Zobacz w Google Scholar

Liu Ken, The Man Who Ended History. A Documentary, w: Panverse Tree. Five Novellas of Fantasy and Science Fiction, red. Dario Ciriello, Panverse, Concord 2011, s. 113–167. Przekł. polski: Człowiek, który zakończył historię: dokument, przeł. Jakub Małecki, „Fantastyka”, wyd. specjalne, t. 4 (2012), s. 44–60.
Zobacz w Google Scholar

Макар Володимир, Береза Картузька (Спомини з 1934–35 рр.), Ліґа Визволення України, Toronto 1956.
Zobacz w Google Scholar

[Мальсагов Созерко А.], Соловки. Остров пыток и смерти (Записки бежавшего с Соловков офицера С.А. Мальсагова), „Сегодня” [Rīga] 1925, nr 269–274, 276–280, 282–286, 288–290, 292. Przekł. angielski: Malsagoff S[ozerko] A., An Island Hell. A Soviet Prison in the Far North, tł. F.H. Lyon [właśc. Francis Hamilton], A.M. Philpot, London 1926. Przekł. polski: Malsagow Sozerko, Piekielna wyspa. Radziecka katorga na dalekiej północy, w: Malsagow Sozerko, Kisieliow-Gromow Nikołaj, Początki Gułagu. Opowieści z Wysp Sołowieckich, tł. Marcin Masny, Replika, Poznań 2019, s. 35–191.
Zobacz w Google Scholar

McEuen Paul, Spiral. A Novel, Dial Press, New York 2011. Przekł. polski: Spirala, przeł. Jerzy Kozłowski, Rebis, Poznań 2011.
Zobacz w Google Scholar

Мельгунов С[ергей] П., „Красный террор” в России 1918–1923, [b. wydaw.], Berlin 1924.
Zobacz w Google Scholar

Mochulsky Fyodor Vasilevich, Gulag Boss. A Soviet Memoir, tł. i oprac. Deborah Kaple, Oxford University Press, Oxford–New York 2011.
Zobacz w Google Scholar

Они не стали на колени. Сборник воспоминаний и документов о концлагере Береза Картузская, wybór i oprac. В. Поссе, Л. Аржаева, red. Я. Миско, Беларусь, Минск 1966.
Zobacz w Google Scholar

Peace David, Occupied City, Faber and Faber, London 2009.
Zobacz w Google Scholar

Печерский А[лександр], Восстание в Собибуровском лагере, Ростиздат, Ростов-на-Дону 1945. Przekł. polski: Peczorski A[leksandr], Powstanie w Sobiborze, przekł. Anna Kubiak, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1952, nr 1, s. 3–45.
Zobacz w Google Scholar

Погожев А[ндрей], Смерть стояла у нас за спиной, w: Погожев А[ндрей], Стенькин П[авел], Побег из Освенцима. Остаться в живых, Яуза Эксмо, Москва 2005, s. 7–226. Przekł. polski: Pogożew Andriej, Ucieczka z Auschwitz, przeł. Katarzyna Bażyńska-Chojnacka, Piotr Chojnacki, Świat Książki, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Robinson Jeremy, Island 731, Thomas Dunne Books, St. Martin’s Press, New York 2013.
Zobacz w Google Scholar

Rousset David, L’universe concentrationnaire, Pavois, Paris 1946.
Zobacz w Google Scholar

Шаламов Варлам, Житие инженера Кипреева, w: tenże, Собрание сочинений в шести томах, red. Ирина П. Сиротинская, Терра, Москва 2004, t. 2: Колымские рассказы. Анна Ивановна: пьеса, s. 152–166. Przekł. polski: Szałamow Warłam, Życie inżyniera Kipriejewa, w: tenże, Opowiadania kołymskie, przeł. Juliusz Baczyński, wyd. 3 popr., Rebis, Poznań 2010, s. 606–619.
Zobacz w Google Scholar

Ширяев Борис, Неугасимая лампада, Издательство имени Чехова, New York 1954. Przekł. polski: Szyrajew Boris, Niegasnące światło, tł. i oprac. Aniela Czendlik, AA, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Slocombe Romain, Averse d’automne, Gallimard, Paris 2003.
Zobacz w Google Scholar

Солоневич Иван, Россия в концлагере, Изд-во Национально-трудового союза нового поколения, София 1936. Przekł. polski (całości i fragmentów): Sołoniewicz Iwan, Dzieci za drutem kolczastym. Dziewczynka z lodem, nakł. „Przewodnika Katolickiego”, Poznań 1938; Dzieci za drutem kolczastym, Glob, Warszawa 1943; Rosja w obozie koncentracyjnym, t. 1–2, przetł. Stanisław Dębicki, nakł. Sekretariatu Porozumiewawczego Polskich Organizacji Społecznych, Lwów 1938; Rosja w łagrze, przeł. Stanisław Dębicki, weryfikacja i uzup. tł., red. Agnieszka Knyt, Ośrodek „Karta”, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Соловецька каторга (Документи), red. Л[евко] Чикаленко, Druk[arnia] W. Cywińskiego, Warszawa 1931.
Zobacz w Google Scholar

Солженицын Александр, Архипелаг ГУЛАГ. Опыт художественного исследования, 1918–1956, YMCA-Press, Paris 1973–1975. Przekł. polski: Sołżenicyn Aleksander, Archipelag GUŁag 1918–1956. Próba dochodzenia literackiego, przekł. Jerzy Pomianowski, t. 1–3, Rebis, Poznań 2019.
Zobacz w Google Scholar

Souček Ludvík, Krotitelé ďáblů, SNDK, Praha 1965. Przekł. polski: Poskromiciele diabłów, przeł. Cecylia Dmochowska, Iskry, Warszawa 1967.
Zobacz w Google Scholar

Spiesser Fritz, Das Konzentrationslager. Eine Erfindung der Engländer im Burenkrieg, Franz Eher, München 1940.
Zobacz w Google Scholar

Stankiewicz Edward, My War. Memoir of a Young Jewish Poet, przedm. Barbara Handler, Syracuse University Press, Syracuse 2002.
Zobacz w Google Scholar

Троцкий Л[ев], Моя жизнь. Опыт автобиографии, t. 1–2, Granit, Berlin 1930.
Zobacz w Google Scholar

Tukidydes, Wojna peloponeska, przeł., przedmową i przypisami opatrzył Kazimierz Kumaniecki, Czytelnik, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Волков Олег, Погружение во тьму: из пережитого, Atheneum, Paris 1987. Przekł. polski: Wołkow Oleg, W otchłani, przeł. Maria Kotowska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Wreciona E. [Jewhen], Bereza Kartuzka [!] z innej strony, tł. Józef Łobodowski, „Kultura” 1950, nr 4, s. 115–126.
Zobacz w Google Scholar

Зайцев И[ван], Соловки (Коммунистическая каторга, или место пыток и смерти), Слово, Shanghai 1931.
Zobacz w Google Scholar

Żyrman Szolem, Karcer kołujący, przeł. Arnold Słucki, w: Bereziacy, red. Leon Pasternak, Książka i Wiedza, Warszawa 1965, s. 196.
Zobacz w Google Scholar

Żyrman Szolem, Polesie, przeł. Arnold Słucki, w: Bereziacy, red. Leon Pasternak, Książka i Wiedza, Warszawa 1965, s. 263.
Zobacz w Google Scholar

Żyrman Szolem, *** [Skrzyp rygla…], w: Bereziacy, red. Leon Pasternak, Książka i Wiedza, Warszawa 1965, s. 118.
Zobacz w Google Scholar

Laquerre Paul-Yanic [tekst], Pastor [grafika], Song Yang [grafika], Maruta 454, Xiao Pan, Figeac 2010.
Zobacz w Google Scholar

Oger T[iburce] [tekst], Contis M[athieu] [grafika], Black Sands – Unité 731, Rue de Sèvres, Paris 2016.
Zobacz w Google Scholar

Bereziacy. Reportaż sceniczny, scen. Karol Obidniak, oprac. dramaturgiczne Roman Sykała, premiera: Teatr Powszechny w Łodzi, 17 lutego 1968 roku.
Zobacz w Google Scholar

Paradiso [spektakl telew.], scen. i reż. Andrzej Strzelecki, emisja: Program 1 Telewizji Polskiej, 18 marca 2019 roku.
Zobacz w Google Scholar

The Blacklist [serial telew.], sezon 6, odc. 7: General Shiro, scen. Jonathan Shapiro, Lukas Reiter, reż. Kurt Kuenne, Stany Zjednoczone 2019.
Zobacz w Google Scholar

The Bridge on the River Kwai [film fab.], scen. Carl Foreman, Michael Wilson, reż. David Lean, Stany Zjednoczone–Wielka Brytania 1957.
Zobacz w Google Scholar

Через Гоби и Хинган [film fab.], cz. 1–2, scen. Wadim Trunin [Вадим Трунин], Wasilij Ordynski [Василий Ордынский], Lodongijn Tudewa [Лодонгийн Тудэва], reż. Wasilij Ordynski, Badrachyn Sumhu [Бадрахын Сумху], Związek Sowiecki–Mongolia–Niemiecka Republika Demokratyczna 1981.
Zobacz w Google Scholar

Czterej pancerni i pies [serial telew.], odc. 1–21, scen. Janusz Przymanowski, reż. Konrad Nałęcki, Polska 1966–1970.
Zobacz w Google Scholar

Dead Mine [film fab.], scen. Ziad Semaan, Steven Sheil, reż. Steven Sheil, Indonezja 2012.
Zobacz w Google Scholar

Hei tai yang 731 [film fab.], scen. Mei Liu, Wen Yuan Mou, Dung Jing Teng, reż. Tun Fei Mou, Hongkong 1988.
Zobacz w Google Scholar

Hei tai yang 731. Si wang lie che [film fab.], scen. [b. nazw.], reż. Godfrey Ho, Hongkong 1994.
Zobacz w Google Scholar

Hei tai yang 731 xu ji zhi sha ren gong chang [film fab.], scen. Sai-Yin Fong, reż. Godfrey Ho, Hongkong 1992.
Zobacz w Google Scholar

Hiroshima mon amour [film fab.], scen. Marguerite Duras, reż. Alain Resnais, Francja–Japonia 1959.
Zobacz w Google Scholar

King Rat [film fab.], scen. i reż. Bryan Forbes, Stany Zjednoczone 1965.
Zobacz w Google Scholar

Król [serial telew.], odc. 1–8, scen. Łukasz M. Maciejewski, Dana Łukasińska, Szczepan Twardoch, reż. Jan P. Matuszyński, Polska 2020.
Zobacz w Google Scholar

The Last Emperor [film fab.], scen. Bernardo Bertolucci, Mark Peploe, reż. Bernardo Bertolucci, Wielka Brytania–Francja–Włochy–Hong-Kong 1987.
Zobacz w Google Scholar

Midway [film fab.], scen. Donald S. Sanford, reż. Jack Smight, Stany Zjednoczone 1976.
Zobacz w Google Scholar

Nackt unter Wölfen [film fab.], scen. Bruno Apitz, Frank Beyer, reż. Frank Beyer, Niemiecka Republika Demokratyczna 1962.
Zobacz w Google Scholar

Ohm Krüger [film fab.], scen. Harald Bratt, Kurt Heuser, reż. Hans Steinhoff, Niemcy 1941.
Zobacz w Google Scholar

Pearl Harbor [film fab.], scen. Randall Wallace, reż. Michael Bay, Stany Zjednoczone 2001.
Zobacz w Google Scholar

Philosophy of a Knife [film dok., fabularyzowany], cz. 1–2, scen. i reż. Andriej Iskanow [Андрей Исканов], Rosja–Stany Zjednoczone 2008.
Zobacz w Google Scholar

По ту сторону смерти [serial telew.], odc. 4–8, scen. Oleg Antonow [Олег Антонов], Wadim Panow [Вадим Панов], reż. Siergiej Czekałow [Сергей Чекалов], Rosja 2017–2018.
Zobacz w Google Scholar

Соловки [film dok.], reż. Александр Черкасов, Związek Sowiecki 1928.
Zobacz w Google Scholar

The Spies Who Fooled the World [film dok.], reż. Mike Rudin, Wielka Brytania 2013.
Zobacz w Google Scholar

The Thin Red Line [film fab.], scen. Bernard Gordon, reż. Andrew Marton, Stany Zjednoczone 1964.
Zobacz w Google Scholar

Warehouse 13 [serial telew.], sezon 3, odc. 8: The 40th Floor, scen. Benjamin Raab, Deric A. Hughes, reż. Chris Fisher, Stany Zjednoczone 2011.
Zobacz w Google Scholar

