Samoorganizacja i samoświadczenie usług w organizacjach publicznych

Autorzy

Jacek Chądzyński
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego
https://orcid.org/0000-0002-1652-6387
Justyna Trippner-Hrabi
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego
https://orcid.org/0000-0003-3241-1122

Słowa kluczowe:

samoorganizacja, samozarządzanie, usługi publiczne, samoświadczenie, organizacje i instytucje publiczne

Streszczenie

Współczesne organizacje należące do sektora publicznego, realizując cele dla których zostały powołane, działają w bardzo dynamicznym i zmiennym otoczeniu. Ze względu na pojawianie się coraz to nowych wyzwań i wynikających z nich szans i zagrożeń, zmianom ulega również sposób organizacji i dostarczania usług publicznych. 

Przedmiotem rozważań podejmowanych w publikacji jest problematyka samozarządzania w strukturach organizacyjnych instytucji publicznych oraz wykorzystywania alternatywnych form dostarczania usług publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem, tych, które angażują w te procesy samych obywateli. Jej celem jest przede wszystkim usystematyzowanie wiedzy w tych dwóch obszarach, zdefiniowanie powiązanych z nimi podstawowych pojęć i procesów oraz klasyfikacja opisywanych rozwiązań.  

Logika prowadzonych w publikacji analiz ma charakter ewolucyjny, wskazujący w ujęciu chronologicznym stopniowe zmiany zachodzące w ramach poszczególnych koncepcji zarządzania organizacjami publicznymi oraz zapewniania dostępu do usług publicznych. Takie podejście pozwala wyeksponować pojawiające się przewagi i korzyści innowacyjnych praktyk zarządzania w instytucjach publicznych oraz nowoczesnych, włączających form świadczenia usług publicznych. W praktyce, procesy samoorganizacji w zarządzaniu zespołowym oraz samoświadczenia w usługach publicznych mogą w istotny sposób wpływać na rezyliencję lokalnych wspólnot oraz zrównoważony charakter procesów ich rozwoju.  

Publikacja adresowana jest do szerokiego grona odbiorców. Po pierwsze, do środowiska praktyków z sektora publicznego (przedstawicieli władz oraz pracowników administracji publicznej). Po drugie, przyszłych praktyków – studentów wybranych kierunków szkół wyższych. Po trzecie zaś, mieszkańców, jako prosumentów usług publicznych. 

Bibliografia

Abrashoff M., It’s your ship – Management techniques from the best damn ship in the navy, Business Plus, New York, Boston 2002; w polskiej wersji językowej: Ty tu dowodzisz. Najskuteczniejsze metody kierowania załogą, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Abualoush S., Masa’deh R., Bataineh K., Alrowwad A., The role of knowledge management process and intellectual capital as intermediary variables between knowledge manageme nt infrastructure and organization performance, „Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management” 2018, vol. 13.
Zobacz w Google Scholar

Adams J., Thomas C., The changing place of the public in public management, [w:] J.C. Thomas (red.), Citizen, customer, partner: Engaging the public in public management, M.E. Sharpe, Reading, MA 2012.
Zobacz w Google Scholar

Alford J., Engaging public sector clients. From service delivery to co-production, Houndmills, Palgrave Macmillan, Hamps., UK–New York, NY 2009.
Zobacz w Google Scholar

Alford J., Engaging public sector clients. From service-delivery to co-production, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2009.
Zobacz w Google Scholar

Ali I. Methodological approaches for researching complex organizational phenomena, „Informing Science: the International Journal of an Emerging Transdiscipline” 2014, vol. 17.
Zobacz w Google Scholar

Ali A., Li W., Hussain R., He X., Williams B., Memon A.H. i in., Overview of current microgrid policies, incentives and barriers in the European Union, United States and China, „Sustainability” 2017, vol. 9(1146); https://doi.org/10.3390/su9071146 (data dostępu: 6.04.2021).
Zobacz w Google Scholar

Analiza poziomu upowszechnienia edukacji przedszkolnej na obszarze województwa łódzkiego, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego i Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego, Łódź, styczeń 2017.
Zobacz w Google Scholar

Andrzejewska M., Pieczunko A., Rogalski M., Sankiewicz Sz., Standard opisu elektronicznej usługi publicznej w działaniu 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, Centralny Ośrodek Informatyki Centrum Kompetencyjne „POPC Wsparcie”, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Antczak Z., Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Drukarnia Antykwa S.C, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Balte-Balciuniene R., Kharitonova T., Development of leadership qualities through methods of direct experience of live living, „International Journal of Social Sciences” 2020, vol. 6(1).
Zobacz w Google Scholar

Baron A., Armstrong M., Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Bekkers V., Edelenbos J., Steijn B., Innovation in public sector: Linking capacity and leadership, Springer, London 2018.
Zobacz w Google Scholar

Bergstrom C., Rosvall M., Multilevel compression of random walks on networks reveals hierarchical organization in large integrated systems, „PLoS One” 2011, vol. 6(4).
Zobacz w Google Scholar

Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Blikle A.J., Doktryna jakości. Wydanie II turkusowe. Rzecz oturkusowej samoorganizacji, One Press, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Bombiak E., Istota i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 2011, nr 15(88).
Zobacz w Google Scholar

Bovaird T., Beyond engagement and participation: User and community coproduction of public services, „Public Administration Review” September/October 2007, vol. 67(5).
Zobacz w Google Scholar

