Przestrzeń Ziemi Świętej w szesnastowiecznych deskrypcjach polskich pielgrzymów

Autorzy

Katarzyna Ossowska-Kulińska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173
https://orcid.org/0000-0002-3955-0435

Słowa kluczowe:

Ziemia Święta, peregrynacja, geopoetyka, chorografia, relacja, deskrypcja

Streszczenie

Ziemia Święta to obszar traktowany przede wszystkim jako miejsce wydarzeń opisanych w Biblii i w tym właśnie charakterze poznawany i przedstawiany już od połowy II wieku. Żaden inny region nie może pochwalić się tyloma geograficznymi, historycznymi oraz literackimi reprezentacjami. Do jednych z ciekawszych źródeł obrazów tego obszaru należą deskrypcje, będące piśmienniczą pamiątką z peregrynacji do miejsc świętych. Diariusze, relacje, chorografie czy też przewodniki dla pielgrzymów stanowią pokaźną część zachodnioeuropejskiej, późnośredniowiecznej literatury podróżniczej. Do tej grupy należą również cztery, wyjątkowe deskrypcje Ziemi Świętej pióra polskich autorów: Terrae sancte et urbis Hierusalem descriptio fratris Anzelmi ordinis Minorum de observantia Anzelma Polaka, itinerarium Jana Tarnowskiego, diariusz Jana Goryńskiego oraz opis podroży do Ziemi Świętej Syrii i Egiptu Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotki. Wszystkie ukazały się dopiero w XVI wieku, więc w porównaniu do dzieł włoskich czy niemieckich są dość późne, tak więc czy rodzime deskrypcje znacząco odbiegają od zachodnioeuropejskiej tradycji prezentowania obszaru Palestyny? W jaki sposób polscy autorzy opisali Ziemię Świętą, co było dla nich interesujące? Na czym polega wyjątkowość polskich zabytków traktujących o eksploracji miejsc świętych? Czy są one jedynie nośnikami sakralnego oblicza Palestyny, czy może ujęto w nich również naturalny charakter orientalnego obszaru?

W książce podjęto próbę odpowiedzi na te i inne pytania, które rodzą się w kontekście wąskiej, ale jakże oryginalnej grupy pierwszych opisów Ziemi Świętej sporządzonych przez Polaków – pielgrzymów – eksploratorów bliskowschodniej kultury i natury.

Bibliografia

Adomnan z Hy, O miejscach świętych, [w:] Do Ziemi Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej IV–VIII w., przekł. P. Iwaszkiewicz, Kraków 2010, s. 244–310.
Zobacz w Google Scholar

Adrichem, Theatrum Terrae Sanctae et Biblicarum Historiarum cum tabulis geographicis aere expressis. Ierusalem sicut tempore floruit, Coloniae Agrippinae 1590.
Zobacz w Google Scholar

Anonim z Piacenzy, Opis pielgrzymki do Ziemi Świętej, [w:] Do Ziemi Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej IV–VIII w., przekł. P. Iwaszkiewicz, Kraków 2010, s. 206–236.
Zobacz w Google Scholar

Antologia pamiętników polskich XVI wieku, red. R. Pollak, oprac. S. Drewniak, M. Kaczmarek, Wrocław 1966.
Zobacz w Google Scholar

Anzelm Polak, Chorographia albo topographia to jest osobliwe a okolne opisanie Ziemi Świętej, z wypisania ludzi pewnych tam bywałych. Teraz niedawno z łacińskiego języka na polski przetłumaczona przez Andrzeja Rymszę Litwina, sługę […] Pana Krzysztofa Radziwiłła Wojewody Willeńskiego [...], Wilno 1595, Biblioteka Jagiellońska, sygn. Cim 360. Utwór został zdigitalizowany i udostępniony w formie cyfrowej przez Bibliotekę Jagiellońską. Dzieło dostępne jest na stronie: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=121723.
Zobacz w Google Scholar

Burchardus de Monte Sion, Descriptio Terrae Sanctae, [w:] Peregrinatores Medii Aevi Quatuor. Burchardus de Monte Sion, Ricoldus de Monte Crucis, Odoricus de Foro Julii, Wilbrandus de Oldenborg, ed. J.C.M. Laurent, Lipzig 1864, s. 21–22.
Zobacz w Google Scholar