The X-Files [serial telew.], sezon 3, odc. 9: Nisei, scen. Chris Carter [i in.], reż. David Nutter, Stany Zjednoczone 1995.
Zobacz w Google Scholar

The X-Files [serial telew.], sezon 3, odc. 10: 731, scen. Chris Carter, Frank Spotnitz, reż. Rob Bowman, Stany Zjednoczone 1995.
Zobacz w Google Scholar

Upośledzeni żydowscy więźniowie Buchenwaldu, 1938 r., United States Holocaust Memorial Museum [online], http://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1051047 [dostęp 25.03.2020].
Zobacz w Google Scholar

Anaal Nathrakh, And You Will Beg for Our Secrets, w: tenże, The Whole of the Law, Metal Blade Records 2016.
Zobacz w Google Scholar

Brandkommando, 731, Corrosive Art Records 2011.
Zobacz w Google Scholar

Cogito, Unité 731, w: tenże, Présence illusoire, realizacja własna 2001.
Zobacz w Google Scholar

Dickinson Bruce, Breeding House, w: tenże, Balls to Picasso, wyd. rozszerz., Sanctuary Midline 2005.
Zobacz w Google Scholar

Ptaku [właśc. Ptasznik Maciej], Bereza Kartuska, w: tenże, NaRa, 3DOM 2013.
Zobacz w Google Scholar

Slayer, Unit 731, w: tenże, World Painted Blond, American 2009.
Zobacz w Google Scholar

Les 5 Supplices. L’Appel de Cthulhu, zeszyt 6, Sans-Détour, Oyonnax 2016.
Zobacz w Google Scholar

A.Sz. [Szałagan Alicja], Kasprowicz Antoni, w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan, t. 4, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996, s. 78–80.
Zobacz w Google Scholar

„Aby nigdy więcej nie było obozów śmierci”. Międzynarodowe Spotkanie w Buchenwaldzie, „Za wolność i lud” 1954, nr 4, s. 22.
Zobacz w Google Scholar

Amazon [online], https://www.amazon.com/Philosophy-Knife-Limited-Manoush/dp/B0018ZOARK [dostęp 6.05.2020].
Zobacz w Google Scholar

Applebaum Anne, Gułag, przeł. Jakub Urbański, Świat Książki, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie: Kartoteka osób pozostających w zainteresowaniu Policji Państwowej, sygn. IPN BU 2437.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie: Materiały dot. Mieczysław Cybulski vel Lenartowicz, imię ojca: Piotr, ur. 8.02.1905 r. – konfident od 1932. Korespondencja (Aktotwórca: Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie [1944] 1945–1954), sygn. IPN BU 1572/1687.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Ośrodka „Karta”: Kolekcja Stowarzyszenia „Memoriał”, Materiały na temat obozów sołowieckich, sygn. PL-1001-AW-M-I-11, teczka 1.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Warszawie: Zespół 72/1/0, Komisariat Rządu na m. st. Warszawę, seria 2.1, 1 Oddział polityczno-narodowościowy – notatki informacyjne, 72/1/0/2.1/35, Notatki informacyjne Urzędu Śledczego dot. Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela wraz z okólnikiem wewnętrznym Ligi nr 1 z 1934 r., odezwę O „miejscu odosobnienia” w Berezie Kartuskiej podał „Fordon”, „Jankowski”, „Grochowski”, „Kielecki” i inni, k. 53.
Zobacz w Google Scholar

B.D. [Dorosz Beata], Bielicki Marian Leon, w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan, t. 1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994, s. 151–153.
Zobacz w Google Scholar

B.H. [Heydenkorn Benedykt], Ukraińskie wspomnienia z Berezy, „Kultura” 1955, nr 12, s. 78–85.
Zobacz w Google Scholar

Bachtin Michaił, Powieść wychowawcza i jej znaczenie w historii realizmu, w: tenże, Estetyka twórczości słownej, przeł. Danuta Ulicka, oprac. przekładu i wstęp Eugeniusz Czaplejewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986, s. 285–347.
Zobacz w Google Scholar

Bajdor Jerzy, „Bereziacy” – próba tematu, „Słowo Polskie” 1968, nr 124, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

Bakalarz Józef, [Rec. Bolesław A. Wysocki, Nad rzeką Ebro], „Studia Polonijne”, t. 6 (1983), s. 356–359.
Zobacz w Google Scholar

Бардакова В., Акатуйская тюрьма, w: Энциклопедия Забайкалья [online], http://www.encycl.chita.ru/encycl/concepts/?id=448 [dostęp 26.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Barenblatt Daniel, A Plague upon Humanity. The Secret Genocide of Axis Japan’s Germ Warfare Operations, HarperCollins, New York 2004.
Zobacz w Google Scholar

Bartosik Igor, Martyniak Łukasz, Setkiewicz Piotr, Początki obozu Birkenau w świetle materiałów źródłowych, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2017.
Zobacz w Google Scholar

Bartoszewski Władysław, Polskie judaica literackie w publikacjach konspiracyjnych lat 1939–1944, „Twórczość” 1962, nr 9, s. 48–62.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Bartz Maksymilian, w: Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL, „Biuletyn Informacji Publicznej” Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej [online], https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/8 [dostęp 29.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Beganović Davor, Between the Sun and the Stone – the Naked Body: Yugoslav „Re-education” Camps in Literary Representations, w: Narratives of Annihilation, Confinement, and Survival. Camp Literature in a Transnational Perspective, red. Anja Tippner, Anna Artwińska, De Gruyter, Berlin 2019, s. 106–126.
Zobacz w Google Scholar

Беляев Владимир, Третий брат Сакко и Ванцетти, w: Гаврилюк Александр, Песни из Березы, red. Владимир Беляев, Молодая гвардия, Москва 1954, s. 3–21.
Zobacz w Google Scholar

„Bez sądu, świadków i prawa…”. Listy z więzień, łagrów i zesłania do Delegatury PCK w Moskwie 1924–1927, red. Roman Dzwonkowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Bezczelny wywrotowiec w Berezie, „Kurier Łódzki” 1938, nr 62, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Бяроза-Картузскі канцэнтрацыйны лагер, w: Беларуская энцыклапедыя. У 18 т., t. 3, БелЭн, Мінск 1996, s. 410.
Zobacz w Google Scholar

[Bierut Bolesław], O upowszechnienie kultury. Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej Bolesława Bieruta na otwarciu radiostacji we Wrocławiu 16 listopada 1947, Radiowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1948.
Zobacz w Google Scholar

Blomme Yves, Les prêtres déportés sur les pontons de Rochefort, Bordessoules, Saint-Jean-d’Angély 1994.
Zobacz w Google Scholar

Błoński Jan, Borowski i Herling. Paralela, „Tygodnik Powszechny” 1991, nr 21, s. 1, 7.
Zobacz w Google Scholar

Bolecki Włodzimierz, „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Universitas, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Borkowicz Leonard, O Broniewskim w Berezie, „Nowa Kultura” 1950, nr 28, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

Borowska Janina, Twarda szkoła ludzi, „Trybuna Ludu” 1955, nr 55, s. 4.
Zobacz w Google Scholar

Borwicz [właśc. Boruchowicz] Michał Maksymilian, Literatura w obozie, Wojewódzka Żydowska Komisja Historyczna, Kraków 1946.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Boy-Żeleński do Berezy!, „Merkuryusz Polski Ordynaryiny” 1938, nr 22, s. 529–530.
Zobacz w Google Scholar

Brazaitienė Elvyra, Juozas Kėkštas (1915–1981), w: Maironio lietuvių literatūros muziejus [online], http://maironiomuziejus.lt/lt/iseiviu-literaturos-skyriaus-114/juozas-kekstas-19151981-1629 [dostęp 29.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Бродский Юрий, Соловки. Лабиринт преображений, Новая газета, Москва 2017.
Zobacz w Google Scholar

Bron Michał, Mało znana karta, „Nowe Książki” 1980, nr 8, s. 15–16.
Zobacz w Google Scholar

Brzoza Jan, Moje przygody literackie, Śląsk, Katowice 1967.
Zobacz w Google Scholar

Buchenwald. Zur europäischen Textgeschichte eines Konzentrationslagers, red. Stephan Pabst, De Gruyter, Berlin 2023.
Zobacz w Google Scholar

Buchenwald Concentration Camp 1937–1945. A Guide to the Permanent Historical Ex­hibition, oprac. Harry Stein, Wallstein, Göttingen 2004.
Zobacz w Google Scholar

Bugajak Konrad, Bolesław Wysocki i jego wspomnienia, w: Wysocki Bolesław A., Nad rzeką Ebro, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979, s. 5–15.
Zobacz w Google Scholar

Burkot Stanisław, Literatura polska w latach 1939–1999, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Burska Lidia, Obozowa literatura, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. Alina Brodzka [i in.], Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1993, s. 740–746.
Zobacz w Google Scholar

Buryła Sławomir, Monografia po latach, „Teksty Drugie” 2009, nr 5, s. 100–105.
Zobacz w Google Scholar

Buryła Sławomir, Rozrachunki z wojną, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Buryła Sławomir, Tematy (nie)opisane, Universitas, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Buryła Sławomir, Wokół Zagłady. Szkice o literaturze Holokaustu, Universitas, Kraków 2016.
Zobacz w Google Scholar

Byczyński Zygmunt, Zbrodnia Berezy. Do redaktora „Wiadomości”, „Wiadomości” 1956, nr 17, s. 6.
Zobacz w Google Scholar

Całka Małgorzata, Z badań nad literaturą łagrową w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”, t. 10 (2001), s. 137–153.
Zobacz w Google Scholar

Ciechanowski Jan Stanisław, Czarna legenda Mirandy. Polacy w hiszpańskim obozie internowania w Miranda de Ebro 1940–1945, Oficyna Wydawnicza „Rytm”, Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Ciesielski Stanisław, GUŁag. Radzieckie obozy koncentracyjne 1918–1953, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Cieślak Tomasz, O Holokauście. „Jeszcze” Wisławy Szymborskiej, w: tenże, W poszukiwaniu ostatecznej tajemnicy. Szkice o polskiej literaturze XX wieku i najnowszej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 113–123.
Zobacz w Google Scholar

Cimek Henryk, Żydzi w ruchu komunistycznym w Polsce w latach 1918–1937, „Polityka i Społeczeństwo”, t. 9 (2012), s. 27–41.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Co mówił dr. Goebbels? Skrót odczytu o „Ideologii Niemiec hitlerowskich”: hitleryzm nie jest towarem na eksport, „Republika” 1934, nr 161, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

Cumings Bruce, North Korea. Another Country, New Press, New York 2003.
Zobacz w Google Scholar

Cyra Adam, Polacy wśród jeńców sowieckich w KL Auschwitz, w: Wrzesień 1939 roku. Geneza II wojny światowej w polskiej perspektywie, red. Janusz Faryś, Tomasz Sikorski, Przemysław Słowiński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Gorzów Wielkopolski 2010, t. 2: Wojsko. Wojna. Jeniectwo, s. 213–221.
Zobacz w Google Scholar

Czachowska Jadwiga, Maciejewska Maria Krystyna, Tyszkiewicz Teresa, Literatura polska i teatr w latach II wojny światowej. Bibliografia, t. 1–3, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1983–1986.
Zobacz w Google Scholar

Czapiński Kazimierz, O czym p. Goebbels nie mówił w Warszawie? Obóz izolacyjny – Oranienburg, „Robotnik” 1934, nr 221, s. 3.
Zobacz w Google Scholar

Czaplejewicz Eugeniusz, Polska literatura łagrowa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Czarnecki Wacław, Zonik Zygmunt, Walczący obóz Buchenwald, przedm. Franciszek Ryszka, Książka i Wiedza, Warszawa 1969.
Zobacz w Google Scholar

Czech Danuta, Kalendarz najważniejszych wydarzeń z dziejów KL Auschwitz, w: Auschwitz 1940–1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu, red. Wacław Długoborski, Franciszek Piper, Wydawnictwo Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka, Oświęcim 1995, t. 5, s. 73–151.
Zobacz w Google Scholar

Danilewicz-Zielińska Maria, Szkice o literaturze emigracyjnej półwiecza 1939–1989, wyd. 2 rozszerz., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1999.
Zobacz w Google Scholar

Datner Szymon, Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych armii regularnych w II wojnie światowej, wyd. 2 popr. i poszerz., Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1964.
Zobacz w Google Scholar

Deklaracja ideowa Związku Patriotów Polskich w ZSRR [z 16 czerwca 1943 roku], „Wolna Polska” 1943, nr 15, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszyzację życia państwowego [online], https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19460050046 [dostęp 5.03.2018].
Zobacz w Google Scholar

Дембовска Aнна, Поляки на Соловецких островах, „Gazeta Petersburska” 2011, nr 2, s. 11–13.
Zobacz w Google Scholar