Brandsen T., Honingh M., Distinguishing different types of co-production: a conceptual analysis based on the classical definitions, „Public Administration Review” 2015, vol. 8, https://doi.org/10.1111/puar.12465 (data dostępu: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Brandsen T., Pestoff V., Co-production, the third sector and the delivery of public services, „Public Management Review” 2006, vol. 8(4).
Zobacz w Google Scholar

Brooking A., Intellectual capital, Cengage Learning EMEA, London 1993.
Zobacz w Google Scholar

Brzozowski M., Organizacja wirtualna, PWE, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Caiden G.E., Caiden N.J., Toward more democratic governance: Modernizing the administrative state in Australia, North America and the United Kingdom, [w:] E. Vigoda (red.), Public administration: An interdisciplinary analysis, Marcel Dekker, New York, NY 2002.
Zobacz w Google Scholar

Cervantes N., Radge Z., Weber’s bureaucratic model in Brazil: The corruption of ideas as obstacles to the implementation of public policies, „Geoforum” 2018, vol. 95.
Zobacz w Google Scholar

Cianci R., Gambrel P.A., Maslow’s hierarchy of needs: Does it apply in a collectivist culture, „Journal of Applied Management and Entrepreneurship” 2003, vol. 8(2).
Zobacz w Google Scholar

Ciepielewska-Kowalik A., Co-production in Poland: from recognition to research? Some preliminary evidence, „Problemy Polityki Społecznej” 2018, vol. 40.
Zobacz w Google Scholar

Cordella A., Tempini N., E-government and organizational change: Reappraising the role of ICT and bureaucracy in public service delivery, „Government Information Quarterly” October 2015.
Zobacz w Google Scholar

Czernek K., Wójcik D., Gospodarka współdzielenia z perspektywy przedsiębiorców sektora turystycznego, „Handel Wewnętrzny” 2017, t. 1, nr 3(368).
Zobacz w Google Scholar

Czernek K., Wójcik D., Marszałek P., Zaufanie wgospodarce współdzielenia, „Gospodarka Narodowa” 2018, nr 3 (295).
Zobacz w Google Scholar

Czerwiński A., Znaczenie wiedzy dla gospodarki w ujęciu makro- i mikroekonomicznym, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zarządzanie” 2018, t. 45, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska-Karasińska E., Wpływ metod pomiaru kapitału ludzkiego na wartość firmy, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia” 2002, nr 36.
Zobacz w Google Scholar

Debicki B.J., Forgotten contributions to scientific management: Work and ideas of Karol Adamiecki, „Journal of Management History” 2015, vol. 21(1).
Zobacz w Google Scholar

Deichmann D., Jensen M., I can do that alone… or not? How idea generators juggle between the pros and cons of teamwork, „Strategic Management Journal” 2018, vol. 39.
Zobacz w Google Scholar

Detyna B., Integrated management system of local administration against modern challenges of the economy, „Economic and Regional Studies” 2016, vol. 9(1).
Zobacz w Google Scholar

Detyna B., Zarządzanie jakością w logistyce. Metody i narzędzia wspomagające. Przykłady, zadania, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. A. Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2011.
Zobacz w Google Scholar

Dias J.A.F.F., Rodrigues J.J.P.C., Xia F., Mavromoustakis C.X., A cooperative watchdog system to detect misbehavior nodes in vehicular delay-tolerant networks, „IEEE Transactions on Industrial Electronics” 2015, vol. 62(12).
Zobacz w Google Scholar

Drobniak A., Definiowanie koncepcji hybrydyzacji rozwoju, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 2019, nr45.
Zobacz w Google Scholar

Dunleavy P., Margetts H., Bastow S., Tinkler J., New public management is dead-long live digital-era governance, „Journal of Public Administration Research and Theory” 2006, vol. 16(31).
Zobacz w Google Scholar

Dylewski M., Filipiak B., Usługi publiczne, [w:] S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa (red.), Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Edvinsson L., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001. Ejimabo N.O., The influence of decision making in organizational leadership and management activities, „Entrepren Organization Management” 2015, vol. 4.
Zobacz w Google Scholar

Elmersjö M., The principle of help to self-help in Sweden: A study of representations and norms regarding old age and care needs and their moral and ethical implications for care work, „Nordic Social Work Research” 2020, vol. 10(3), s. 270–282, https://doi.org/10.1080/2156857X.2018.1551240 (data dostępu: 10.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

Felson M., Spaeth J., Community structure and collaborative consumption: A routine activity approach, „The American Behavioral Scientist” 1978, March–April.
Zobacz w Google Scholar

Feltynowski M., Dostępność systemu oświaty w województwie łódzkim wkontekście wzmacniania wartości kapitału ludzkiego w regionie, [w:] Z. Przygodzki (red.), Kapitał ludzki w regionie łódzkim. Społeczeństwo, edukacja, przestrzeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
Zobacz w Google Scholar

Feltynowski M., Local initiatives for green space using Poland’s Village Fund: Evidence from Lodzkie voivodeship, „Bulletin of Geography. Socio-economic Series” 2020, vol. 50(50).
Zobacz w Google Scholar

Feltynowski M., Możliwości finansowania i rozwoju projektów w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych w administracji publicznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2009, nr 573.
Zobacz w Google Scholar

Feltynowski M., Rzeńca A., Solecki Fund as instrument in the hands of rural development policy makers, [w:] A. Krakowiak-Bal, M. Vaverkova (red.), Infrastructure and environment, Springer, Cham 2019.
Zobacz w Google Scholar

