Racjonalność w dyskursach o pracy w Polsce (po)transformacyjnej

Autorzy

Konrad Kubala
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Polityki i Moralności
https://orcid.org/0000-0002-4368-6482

Słowa kluczowe:

racjonalność, porządek społeczny, racjonalizacja, komunikacja polityczna, definiowanie pracy, dyskursy o pracy

Streszczenie

Publikacja zainteresuje teoretyków i praktyków komunikowania społecznego. Dostarcza empirycznych podstaw do rozwoju obiecującej, ale wciąż niepełnej teorii refleksyjnej modernizacji oraz stanowi przegląd form uzasadniania podejmowanych polityk dominujących podczas transformacji ustrojowej w Polsce. Czytelnik odnajdzie w książce zarówno autorskie podejście do doboru i sposobu wykorzystania narzędzi analizy, jak i generalizacje pozwalające na etyczną ocenę nieustannie kształtującego się ładu społecznego.

Bibliografia

Adam, B., Beck, U., & Van Loon, J. (2000). The Risk Society and Beyond: Critical Issues for Social Theory. London: SAGE.
Zobacz w Google Scholar

Antoszewski, A., & Herbut, R. (2007). Systemy polityczne współczesnej Europy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Barthes, R. (2004). Imperium znaków. (A. Dziadek, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo „KR”.
Zobacz w Google Scholar

Barthes, R. (2008). Mitologie. Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Aletheia.
Zobacz w Google Scholar

Barthes, R. (2009). Podstawy semiologii. (A. Turczyn, Tłum.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Bauman, Z. (2012). Europa: niedokończona przygoda. (T. Kunz, Tłum.). Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Zobacz w Google Scholar

Beck, U., & Grande, E. (2009). Europa kosmopolityczna: społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności. (A. Ochocki, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Beck, U., Giddens, A., & Lash, S. (2009). Modernizacja refleksyjna: polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności. (J. Konieczny, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności. (S. Cieśla, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Beck, U. (2005). Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej. (J. Łoziński, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Beck, U. (2012). Społeczeństwo światowego ryzyka: w poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa. (B. Baran, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Berger, P. L., & Luckmann, T. (2010). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy. (J. Niżnik, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Blaug, M. (2000). Teoria ekonomii: ujęcie retrospektywne. (I. Budzyńska, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Böhme, G. (1998). Antropologia filozoficzna. (A. Węgrzecki, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Zobacz w Google Scholar

Bourdieu, P. & Wacquant, Loïc J. D. (2001). Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. (A. Sawisz, Tłum.). Warszawa: Oficyna Naukowa.
Zobacz w Google Scholar

Buksiński, T. (Red.). (1997). Rozumność i racjonalność. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii.
Zobacz w Google Scholar

Buksiński, T. (2001). Moderność. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicz. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii.
Zobacz w Google Scholar

Burszta, W., Jasiecki, K., Kolasa-Nowak, A., & Mrozowicki, A. (2017). Dyskusja: Modernizacja, praca, przedsiębiorczość w polskich dyskursach (post)transformacyjnych. Władza sądzenia, 11, s. 12–31.
Zobacz w Google Scholar

Castells, M. (2013). Władza komunikacji. (J. Jedliński & P. Tomanek, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Cernat, L. (2014). Europeanization, Varieties of Capitalism and Economic Performance in Central and Eastern Europe. Place of publication not identified: Palgrave Macmillan.
Zobacz w Google Scholar

Chouliaraki, L., & Fairclough, N. (2002). Discourse in Late Modernity: Rethinking Critical Discourse Analysis. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Zobacz w Google Scholar

Ciołkiewicz, P. (2017). Współczesne oblicza rządomyślności. Mityczna podróż bohatera i troska o siebie we współczesnej „literaturze sukcesu”. Władza sądzenia, 11, s. 32–55.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski, M. (2006). Dyskursy proi antyeuropejskie. Polaryzacja i „praca pośrednicząca”. W: A. Horolets (Red.), Europa w polskich dyskursach. Toruń: Adam Marszałek.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski, M. (2008). Demokracja i różnica – wersja polska. W: J. Mucha, E. Narkiewicz-Niedbalec, & M. Zielińska (Red.), Co nas łączy, co nas dzieli? Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski, M., Dunin, K., & Piotrowski, A. (Red.). (2010). Cudze problemy: o ważności tego, co nieważne: analiza dyskursu publicznego w Polsce (Wyd. 2). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski, M., Kowalski, S. & Piotrowski, A. (2010). Wprowadzenie. W: M. Czyżewski, S. Kowalski & A. Piotrowski (Red.), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Zobacz w Google Scholar