Des Pres Terrence, The Survivor. An Anatomy of Life in the Death Camps, Oxford University Press, New York 1976.
Zobacz w Google Scholar

Dmitrów Edmund, Niemcy i okupacja hitlerowska w oczach Polaków. Poglądy i opinie z lat 1945–1948, Czytelnik, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Dolińska Anna Maria, List elektroniczny do Arkadiusza Morawca z 6 listopada 2018 roku, w posiadaniu adresata.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], „Dopóki chociaż jeden Polak będzie w Miranda de Ebro…”. Polonia dla internowanych w Hiszpanii Polaków, „Dziennik Polski”, nr 500 (1942), s. 2.
Zobacz w Google Scholar

Drawicz Andrzej, Tak być mogło, „Życie Literackie” 1953, nr 12, s. 6.
Zobacz w Google Scholar

Drewnowski Tadeusz, Fałszywa paralela, „Polityka” 1991, nr 23, s. 10.
Zobacz w Google Scholar

Drozd Katarzyna, Białoruska literatura łagrowa, Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Drugi wyjazd policji polskiej do Berlina, „Przegląd Policyjny” 1936, nr 4, s. 339–340.
Zobacz w Google Scholar

Dubiel Paweł, Jan Karol Kalkowski, „Zeszyty Prasoznawcze” 1989, nr 4, s. 5–10.
Zobacz w Google Scholar

Dubyk Halyna, Jewhen Małaniuk – ukraiński pisarz obozowy, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2018, nr 1, s. 7–16.
Zobacz w Google Scholar

Dudziński Bolesław, Wspomnienia szeregowca, „Odgłosy” 1970, nr 30, s. 7.
Zobacz w Google Scholar

Dulniak Włodzimierz, Na marginesie wspomnień z pobytu w obozie Miranda w latach 1940–1943, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1976, nr 4, s. 397-403.
Zobacz w Google Scholar

Dunin-Wąsowicz Krzysztof, Ruch oporu w hitlerowskich obozach koncentracyjnych 1933–1945, wyd. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Dyktatura faszystowska Piłsudskiego wprowadza obozy koncentracyjne, Archiwum Akt Nowych w Warszawie: Zespół MSW, sygn. 1163, k. 78. Druk w: Bereza Kartuska, wybrała i podała do dr. Agnieszka Knyt, „Karta”, nr 59 (2009), s. 25.
Zobacz w Google Scholar

Dymarski Mirosław, Polskie obozy odosobnienia we Francji i w Wielkiej Brytanii w latach 1939–1942, „Dzieje Najnowsze” 1997, nr 3, s. 113–127.
Zobacz w Google Scholar

Dziurok Adam, Volksdeutsche w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie, w: Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956. Materiały z konferencji naukowej „Historia martyrologii i obozów odosobnienia w Jaworznie w latach 1939–1956”, wyd. 2 uzup. i popr., [t. 1], red. Kazimierz Miroszewski, Zygmunt Woźniczka, Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2007, s. 52–60.
Zobacz w Google Scholar

E.G. [Głębicka Ewa], Czuchnowski Marian Daniel, w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan, t. 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994, s. 117–119.
Zobacz w Google Scholar

Ebner Michael R., Ordinary Violence in Mussolini’s Italy, Cambridge University Press, New York 2011.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Echa artykułu o Berezie. P. Grot-Czekalski uniewinniony, „Orędownik” 1936, nr 84, s. 3.
Zobacz w Google Scholar

Eiroa de San Francisco Matilde, Obóz koncentracyjny w kraju neutralnym. Polacy w Miranda de Ebro, przekł. Michał Kudła, w: Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XX, red. Jan Kieniewicz, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej UW, Warszawa 2004, s. 155–165.
Zobacz w Google Scholar

Eiroa San Francisco Matilde, Refugiados extranjeros en España: el campo de concentración de Miranda de Ebro, „Ayer” 2005, nr 57 (2005), s. 125–152.
Zobacz w Google Scholar

Endicott Stephen, Hagerman Edward, The United States and Biological Warfare. Secrets from the Early Cold War and Korea, Indiana University Press, Bloomington 1998.
Zobacz w Google Scholar

FM [Fuks Marian], Rakowski Mark (Marek), w: Polski słownik judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, oprac. Zofia Borzymińska, Rafał Żebrowski, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003, t. 2, s. 400.
Zobacz w Google Scholar

Fedorowicz Andrzej, Przymusowy obóz pracy w Jaworznie. Wzorowy polski łagier, „Polityka” 2014, nr 2, s. 54–57.
Zobacz w Google Scholar

Fehr Johannes, O kończeniu – i o tym, czego nie można usunąć, przeł. Bogdan Balicki, w: Ludwik Fleck. Tradycje – inspiracje – interpretacje, red. Bożena Płonka-Syroka, Paweł Jarnicki, Bogdan Balicki, Wydawnictwo Fundacji „Projekt Nauka”, Wrocław 2015, s. 193–211.
Zobacz w Google Scholar

Fekecz Kazimiera, Ocalić człowieka, „Literatura na Świecie” 1979, nr 8, s. 299–301.
Zobacz w Google Scholar

Feldhuzen Maciej, Rubens miał filię w Szkocji, „Kultura” 1953, nr 11, s. 105–119.
Zobacz w Google Scholar

Franaszek Anna, Od Bieruta do Herlinga-Grudzińskiego. Wykaz lektur szkolnych w Polsce w latach 1946–1999, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Friedländer Saul, Czas eksterminacji. Nazistowskie Niemcy i Żydzi 1939–1945, przeł. Sławomir Kupisz, Anna Maria Nowak, Krzysztof Masłowski, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Gadomski Bogdan, Kolski Witold, w: Polski słownik biograficzny, t. 13 (1967–1968), s. 321–324.
Zobacz w Google Scholar

Gałęziowska Małgorzata, Cechy instytucji totalnej na przykładzie kultury organizacyjnej Więzienia Progresywnego w Jaworznie (1951–1956), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki Andrzej, Bereza Kartuska, w: tenże, Piękne lata trzydzieste, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s. 235–252.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki Andrzej, Bereza, polski obóz koncentracyjny, „Gazeta Wyborcza” 2008, nr 93, s. 29–30.
Zobacz w Google Scholar

Gebert Konstanty, Ostateczne rozwiązania. Ludobójcy i ich dzieło, Agora, Warszawa 2022.
Zobacz w Google Scholar

Giżejewska Małgorzata, Polacy na Kołymie w latach 1940–1958, „Niepodległość i Pamięć” 1996, nr 2, s. 85–97.
Zobacz w Google Scholar

Глубоковский Борис, Соловки, остров пыток и смерти. Белая печать о Соловках, „Новые Соловки” 1926, nr 13, s. 3–4.
Zobacz w Google Scholar

Głowiński Michał, Pozory autentyku, „Twórczość” 1959, nr 3, s. 167–169.
Zobacz w Google Scholar

Głowiński Michał, Wisławy Szymborskiej ballada o Zagładzie, w: Lustra historii. Rozprawy i eseje ofiarowane Profesor Marii Żmigrodzkiej z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej, red. Maria Kalinowska, Elżbieta Kiślak, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 1998, s. 183–189.
Zobacz w Google Scholar

Głuszek Paweł, Laboratorium zagłady. Mroczny sekret klasztoru urszulanek, Znak Horyzont, Kraków 2022.
Zobacz w Google Scholar

Gold Hal, Jednostka 731. Okrutne eksperymenty w japońskich laboratoriach wojskowych. Relacje świadków, tł. Michał Szymonik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015. Wyd. oryginalne, anglojęzyczne: Unit 731 Testimony, Yenbooks, Tokyo 1996.
Zobacz w Google Scholar

Gourley Catherine, The Horrors of the Andersonville. Life and Death Inside a Civil War Prison, Twenty-First Century Books, Minneapolis 2010.
Zobacz w Google Scholar

Гринько М[арія], Мета, w: Енциклопедія Сучасної України: електронна версія, kol. red. І[ван] Дзюба [i in.], Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, Київ 2018 [online], https://esu.com.ua/search_articles.php?id=66643 [dostęp 25.01.2022].
Zobacz w Google Scholar

Gruenwald Oskar, Yugoslav Camp Literature: Rediscovering the Ghost of a Nation’s Past–Present–Future, „Slavic Review” 1987, nr 3/4, s. 513–528.
Zobacz w Google Scholar

Gullotta Andrea, The „Cultural Village” of the Solovki Prison Camp: a Case of Alternative Culture, „Studies in Slavic Cultures”, nr 9 (2010), s. 9–25.
Zobacz w Google Scholar

Gullotta Andrea, Intellectual Life and Literature at Solovki 1923–1930. The Paris of the Northern Concentration Camps, Legend, Cambridge 2018.
Zobacz w Google Scholar

Haberman Clyde, Japanese Cut „Last Emperor”, „The New York Times” 1988, nr z 21 stycznia, s. C21.
Zobacz w Google Scholar

Habielski Rafał, Bereza Kartuska, w: Nie szablą, lecz piórem. Batalie publicystyczne II Rzeczypospolitej, red. Daria Nałęcz, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 1993, s. 219–224.
Zobacz w Google Scholar

Haft Cynthia, The Theme of Nazi Concentration Camps in French Literature, Mouton, The Hague–Paris 1973.
Zobacz w Google Scholar

Harris Sheldon H., Factories of Death. Japanese Biological Warfare, 1932–1945, and the American Cover-Up, Routledge, New York 2002.
Zobacz w Google Scholar

Harris Sheldon H., Japanese Biomedical Experimentation During the World-War-II Era, w: Military Medical Ethics, red. Thomas E. Beam, Linette R. Sparacino, Office of The Surgeon General – United States Army, Washington 2003, s. 463–506.
Zobacz w Google Scholar

Hastings Max, Wojna koreańska, przeł. Barbara Cendrowska, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2010.
Zobacz w Google Scholar

Hek Barbara, To miał być statek zadżumionych, „Nowa Kultura” 1953, nr 16, s. 7.
Zobacz w Google Scholar

Heller Michał, Świat obozów koncentracyjnych a literatura sowiecka, tł. Michał Kaniowski [właśc. Jerzy Pomianowski], Instytut Literacki, Paris 1974.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Henryk Zołotow, „Zeszyty Prasoznawcze” 1965, nr 2, s. 137–138.
Zobacz w Google Scholar

Hermes Walter G., Truce Tent and Fighting Front, Center of Military History – United States Army, Washington 1992.
Zobacz w Google Scholar

Heska-Kwaśniewicz Krystyna, Wstęp, w: Antologia literatury lagrów i łagrów w opracowaniu szkolnym, wybór, wstęp i objaśn. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, oprac. dydaktyczne Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Bogdan Zeler, Książnica, Katowice 1997, s. 5–39.
Zobacz w Google Scholar

Heyningen Elizabeth van, The Concentration Camps of the Anglo-Boer War. A Social His­tory, Jacana Media, Auckland Park 2013.
Zobacz w Google Scholar

Hilberg Raul, Zagłada Żydów europejskich, przeł. Jerzy Giebułtowski, t. 1–3, Piotr Stefaniuk, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Historia to bestseller, a Brytyjczycy wiedzą, jak o niej pisać. Rozmowa z Antonym Beevorem, rozm. Maciej Stasiński, „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 66, s. 14–15.
Zobacz w Google Scholar

Hyslop Jonathan, The Invention of the Concentration Camp: Cuba, Southern Africa and the Philippines, 1896–1907, „South African Historical Journal” 2011, nr 2, s. 251–276.
Zobacz w Google Scholar

Iks., „Rassenschande”, „Nowy Kurier” 1938, nr 50, s. 3.
Zobacz w Google Scholar

Inglot Mieczysław, Polska kultura literacka Lwowa lat 1939–1941, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
Zobacz w Google Scholar

Inny świat w literaturze narodów. Konteksty, życiorysy, interpretacje, red. Justyna Pyzia, Józef M. Ruszar, Instytut Literatury, Kraków 2020.
Zobacz w Google Scholar

Israeli Raphael, The Death Camps of Croatia. Visions and Revisions, 1941–1945, Transaction, New Brunswick–London 2016.
Zobacz w Google Scholar

Иванова Г[алина], История ГУЛАГа 1918–1958. Социально-экономический и политико-правовой аспект, Наука, Москва 2006.
Zobacz w Google Scholar

Iwanow Mikołaj, Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921–1939, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Из постановления Политбюро ЦК ВКП(б) „Об использовании труда уголовно-заключенных”, w: ГУЛАГ (Главное управление лагерей) 1917–1960, oprac. А. Кокурин i Н. Петров, red. В. Шостаковский, Международный Фонд „Демократия”, Москва 2000, s. 62.
Zobacz w Google Scholar