Feltynowski M., Systemy informacji przestrzennej – narzędzie partycypacyjnej polityki rozwoju lokalnego, [w:] A. Nowakowska (red.), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
Zobacz w Google Scholar

Feltynowski M., Wykorzystanie baz danych Systemu Informacji Oświatowej do oceny poziomu dostępności szkół na obszarach wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 2013, nr 13.
Zobacz w Google Scholar

Ferdous J., Organization theories: From classical perspective, „International Journal of Business, Economics and Law” 2016, vol. 9(2).
Zobacz w Google Scholar

Firlej K., Modele systemów zarządzania – model Levitta i Wattermana w ujęciu holistycznym, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2017.
Zobacz w Google Scholar

Flejterski S., Kłóska R., Majchrzak M., Usługi w teorii ekonomii, [w:] S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa i in. (red.), Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Fonseca Escudero D., Conde-González M.A., García-Peñalvo F.J., Improving the information society skills: Is knowledge accessible for all?, „Universal Access in the Information Society” 2018, vol. 17(2).
Zobacz w Google Scholar

Fox Ch.J., Miller H.T., Postmodern philosophy, postmodernity, and public organization theory, [w:] T.D. Lynch, P.L. Cruise (red.), Handbook of organizational theory and management: The philosophical approach, Routledge, New York 2005.
Zobacz w Google Scholar

Frąś J., Zintegrowany system zarządzania administracją publiczną, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2009, t. 12.
Zobacz w Google Scholar

Fudaliński J., Kwieciński M., Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Gasperi D., Pennisi G, Rizzati N., Magrefi F., Bazzocchi G., Mezzacapo U., Centrone Stefani M., Sanyé-Mengual E., Orsini F., Gianquinto F., Towards regenerated and productive vacant areas through urban horticulture: Lessons from Bologna, Italy, „Sustainability” 2016, vol. 8(12).
Zobacz w Google Scholar

Gerasimov B., Gerasimov K., Modeling the development of organization management system, „Asian Social Science” 2015, vol. 1(20).
Zobacz w Google Scholar

Gössling S., Hall C.M., Sharing versus collaborativeeconomy: How to align ICT developments and the SDGs in tourism?, „Journal of Sustainable Tourism” 2019, vol. 27(1).
Zobacz w Google Scholar

Gössling S., Hall C.M., Andersson A.-Ch., The manager’s dilemma: Aconceptualization of online review manipulation strategies, „Current Issues in Tourism” 2018, vol. 21(5).
Zobacz w Google Scholar

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Grodzka D., E‐administracja w Polsce, [w:] D. Grodzka (red.), Społeczeństwo informacyjne, „Studia BAS” 2009, nr3(19).
Zobacz w Google Scholar

Gumiński M. Guzowski W., Huet M., Kwiatkowska M., Mordan P., Orczykowska M., Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa– Szczecin 2020.
Zobacz w Google Scholar

Handzic M., Zhou A., Knowledge management, Chandos Publishing Elsevier Ltd, Amsterdam 2005.
Zobacz w Google Scholar

Haradhan M., The impact of knowledge management models for the development of organizations, „Journal of Environmental Treatment Techniques” 2017, vol. 5(1).
Zobacz w Google Scholar

Hausner J., Ekonomia społeczna jako sektor gospodarki, „Ekonomia Społeczna” 2007, nr 1. Hendel M., Współdzielenie w gospodarce. Syntetyczne ujęcie zjawiska, Polska Akademia
Zobacz w Google Scholar

Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, „Studia Ekonomiczne” 2018, nr 3–4.
Zobacz w Google Scholar

Hollins B., Shinkins S., Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie, PWE, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Homburg V., ICT, e-government and e-governance: Bits & bytes for public administration, [w:] E. Ongaro, S. Van Thiel (red.), The Palgrave handbook of public administration and management in Europe, Palgrave Macmillan, London 2018.
Zobacz w Google Scholar

Hou J., Urban community gardens as multimodal social spaces, [w:] P.Y. Tan, C.Y. Jim (red.), Greening cities: Forms and functions, advances in 21st century human settlements, Springer Nature Singapore Pte Ltd., Singapore 2017.
Zobacz w Google Scholar

Ivanko Š., Modern theory of organization, University of Ljubljana Faculty of Public Administration, Ljubljana 2013.
Zobacz w Google Scholar

Izdebski H., Od administracji publicznej do public governance, „Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zarządzanie Publiczne” 2007, t. 1.
Zobacz w Google Scholar

Jaruga A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2002.
Zobacz w Google Scholar

Jastrzębska E., Legutko-Kobus P., Ekonomia współpracy – definicje, klasyfikacje i dobre praktyki, „Zarządzanie Publiczne” 2017, t. 4(40).
Zobacz w Google Scholar

Joshi A., Moore M., Institutionalised co-production: unorthodox public service delivery in challenging environment, „Institute of Development Studies, Research Summary” 2003, no. 18.
Zobacz w Google Scholar

Kachniarz M., Efektywność usług publicznych – teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kaczorowska A., E-usługi administracji publicznej w warunkach zarządzania projektami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan R.S., Norton D.P., The Balance Scorecard – Measures that drive performance, „Harvard Business Review” January‒February 1992.
Zobacz w Google Scholar