Dembiński, P. (2012). Finanse po zawale: od euforii finansowej do gospodarczego ładu. (Ł. Komuda, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
Zobacz w Google Scholar

Dembiński, P. (2017). Etyka i odpowiedzialność w świecie finansów. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
Zobacz w Google Scholar

Dijk, T. A. van. (2001). Dyskurs jako struktura i proces: praca zbiorowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Dorling, D. (2010). Injustice: Why Social Inequality Persists. Bristol: Policy Press.
Zobacz w Google Scholar

Dreyfus, H. L., Rabinow, P., & Foucault, M. (1983). Michel Foucault, beyond Structuralism and Hermeneutics (2nd ed). Chicago: University of Chicago Press.
Zobacz w Google Scholar

Duszak, A., & Fairclough, N. (2008). Krytyczna analiza dyskursu: interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
Zobacz w Google Scholar

Eisenstadt, S. N. (2009). Utopia i nowoczesność: porównawcza analiza cywilizacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Zobacz w Google Scholar

Fairclough, N. (2003). Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London; New York: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Foucault, M. (1988). Politics nad Reason. W: L. D. Kritzman (Red.), Politics, philosophy, culture: interviews and other writings, 1977–1984 (s. 57–85). New York: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Foucault, M. (2000). Filozofia, historia, polityka: wybór pism. (D. Leszczyński, Tłum.). Warszawa; Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Foucault, M. (2010). Bezpieczeństwo, terytorium, populacja. (M. Herer, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Foucault, M. (2011). Narodziny biopolityki: [wykłady w Collège de France 1978–1979]. (M. Herer, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Foucault, M. (2012). Hermeneutyka podmiotu. (M. Herer, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Frieske, K. W. (2001). Max Weber – „żelazna klatka” racjonalnego legalizmu. W: K. W. Frieske, Socjologia prawa. Warszawa; Poznań: Polskie Wydawnictwo Prawnicze „Iuris”.
Zobacz w Google Scholar

Frydman, R., & Goldberg, M. D. (2013). Mechaniczne rynki a świat realny. Wahania cen aktywów, ryzyko i rola państwa. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Zobacz w Google Scholar

Garfinkel, H. (2007). Studia z etnometodologii. (A. Szulżycka, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Gellner, E. (1985). Relativism and the Social Sciences. Cambridge [Cambridgeshire]; New York: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Giddens, A. (1982). Labour and Interaction. W: J. B. Thomson & D. Held (Red.), Habermas: Critical Debates. London: Mcmillan Press.
Zobacz w Google Scholar

Giddens, A. (2006). Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach. (A. Szulżycka, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Giddens, A. (2008). Konsekwencje nowoczesności. (E. Klekot, Tłum.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Grice, P. (1980). Logika i konwersacja. W: B. Stanosz (Red.), Język w świetle nauki (s. 91–114). Warszawa: Czytelnik.
Zobacz w Google Scholar

Habermas, J. (1983). Teoria i praktyka: wybór pism. (M. Łukasiewicz & Z. Krasnodębski, Tłum.). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Zobacz w Google Scholar

Habermas, J. (1999). Teoria działania komunikacyjnego, tom I: Racjonalność działania a racjonalność społeczna. (A. Kaniowski, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Habermas, J. (2000). Filozoficzny dyskurs nowoczesności. (M. Łukasiewicz, Tłum.). Kraków: Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Habermas, J. (2002). Teoria działania komunikacyjnego, tom II: Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego. (A. Kaniowski, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Hegel, G. W. F. (1994). Wykłady z historii filozofii. T. 1 (A. Węgrzecki, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Hindess, B. (1999). Filozofie władzy: od Hobbesa do Foucaulta. (D. Leszczyński & L. Rasiński, Tłum.). Warszawa; Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Honneth, A. (1995). Work and Instrumental Action: On the Normative Basis of Critical Theory. W: A. Honneth, The Fragmented World of the Social. Essays in Social and Political Philosophy. Albany: State University of New York Press.
Zobacz w Google Scholar

Jakubowski, J. (1997). Przeciw utylitaryzmowi: Talcott Parsons. W: T. Buksiński (Red.), Rozumność i racjonalność (s. 243–260). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii.
Zobacz w Google Scholar