J.Z. [Zawadzka Joanna], Pasternak Leon, w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan, t. 6, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999, s. 268–271.
Zobacz w Google Scholar

Jagoda Zenon, Kłodziński Stanisław, Masłowski Jan, Oświęcim nieznany, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1981.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Jak żyli więźniowie w Berezie Kartuskiej?, „Robotnik” 1934, nr 327 [nakł. skonfiskowany]. Przedr. w: Bereza Kartuska, wybrała i podała do dr. Agnieszka Knyt, „Karta”, nr 59 (2009), s. 42–43.
Zobacz w Google Scholar

Jakobson Michael, Origins of the Gulag. The Soviet Prison Camp System 1917–1934, The University Press of Kentucky, Lexington 1993.
Zobacz w Google Scholar

Jaruzelski Jerzy, Mackiewicz i konserwatyści. Szkice do biografii, Czytelnik, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Jasiński Grzegorz, Polska obecność w hiszpańskim obozie koncentracyjnym Miranda de Ebro. Analiza prawna, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2006, nr 3, s. 145–148.
Zobacz w Google Scholar

Jaskułowski Tytus, Wymuszona przyjaźń. Stosunki państwowe NRD–PRL, „Mówią wieki” 2016, nr 11, s. 8–11.
Zobacz w Google Scholar

Jedlicki Jerzy, Dzieje doświadczone i dzieje zaświadczone, w: Dzieło literackie jako źródło historyczne, red. Zofia Stefanowska, Janusz Sławiński, Czytelnik, Warszawa 1978, s. 344–371.
Zobacz w Google Scholar

Jezernik Božidar, Naga Wyspa. Gułag Tity, przeł. Joanna Pomorska, Joanna Sławińska, Czarne, Wołowiec 2013.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejewski Zdzisław, Pierwszy zakład karny dla więźniów młodocianych w Polsce. „Jaworzno”, „Przegląd Więziennictwa” 1961, nr 2, s. 5–53.
Zobacz w Google Scholar

Jiménez F[rancisco] Javier López, Jeńcy wojenni i uchodźcy – cudzoziemcy internowani w hiszpańskich obozach (1940–1947). Zespół Miranda de Ebro w Archivo General Militar de Guadalajara, przekł. Michał Kudła, w: Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XX, red. Jan Kieniewicz, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej UW, Warszawa 2004, s. 167–178.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarski Krzysztof, Nie tylko Rothesay. Oficerskie obozy izolacyjne oraz obóz dyscyplinarny dla żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii (1940–1943), Instytut Pamięci Narodowej, Rzeszów–Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

„Как собака: все понимаю, а молчу”. Из разрозненных записей М. Горького, opublikowała М. Богоявленская, „Литературная газета” 1994, nr z 3 sierpnia, s. 6.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński Andrzej Józef, Koszmar niewolnictwa. Obozy koncentracyjne od 1896 do dziś. Analiza, tł. Halina Zarychta i autor, Przedświt, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan Hélène, The Bibliography of the Gulag Today, w: Reflections on the Gulag. With a Documentary Appendix on the Italian Victims of Repression in the USSR, red. Elena Dundovich, Francesca Gori, Emanuela Guercetti, Feltrinelli, Milano 2003, s. 225–246.
Zobacz w Google Scholar

Karczewska Wanda, Teatr Powszechny i żywy, „Kultura” 1968, nr 22, s. 10.
Zobacz w Google Scholar

Kieniewicz Jan, W lustrze i poza nim, w: tenże, Hiszpania w zwierciadle polskim, Novus Orbis, Gdańsk 2001, s. 290–301.
Zobacz w Google Scholar

Kieniewicz Jan, Z perspektywy badań nad polską obecnością w Miranda de Ebro, w: Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XX, red. Jan Kieniewicz, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej UW, Warszawa 2004, s. 191–195.
Zobacz w Google Scholar

Kijowski Andrzej, Dziennik 1955–1969, wybór i oprac. Kazimiera Kijowska, Jan Błoński, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Klee Ernst, Auschwitz. Medycyna III Rzeszy i jej ofiary, przeł. Elżbieta Kalinowska-Styczeń, Universitas, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Kłossowicz Jan, Wstęp do dramatu, „Polityka” 1968, nr 16, s. 6.
Zobacz w Google Scholar

Knyt Agnieszka, Od redaktora, w: Sołoniewicz Iwan, Rosja w łagrze, przeł. Stanisław Dębicki, weryfikacja i uzup. tł., red. Agnieszka Knyt, Ośrodek „Karta”, Warszawa 2007, s. 499–526.
Zobacz w Google Scholar

Kogon Eugen, Państwo SS. Organizacja i funkcjonowanie niemieckiego obozu koncentracyjnego, tł. Iwona Ewertowska-Klaja, Replika, Zakrzewo 2017.
Zobacz w Google Scholar

Колошук Надія, Береза Картузька в українській табірній мемуаристиці, „Київські полоністичні студії” 2011, t. 18, s. 280–287.
Zobacz w Google Scholar

Kolski Witold, Zgnieść gadzinę nacjonalistyczną, „Czerwony Sztandar” 1940, nr 104, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

Koniec pojednania – mój testament, [z Józefem Szajną] rozm. Ewa Likowska, „Przegląd” 2005, nr 4 [online], https://www.tygodnikprzeglad.pl/koniec-pojednania-8211-moj-testament/ [dostęp 25.08.2019].
Zobacz w Google Scholar

Konopczyński Władysław, Konfederacja barska, t. 1–2, Volumen, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Konwencja dotycząca traktowania jeńców wojennych, podpisana w Genewie, dnia 27 lipca 1929 r. (Ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1932 r.) [online], http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19321030866 [dostęp 11.02.2019].
Zobacz w Google Scholar

Kopka Bogusław, Gułag nad Wisłą. Komunistyczne obozy pracy w Polsce 1944–1956, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019.
Zobacz w Google Scholar

Kopka Bogusław, Obozy pracy w Polsce 1944–1950. Przewodnik encyklopedyczny, Nowa, Ośrodek „Karta”, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kopówka Edward, Treblinka. Nigdy więcej, Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, Muzeum Regionalne w Siedlcach, Treblinka–Siedlce 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kotek Jöel, Rigoulot Pierre, Le siècle des camps. Détention, concentration, extermination, cent ans de mal radical, Lattès, Paris 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kowal Paweł (współpraca Sołtysiak Grzegorz), Katyń w relacjach PRL–ZSRR w latach 1985–1989, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2010, nr 2, s. 145–158.
Zobacz w Google Scholar

Kozarynowa Zofia, W obozie hiszpańskim, „Wiadomości” 1962, nr 22, s. 5.
Zobacz w Google Scholar

[Kozłowski Leon], Miejsca odosobnienia. Oświadczenie premiera L. Kozłowskiego, „Gazeta Polska” 1934, nr 168, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Kożedo – Majdanek amerykański, „Dziennik Bałtycki” 1952, nr 121, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

Kranz Tomasz, Ewidencja zgonów i śmiertelność więźniów KL Lublin, „Zeszyty Majdanka”, t. 23 (2005), s. 7–53.
Zobacz w Google Scholar

Krasuski Krzysztof, Realizmu socjalistycznego śmierć i życie pośmiertne, w: Słownik realizmu socjalistycznego, red. Zdzisław Łapiński, Wojciech Tomasik, Universitas, Kraków 2004, s. 271–278.
Zobacz w Google Scholar

Krupa Bartłomiej, Obóz dla dipisów – literackie zapisy doświadczenia życia „pomiędzy”. Zaproszenie do tematu, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2017, nr 4, s. 141–156.
Zobacz w Google Scholar

Kryszak Janusz, Marian Czuchnowski, w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, red. Stefan Żółkiewski, Henryk Markiewicz, Irena Wyczańska, seria 6: Literatura polska w okresie międzywojennym, t. 4, red. Irena Maciejewska, Jacek Trznadel, Maria Pokrasenowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1993, s. 321–343.
Zobacz w Google Scholar

Krzemień Sław, O powieściach Wandy Melcer, „Wieś” 1953, nr 36, s. 6.
Zobacz w Google Scholar

Kubiak Krzysztof, Wina bez skruchy. Japońskie zbrodnie wojenne i świątynia Yasukuni, „Międzynarodowe Prawo Humanitarne”, t. 6 (2015), s. 233–243.
Zobacz w Google Scholar

Kuczyńska-Koschany Katarzyna, Trzy wiersze najważniejsze: Szymborska, w: taż, „Все поэты жиды”. Antytotalitarne gesty poetyckie i kreacyjne wobec Zagłady oraz innych doświadczeń granicznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 275–283.
Zobacz w Google Scholar

Kuwałek Robert, Kolaboracja ze strachu? Jeńcy sowieccy w formacji SS-Wachmannschaften z obozu szkoleniowego SS w Trawnikach, w: Jeńcy sowieccy na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, red. Jakub Wojtkowiak, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Warszawa 2015, s. 201–231.
Zobacz w Google Scholar

Kuźnik Grażyna, Hektary Morela (10 reportaży o COP Jaworzno), Związek Młodocianych Więźniów Politycznych „Jaworzniacy”, Jaworzno 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowski Jerzy, Autentyzmy, „Życie Literackie” 1956, nr 12, s. 4–5.
Zobacz w Google Scholar

L.D. [Damm Lidia], „Statek 1092”, „Żołnierz Polski” 1953, nr 7, s. 22.
Zobacz w Google Scholar

Lachendro Jacek, Jeńcy sowieccy w KL Auschwitz, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2016.
Zobacz w Google Scholar

Lachmann Renate, Lager und Literatur. Zeugnisse des GULAG, Konztanz University Press, Göttingen 2019.
Zobacz w Google Scholar

Leitenberg Milton, China’s False Allegations of the Use of Biological Weapons by the United States During the Korean War, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington 2016.
Zobacz w Google Scholar

Leitenberg Milton, Zilinskas Raymond A., Kuhn Jens H., The Soviet Biological Weapons Program. A History, Harvard University Press, Cambridge 2012.
Zobacz w Google Scholar

Lejeune Philippe, Pakt autobiograficzny, przeł. Aleksander Labuda, w: tenże, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, red. Regina Lubas-Bartoszyńska, przekł. Wincenty Grajewski [i in.], Universitas, Kraków 2001, s. 21–56.
Zobacz w Google Scholar

Lendzion Leon, „Cat w Berezie”, „Polityka” 1986, nr 49, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

Ленин В[ладимир] И., Телеграмма Пензенскому губисполкому, w: tenże, Полное собрание сочинений, t. 50, Издательство политической литературы, Москва 1970, s. 143–144.
Zobacz w Google Scholar

Leociak Jacek, Literatura dokumentu osobistego jako źródło do badań nad zagładą Żydów. Rekonesans metodologiczny, „Zagłada Żydów”, nr 1 (2005), s. 13–31.
Zobacz w Google Scholar

Lepecki Mieczysław, Pamiętnik adiutanta marszałka Piłsudskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowski Jan F., Dylematy Fethkego, „Śląsk” 1998, nr 4, s. 47.
Zobacz w Google Scholar

Lewicki Bolesław W., Temat: Oświęcim, „Kino” 1968, nr 6, s. 12–18.
Zobacz w Google Scholar

Lichtblau Erich, The Nazis Next Door. How America Became a Safe Haven for Hitler’s Men, Houghton Mifflin Harcourt, Boston 2014.
Zobacz w Google Scholar

Liedtke Antoni, Dyplomacja watykańska a Polacy internowani w Hiszpanii podczas wojny, „Więź” 1979, nr 2/3, s. 145–151.
Zobacz w Google Scholar

Ligarski Sebastian, Twórczy donosiciele. Osobowe źródła informacji w środowiskach twórczych PRL, w: Artyści władzy, władza artystom, red. Andrzej Chojnowski, Sebastian Ligarski, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2010, s. 10–22.
Zobacz w Google Scholar

Ligęza Wojciech, Świadectwa polskich pisarzy. Literatura łagrowa, w: Inny świat w literaturze narodów. Konteksty, życiorysy, interpretacje, red. Justyna Pyzia, Józef M. Ruszar, Instytut Literatur, Kraków 2020, s. 19–91.
Zobacz w Google Scholar

Listy katyńskiej ciąg dalszy. Straceni na Ukrainie. Lista obywateli polskich zamordowanych na podstawie decyzji Biura Politycznego WKP(b) i naczelnych władz państwowych ZSRR z 5 marca 1940 roku, Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej, Polska Fundacja Katyńska, Centralna Biblioteka Wojskowa, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Literat-komunista w Berezie, „Gazeta Lwowska” 1938, nr 51, s. 4.
Zobacz w Google Scholar

