Cogito jako ekspresja cielesności, czyli o roli medycyny w koncepcie Descartes’a oraz w ujęciu kilku jego następców

Autorzy

Tomasz Stegliński
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Filozofii, Katedra Historii Filozofii, 90-131 Łódź, ul. Lindleya 3/5
https://orcid.org/0000-0003-3407-0173

Słowa kluczowe:

filozofia medycyny, cielesność, etyka porządku natury, Descartes, filozofia kartezjańska, Louis De La Forge

Streszczenie

W pierwszej połowie siedemnastego stulecia Descartes należał jeszcze nie tyle do grona postępowych medyków, co raczej wizjonerów i planistów, torujących dla przyszłych pokoleń drogę prowadzącą do wyzwolenia od niedogodności nietrwałego ciała, której przeznaczeniem było nawiązanie przez człowieka ściślejszych relacji z całą przyrodą. To bowiem jest przewidywanym skutkiem działań z zakresu nauk, do których należą rozwiązania medyczne, że uzdrowione ciało ludzkie, nigdy nie będąc izolowane i stanowiąc genetycznie część całego materialnego uniwersum, ma zostać z nim lepiej zintegrowane. To owa nieograniczona fizyczna rozciągłość, której wspomniane ciało jest tylko fragmentem, stanowi dla Descartes’a jedyne pewne pole jego działań jako rzeczy myślącej. Mówiąc w skrócie: jako taka, dusza ludzka, z uwagi na swe naturalne uposażenie, jest zobowiązana do poświęcenia swojego czasu i zdolności na zaznajomienie się z warunkami umożliwiającymi przedłużanie zdrowia i życia materii, z jaką została połączona. Zjednoczona zaś jest z ciałem konkretnego człowieka, którego żywotne interesy zostają odtąd rozpoznane jako dające się szacować oraz diagnozować w pytaniu o to, jak się ów „człowiek cielesny” czuje. Dodajmy jeszcze jedno. Otóż, od chwili, kiedy możemy o sobie powiedzieć, że odczuwamy swoje ciało i się z nim utożsamiamy, przestaje ono być częścią materialnie rozumianego wszechświata, a zaczyna być naszą, palącą nas sprawą; tym, co określa nosze miejsce w przestrzeni tego świata, ale nie jako rzecz posiadającą rozmiary, lecz jako materię specyficznie odczutą, odczutą aż do bólu. W tym związku człowiek nie tylko nie łączy się już z resztą przedmiotów, ale nawet z którymkolwiek z innych ludzi. Jest sobie dany bez jakichkolwiek zapośredniczeń, ale dokonuje się to w objęciu wszechogarniającego go cierpienia, z którego może go uwolnić znający tajniki natury ciała lekarz.

Ze Wstępu: Dlaczego medycyna?

Bibliografia

Ablondi F., Automata, living and non-living: Descartes’ mechanical biology and his criteria for life, „Biology and Philosophy” 1998, vol. 13.
Zobacz w Google Scholar

Adam A., Histoire de la littèrature française au XVIIe siècle, t. III, Paris 1949.
Zobacz w Google Scholar

Alquiè F., Kartezjusz, tłum. i wybór pism S. Cichowicz, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles, Fizyka, tłum. K. Leśniak, Warszawa 1968.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles, Krótkie rozprawy psychologiczno-biologiczne, tłum. P. Siwek, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Aucante V., La philosophie médicale de Descartes, Paris 2006.
Zobacz w Google Scholar

Augustyn św., De Spiritu et Anima, [w:] J.-P. Migne, P.L., http://patristica.net/latina/ t. XL.
Zobacz w Google Scholar

Augustyn św., De cognitione verae vitae, [w:] J.-P. Migne, P.L., http://patristica.net/latina/ t. XL.
Zobacz w Google Scholar

Augustyn św., Dialogi filozoficzne, tłum. A. Świderkówna, Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Augustyn św., O Trójcy Świętej, tłum. M. Stokowska, Poznań–Warszawa–Lublin 1963.
Zobacz w Google Scholar