Jakubowski, J. (1998). Racjonalność a normatywność działań (Alfred Schutz a Talcott Parsons). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Zobacz w Google Scholar

Jasiecki, K. (2013). Kapitalizm po polsku: między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Zobacz w Google Scholar

Judt, T. (2015). Źle ma się kraj: rozprawa o naszych współczesnych bolączkach. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
Zobacz w Google Scholar

Judt, T. (2016). Powojnie: historia Europy od roku 1945. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarczyk, M. (2006). Wstęp do socjologicznej teorii własności. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Zobacz w Google Scholar

Kalaga, W. (2015). Myśl twórcza: abdukcja Peirce’a. Studia Kulturoznawcze, 1(7), s. 87–99.
Zobacz w Google Scholar

Kamberelis, G., & Dimitriadis, G. (2009). Wywiady zogniskowane. Strategiczne artykulacje pedagogiki, polityki i badań. W: Metody badań jakościowych. N. K. Denzin and Y. S. Lincoln (Red.), (K. Podemski, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 351–379.
Zobacz w Google Scholar

Kant, I. (1999). O pedagogice. Łódź: Dajas. Kastory, J., & Lipiński, K. (2012). Drogi do overclass. Narracje polskich elit biznesu. W: M. Gdula & P. Sadura (Red.), Style życia i porządek klasowy w Polsce (Wyd. I). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 139–162.
Zobacz w Google Scholar

Kleszcz, R. (1994). O rozumie, racjonalizmie i racjonalności. W: T. Buksiński (Red.), Filozofia w dobie przemian. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 347–361.
Zobacz w Google Scholar

Kmita, J. (2004). Racjonalność „uwolniona od hipoteki metafizycznej”. W: J. Habermas, Działanie komunikacyjne i detranscendentalizacja rozumu. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 71–92.
Zobacz w Google Scholar

Koselleck, R. (2009). Dzieje pojęć. Studia z semantyki i pragmatyki języka społeczno-politycznego. (W. Kunicki & J. Merecki, Tłum.). Warszawa: Oficyna Naukowa.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński, T. (1990). Dzieła wszystkie. Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Zobacz w Google Scholar

Kowalik, T. (2009). www.polskatransformacja.pl (Wyd. 1). Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA.
Zobacz w Google Scholar

Kozek, W. (Red.). (2003). Instytucjonalizacja stosunków pracy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Kozek, W. (2013). Rynek pracy: perspektywa instytucjonalna. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Zobacz w Google Scholar

Krugman, P. R. (2013). Zakończcie ten kryzys! (M. Witkowska, Tłum.). Gliwice: Helion.
Zobacz w Google Scholar

Kubala, K. (2012). „Racjonalność” w dyskursie polityki polskiej na przykładzie exposé premiera Donalda Tuska w 2011 r. Dominująca odmiana refleksyjności zinstytucjonalizowanej. Władza sądzenia, 1, s. 24–51.
Zobacz w Google Scholar

Kubala, K. (2013a). Definiowanie i problematyzowanie „racjonalności” świata pracy w refleksyjnej nowoczesności. Przypadek audycji radiowej „Ekonomia, kapitał, gospodarka”. Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica, 46.
Zobacz w Google Scholar

Kubala, K. (2013b). Retoryka polityczna a rozumienie i uzasadnianie rzeczywistości demokratycznego kapitalizmu w wybranych polskich exposé III Rzeczpospolitej. Politeja, 3(25).
Zobacz w Google Scholar

Kubala, K. (2014). Stosunki definiowania pracy w „nowym kapitalizmie”. Przypadek audycji radiowej „Ekonomia, kapitał, gospodarka”. Humanizacja Pracy, 2(276).
Zobacz w Google Scholar

Kubala, K. (2016). Społeczne reprezentacje Unii Europejskiej: przedakcesyjny dyskurs polskich elit symbolicznych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Lakoff, G. (2014). The All-new Don’t Think of an Elephant!: Know Your Values and Frame the Debate. White River Junction, Vermont: Chelsea Green Publishing.
Zobacz w Google Scholar

Lange, O. (1978). Ekonomia polityczna (T. I i II). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Lemert, C. C., & Gillan, G. (1999). Michel Foucault: teoria społeczna i transgresja. (D. Leszczyński & L. Rasiński, Tłum.). Warszawa; Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Luhmann, N. (2012). Systemy społeczne: zarys ogólnej teorii. (M. Kaczmarczyk, Tłum.). Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.
Zobacz w Google Scholar