Litwiński Robert, Kordian Józef Zamorski, „granatowy” generał, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018.
Zobacz w Google Scholar

Long Tom, Boleslaw Wysocki, Author, WWII Camp Survivor; At 91, „The Boston Globe” 2003, nr z 19 lipca [online], http://www.highbeam.com/doc/1P2-7789998.html [dostęp 24.07.2009].
Zobacz w Google Scholar

López José Ángel Fernández, Historia del campo de concentración de Miranda de Ebro (1937–1947), nakł. autora, Miranda de Ebro 2003.
Zobacz w Google Scholar

Lord Russell of Liverpool [Russell Edward Frederick Langley], Rycerze busido. Krótka historia japońskich zbrodni wojennych, tł. Tadeusz Wójcik, posł. Józef Giebułtowicz, Czytelnik, Warszawa 1961.
Zobacz w Google Scholar

Łoboda Roman, Bereziacy, „Odgłosy” 1968, nr 18, s. 7.
Zobacz w Google Scholar

Łobodowski Józef, O Cyganach i katastrofistach (3), „Kultura” 1964, nr 10, s. 35–53.
Zobacz w Google Scholar

Łukaszkiewicz Zdzisław, Zagłada jeńców radzieckich w obozach na ziemiach polskich, „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce”, t. 5 (1949), s. 123–170.
Zobacz w Google Scholar

Łuszczyna Marek, Mała zbrodnia. Polskie obozy koncentracyjne, Znak, Kraków 2017.
Zobacz w Google Scholar

M.K., Literatura obozu, „Głos Demokratyczny” 1946, nr 32, s. 5.
Zobacz w Google Scholar

M.K.-K. [Kotowska-Kachel Maria], Wolica Andrzej, w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan, t. 9, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2004, s. 244–245.
Zobacz w Google Scholar

Macek Zofia, Hitlerowski obóz pracy przymusowej w Szebniach, Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, Jasło 2013.
Zobacz w Google Scholar

Machcewicz Paweł, Proces tokijski – japońska Norymberga, w: 1956. (Nieco) inne spojrzenie. Eine (etwas) andere Perspektive, red. Jerzy Kochanowski, Joachim von Puttkamer, Neriton, Warszawa 2016, s. 213–226.
Zobacz w Google Scholar

Maciejewska Irena, Getta doświadczenie w literaturze, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. Alina Brodzka [i in.], Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1993, s. 331–338.
Zobacz w Google Scholar

Mackiewicz Józef, Alfons Jacewicz, „Wiadomości” 1979, nr 12, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

Mackiewicz (Cat) Stanisław, Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r., M.I. Kolin, London 1941.
Zobacz w Google Scholar

Mackiewicz Stanisław, Myśl w obcęgach. Studia nad psychologią społeczeństwa Sowietów, Księgarnia F. Hoesicka, Warszawa 1931.
Zobacz w Google Scholar

Majda Jan, Świat poetycki Wisław Szymborskiej, Impuls & Text, Kraków 1996.
Zobacz w Google Scholar

Marczak-Oborski Stanisław, Teatr czasu wojny. Polskie życie teatralne w latach II wojny światowej (1939–1945), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1967.
Zobacz w Google Scholar

Margolin Jean-Louis, Chiny – długi marsz w ciemności, przeł. Aleksandra Matuszyn-Suh, w: Courtois Stéphane [i in.], Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, przeł. Krzysztof Wakar [i in.], Dębogóra, Dębogóra 2017, s. 447–530.
Zobacz w Google Scholar

Margolin Jean-Louis, Japonia 1937–1945. Wojna Armii Cesarza, przedm. Yves Ternon, przekł. Joanna Paulina Rurarz, Agnieszka Rurarz, wyd. 2 popr., Dialog, Warszawa 2013. Wyd. oryginalne, francuskie: L’armée de l’Empereur. Violences et crimes du Japon en guerre, 1937–1945, przedm. Yves Ternon, A. Colin, Paris 2007.
Zobacz w Google Scholar

Markowscy B.R., Nekrolog Alfonsa Jacewicza, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1979, nr 26, s. 4.
Zobacz w Google Scholar

Marszałek Józef, Majdanek. Obóz koncentracyjny w Lublinie, Interpress, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Masłowski Jan, Posłowie, w: Osuchowski Jerzy, Zapomnieć nie mogę. Wspomnienia więźnia małego obozu w Buchenwaldzie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975, s. 109–114.
Zobacz w Google Scholar

Mataušić Nataša, Jasenovac 1941–1945. Logor smrti i radni logor, Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac, Jasenovac–Zagreb 2003.
Zobacz w Google Scholar

Matuszewski Ryszard, Literatura polska 1939–1991, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Matuszewski Ryszard, Polska literatura współczesna. Podręcznik pomocniczy dla klasy IV liceum ogólnokształcącego oraz dla klasy V techników i liceów zawodowych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Megargee Geoffrey P., Front Wschodni 1941, przeł. Tomasz Łuczak, Świat Książki, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Merridale Catherine, Wojna Iwana. Armia Czerwona 1939–1945, przekł. Katarzyna Bażyńska-Chojnacka, Piotr Chojnacki, Rebis, Poznań 2007.
Zobacz w Google Scholar

Miednoje. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, oprac. zespół pod kier. Grzegorza Jakubowskiego, t. 2, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Miejsca odosobnienia, „Gazeta Warszawska” 1934, nr 182. Przedr. w: Bereza Kartuska, wybrała i podała do dr. Agnieszka Knyt, „Karta” 2009, nr 59, s. 26.
Zobacz w Google Scholar

Mierzwa Janusz, Pułkownik Adam Koc. Biografia polityczna, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiellonica”, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Миклін Олена, Національна політика ВКП(б) в Україні 1930-х років у висвітленні „Biuletynu Polsko-Ukraińskiego”, „Історія України. Маловідомі імена, події, факти”, nr 35 (2008), s. 311–328.
Zobacz w Google Scholar

Miller Stuart Creighton, „Benevolent Assimilation”. American Conquest of the Philippines, 1899–1903, Yale University Press, New Haven–London 1982.
Zobacz w Google Scholar

Miranda de Ebro. Perspektywa hiszpańska – perspektywa polska. Zapis debaty, w: Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XX, red. Jan Kieniewicz, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej UW, Warszawa 2004, s. 153–195.
Zobacz w Google Scholar

Miroszewski Kazimierz, Miejsce Centralnego Obozu Pracy Jaworzno w polskim systemie więzienno-obozowym, w: Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956. Katalog wystawy, red. Adrian Rams, Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2014, s. 41–51.
Zobacz w Google Scholar

Miroszewski Kazimierz, Powstanie i funkcjonowanie Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie (1945–1949), „Dzieje Najnowsze” 2002, nr 2, s. 23–40.
Zobacz w Google Scholar

Mitzner Piotr, Memoriał. Droga do Rosji, Instytut Książki, Nowaja Polsza, Kraków–Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Moore Paul, „And What Concentration Camps Those Were!”. Foreign Concentration Camps in Nazi Propaganda, 1933–[193]9, „Journal of Contemporary History” 2010, nr 3, s. 649–674.
Zobacz w Google Scholar

Morawiec Arkadiusz, Campo de Concentración de Miranda de Ebro. Niedostrzeżony rozdział polskiej literatury obozowej, w: W kręgu twórczości pisarzy emigracyjnych. Kontynuacje, red. Zbigniew Andres, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 308–347.
Zobacz w Google Scholar

Morawiec Arkadiusz, Eksperyment?, „Nowe Książki” 2012, nr 4, s. 61.
Zobacz w Google Scholar

Morawiec Arkadiusz, List elektroniczny do Marii Hrynko z 17 lutego 2022, wysłany na adres Muzeum Książki i Drukarstwa Ukrainy w Kijowie, kopia w posiadaniu nadawcy.
Zobacz w Google Scholar

Morawiec Arkadiusz, Literatura polska wobec ludobójstwa. Rekonesans, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.
Zobacz w Google Scholar

Morawiec Arkadiusz, Literatura rosyjska wobec zagłady sowieckich jeńców wojennych, „Narracje o Zagładzie” 2020, nr 6, s. 80–114.
Zobacz w Google Scholar

Morawiec Arkadiusz, Literatura w lagrze, lager w literaturze. Fakt – temat – metafora, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2009.
Zobacz w Google Scholar

Morawiec Arkadiusz, Seweryna Szmaglewska (1916–1992). Bibliografia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2007.
Zobacz w Google Scholar

Moskalowa Alicja H., W życiu trzeba wiedzieć, czego się nie chce, w: Marian Czuchnowski – kronikarz emigracyjnej codzienności, red. Janusz Kryszak, Paweł Tański, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, Toruń 2002, s. 205–223.
Zobacz w Google Scholar

Moskwin Andriej, Powieść dokumentalna Franciszka Alachnowicza „7 lat w szponach GPU”: geneza utworu, cztery wersje, „Białorutenistyka Białostocka”, t. 11 (2019), s. 47–88.
Zobacz w Google Scholar

Motyka Grzegorz, Tragedia jeńców sowieckich w czasie II wojny światowej w polskiej historiografii, w: Jeńcy sowieccy na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, red. Jakub Wojtkowiak, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Warszawa 2015, s. 17–33.
Zobacz w Google Scholar

Mróz Tadeusz Kazimierz, Niepokorni – młodociani więźniowie polityczni z lat 1944–1956, w: Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956. Materiały z konferencji naukowej „Historia martyrologii i obozów odosobnienia w Jaworznie w latach 1939–1956”, wyd. 2 uzup. i popr., [t. 1], red. Kazimierz Miroszewski, Zygmunt Woźniczka, Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2007, s. 144–156.
Zobacz w Google Scholar

Naimark Norman M., The Russians in Germany. A History of the Soviet Zone of Occupation, 1945–1949, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 1995.
Zobacz w Google Scholar

„«NaRa» to mój największy sukces…” – rozmowa z Ptakiem [online], https://wzzw.wordpress.com/2013/07/17/nara-to-moj-najwiekszy-sukces-rozmowa-z-ptakiem-%E2%98%9A-posluchaj/ [dostęp 14.12.2018].
Zobacz w Google Scholar

Narratives of Annihilation, Confinement, and Survival. Camp Literature in a Transnational Perspective, red. Anja Tippner, Anna Artwińska, De Gruyter, Berlin 2019.
Zobacz w Google Scholar

Nasiłowska Anna, Łagierna moralność, „Odra” 2001, nr 12, s. 33–37.
Zobacz w Google Scholar

Nauschütz Hans Joachim, Na sympozjum w Oświęcimiu w październiku 1997 r., przekł. Jadwiga Zacharska, w: Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie, red. Joanna Papuzińska, Grzegorz Leszczyński, Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych, Warszawa 1998, s. 57–62.
Zobacz w Google Scholar

Niedziałkowski M[ieczysław], Bereza Kartuska, „Robotnik” 1936, nr 168, s. 3.
Zobacz w Google Scholar

Niedziałkowski Mieczysław, „Kurs na lewo” i obozy izolacyjne, „Robotnik” 1934, nr 251, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

Новиков Л., Идеи Иосифа Еленского о справедливом устройстве общества в контексте мировой утопической мысли, w: Философия в Беларуси и перспективы мировой интеллектуальной культуры, kom. nauk. А. Лазаревич [i in.], Право и экономика, Минск 2011, s. 439–441.
Zobacz w Google Scholar

O „miejscu odosobnienia” w Berezie Kartuskiej [odezwa Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela], w: Bereziacy, red. Leon Pasternak, Książka i Wiedza, Warszawa 1965, wklejka między s. 48 i 49.
Zobacz w Google Scholar

Obozy koncentracyjne OGPU w ZSRR, red. Bernadetta Gronek, Grzegorz Jakubowski, Irena Marczak, Bellona, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956. Katalog wystawy, red. Adrian Rams, Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2014.
Zobacz w Google Scholar

Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956. Materiały z konferencji naukowej „Historia martyrologii i obozów odosobnienia w Jaworznie w latach 1939–1956”, wyd. 2 uzup. i popr., [t. 1], red. Kazimierz Miroszewski, Zygmunt Woźniczka, Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2007.
Zobacz w Google Scholar

Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956, t. 2, red. Ryszard Terlecki, Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2007.
Zobacz w Google Scholar

Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956, t. 3, red. Adrian Rams, Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2018.
Zobacz w Google Scholar

Obrdlik Antonin J., „Gallows Humor” – a Sociological Phenomenon, „The American Journal of Sociology” 1942, nr 5, s. 709–716.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Obrońcy Pasternaka, „Prosto z mostu” 1938, nr 21, s. 4.
Zobacz w Google Scholar