Bacon R., Dzieło większe, tłum. T. Włodarczyk, Kęty 2006.
Zobacz w Google Scholar

Baillet A., La vie de Monsieur Descartes, t. 1, Paris 1692.
Zobacz w Google Scholar

Bednarczyk A., Filozofia biologii europejskiego Oświecenia, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Butterfield H., Rodowód współczesnej nauki 1300–1800, tłum. H. Krahelska, Warszawa 1963.
Zobacz w Google Scholar

Canguilhem G., Organisme et modèles mécaniques: Réflexions sur la biologie cartésienne, [w:] „Revue Philosophique de la France et de l’Étranger” 1955, t. 145, s. 281–299.
Zobacz w Google Scholar

Carloni D., Pensée mathématique et génération chez Descartes, [w:] „Analecta Husserliana. The Yearbook of Phenomenological Research”, vol. L: Live. Phenomenology of Live as the Starting Point of Philosophy, A.-T. Tymieniecka (ed.), Dordrecht 1997.
Zobacz w Google Scholar

Chanet P., O instynkcie i poznaniu zwierzęcym, z uwzględnieniem tego, co pan de la Chambre napisał w tej sprawie, [w:] Empiryczne podstawy i obrzeża filozofii XVII wieku, J. Żelazna, A. Grzeliński (red.), Toruń 2014, s. 25–66.
Zobacz w Google Scholar

Chanet P., Rozważania o mądrości Charona, [w:] Empiryczne podstawy i obrzeża filozofii XVII wieku, J. Żelazna, A. Grzeliński (red.), Toruń 2014, s. 67–80.
Zobacz w Google Scholar

Chevalier J., Descartes, Paris 1922.
Zobacz w Google Scholar

Chmaj L., Okazjonalizm, geneza i rozwój, Warszawa 1937.
Zobacz w Google Scholar

Chmaj L., Pojęcie przyczynowości w filozofii Kartezjusza, „Przegląd Filozoficzny” 1937, R. 40, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Chmaj L., Rozwój filozoficzny Kartezjusza, Kraków 1930.
Zobacz w Google Scholar

Claire C., The Debate about methodus medendi during the Second Half of the Seventeenth Century in England: Modern Philosophi-cal Readings of Classical Medical Empiricism in Bacon, Nedham, Willis and Boyle, [w:] „Early Science and Medicine” 2013, vol. 18, issue 4–5, s. 339–359.
Zobacz w Google Scholar

Clavier P.-H., Gérauld de Cordemoy: historien, politique et pédagogue, Editions Unniversitaires Europeennes 2010.
Zobacz w Google Scholar

Cordemoy G. de, Oeuvres, Paris 1968.
Zobacz w Google Scholar

Cordemoy G. de, Rozprawa fizykalna o mowie, tłum. B. Głowacka, J. Kopania, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Cordemoy G. de, Sześć rozpraw na temat rozłączności duszy i ciała, tłum. T. Stegliński, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Cordemoy G. de, List napisany do Wielebnego Ojca do P. Cossart’a, z Towarzystwa Jezusowego, celem wykazania, że wszystko to, co Pan Descartes napisał na temat systemu Świata i duszy zwierząt, zdaje się być zaczerpnięte z Pierwszego Rozdziału Genesis, tłum. T. Stegliński, [w:] „Studia z Historii Filozofii” 2018, nr 3, s. 9–27.
Zobacz w Google Scholar

Costabel C., Descartes, La Haye 1977.
Zobacz w Google Scholar

Crombie A. C., Style myśli naukowej w początkach nowożytnej Europy, tłum. P. Salwa, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Dadoune J.-P., Jean Pecquet, Médecin et anatomiste du grande siècle, Paris 2018.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski A., Źródła, natura i funkcje emocji. Studium teorii impulsji Leona Petrażyckiego w kontekście współczesnych badań, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

De La Chambre M. C., L’Art de connoistre les hommes, Amsterdam 1660.
Zobacz w Google Scholar