Karaszewski R., Skrzypczyńska K., Znaczenie integracji w koncepcji Total Quality Management, „Problemy Jakości” 2013, nr 7–8.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierczak T., Partycypacja publiczna: obywatel jako koproducent usług publicznych, [w:] Olech (red.) Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, ISP, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kickert W., Public governance in the Netherlands: An alternative to Anglo-American ‘managerialism’, „Public Administration” Winter 1997, vol. 75.
Zobacz w Google Scholar

Kisiel P., Millenialsi – nowy uczestnik życia społecznego?, „Studia Socialia Cracoviensia 8” 2016, nr 1(14).
Zobacz w Google Scholar

Kitana A., Overview of the managerial thoughts and theories from the history: Classical management theory to modern management theory, „Indian Journal of Management Science” 2016, vol. 6(1).
Zobacz w Google Scholar

Klincewicz K. (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Kobylińska U., Koprodukcja usług publicznych w świetle przeglądu literatury, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy” 2018, z. 162.
Zobacz w Google Scholar

Kopelman R., Prottas D., Falk D., Construct validation of a Theory X/Y behaviorscale, „Leadership & Organization Development Journal” 2010, vol. 31(2).
Zobacz w Google Scholar

Kopelman R., Prottas D., Falk D., Further development of a measure of Theory X and Y managerial assumptions, „Journal of Managerial Issues” 2012, vol. 24(4).
Zobacz w Google Scholar

Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Kowalik W., Partycypacja w zarządzaniu organizacjami publicznymi na przykładzie gminnych instytucji kultury, „Zarządzanie Publiczne” 2017, nr 2(40).
Zobacz w Google Scholar

Kozarkiewicz A., Perlak J., Samoorganizujące się zespoły projektowe – dotychczasowe rozwiązania i nowe propozycje badawcze, „Przegląd Organizacji” 2019, nr 5(952).
Zobacz w Google Scholar

Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., Rozwój teorii organizacji. Od systemu do sieci, Poltext, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Kożuch B., Kożuch A., Istota współczesnych usług publicznych, [w:] B. Kożuch, A. Kożuch (red.), Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej, MRPiPS, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Krok E., Collaborative consumption in a sharing economy, „Scientific Papers of the Silesian University of Technology, Organization and Management Series” 2019, no. 135.
Zobacz w Google Scholar

Kryk B., Skubiak B., Metody ilościowe w ekonomii, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.
Zobacz w Google Scholar

Krzakiewicz K., Cyfert Sz., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo UEP, Poznań 2018.
Zobacz w Google Scholar

Krzyżanowski L., Podstawy nauki o organizacji i zarządzaniu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Kudrycka B., Nowe wyzwania i trendy w reformowaniu sytuacji urzędników administracji publicznej, [w:] B. Kudrycka (red.), Rozwój kadr administracji publicznej, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok 2001.
Zobacz w Google Scholar

Kugiel M. (red.), Zarządzanie, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kuźnik F., Polityka rozwoju i zarządzanie usługami publicznymi wstrukturach samorządowych, Studia KPZK PAN, t. CXLIII, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kuźnik F., Zarządzanie efektywnością miejskich usług publicznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 391.
Zobacz w Google Scholar

Lachiewicz S., Matejun M., Ewolucja nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Laloux F., Pracować inaczej. Nowatorski model organizacji inspirowany kolejnym etapem rozwoju ludzkiej świadomości, Studio Emka, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Ligier Q., Stefan M., Britton J., Social economy. Study for the IMCO Committee, European Union, Brussels 2016.
Zobacz w Google Scholar

Linderman K., McKone-Sweet K., Anderson J., An integrated systems approach to process control and maintenance, „European Journal of Operational Research” 16 July 2005, vol. 164(2).
Zobacz w Google Scholar

Lindgren I., Jansson G., Electronic services in the public sector: A conceptual framework, „Government Information Quarterly” 2013, vol. 2(30).
Zobacz w Google Scholar

Lippe S., Brocke J., Situational project management for collaborative research projects, „Project Management Journal” 2016, vol. 47(1).
Zobacz w Google Scholar

Lissowski O., Usługi publiczne i usługi w interesie ogólnym – koncepcja i niektóre problemy instytucjonalne marketyzacyjnej modernizacji świadczenia usług publicznych w Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej” 2017, z. 74.
Zobacz w Google Scholar

Łobejko S., Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, Monografie i Opracowania, Szkoła Główna Handlowa, 2004, nr 527.
Zobacz w Google Scholar

Magpili N.C., Pazos P., Self-managing team performance: A systematic review of multilevel input factors, „Small Research Group” 2018, vol. 49(1).
Zobacz w Google Scholar

Markowitz F., Involvement in mental health self-help groups and recovery, „Health Sociology Review” 2015, vol. 24(2).
Zobacz w Google Scholar

Martyniak Z., Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Maslow A., Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Meuter M.L., Ostrom A.L., Roundtree R.I., Bitner M.J., Self-service technologies: Understanding customer satisfaction with technology-based service encounters, „Journal of Marketing” 2000, vol. 64.
Zobacz w Google Scholar

Mikuła B., Zadania organizacji w zakresie zarządzania wiedzą, „E-mentor” 2006, nr 5(17).
Zobacz w Google Scholar

Mingers J., White L., A review of the recent contribution of systems thinking to operational research and management science, „European Journal of Operational Research” 16 December 2010, vol. 207(3).
Zobacz w Google Scholar