Lukes, S. (2004). Power: A Radical View. London: Palgrave Macmillan.
Zobacz w Google Scholar

Mandes, S. (2012). Świat przeżywany w socjologii. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Zobacz w Google Scholar

Mannheim, K.(2008). Ideologia i utopia. (J. Miziński, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
Zobacz w Google Scholar

Marcuse, H. (1991). Człowiek jednowymiarowy: badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego. (S. Konopacki, Tłum.). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Marks, K. (1960). Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 roku. W: K. Marks, F. Engels, Dzieła (T. I). Warszawa: Książka i Wiedza.
Zobacz w Google Scholar

Mautner, G. (2011). Analiza gazet, czasopism i innych mediów drukowanych. W: R. Wodak & M. Krzyżanowski (Red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
Zobacz w Google Scholar

Messyasz, K. (2013). Obrazy młodzieży polskiej w dyskursie prasowym młodzież o sobie i rzeczywistości społecznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Mills, C. W. (2008). Wyobraźnia socjologiczna. (M. Bucholc, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Morawski, W. (2010). Konfiguracje globalne. Struktury, agencje, instytucje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Moscovici, S. (1984). The Phenomenon of Social Representations. W: S. Moscovici & R. M. Farr (Red.), Social Representations. Cambridge: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche, F. (1997). Z genealogii moralności: pismo polemiczne. (K. Michalski & G. Sowiński, Tłum.). Kraków: Wydawnictwo Znak.
Zobacz w Google Scholar

Nijakowski, L. (2004). Znaczenie analizy dyskursu dla socjologii narodowości. Kultura i Społeczeństwo, 1.
Zobacz w Google Scholar

Nowak, K. (2011). Status pojęcia pracy w teorii krytycznej i teorii ekonomii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Zobacz w Google Scholar

Nowicka, M. (2011). „Urządzenie”, „zastosowanie”, „układ” – kategoria dispositif u Michela Foucaulta, jej tłumaczenia i ich implikacje dla postfoucaultowskich analiz władzy, VII(2).
Zobacz w Google Scholar

Offe, C. (1985). Work: The Key Sociological Category. W: C. Offe, Disorganized Capitalism: Contemporary Transformation of Work and Politics. Cambridge: Polity Press.
Zobacz w Google Scholar

Oręziak, L. (2014). OFE: katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
Zobacz w Google Scholar

Parsons, T. (2009). System społeczny. (M. Kaczmarczyk, Tłum.). Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.
Zobacz w Google Scholar

Przeworski, A., Alvarez, M. E., Cheibub J. A., Limongi F. (2000). Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950–1990. Cambridge: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Rawls, J. (1994). Teoria sprawiedliwości. (J. Pasek, A. Romaniuk, & M. Panufnik, Tłum.). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Reisigl, M. (2011). Analiza retoryki politycznej. W: R. Wodak & M. Krzyżanowski (Red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
Zobacz w Google Scholar

Rodrik, D. (2011). Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Zobacz w Google Scholar

Rorty, R. (1996). O pojęciu racjonalności. W: J. Habermas, R. Rorty, L. Kołakowski, & J. Niżnik, Habermas, Rorty, Kołakowski: stan filozofii współczesnej (Wyd. 1). Warszawa: IFiS PAN.
Zobacz w Google Scholar

Russell, B. (1996). Czy ludzie mogą rządzić się rozumem? W: (A. Kurlandzka, Tłum.), Szkice sceptyczne. Halinów: Helfa, s. 37–44.
Zobacz w Google Scholar

Sandel, M. J. (2013). What Money Can’t Buy: the Moral Limits of Markets (1. paperback ed). New York: Farrar, Straus and Giroux.
Zobacz w Google Scholar

Schütz, A. (2008). O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej. (B. Jabłońska, Tłum.). Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
Zobacz w Google Scholar

Sennett, R. (2006). Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie. (J. Dzierzgowski & Ł. Mikołajewski, Tłum.). Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
Zobacz w Google Scholar

Sennett, R. (2010). Kultura nowego kapitalizmu. (G. Brzozowski & K. Osłowski, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza.
Zobacz w Google Scholar

Sewell, J. W. H. (2006). Teoria struktury: dwoistość, podmiotowość sprawcza a transformacja. W: A. Jasińska-Kania (Red.), Współczesne teorie socjologiczne. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Simmel, G. (2008). Pieniądz w kulturze nowoczesnej. W: G. Simmel, Pisma socjologiczne. (M. Łukasiewicz, Tłum.). Warszawa: Oficyna Naukowa.
Zobacz w Google Scholar