De La Chambre M. C., Les charactères des passions, t. 1–4, Paris 1640–1662.
Zobacz w Google Scholar

De La Forge L., Traktat o umyśle ludzkim, jego władzach, czynnościach oraz jego związku z ciałem, tłum. T. Śliwiński, Kęty 2011.
Zobacz w Google Scholar

Descartes R., Człowiek Opis ciała ludzkiego, tłum. A. Bednarczyk, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Descartes R., L’Homme, de René Descartes, et un Traité de la Formation de foetus, du même auteur. Avec les remarques de Louys de La Forge, Docteur en Médicine, demeurant à La Flèche sur le Traité de l’homme de René Descartes et sur les figures par luy inventées, Paris 1644
Zobacz w Google Scholar

Descartes R., L’Homme de René Descartes, et La Formation du foetus, avec les remarques de Louis De La Forge. A quoi l’on à ajouté Le Monde, ou Traité de la lumière, du même auteur, Paris 1677.
Zobacz w Google Scholar

Descartes R., Listy do księżniczki Elżbiety, tłum. J. Kopania, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Descartes R., Listy do Regiusa. Uwagi o pewnym pisemku, tłum. J. Kopania, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Descartes R., Medytacje o pierwszej filozofii wraz z zarzutami uczonych mężów i odpowiedziami autora, oraz Rozmowa z Burmanem, t. 1–2, tłum. M. i K. Ajdukiewiczowie, Warszawa 1958.
Zobacz w Google Scholar

Descartes R., Meteory, tłum. L. Wieczorek, Wrocław 2009.
Zobacz w Google Scholar

Descartes R., Namiętności duszy, tłum. L. Chmaj, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Descartes R., Oeuvres de Descartes, Ch. Adam, P. Tannery (eds), t. I–XI, Paris 1897–1909.
Zobacz w Google Scholar

Descartes R., Prawidła do kierowania umysłem, tłum. L. Chmaj, Warszawa 1937.
Zobacz w Google Scholar

Descartes R., Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach, tłum. W. Wojciechowska, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Descartes R., Świat albo Traktat o świetle, tłum. T. Śliwiński, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Descartes R., Zarzuty i odpowiedzi późniejsze, Korespondencja z Hyperaspistesem, Arnauldem i More’em, tłum. J. Kopania, Kęty 2005.
Zobacz w Google Scholar

Descartes R., Zasady filozofii, tłum. I. Dąmbska, Warszawa 1960.
Zobacz w Google Scholar

Digby K., Traitè de la Poudre de Sympathie, Paris 1658.
Zobacz w Google Scholar

Early Modern Medicine and Natural Philosophy, P. Distelzweig, B. Goldberg, E. R. Ragland (eds), Dordrecht–Heidelberg–New York–London 2016.
Zobacz w Google Scholar

Eloy N. F. J., Dictionnaire historique de la Médecine Ancienne et Moderne ou Mémoires Disposés en Ordre Alfabétique pour serviv a L’Histoire de cette Science et a celle de Médecins, Anatomistes, Botanistes, Chirurgiens et Chymistes de toutes Nations, London 2018.
Zobacz w Google Scholar

Gallois, P., La méthode de Descartes et la médicine, „Hippocrate” 1938, nr 6, s. 65–77.
Zobacz w Google Scholar

Geulincx A., Etyka, tłum. J. Usakiewicz, Kęty 2007.
Zobacz w Google Scholar

Geulincx A., Metafizyka prawdziwa, tłum. J. Usakiewicz, Kęty 2009.
Zobacz w Google Scholar

Gilson É., Bóg i ateizm, tłum. M. Kochanowska, P. Murzański, Kraków 1996.
Zobacz w Google Scholar

Gilson É., Discours de la methode, texte et commentaire par Étienne Gilson, Paris 1930.
Zobacz w Google Scholar

Gilson É., L’avenir de la métaphysique Augustinienne, ,,Revue de Philosophie” 1930, vol. 1.
Zobacz w Google Scholar

Gilson É., La liberté chez Descartes et la théologie, Paris 1913.
Zobacz w Google Scholar