Mioduszewski J. (red.), Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Expol, Olsztyn 2013.
Zobacz w Google Scholar

Modrzyński P., Globalne trendy w zarządzaniu publicznym – przykład centrów usług wspólnych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2018, z. 129.
Zobacz w Google Scholar

Mroziewski M., Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Musiał-Karg M., Demokracja bezpośrednia w Szwajcarii. Wykorzystanie ICT w procedurach głosowania, [w:] M. Marczewska-Rytko, A.K. Piasecki (red.), Demokracja bezpośrednia. Wymiar globalny i lokalny, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
Zobacz w Google Scholar

Nalepka A., Struktura organizacyjna, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Noor A., Mohd S., Halim N., Jaffar A., Yusof N., Jaafar R., Adnan A., Azira N., Standardized work in TPS production line, „Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering)” 2015, vol. 76(6).
Zobacz w Google Scholar

Noszczyk T., Wolny Ł., Dyjakon A., System awaryjnego zasilania domu jednorodzinnego systemem fotowoltaicznym, „Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym” 2018, vol. 7(2).
Zobacz w Google Scholar

Noworól A., Hybrydyzacja zarządzania rozwojem terytorialnym, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Nowról K., Wyzwania partycypacji w zarządzaniu publicznym, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020.
Zobacz w Google Scholar

Nożdżak A., Wykorzystanie nowoczesnych technologii w kontekście rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, „Rocznik Administracji Publicznej” 2017, r. 3.
Zobacz w Google Scholar

Oramus M., Model współzarządzania (governance) i problemy dotyczące jego wdrażania w administracji publicznej, „Rocznik Administracji Publicznej” 2015, r. 1.
Zobacz w Google Scholar

Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej, Media Rodzina, Poznań 2005.
Zobacz w Google Scholar

Osborne S., McLaughlin K., The cross-cutting review of the voluntary sector: Where next for local government voluntary sector relationships?, „Regional Studies” 2004, vol. 38(5).
Zobacz w Google Scholar

Ostrom E., Crossing the great divide: Coproduction, Synergy and development, „World Development” 1996, vol. 24(6).
Zobacz w Google Scholar

Owyang J., Tran Ch., Silva Ch., The collaborative economy: Products, services, and market relationships have changed as sharing startups impact business models. To avoid disruption, companies must adopt the Collaborative Economy Value Chain, „Altimeter Research Theme: Digital Economies” 4 June 2013.
Zobacz w Google Scholar

Parks R.B., Baker P.C., Kiser L., Oakerson R., Ostrom E., Ostrom V., Perry S.L., Vandivort M.B., Whitaker G.P., Wilson R., Consumers as co-producers of public services: Some economic and institutional considerations, „Policy Studies Journal” 1981, vol. 9.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowska A., Governance jako podejście teoretyczne – kilka kwestii spornych, „Polityka i Społeczeństwo” 2016, nr 3(14).
Zobacz w Google Scholar

Pestoff V., Co-production and public service management. Citizenship, governance and public service management, Routledge, New York 2019.
Zobacz w Google Scholar

Pietruszka-Ortyl A., Kapitał intelektualny w organizacji, [w:] B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Pietruszka-Ortyl A., Modele diagnozy kapitału intelektualnego organizacji, [w:] B. Mikuła, Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (red.), Rozwój i pomiar kapitału intelektualnego w organizacji. Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Difin, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Pistelok P., Martela B. (red.), Raport o stanie polskich miast. Partycypacja publiczna, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa–Kraków 2019.
Zobacz w Google Scholar

Poocharoen O., Tang B., Collaboration, co-production, networks. Convergence of theories, „Public Management Review” 2015, vol. 17(4).
Zobacz w Google Scholar

Provan K.G., Milward B.H., Do networks really work? A framework for evaluating publis-sector organizational networks, „Public Administration Review” 2001, vol. 61.
Zobacz w Google Scholar

Przygodzki Z., Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
Zobacz w Google Scholar

Public services in the European Union & in the 27 Member States. Statistics, organisation and regulations, Mapping of the Public Services, CEEP, May 2010.
Zobacz w Google Scholar

Quatro S.A., New age or age old: Classical management theory and traditional organized religion as underpinnings of the contemporary organizational spirituality movement, „Human Resource Development Review” 2004, vol. 3(3).
Zobacz w Google Scholar

Ramirez R., Value co-production: Intellectual origins and implications for practice and research, „Strategic Management Journal” 1999, vol. 20(1).
Zobacz w Google Scholar

Rapacka-Wojdat M., Motywacja pokoleń – co napędza do pracy osoby z generacji baby boomers, X iY?, Wiedza i Praktyka, Warszawa 2016 (e-book).
Zobacz w Google Scholar

Raport zawierający zbiorcze informacje dotyczące energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w mikroinstalacji (w tym przez prosumentów) i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej w 2020 r. (art. 6a ustawy OZE), Urząd Regulacji i Energetyki, Warszawa, marzec 2021.
Zobacz w Google Scholar

Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Informacja owynikach kontroli, NIK, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Rifkin J., Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Internet przedmiotów. Ekonomia współdzielenia. Zmierzch kapitalizmu, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Rosvall M., Bergstrom C.T., Multilevel compression of random walks on networks reveals hierarchical organization in large integrated systems, „PLoS ONE” 2011, vol. 6(4), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3072965/pdf/pone.0018209.pdf (data dostępu: 10.06.2021).
Zobacz w Google Scholar