Skidelsky, R. (2012). Keynes. Powrót mistrza. (T. Krzyżanowski & M. Sutowski, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Zobacz w Google Scholar

Sloterdijk, P. (2011a). Gniew i czas: esej polityczno-psychologiczny. (A. Żychliński, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Sloterdijk, P. (2011b). Kryształowy pałac: o filozoficzną teorię globalizacji. (B. Cymbrowski, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Zobacz w Google Scholar

Srnicek, N., & Williams, A. (2015). Inventing the Future: Postcapitalism and a World Without Work. London: Verso Books.
Zobacz w Google Scholar

Stachowiak, J. (2017). Analiza porządków uzasadniania. Studium nowego ducha kapitalizmu. W: M. Czyżewski, T. Piekot, J. Stachowiak, & M. Otrocki (Red.), Analiza dyskursu publicznego: przegląd metod i perspektyw badawczych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
Zobacz w Google Scholar

Standing, G. (2011). The Precariat: The New Dangerous Class. London and New York: Bloomsbury Academic.
Zobacz w Google Scholar

Szewczak, W. (2013). Oblicza racjonalności. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Zobacz w Google Scholar

Sztompka, P. (2010). Socjologia zmian społecznych. Kraków: Znak.
Zobacz w Google Scholar

Tittenbrun, J. (2007a). Z deszczu pod rynnę: meandry polskiej prywatyzacji. T. 1. Poznań: Zysk i S-ka.
Zobacz w Google Scholar

Tittenbrun, J. (2007b). Z deszczu pod rynnę: meandry polskiej prywatyzacji. T. 2. Poznań: Zysk i S-ka.
Zobacz w Google Scholar

Tittenbrun, J. (2007c). Z deszczu pod rynnę: meandry polskiej prywatyzacji. T. 3. Poznań: Zysk i S-ka.
Zobacz w Google Scholar

Tittenbrun, J. (2007d). Z deszczu pod rynnę: meandry polskiej prywatyzacji. T. 4. Poznań: Zysk i S-ka.
Zobacz w Google Scholar

Trutkowski, C. (2000). Społeczne reprezentacje polityki (Wyd. 1). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Urbański, M. (2009). Rozumowania abdukcyjne: modele i procedury. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Zobacz w Google Scholar

Wallerstein, I. M. (2007a). Europejski uniwersalizm: retoryka władzy. (A. Ostolski, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Wallerstein, I. M. (2007b). Analiza systemów-światów: wprowadzenie. (M. Starnawski & P. Wielgosz, Tłum.). Warszawa: Dialog.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewski, J. (2010). Od Buzka do Tuska. Opowieści o Polsce. Societas/Communitas, 2(10), s. 179–212.
Zobacz w Google Scholar

Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej. (D. Lachowska, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Weber, M. (2011). Racjonalność, władza, odczarowanie. (M. Holona, Tłum.). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Zobacz w Google Scholar

Wodak, R., & Krzyżanowski, M. (2011). Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
Zobacz w Google Scholar

Woroniecka, G. (2001). Działanie polityczne: próba socjologii interpretatywnej. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Zobacz w Google Scholar

Woroniecka, G. (2003). Interakcja symboliczna a hermeneutyczna kategoria przed-rozumienia. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Zobacz w Google Scholar

Woroniecka, G. (2010). Od racjonalnej debaty do politycznej mimetyki: polityka współczesna w świetle teorii socjologicznych. Societas/Communitas, 2(10), s. 75–86.
Zobacz w Google Scholar

Woś, R. (2015). Dziecięca choroba liberalizmu. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
Zobacz w Google Scholar

Woś, R. (2017). To nie jest kraj dla pracowników. Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal.
Zobacz w Google Scholar

Wynne, B. (1996). May The Sheep Safely Graze? A Reflexive View of the Expert-lay Knowledge Divide. W: S. Lash, B. Szerszynski, & B. Wynne (Red.), Risk, Environment and Modernity: towards a New Ecology. London: Thousand Oaks, Calif: Sage Publications.
Zobacz w Google Scholar

Żakowski J. (2015: 10.07–16.07). Rozbić skarbonki. Rozmowa z Heinerem Flassbeckiem. Polityka, 28.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

4 kwietnia 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-346-5

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-347-2

Inne prace tego samego autora