Gilson É., Wprowadzenie do nauki Świętego Augustyna, tłum. Z. Jakimiak, Warszawa 1953.
Zobacz w Google Scholar

Gouhier H., Cartésianisme et Augustianisme au XVIIe siecle, Paris 1978.
Zobacz w Google Scholar

Grzeliński A., Doświadczenie i rozum. Empiryzm Johna Locke’a, Toruń 2018.
Zobacz w Google Scholar

Grzeliński A., Dwa wczesne eseje medyczne Johna Locke’a: Morbus i anatomia, [w:] „Studia z Historii Filozofii” 2016, nr 1 (7), s. 105–121.
Zobacz w Google Scholar

Guenancia P., Descartes, Paris 2010.
Zobacz w Google Scholar

Gueroult M., Descartes selon l’ordre des raisons, t. 1–2, Paris 1953.
Zobacz w Google Scholar

Guichet J.-L., Inroduction, [w:] De l’animal machine à l’âme des machines, Querelles biomécaniques de l’âme (XVII–XIX siècle), Paris 2010.
Zobacz w Google Scholar

Gut A., Gut P., Inne umysły, „Roczniki Filozoficzne” 2012, t. 60, nr 4, s. 123–146.
Zobacz w Google Scholar

Hatfield G., Mechanizing the sensitive soul, [w:] Mater and Form in Early Modern Science and Philosophy, Gideon Manning (ed.), Leiden–Boston 2012.
Zobacz w Google Scholar

Janeczek S., Logika czy epistemologia?, Lublin 2003.
Zobacz w Google Scholar

Janowski Z., Teodycea kartezjańska, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Karpiński A. T., Początki nowoczesnej medycyny, za: https://www.rp.pl.artykul/131078-Poczatki-nowoczesnej-medycyny (dostęp: 17.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

Kopania J., Descartes i problem nieśmiertelności duszy ludzkiej, „Roczniki Filozoficzne” 2014, t. 62, nr 4, s. 10–32.
Zobacz w Google Scholar

Kopania J., Etyczny wymiar cielesności, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kopania J., Funkcje poznawcze Descartes’a teorii idei, Białystok 1988.
Zobacz w Google Scholar

Kopania J., Stosunek do filozofii w Chrześcijaństwie Wschodnim i Zachodnim (na przykładzie różnic w rozumieniu nieśmiertelności duszy ludzkiej), [w:] Droga ku wzajemności. Materiały XXII Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Grodno 2016, Grodno 2017, s. 207–217.
Zobacz w Google Scholar

Kopania J., Szkice kartezjańskie, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Le Camus A., Médecine de l’esprit, où l’on traite des dispositions et des causes physiques qui influent sur les opérations de l’esprit et des moyens de maintenir ces opérations dans un bon état, t. 1–2, Paris 1753, 1769.
Zobacz w Google Scholar

Lindeboom G., Descartes and medicine, Amsterdam 1979.
Zobacz w Google Scholar

Locke J., O sztuce medycznej, tłum. A. Grzeliński, [w:] „Studia z Historii Filozofii” 2017, nr 2 (8), s. 17–23.
Zobacz w Google Scholar

MacKenzie A. W., A word about Descartes’ mechanistic conception of life, „Journal of the History of Biology” 1975, vol. 8.
Zobacz w Google Scholar

Malebranche N. de, Poszukiwanie prawdy, t. 1–2, tłum. M. Frankiewicz, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Marshall J., Descartes’s Moral Theory, London 1998.
Zobacz w Google Scholar

Mazierski S., Mechanicyzm i finalizm, „Roczniki Filozoficzne” 1974, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Medicina antiqua, mediaevalis et moderna. Historia – Filozofia – Religia, S. Konarska-Zimnicka, L. Kostuch, B. Wojciechowska (red.), Kielce 2019.
Zobacz w Google Scholar

Nowacka M., Filozoficzne konteksty medycyny. Ujęcie historyczne od starożytności do końca XVIII wieku, Białystok 2012.
Zobacz w Google Scholar