Rutkowska M., Kamieńska A., Turquoise management model – Teal organizations, Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, Seville 2020.
Zobacz w Google Scholar

Satoła Ł., Usługi użyteczności publicznej w ocenach społeczności lokalnych, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2017, t. XIX, z. 3.
Zobacz w Google Scholar

Savas E.S., Alternative arrangements for providing goods and services, [w:] E.S. Savas, Privatization and public-private partnerships, Seven Bridges Press, New York 2000.
Zobacz w Google Scholar

Savas E.S., Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, PWE, Warszawa 1992 (oryg. 1987).
Zobacz w Google Scholar

Seidman S., Contested knowledge, Social Theory Today, Wiley Blackwell Publishing, Chichester West Sussex 2017.
Zobacz w Google Scholar

Shafritz J.M., Ott J.S., Jang Y.S., Classics of organization theory, 6th Edition, Wadsworth, Belmont, CA 2005.
Zobacz w Google Scholar

Sharma G., Creating knowledge based organizations, Idea Group Inc., Calgary 2004.
Zobacz w Google Scholar

Siebers L.Q., Hybridization practices as organizational responses to institutional demands: The development of Western retail TNCs in China, „Journal of Economic Geography” 2017, vol. 17.
Zobacz w Google Scholar

Skarka W., CATIA V5. Podstawy budowy modeli autoregenerujących, Helion, Gliwice 2009.
Zobacz w Google Scholar

Skelcher C., Public-private partnerships and hybridity, [w:] E. Ferlie, L.E. Lynn Jr., C. Pollitt (red.), The Oxford handbook of public management, Oxford University Press, New York 2005.
Zobacz w Google Scholar

Smith S.R., Hybridization and non profit organizations: The governance challenge, „Policy and Society” 2010, vol. 29(3).
Zobacz w Google Scholar

Smoke M.P., Rethinking decentralization: Assessing challenges to a popular public sector reform, „Public Administration and Development” 2015, vol. 35(2).
Zobacz w Google Scholar

Sobolewska-Noe J., Rynkowe trendy i koncepcje w dziedzinie zarządzania w administracji publicznej jako odpowiedź na potrzeby reform współczesnej administracji publicznej, „Zarządzanie Publiczne” 2013, nr 1(21).
Zobacz w Google Scholar

Sokołowska A., Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym, [w:] K. Perechuda (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Sokołowska A., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Sokołowski D., Starzyński S., Rok B., Zgiep Ł., Raport Ekonomia Współpracy w Polsce 2016, https://www.slideshare.net/lukaszzgiep/raport-ekonomia-wspopracy-w-polsce-2016 (data dostępu: 20.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Spicker P., The nature of a public service, „International Journal of Public Administration” 2009, vol. 32(11).
Zobacz w Google Scholar

Springer A., Talent jako czynnik sukcesu organizacji, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2015, t. 60(3).
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A., Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Stokes K., Clarence E., Anderson L., Rinne A., Making sense of the UK collaborative economy, Nesta, Collaborative Lab, London 2014.
Zobacz w Google Scholar

Stroińska E., Trippner-Hrabi J., Wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu wiedzą – dobre praktyki, [w:] D. Miłaszewicz, P. Szkudlarek, Problemy współczesnej ekonomii, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017.
Zobacz w Google Scholar

Szałkowski A. (red.), Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Sześciło D., Koprodukcja a ekonomia społeczna. Alternatywa rozłączna czy komplementarność?, „Ekonomia Społeczna” 2015, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Sześciło D., Samoobsługowe państwo dobrobytu. Czy obywatelska koprodukcja uratuje usługi publiczne?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Sześciło D., Współzarządzanie jako koprodukcja usług publicznych, „Zarządzanie Publiczne” 2015, nr 1(31).
Zobacz w Google Scholar

Sztaba M., Ważna E., Zarządzanie wiedzą warunkiem wzrostu firmy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Jarosław 2008.
Zobacz w Google Scholar

Śledziewska K., Zięba D., E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej. Jak z niej (nie) korzystamy, Digital Economy Lab UW, Warszawa, czerwiec 2016.
Zobacz w Google Scholar

Tabaszewska-Zajbert E., Sokołowska-Durkalec A., Towards a turquoise organization – Personal change of employees and its socio-cultural barriers, „Research Papers of Wroclaw University of Economics and Business” 2019, vol. 63.
Zobacz w Google Scholar

Toruński J., Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie usługowym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 2013, nr 97.
Zobacz w Google Scholar

Trippner-Hrabi J., Organizacja zespołów wiedzy. Charakterystyka, funkcjonowanie, rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.
Zobacz w Google Scholar

Vamstad J., Co-Production as a defining principle – A new typology for provision of welfare services in Sweden, Paper presented at EGPA conference, September, Ljubljana, Slovenia 2004.
Zobacz w Google Scholar

Vidotto J.D.F., Ferenhof H.A., Selig P.M., Bastos R.C., A human capital measurement scale, „Journal of Intellectual Capital” 2017, vol. 18(2).
Zobacz w Google Scholar

West M.A, Effective teamwork: Practical lessons from organizational research, 3rd Edition, John Wiley & Sons, New Jersey 2012.
Zobacz w Google Scholar