Obserwator, Punkt obserwacyjny, „Za wolność i lud” 1953, nr 1, s. 19.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Odpowiedzialność za obóz w Miranda de Ebro, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1951, nr z 2 października, s. 2–3.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Odwiedziny p. Komendanta Głównego w Berlinie, „Przegląd Policyjny” 1936, nr 4, s. 338–339.
Zobacz w Google Scholar

Oja Matt F., Toward a Definition of Camp Literature, „Slavic Review” 1989, nr 2, s. 272–274.
Zobacz w Google Scholar

Olusoga David, Erichsen Casper W., Zbrodnia Kajzera, przeł. Piotr Tarczyński, Wielka Litera, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Orman Kamila, Twórczość literacka internowanych w czasie stanu wojennego (1981–1983), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica”, t. 91 (2013), s. 199–218.
Zobacz w Google Scholar

[Oświadczenie w sprawie amnestii dla więźniów politycznych oraz zlikwidowania obozu w Berezie Kartuskiej], „Informacje Prasowe”, nr 2 (1935), s. 13.
Zobacz w Google Scholar

Otto Reinhard, Keller Rolf, Nagel Jens, Radzieccy jeńcy wojenni – liczby i skala problemu, przekł. Andrzej Szypulski, „Łambinowicki Rocznik Muzealny”, t. 37 (2014), s. 71–93.
Zobacz w Google Scholar

Owsiany Helena, Polacy w łagrach rosyjskiej Północy. W świetle relacji, listów i dokumentów, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Owsiany Helena, Z historii łagrów na Wyspach Sołowieckich 1920–1939, w: Skazani jako „szpiedzy Watykanu”. Z historii Kościoła katolickiego w ZSRR 1918–1956, red. Roman Dzwonkowski, Apostolicum, Ząbki 1998, s. 201–251.
Zobacz w Google Scholar

Paprocki Stanisław J., Literatura dokumentarna w czasopismach, w: Literatura polska na obczyźnie 1940–1960, red. Tymon Terlecki, t. 1, B. Świderski, London 1964, s. 35–167.
Zobacz w Google Scholar

Parrau Alain, Écrire les camps, Belin, Paris 1995.
Zobacz w Google Scholar

Pąkciński Marek, Literatura łagrowa i lagrowa – ku interdyscyplinarnej definicji gatunku, „Napis”, nr 24 (2018), s. 197–222.
Zobacz w Google Scholar

Петелин Виктор, История русской литературы второй половины XX века (1953–1993), Центрполиграф, Москва 2013.
Zobacz w Google Scholar

Peukert Detlev J.K., Codzienność i barbarzyństwo. O normalności Trzeciej Rzeszy, w: Nazizm. Trzecia Rzesza a procesy modernizacji, wybór i oprac. Hubert Orłowski, tł. Maria Tomczak, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2000, s. 150–166.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], „Pieśń o hańbieniu rasy”. Cyniczne oplwanie polskiej kobiety, „Echo” 1938, nr 63, s. 7.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], „Pieśń o hańbieniu rasy” przed sądem, „Orędownik” 1938, nr 156, s. 14.
Zobacz w Google Scholar

Piętka Bohdan, Józef Kamala-Kurhański – komendant Berezy Kartuskiej i więzień KL Auschwitz, „Myśl Konserwatywna” [online], https://myslkonserwatywna.pl/jozef-kamala-kurhanski-komendant-berezy-kartuskiej-i-wiezien-kl-auschwitz/ [data publikacji: 8.07.2014; dostęp 15.01.2023].
Zobacz w Google Scholar

Пиотровская A[стра], Художественные искания современной польской литературы. Проза и поэзия 60–70-х годов, Наука, Москва 1979.
Zobacz w Google Scholar

Piper Franciszek, Geneza obozu, w: Auschwitz 1940–1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu, red. Wacław Długoborski, Franciszek Piper, Wydawnictwo Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka, Oświęcim 1995, t. 1 s. 29–47.
Zobacz w Google Scholar

Piper Franciszek, Podobóz KL Auschwitz „Neu-Dachs” w Jaworznie 1943–1945, w: Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956. Materiały z konferencji naukowej „Historia martyrologii i obozów odosobnienia w Jaworznie w latach 1939–1956”, wyd. 2 uzup. i popr., [t. 1], red. Kazimierz Miroszewski, Zygmunt Woźniczka, Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2007, s. 14–28.
Zobacz w Google Scholar

Piper Franciszek, Zadania i cele funkcjonowania obozu, w: Auschwitz 1940–1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu, red. Wacław Długoborski, Franciszek Piper, Wydawnictwo Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka, Oświęcim 1995, t. 1, s. 99–102.
Zobacz w Google Scholar

Piper Franciszek, Zagłada, w: Auschwitz 1940–1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu, red. Wacław Długoborski, Franciszek Piper, Wydawnictwo Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka, Oświęcim 1995, t. 3, s. 3–218.
Zobacz w Google Scholar

Pitzer Andrea, Noc, która się nie kończy. Historia obozów koncentracyjnych, tł. Bartłomiej Pietrzyk, Znak Horyzont, Kraków 2020.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Po wystąpieniu „ABC” Pasternak zesłany do Berezy za „Pieśń o hańbieniu rasy”, „ABC” 1938, nr 68A, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

Pogonowska Ewa, Czytanie Nowej Rosji. Polskie spotkania ze Związkiem Sowieckim lat trzydziestych XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.
Zobacz w Google Scholar

Polit Ireneusz, Miejsce odosobnienia w Berezie Kartuskiej w latach 1934–1939, Adam Marszałek, Toruń 2003.
Zobacz w Google Scholar

Polit Jakub, Gorzki triumf. Wojna chińsko-japońska 1937–1945, Avalon, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Polscy więźniowie w łagrach sołowieckich (wg kartoteki w Muzeum Sołowieckim), Archiwum Ośrodka „Karta”: Kolekcja Stowarzyszenia „Memoriał”, Materiały o Polakach represjonowanych z ZSRR w latach 30. XX wieku, sygn. PL-1001-AW-M-I-17.
Zobacz w Google Scholar

Ponarski Zenowiusz, Franciszek Olechnowicz – wydawca, redaktor, publicysta, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 1996, z. 2, s. 51–64.
Zobacz w Google Scholar

Ponarski Zenowiusz, Zapomniany poeta Kekstas Juozas, „Nowy Kurier” [Toronto] 2008, nr 10, s. 8.
Zobacz w Google Scholar

Постановление СНК РСФСР о „красном терроре”, w: ГУЛАГ (Главное управление лагерей) 1917–1960, oprac. А. Кокурин, Н. Петров, red. В. Шостаковский, Международный Фонд „Демократия”, Москва 2000, s. 15.
Zobacz w Google Scholar

Постановление ВЦИК о лагерях принудительных работ. 17 мая 1919 г., w: История сталинского Гулага. Конец 1920-х–первая половина 1950-х годов. Собрание документов в 7-ми томах, red. В. Козлов [i in.], t. 2: Карательная система: структура и кадры, red. Н. Владимирцев, РОССПЭН, Москва 2004, s. 525–530.
Zobacz w Google Scholar

Poterucha, Polityczni więźniowie obozu odosobnienia w Berezie Kartuskiej (Z niedalekiej przeszłości), „Sztandar Wolności” 1940, nr 55, s. 4.
Zobacz w Google Scholar

Pragier Adam, Zbrodnia na „Ulicy Ogrodowej”, „Wiadomości” 1961, nr 6, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

Приказ ВЧК о „красном терроре”, w: ГУЛАГ (Главное управление лагерей) 1917–1960, oprac. А. Кокурин, Н. Петров, red. В. Шостаковский, Международный Фонд „Демократия”, Москва 2000, s. 14–15.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Proces autora artykułu o Berezie Kartuskiej, „Orędownik” 1935, nr 284, s. 6.
Zobacz w Google Scholar

Proces japońskich przestępców wojennych. Materiały rozprawy sądowej w Chabarowsku przeciwko byłym wojskowym japońskiej armii oskarżonym o przygotowanie i użycie broni bakteriologicznej, [b. nazw. tł.; przekł. z ros.], Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1951. Wyd. oryginalne, rosyjskie: Материалы судебного процесса по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия, [b. nazw. red.], Госполитиздат, Москва 1950.
Zobacz w Google Scholar

Przytulski Filip, Druga wojna światowa, okupacja niemiecka i zagrożenie wojenne w propagandzie prasowej Polski Ludowej (1948–1989), „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2012, nr 3, s. 63–104.
Zobacz w Google Scholar

Rajewski Ludwik, Ruch oporu w polskiej literaturze obozowej, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Raus Andrzej, W hołdzie pomordowanym, „Nowiny” 2001, nr z 22 sierpnia, s. 4.
Zobacz w Google Scholar

Rawicz Jerzy, Diabeł przegrany, Czytelnik, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Rebhan-Glück Ines, Die Feldpost im Ersten Weltkrieg „Ich bin gesund und es geht mir gut” [online], http://ww1.habsburger.net/de/kapitel/ich-bin-gesund-und-es-geht-mir-gut [dostęp 28.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Redzik Adam, Jak twórca szlagierów wszech czasów nie został adwokatem – rzecz o Emanuelu Schlechterze (1904–1943). W 110. rocznicę urodzin i 70. rocznicę śmierci, „Palestra” 2014, nr 1/2, s. 245–255.
Zobacz w Google Scholar

Rees Lawrence, Naziści. Ostrzeżenie historii, przedm. Ian Kershaw, przeł. Sławomir Kędzierski, Warszawa 1998, Prószyński i S-ka.
Zobacz w Google Scholar

Reid Allan, Szymborska Wisława, w: Reference Guide to Holocaust Literature, red. Thomas Riggs, St. James Press, Detroit 2002, s. 312–313.
Zobacz w Google Scholar

Rodak Mateusz, Praca więźniów w Drugiej Rzeczypospolitej na przykładzie więzienia karnego „Mokotów” w Warszawie, w: Praca i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej. Zbiór studiów, red. Włodzimierz Mędrzecki, Cecylia Leszczyńska, Instytut Historii PAN, Warszawa 2014, s. 293–318.
Zobacz w Google Scholar

Rodrigo Javier, Cautivos. Campos de concentración en la España franquista, 1936–1947, Crítica, Barcelona 2005.
Zobacz w Google Scholar

Rodrigo Javier, Internamiento y trabajo forzoso: los campos de concentración de Franco, „Hispania Nova. Revista de Historia Contemporànea” [online], nr 6 (2006), https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2110205 [dostęp 14.05.2022].
Zobacz w Google Scholar

Ros Jerzy, Czym był Oświęcim, „Za wolność i lud” 1952, nr 1, s. 6–7.
Zobacz w Google Scholar

Rosenfeld Alvin H., Podwójna śmierć. Rozważania o literaturze Holocaustu, przeł. Barbara Krawcowicz, Cyklady, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Roszak Joanna, Wezwałem cię po numerze. 172364, 119198, 132434 i inni, „Przestrzenie Teorii”, nr 18 (2012), s. 67–81.
Zobacz w Google Scholar

Roszak Joanna, Wstań, imię. „Jeszcze” Wisławy Szymborskiej, „Polonistyka” 2012, nr 11, s. 43–45.
Zobacz w Google Scholar

Rowiński Henryk, Z działalności PPR w Buchenwaldzie, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 1962.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1934 r. w sprawie osób zagrażających bezpieczeństwu, spokojowi i porządkowi publicznemu [online], http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19340500473 [dostęp 5.03.2018].
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1941 r. o uchyleniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 1934 r. w sprawie osób zagrażających bezpieczeństwu, spokojowi i porządkowi publicznemu [online], https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=LDU19410060014 [dostęp 5.03.2018].
Zobacz w Google Scholar

Rybak Andrzej, Losy jeńców sowieckich w Stalagu 319 w Chełmie, w: Jeńcy sowieccy na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, red. Jakub Wojtkowiak, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Warszawa 2015, s. 35–61.
Zobacz w Google Scholar

Ryn Zdzisław Jan, Antoni Kępiński w Miranda de Ebro, w: Kępiński Antoni, Refleksje oświęcimskie, wybór i wstęp Zdzisław Jan Ryn, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005, s. 218–285.
Zobacz w Google Scholar

Ryn Zdzisław, KZ-syndrom u więźniów obozu koncentracyjnego Miranda de Ebro, „Przegląd Lekarski” 1987, nr 1, s. 34–44.
Zobacz w Google Scholar

Ryszka Franciszek, Noc i mgła. Niemcy w okresie hitlerowskim, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1963.
Zobacz w Google Scholar

Ryszka Franciszek, Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy, wyd. 3 popr. i uzup., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985.
Zobacz w Google Scholar