Pascal B., Myśli, tłum. T. Żeleński, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Pichot A., Histoire de la notion de vie, Paris 2008.
Zobacz w Google Scholar

Platon, Timaios, [w:] tenże, Dialogi, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Prost J., Essai sur l’atomisme et occasionalisme dans la philosophie cartésienne, Paris 1907.
Zobacz w Google Scholar

Rembeczki E., Concepts of Healing in Descartes’ Thought (tekst w przygotowaniu).
Zobacz w Google Scholar

Riese W., Descartes as a psychophysical therapist, „Medical History” 1966, s. 237–244.
Zobacz w Google Scholar

Rodis-Lewis G., Descartes, Paris 2010.
Zobacz w Google Scholar

Rodis-Lewis G., La Morale de Descartes, Paris 1998.
Zobacz w Google Scholar

Rohault J., Entretiens sur la philosophie, Paris 1671.
Zobacz w Google Scholar

Seneka Lucjusz Annausz, Dialogi, tłum. L. Joachimowicz, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Seyda B., Dzieje medycyny w zarysie, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Smith J. E. H., Divine Machines, Leibniz and the sciences of life, Princeton 2011.
Zobacz w Google Scholar

Spink J. S., Libertynizm francuski od Gassendiego do Voltaire’a, tłum. A. Neuman, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Stegliński T., Marin Cureau de La Chambre, o naturze uczuć ludzkich, mechanizmach ich powstawania i ich znaczeniu, w celu wyrażenia stanów duszy za pomocą mowy ciała, [w:] „IDEA. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych” 2015, t. XXVII, s, 55–77.
Zobacz w Google Scholar

Stegliński T., Pierre Chanet, polemista i filozof instynktu oraz Marin Cureau de la Chambre – historia pewnego sporu, „Roczniki Filozoficzne” 2015, nr 1, s. 65–83.
Zobacz w Google Scholar

Stegliński T., Wprowadzenie do przekładów tekstów Pierre’a Chanet, s. 13–24, [w:] Empiryczne podstawy i obrzeża filozofii XVII wieku, J. Żelazna, A. Grzeliński (red.), Toruń 2014.
Zobacz w Google Scholar

Strazzoni A., Dutch Cartesianism and the Birth of Philosophy of Science, From Regius to Gravesande, Boston 2018, 2019.
Zobacz w Google Scholar

Szumowski W., Historia medycyny filozoficznie ujęta, Kęty 2005.
Zobacz w Google Scholar

Śliwiński T., Mistrz i kontynuator. René Descartes i Louis De La Forge, Łódź 2014.
Zobacz w Google Scholar

Śliwiński T., Ratio et physis, fizyka teoretyczna Kartezjusza jako realizacja projektu mathesis universalis, Nowa Wieś 2005.
Zobacz w Google Scholar

Śliwiński T., Tożsamość zakresowa treści nieadekwatnego pojęcia Boga i pojęcia skończonego umysłu ludzkiego w filozofii Descartes’a, IMF „Hybris” 2013, nr 21, s. 51–75.
Zobacz w Google Scholar

Śliwiński T, Źródła filozofii Descartes’a w myśli św. Augustyna, ,,Folia Philosophica” 2011, nr 24, s. 45–72.
Zobacz w Google Scholar

Tellier A., Descartes et la médecine, Paris 1928.
Zobacz w Google Scholar

Wnuk M., Okazjonalizm wobec zagadnienia genezy i rozwoju życia. W kierunku okazjonalistycznej metafizyki światła, [w:] P. Gutowski, P. Gut, Z dziejów filozoficznej refleksji nad człowiekiem. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Jana Czerkawskiego (1939–2007), Lublin 2007, s. 213–239.
Zobacz w Google Scholar

Wolfe C., La Philosophie de la biologie avant la biologie, une histoire du vitalisme, Paris 2019.
Zobacz w Google Scholar

Zanta L., Le renaissance du stoicisme au XVIe siècle, Paris 1914.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

19 stycznia 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-308-0

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-309-7