Wiatrak A.P., Innowacyjność w zarządzaniu sektorem publicznym, [w:] A. Gołębiowska, P.B. Zientarski (red.), Koncepcje i instrumenty zarządzania w administracji publicznej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej – Kancelaria Senatu, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Wieseman J., Improving service delivery through information integration: Building a single view of the citizen, „Innovations in Public Service Delivery Issue” 2017, no. 5.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski E., Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski E., Podgórniak-Krzykacz A., Chądzyński J., Private and civic organisations as providers of public services in municipalities, „Studia Regionalne i Lokalne” 2018, nr 3(73).
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski E., Podgórniak-Krzykacz A., Kalisiak-Mędelska M., Chądzyński J., Władza lokalna a państwo, społeczeństwo i rynek. Współpraca i konkurencja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
Zobacz w Google Scholar

Woźniak M., Ilościowe metody analizy funkcjonowania systemów informacyjno-decyzyjnych, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 1980, nr 48.
Zobacz w Google Scholar

Woźniczko J., Konsultacje społeczne jako narzędzie partycypacji publicznej, Kancelaria Senatu, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Yang Ch.-X., Liu H.-M., Wang X.-X., Organization theories: From classical to modern, „Journal of Applied Sciences” 2013, vol. 13(2).
Zobacz w Google Scholar

Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Żur A., Komunikacja w organizacji opartej na wiedzy, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, Kraków 2005, nr 671.
Zobacz w Google Scholar

Badanie rodziców i nauczycieli: Zdalne nauczanie ma więcej wad niż zalet, „Dziennik Gazeta Prawna” on-line z dnia 22.12.2020 r., https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8051227,zdalne-nauczanie-koronawirus-badanie-rodzicow-nauczycieli.html (data dostępu: 6.04.2021).
Zobacz w Google Scholar

Botsman R., The case for collaborative econsumption, https://www.ted.com/talks/rachel_botsman_the_case_for_collaborative_consumption?language=my (data dostępu: 22.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Chen T., AI-based self-service technology in public service delivery: User experience and influencing factors, Government Information Quarterly, https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101520 (data dostępu: 15.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

De Grave A., So long, collaborative economy!, https://www.ouishare.net/article/so-long-collaborative-economy (data dostępu: 29.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Podej%C5%9Bcie_systemowe (data dostępu: 19.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Grotowska E., Ruman H., Ogrody społeczne. Bank dobrych praktyk, Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o. o., Wrocław 2019, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/95443/9_wr_ogrodyspolecznee-book-1.pdf (data dostępu: 21.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

Iszkowska J., Kawecka K., Malinowska M., Marciniak T., Młodziejewska M., Novak J., Pastusiak B., Purta M., Valachovicova I., Digital Challengers in the next normal Central and Eastern Europe on a path to digitally-led growth, McKinsey & Company 2020, https://www.mckinsey.com/pl/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Polska/Raporty/Digital%20Challengers%20raport/McKinsey%20report%20CEE%20Digital%20Challengers.pdf (data dostępu: 19.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

Jak wprowadzić obywatelską inicjatywę uchwałodawczą w swojej miejscowości, Stowarzyszenie 61, Warszawa, https://mamprawowiedziec.pl/file/17536 (data dostępu: 27.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

Jaki był udział wymiany barterowej w historii kreowania współczesnego pieniądza?, https://barterklub.pl/jaki-byl-udzial-wymiany-barterowej-w-historii-kreowania-wspolczesnego-pieniadza (data dostępu: 30.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Kernangan K., Anywhere, anytime, any device: Innovations in public sector self-service delivery, 2012, https://citizenfirst.ca/assets/uploads/publications/Self-Service_Kernaghan_Report-Final-Sept_2012.pdf (data dostępu: 14.08.2020).
Zobacz w Google Scholar

Kuzionko-Ochrymiuk E., Koncepcje tradycyjnej i nowoczesnej administracji publicznej, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/60502/kuzionko-ochrymiuk_koncepcje_tradycyjnej_i_nowoczesnej_administracji_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y (data dostępu: 17.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

Levi-Faur D., From „big government” to „big governance”?, The Oxford Handbook of Governance, https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199560530.001.0001/oxfordhb-9780199560530-e-1?print=pdf (data dostępu: 21.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Lewiński J., Wymiana barterowa a pieniężna, https://www.nbportal.pl/archive/artykuly/na-poczatek/wymiana_barterowa_a_pieniezna (data dostępu: 30.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Ochoa J., Sanyé-Mengual E., Specht K., Fernándes J.A., Bañón S., Orsini F., Magrefi F., Bazzocchi G., Halder S., Martens D., Kappel N., Gianquinto G., Sustainable community gardens require social engagement and training: Ausers’ needs analysis in Europe, https://www.mdpi.com/2071-1050/11/14/3978 (data dostępu: 1.04.2021).
Zobacz w Google Scholar

Przewodnik dotyczący stosowania przepisów prawa Unii Europejskiej z zakresu pomocy państwa, zamówień publicznych i rynku wewnętrznego do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, w szczególności do usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Komisja Europejska, Bruksela SWD (2013) 53 final/2, https://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/new_guide_eu_rules_procurement_pl.pdf (data dostępu: 3.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Raport Najwyższej Izby Kontroli z dnia 31.12.2019 r. (KPS.430.008.2019, Nr ewid. 172/2019/I/18/003/KPS), https://www.nik.gov.pl/plik/id,21939,vp,24606.pdf (data dostępu: 18.08.2020).
Zobacz w Google Scholar

Ray B.D., Research facts on homeschooling, homeschool fast facts, https://www.nheri.org/research-facts-on-homeschooling (data dostępu: 7.04.2021).
Zobacz w Google Scholar