S.K. [Kriwienko Siergiej], Sołowiecki ITŁ OGPU, w: Łagry. Przewodnik encyklopedyczny, red. Nikita Ochotin, Arsenij Roginski, tł. Romuald Niedzielko, Ośrodek „Karta”, Warszawa 1998, s. 464–467.
Zobacz w Google Scholar

Sacha Magdalena, Dąb Goethego, czyli o ochronie pomników przyrody w III Rzeszy, w: Poszukiwanie sensów. Lekcja czytania kultury, red. Piotr Kowalski, Zbigniew Libera, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2006, s. 197–222.
Zobacz w Google Scholar

Sacha Magdalena Izabella, „Gdyście w obóz przybyć już raczyli…”. Obraz kultury lagrowej w świadectwach więźniów Buchenwaldu 1937–1945, Instytut Pamięci Narodowej, Bydgoszcz–Gdańsk 2014.
Zobacz w Google Scholar

Sacha Magdalena, „Prawda i zmyślenie”. Mit i historia w pewnej opowieści z obozu koncentracyjnego, w: Ludwik Fleck. Tradycje – inspiracje – interpretacje, red. Bożena Płonka-Syroka, Paweł Jarnicki, Bogdan Balicki, Wydawnictwo Fundacji „Projekt Nauka”, Wrocław 2015, s. 213–231.
Zobacz w Google Scholar

Sams Crawford F., Medic. The Mission of an American Military Doctor in Occupied Japan and Wartorn Korea, oprac., wstęp i przypisy Zabelle Zakarian, Routledge, London–New York 1998.
Zobacz w Google Scholar

Sariusz-Skąpska Izabella, Polscy świadkowie Gułagu. Literatura łagrowa 1939–1989, Universitas, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Sawicki Stefan, Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, w: Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, red. Stefan Sawicki, Andrzej Tyszczyk, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1992, s. 95–110.
Zobacz w Google Scholar

Schimitzek Stanisław, Drogi i bezdroża minionej epoki. Wspomnienia z lat pracy w MSZ (1920–1939), Interpress, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Schirg Oliver, Als das UKE [Universitätsklinikum Eppendorf] unter die Nazis fiel, „Hamburger Abendblatt” [online], https://www.abendblatt.de/hamburg/article133284418/Als-das-UKE-unter-die-Nazis-fiel.html [dostęp 28.04.2019].
Zobacz w Google Scholar

Setkiewicz Piotr, Paradygmat Auschwitz jako historyczny kontekst zbrodni ludobójstwa XX wieku, w: Auschwitz a zbrodnie ludobójstwa XX wieku, red. Alicja Bartuś, Piotr Trojański, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundacja na Rzecz MDSM, Oświęcim 2012, s. 69–83.
Zobacz w Google Scholar

Setkiewicz Piotr, Podobóz Neu-Dachs w Jaworznie, w: Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956. Katalog wystawy, red. Adrian Rams, Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2014, s. 19–39.
Zobacz w Google Scholar

Шевченко Владимир, Деятельность лагерей специального назначения НКВД СССР в 1941–1946 годах, Волгоградский государственный университет, Волгоград 2010 [online], http://www.dissercat.com/content/deyatelnost-lagerei-spetsialnogo-­naznacheniya-nkvd-sssr-v-1941-1946-godakh [dostęp 11.02.2019].
Zobacz w Google Scholar

Siedlecka Joanna, Kryptonim „Liryka”. Bezpieka wobec literatów, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Siguan Marisa, Lager überleben, Lager erschreiben. Autofiktionalität und literarische Tradition, Wilhelm Fink, Paderborn 2017.
Zobacz w Google Scholar

Skarga Barbara, Świadectwo „Innego Świata”, „Kultura Niezależna” 1986, nr 19, s. 41–49.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek A[leksander], Bereza szkocka nie była tajemnicą, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1954, nr 56, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

Шлионская Ирина, Генерал Карбышев: он не стал Власовым [online], https://russian7.ru/post/karbyshev/ [dostęp 20.04.2019].
Zobacz w Google Scholar

Słotwiński Józef, Dwa oblicza obozowej literatury, „Za drutami” [Arnswalde Oflag] 1941, nr 1, s. 7–8.
Zobacz w Google Scholar

Słowiński Przemysław, Polska elita w niemieckiej niewoli. O jeńcach i Oflagu II C Woldenberg w monografiach, „Język. Religia. Tożsamość” 2016, nr 1, s. 201–216.
Zobacz w Google Scholar

Słownik języka polskiego PWN, red. Mieczysław Szymczak, t. 1–3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Słownik pisarzy polskich na obczyźnie 1939–1980, red. Bolesław Klimaszewski, Interpress, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Smith Iain R., Stucki Andreas, The Colonial Development of Concentration Camps (1868–1902), „The Journal of Imperial and Commonwealth History” 2011, nr 3, s. 417–437.
Zobacz w Google Scholar

Smolana Krzysztof, Polacy w Hiszpanii w świetle dokumentów Biura Zagranicznego Hiszpańskiego Czerwonego Krzyża (Gabinete de la Información Extranjera de la Cruz Roja Española) (1942–1944), w: Hiszpania – Polska: spotkania, red. Elda E. Gonzáles Martínez, Małgorzata Nalewajko, Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2003, s. 59–75.
Zobacz w Google Scholar

Snyder Timothy, Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, przeł. Bartłomiej Pietrzyk, Świat Książki, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Sofsky Wolfgang, Ustrój terroru: obóz koncentracyjny, przekł. Małgorzata Łukasiewicz, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Sprawa Pasternaka, „Prosto z mostu” 1938, nr 14, s. 4.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie stenograficzne ze 124 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 listopada 1934 roku, w: Bereza Kartuska, wybrała i podała do dr. Agnieszka Knyt, „Karta”, nr 59 (2009), s. 44–45.
Zobacz w Google Scholar

Stach Łukasz, Zbrodnia bez kary? Japońskie zbrodnie wojenne. Przebieg, rozliczenie oraz wpływ na współczesne relacje Kraju Kwitnącej Wiśni z państwami Azji i Pacyfiku, w: Wina i kara społeczeństwa wobec zbrodni popełnionych przez reżimy totalitarne w latach 1939–1956. Studia i materiały, red. Patryk Pleskot, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015, s. 439–468.
Zobacz w Google Scholar

Starecka Katarzyna, Japonia wobec werdyktu Trybunału Tokijskiego, w: Wina i kara społeczeństwa wobec zbrodni popełnionych przez reżimy totalitarne w latach 1939–1956. Studia i materiały, red. Patryk Pleskot, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015, s. 469–489.
Zobacz w Google Scholar

Stawecki Piotr, Następcy Komendanta. Wojsko a polityka wewnętrzna Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1935–1939, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1969.
Zobacz w Google Scholar

Stephan Halina, Mrożek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996.
Zobacz w Google Scholar

Stępień Marian, Polska lewica literacka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora [online], https://www.buchenwald.de/73/ [dostęp 3.09.2019].
Zobacz w Google Scholar

Stone Dan, Concentration Camps. A Short History, Oxford University Press, Oxford–New York 2017.
Zobacz w Google Scholar

Strzelecka Irena, Budowa, rozbudowa oraz rozwój obozu i jego filii, w: Auschwitz 1940–1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu, red. Wacław Długoborski, Franciszek Piper, Wydawnictwo Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka, Oświęcim 1995, t. 1, s. 49–98.
Zobacz w Google Scholar

Sucharski Tadeusz, Czy „Inny Świat” jest rzeczywiście inny? Dzieło Herlinga na tle pierwszych tekstów łagrowych, w: Gustaw Herling-Grudziński. Między Wschodem a Zachodem, red. Grzegorz Przebinda, Bartosz Gołąbek, Wojciech Gruchała, Wydawnictwo Humanistyczne Pigonianum, Karpacka Państwowa Uczelnia, Krosno 2020, s. 129–144.
Zobacz w Google Scholar

Sucharski Tadeusz, Literatura Holocaustu i literatura Gułagu? Literatura doświadczenia totalitarnego!, „Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska”, t. 5 (2007), s. 93–118.
Zobacz w Google Scholar

Sucharski Tadeusz, Literatura polska z sowieckiego „domu niewoli”. Poetyka. Aksjologia. Twórcy, Instytut Literatury, Kraków 2021.
Zobacz w Google Scholar

Sucharski Tadeusz, O „piątą wolność człowieka” na „dnie człowieczeństwa”. Kołymska edukacja Anatola Krakowieckiego, w: tenże, Polskie poszukiwania „innej” Rosji. O nurcie rosyjskim w literaturze Drugiej Emigracji, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2008, s. 135–158.
Zobacz w Google Scholar

Супрун М[ихаил], Воспоминания М. Леонардовича, w: Воспоминания соловецких узников 1923–1939 гг., t. 1: 1923–1927, red. Вячеслав Умнягин, Издательство Спасо-Преображенского Соловецкого мужского монастыря, Соловки 2013, s. 594–595.
Zobacz w Google Scholar

Szałagan Alicja, Polska literatura i kultura literacka w latach II wojny światowej. Bibliografia przedmiotowa 1945–1985, Wiedza o Kulturze, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Szantyr Ursyn, Przypisy, w: Jacewicz Alfons, Miranda (Pamiętnik więźnia), B. Świderski, London 1962, s. 127–137.
Zobacz w Google Scholar

Szapował Jurij, Likwidacja więźniów sołowieckich z Ukrainy w okresie „Wielkiego Terroru”, w: Sowiecki system obozów i więzień. Przykłady wybranych państw, red. Jerzy Bednarek, Instytut Pamięci Narodowej, Łódź 2013, s. 231–258.
Zobacz w Google Scholar

Szczurowski Maciej, Internowanie Polaków w Miranda de Ebro w latach II wojny światowej. Przyczynek, „Łambinowicki Rocznik Muzealny”, t. 24 (2001), s. 95–110.
Zobacz w Google Scholar

Szperlik Ewa, Zapiski z „Miasta Umarłych”. Obóz koncentracyjny Jasenovac i Stara Gradiška w literackich narracjach tanatologicznych i dyskursie pamięci obszaru postjugosłowiańskiego, „Slavica Wratislaviensia”, nr 168 (2019), s. 507–520.
Zobacz w Google Scholar

Szwagrzyk Krzysztof, Jaworzno. Historia więzienia dla młodocianych więźniów politycznych 1951–1955, „Jaworzniacy” – Fundacja Pomocy Byłym Młodocianym Więźniom Politycznym Lat 1944–1956, Klio, Warszawa–Wrocław 1999.
Zobacz w Google Scholar

Szwagrzyk Krzysztof, List elektroniczny do Arkadiusza Morawca z 29 listopada 2016 roku, w posiadaniu adresata.
Zobacz w Google Scholar

Śleszyński Wojciech, Białostockie środowisko pisarzy sowieckich (1939–1941), „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, t. 13 (2000), s. 105–117.
Zobacz w Google Scholar

Śleszyński Wojciech, Obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej 1934–1939, Dom Wydawniczy Benkowski, Białystok 2003.
Zobacz w Google Scholar

Śliwowska Wiktoria, Serańska-Giżejewska Małgorzata, Wstęp, w: Woronowicz Walenty, Przypadki XX wieku. 20 lat na Wyspach Sołowieckich i Kołymie. 1935–1955, do dr. przygot., wstępem i przypisami opatrzyły Wiktoria Śliwowska, Małgorzata Giżejewska, Instytut Historii PAN, Warszawska Oficyna Wydawnicza „Gryf”, Warszawa 1994, s. I–XV.
Zobacz w Google Scholar

Świerz Michał, Podmiot liryczny w wierszu Szymborskiej „Obóz głodowy pod Jasłem”, „Polonistyka” 1983, nr 4, s. 257–259.
Zobacz w Google Scholar

T.G. [Gluziński Tadeusz?], Co na to polski Lwów?, „ABC” 1938, nr 65A, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

Taczyńska Katarzyna, Dowcip trwający dwa i pół roku. Obraz Nagiej Wyspy w serbskim dyskursie literackim i historycznym końca XX i początku XXI wieku, DiG, La Rama, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016.
Zobacz w Google Scholar

Taterka Thomas, Dante Deutsch. Studien zur Lagerliteratur, Erich Schmidt, Berlin 1999.
Zobacz w Google Scholar

Taylor Nina, Proza zsyłkowa, w: Literatura emigracyjna 1939–1989, t. 1, kom. red. Józef Garliński [i in.], Śląsk, Katowice 1994, s. 261–289.
Zobacz w Google Scholar

Todorov Tzvetan, Face à l’extrême, Seuil, Paris 1991.
Zobacz w Google Scholar

Toker Leona, Gulag Literature and the Literature of Nazi Camps. An Intercontextual Reading, Indiana University Press, Bloomington 2019.
Zobacz w Google Scholar

Tołczyk Dariusz, GUŁag w oczach Zachodu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Tomasik Wojciech, Walki o pokój temat, w: Słownik realizmu socjalistycznego, red. Zdzisław Łapiński, Wojciech Tomasik, Universitas, Kraków 2004, s. 384–390.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewski Feliks, Syberia i rosyjska/radziecka Północ. Niekończąca się gra: zakrywanie – odsłanianie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020.
Zobacz w Google Scholar

Tomczok Marta, Czyja dzisiaj jest Zagłada? Retoryka – ideologia – popkultura, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Tone John Lawrence, War and Genocide in Cuba, 1895–1898, University of North Carolina Press, Chapel Hill 2006.
Zobacz w Google Scholar

Topyło Jacek, Departament X MBP w latach 1949–1954. Geneza – struktura organizacyjna – metody pracy, Adam Marszałek, Toruń 2006.
Zobacz w Google Scholar

Trznadel Jacek, Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami, Test, Lublin 1990.
Zobacz w Google Scholar

Tsuneishi Keiichi, Unit 731 and the Japanese Imperial Army’s Biological Warfare Program, tł. John Junkerman, „The Asia-Pacific Journal” 2005, nr 3, s. 1–9.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Unit 731, w: Wikipedia [online], https://en.wikipedia.org/wiki/Unit_731 [ostatnia modyfikacja 13.05.2022; dostęp 16.05.2022].
Zobacz w Google Scholar

„Urzędowy Wykaz Druków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej” 1930.
Zobacz w Google Scholar

„Urzędowy Wykaz Druków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej” 1937.
Zobacz w Google Scholar

Uzasadnienie [do podjętej w 2014 roku przez Radę Miasta Jaworzna uchwały o nadaniu jednej z ulic nazwy Stanisława Lema] [online], http://www.jaworzno.pl/pl/rada_miejska/konsultacje_spoleczne/dokument/146/ulica_stanislawa_lema.html [dostęp 18.11.2016].
Zobacz w Google Scholar

Vogt Henryk, List do Jadwigi Kępińskiej z 5 listopada 1975 roku, w: Kępiński Antoni, Refleksje oświęcimskie, wybór i wstęp Zdzisław Jan Ryn, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005, s. 229.
Zobacz w Google Scholar

W morzu okrucieństwa (rozmowa z Marianem Czuchnowskim), [rozmowę Wojciecha Ligęzy] spisał Paweł Tański, w: Marian Czuchnowski – kronikarz emigracyjnej codzienności, red. Janusz Kryszak, Paweł Tański, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, Toruń 2002, s. 225–239.
Zobacz w Google Scholar

Wachsmann Nikolaus, Historia nazistowskich obozów koncentracyjnych, przeł. Maciej Antosiewicz, Świat Książki, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Wal Anna, Literackie obrachunki z dzieciństwem na zesłaniu w sowieckiej Rosji. Wstępne rozpoznanie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2017, nr 4, s. 119–139.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewski Witold, Pamięć Katynia. Działania opozycji, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 5/6, s. 60–69.
Zobacz w Google Scholar

Wawrzak Jerzy, Antoni Kasprowicz – robotnik słowa, w: Kasprowicz Antoni, Ich dzień powszedni, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1977, s. 5–13.
Zobacz w Google Scholar

Wawrzkiewicz Marek, Łódzki „sezon polityczny”, „Współczesność” 1968, nr 10, s. 9.
Zobacz w Google Scholar

Wawrzyniak Joanna, ZBoWiD i pamięć drugiej wojny światowej 1949–1969, Trio, Fundacja „Historia i Kultura”, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Weathersby Kathryn, The Soviet Role in the Korean War. The State of Historical Knowledge, w: The Korean War in World History, red. William Stueck, The University Press of Kentucky, Lexington 2004, s. 61–92.
Zobacz w Google Scholar

Webb Simon, British Concentration Camps. A Brief History from 1900–1975, Pen & Sword History, Barnsley 2016.
Zobacz w Google Scholar

Werner Andrzej, Jedź do Oświęcimia!, „Twórczość” 1966, nr 12, s. 127–130.
Zobacz w Google Scholar

Werth Nicolas, Państwo przeciw społeczeństwu. Przemoc, represje i terror w Związku Sowieckim, przeł. Andrzej Nieuważny, w: Courtois Stéphane [i in.], Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, przeł. Krzysztof Wakar [i in.], Dębogóra, Dębogóra 2017, s. 55–266.
Zobacz w Google Scholar

Werth Nicolas, Sołówki, laboratorium Gułagu, w: Malsagow Sozerko, Kisieliow-Gromow Nikołaj, Początki Gułagu. Opowieści z Wysp Sołowieckich, tł. Marcin Masny, Replika, Poznań 2019, s. 5–32.
Zobacz w Google Scholar

Whitlock Flint, Bestie z Buchenwaldu. Karl i Ilse Kochowie – najgłośniejszy proces o zbrodnie wojenne XX wieku, tł. Mateusz Fafiński, Replika, Zakrzewo 2014.
Zobacz w Google Scholar

Wiatr Aneta, Syzyf w piekle współczesności. Rzecz o Wisławie Szymborskiej, Kram, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

[B. nazw.], Wieczór autorski, „Czerwony Sztandar” 1940, nr 327, s. 6.
Zobacz w Google Scholar

Wieliczko Mieczysław, Jasielskie w latach drugiej wojny światowej, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Wieliczko Mieczysław Józef, Obóz wyniszczenia w Szebniach w latach 1941–1944, „Rocznik Przemyski”, t. 13/14 (1970), s. 237–264.
Zobacz w Google Scholar

Williams Philip F., Wu Yenna, The Great Wall of Confinement. The Chinese Prison Camps through Contemporary Fiction and Reportage, University of California Press, Berkeley 2004.
Zobacz w Google Scholar

Witek Teofil, Książka o Berezie, „Za wolność i lud” 1956, nr 8, s. 20, 22.
Zobacz w Google Scholar

Wohlfeld Udo, Das Konzentrationslager Nohra in Thüringen, w: Terror ohne System. Die ers­ten Konzentrationslager im Nationalsozialismus, red. Wolfgang Benz, Barbara Distel, Metropol, Berlin 2001, s. 105–121.
Zobacz w Google Scholar

Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego w Warszawie, Centralne Archiwum Wojskowe: Kolekcja Akt Personalnych i Odznaczeniowych, teczka osobowa Mieczysława Cybulskiego, sygn. I.481.C.4995, I.481.C.4996, II.56.171.
Zobacz w Google Scholar

Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Sprawozdanie z czynności za lata 1918–1924, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa 1925.
Zobacz w Google Scholar

Wojtkowiak Jakub, Ofiary zapomnianego ludobójstwa, w: Jeńcy sowieccy na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, red. Jakub Wojtkowiak, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Warszawa 2015, s. 7–16.
Zobacz w Google Scholar

Wolski Jan, Kim Pan jest, Panie Iwaniuk? Rozmowa z poetą emigracyjnym, w: Podróż w głąb pamięci. O Wacławie Iwaniuku. Szkice – wspomnienia – wiersze, red. Jan Wolski, Henryk Wójcik, Edward Zyman, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 2005, s. 323–342.
Zobacz w Google Scholar

Wolski Jan, Posłowie, w: Iwaniuk Wacław, Miranda (fragmenty wspomnień), oprac. i posł. Jan Wolski, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Mordellus, Toronto–Berlin 2001, s. 44–49.
Zobacz w Google Scholar

Wolski Paweł, Tadeusz Borowski – Primo Levi. Prze-pisywanie literatury Holocaustu, Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria”, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik Włodzimierz, Opowiadania Tadeusza Borowskiego, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Woźniakowski Krzysztof, Andrzej Wolica i jego twórczość, w: Wolica Andrzej, Rudy, wyd. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985, s. 115–131.
Zobacz w Google Scholar

Woźniakowski Krzysztof, Pasternak Leon Jakub, w: Polski słownik biograficzny, t. 25 (1980), s. 257–260.
Zobacz w Google Scholar

Woźniczka Zygmunt, Centralny Obóz Pracy w Jaworznie na tle stalinowskiego systemu represji (1945–1950), w: Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956. Materiały z konferencji naukowej „Historia martyrologii i obozów odosobnienia w Jaworznie w latach 1939–1956”, wyd. 2 uzup. i popr., [t. 1], red. Kazimierz Miroszewski, Zygmunt Woźniczka, Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2007, s. 87–113.
Zobacz w Google Scholar

Wóycicka Zofia, Buchenwald Revisited, „Zagłada Żydów”, nr 13 (2017), s. 829–839.
Zobacz w Google Scholar

Wóycicka Zofia, Przerwana żałoba. Polskie spory wokół pamięci nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady 1944–1950, Trio, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Wróblewski Andrzej, Przemoc jest bezsilna, „Panorama Północy” 1968, nr 19, s. 12.
Zobacz w Google Scholar

Wygodzki Stanisław, Epopeja bohaterstwa i solidarności, „Express Wieczorny” 1965, nr 203, s. 6.
Zobacz w Google Scholar

Wyka Kazimierz, Pogranicze powieści, „Twórczość” 1946, z. 2, s. 145–150.
Zobacz w Google Scholar

Wymiana więźniów politycznych pomiędzy II Rzecząpospolitą a Sowietami w okresie międzywojennym. Dokumenty i materiały, oprac. Wojciech Materski, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Wyrwich Mateusz, Łagier Jaworzno. Z dziejów czerwonego terroru, Editions Spotkania, Warszawa 1995. Wyd. 2: Łagier Jaworzno, Rytm, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Wysocki Bolesław A., Polskie gimnazjum w obozie koncentracyjnym, „Tygodnik Powszechny” 1976, nr 47, s. 3.
Zobacz w Google Scholar

Zabierowski Stanisław, Szebnie. Dzieje obozów hitlerowskich, Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1985.
Zobacz w Google Scholar

Zamojski Jan E., Interbrygadziści Republiki Hiszpańskiej – po klęsce… Losy Polaków, w: Hiszpania – Polska: spotkania, red. Elda E. Gonzáles Martínez, Małgorzata Nalewajko, Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2003, s. 9–57.
Zobacz w Google Scholar

Zamorski Kordian Józef, Dzienniki (1930–1938), oprac. Robert Litwiński, Marek Sioma, Instytut Józefa Piłsudskiego, LTW, Warszawa–Dziekanów Leśny 2011.
Zobacz w Google Scholar

Zaremba Piotr, Niebezgrzeszna sanacja. Fenomen spektaklu „Paradiso”, „Teologia Polityczna” [online], https://teologiapolityczna.pl/piotr-zaremba-niebezgrzeszna-sanacja-fenomen-spektaklu-paradiso [dostęp 20.03.2019].
Zobacz w Google Scholar

Zatorska Helena, W walce o amnestię dla więźniów politycznych, „Z pola walki” 1956, nr 1, s. 5–14.
Zobacz w Google Scholar

Zdziechowski Marian, Czerwony terror, w: tenże, W obliczu końca, [b. wydaw.], Wilno 1937, 49–119.
Zobacz w Google Scholar

Zieliński E[ryk], Literatura jeniecka, „Za drutami” [Arnswalde Oflag] 1940, nr 8, s. 6–7.
Zobacz w Google Scholar

Zieliński Jan, Szkatułki Newerlego, W.A.B., Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Zuziak Janusz, „Więźniowie” Sikorskiego – internowani w Cerizay, Rothesay i Tighnabruaich, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica”, nr 104 (2019), s. 167–192.
Zobacz w Google Scholar

Zwolski Marcin, Łagry, zesłanie, śmierć… Polacy w sowieckim „innym świecie”, w: Inny świat w literaturze narodów. Konteksty, życiorysy, interpretacje, red. Justyna Pyzia, Józef M. Ruszar, Instytut Literatury, Kraków 2020, s. 93–108.
Zobacz w Google Scholar

Żebrowski Leszek, Przedmowa, w: Siekanowicz Piotr, Obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej 1934–1939, Instytut Historyczny im. Romana Dmowskiego, Instytut im. Romana Dmowskiego, Warszawa 1991, s. 5–8.
Zobacz w Google Scholar

Żukowski Jarosław, Brytyjskie obozy koncentracyjne podczas wojny burskiej w latach 1900–1902, „Przegląd Historyczny” 1997, z. 1, s. 95–116.
Zobacz w Google Scholar

Opublikowane

28 czerwca 2023

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (oprawa broszurowa)

ISBN (oprawa broszurowa)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-155-5

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (oprawa twarda)

ISBN (oprawa twarda)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-154-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-156-2

Inne prace tego samego autora