Ryńska B., Coraz więcej dzieci z obszarów wiejskich uczy się w miastach, „Magazyn Rolniczy AgroProfil” 30 sierpnia 2019 r., https://agroprofil.pl/aktualnosci/coraz-wiecej-dzieci-zobszarow-wiejskich-uczy-sie-w-miastach (data dostępu: 5.04.2021).
Zobacz w Google Scholar

Staszewski W., Y to Polska właśnie, „Newsweek”, https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/millenialsi-czyli-pokolenie-y/x4s9qs8#articleGallery (data dostępu: 29.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Szarfenberg R., Remunicypalizacja (rekomunalizacja) usług publicznych, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/remunicypalizacja.pdf (data dostępu: 4.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Wisławska J., Edukacja domowa na świecie, https://edunews.pl/system-edukacji/szkoly/2039-edukacja-domowa-na-swiecie%E2%80%BA (data dostępu: 8.04.2021).
Zobacz w Google Scholar

http://archiwum2020.nysa.eu/strona-2031-zielone_podworka_2015.html (data dostępu: 21.04.2021).
Zobacz w Google Scholar

http://miasto-ogrodow.eu/strona/placnaglanc/mid/65 (data dostępu: 10.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

http://rewitalizacja.wloclawek.eu/info,dla_projekty,81.html (data dostępu: 20.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.jedendrugiemu.pl/sklep-patronacki-w-warszawie.html (data dostępu: 28.10.2020)
Zobacz w Google Scholar

http://www.medinwestycje.pl/przelom-w-zdalnej-diagnostyce-pluc-aiocare-podpisal-umowe-z-globalnym-liderem (data dostępu: 9.04.2021).
Zobacz w Google Scholar

http://www.wzieu.pl/zn/453/summ/23_rzempala.pdf (data dostępu: 20.10.2017).
Zobacz w Google Scholar

http://zbilk.szczecin.pl/?type=article&action=view&id=22 (data dostępu: 15.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/programy-publikacje-raporty/inwestycje/program-zielone-podworka (data dostępu: 2.04.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-sie-robi/fotowoltaika-jak-uruchomic-wlasnainstalacje-krok-po-kroku (data dostępu: 28.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/egovernment (data dostępu: 16.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://emes.net (data dostępu: 12.05.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://hslda.org/post/poland (data dostępu: 8.04.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://naprawmyto.pl/home (data dostępu: 1.05.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://nextbike.pl (data dostępu: 2.05.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://ourbabelschool.blogspot.com/2012/10/homeschooling-czyli-edukacja-domowa-w.html (data dostępu: 6.04.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://polakpotrafi.pl/ (data dostępu: 1.05.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://poradnik.ngo.pl/co-to-sa-konsultacje-spoleczne (data dostępu: 25.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://poradnikhandlowca.com.pl/artykuly/patrole-sasiedzkie-na-strazy-bezpieczenstwa (data dostępu: 6.04.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://sjp.pwn.pl/sjp/hybryda;2560929.html (data dostępu: 26.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://turkusowawieza.pl (data dostępu: 24.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://wolnemiejsce.pl/spichlerz (data dostępu: 3.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://wszystkoconajwazniejsze.pl/jaroslaw-kordzinski-turkusowe-szkoly (data dostępu: 24.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://www.airbnb.pl (data dostępu: 1.05.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.couchsurfing.com/about/how-it-works (data dostępu: 1.05.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl (data dostępu: 10.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://www.facebook.com/FoodsharingPolska/?ref=page_internal (data dostępu: 20.12.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/odpis-od-reki (data dostępu: 29.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://www.inonecar.com (data dostępu: 2.05.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.nieruchomoscigda.pl/podworka/projekty/wspolne-podworko (data dostępu: 10.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://www.nnw.org/about-neighborhood-watch#section1 (data dostępu: 25.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/oko-na-gospodarke-receuciekaja-z-produkcji-do-uslug (data dostępu: 2.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.poznan.pl/mim/rewitalizacja/-,p,38552,38582.html (data dostępu: 3.04.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://www.se.pl/warszawa/wychodza-wieczorami-na-ulice-i-sami-pilnuja-porzadku-straz-sasiedzka-dziala-na-woli-audio-aa-kcnz-8Gpk-ZN5v.html (data dostępu: 7.04.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://www.selfhelpservices.org.uk/about-us/our-impact (data dostępu: 25.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://www.texas.gov (data dostępu: 9.04.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://www.uber.com/pl (data dostępu: 1.05.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://manager.money.pl/strategie/zarzadzanie/artykul/rewolucja-w-firmach-zniknie-stanowisko,248,0,1983736.html (data dostępu: 25.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://www.buurtzorg.com/about-us (data dostępu: 25.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018 poz. 130 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. 2014 poz. 301 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 28, poz. 146).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1057).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 920).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1668).
Zobacz w Google Scholar

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Wstępny projekt założeń do ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej, https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/EKONOMIA_SPOLECZNA/Wstepny_projekt_zalozen_do_ustawy.pdf (data dostępu: 15.08.2021).
Zobacz w Google Scholar

Załącznik do zarządzenia nr 3357/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 lutego 2020 r., https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/akty_prawne/VIII_3357.pdf (data dostępu: 2.04.2021).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

31 grudnia 2021

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-683-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-684-5

Inne prace tego samego autora