Breidenbach B., Peregrinatio in terram sanctam, Mainz 1486.
Zobacz w Google Scholar

Breidenbach B., Peregrynacyja arabska albo do grobu św. Katarzyny panny i męczenniczki, którą aniołowie święci w Arabijej na Górze Synaj pogrzebli, zacnych ludzi niektórych rodu niemieckiego w roku Pańskim 1483 pielgrzymowanie, tłum A. Wargocki, Kraków 1610.
Zobacz w Google Scholar

Burchardus de Monte Sion, Descriptio Terrae Sanctae, [w:] Peregrinatores Medii Aevi Quatuor. Burchardus de Monte Sion, Ricoldus de Monte Crucis, Odoricus de Foro Julii, Wilbrandus de Oldenborg, ed. J.C.M. Laurent, Lipzig 1864, s. 13–100.
Zobacz w Google Scholar

Długosz J., Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Księga piąta. Księga szósta. 1140–1240, oprac. D. Turkowska, M. Kowalczyk, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Egeria, Pielgrzymka do miejsc świętych, [w:] Do Ziemi Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej IV–VIII w., przekł. P. Iwaszkiewicz, Kraków 2010, s. 118–199.
Zobacz w Google Scholar

Eteria. Pielgrzymka do miejsc świętych, przekł. W. Szołdrski, „Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy” 1970, nr 6, 160–241.
Zobacz w Google Scholar

Flawiusz J., Dawne Dzieje Izraela, cz. 1, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Flawiusz J., Wojna Żydowska, przekł. J. Radożycki, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Goryński J., Peregrynacja do Ziemi Świętej, [w:] Prace Komisji do badań nad historią literatury i oświaty, t. 1, Warszawa 1914, s. 263–289.
Zobacz w Google Scholar

Jacopo da Verona, Liber Peregrinationis, ed. U. Monneret de Villard, Roma 1950.
Zobacz w Google Scholar

Opis podróży z Bordeaux do Jerozolimy, [w:] Do Ziemi Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej IV–VIII w., oprac. P. Iwaszkiewicz, Kraków 2010, s. 70–76.
Zobacz w Google Scholar

Pielgrzymka Piotra Rindfleischa do Grobu Pańskiego, [w:] Pielgrzymka Piotra Rindfleischa z Wrocławia do Ziemi Świętej w 1496 roku, red. D. Adamska, J. Szymański, przekł. K.J. Sachs, Gliwice 2005, seria „Pamiętniki Śląskie”, s. 34–73.
Zobacz w Google Scholar

Pielgrzymka św. pamięci Piotra Rindfleischa do grobu świętego 1496, przekł. T. Ososiński, H. Manikowska, [w:] H. Manikowska, Jerozolima – Rzym – Compostela. Wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza, Wrocław 2008, s. 435–464.
Zobacz w Google Scholar

Ptolemeusz K., Wstęp do geografii, [w:] Geografia antyczna, zestawił M.S. Bodnarski, przekł. J. Schanyder, Warszawa 1957, s. 295–328.
Zobacz w Google Scholar

Radziwiłł Sierotka M.K., Podróż do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1962.
Zobacz w Google Scholar

Tarnowski J., Dziennik podróży Jana Tarnowskiego do Ziemi Świętej z 1518 roku, przekł. R. Sawa, wstęp i oprac. D. Chemperek, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, R. 49: 2005, s. 181–194.
Zobacz w Google Scholar

Tarnowski J., Terminatio ex itinerario Ill[ust]ris et M[agni]fici D[omini] Ioannis comitis in Tarnów Castellani Crac[oviensis] supremi exercituum Regni Poloniae ducis Venetiis ad Terram Sanctam iter proficiscentis, [w:] Teki Naruszewicza z roku 1518, t. 33, nr 107.
Zobacz w Google Scholar

Teodozjusz. O położeniu Ziemi Świętej, przekł. P. Iwaszkiewicz, „Meander” 1990, nr 7–9, s. 225–237.
Zobacz w Google Scholar

Abramowska J., Peregrynacja, [w:] Przestrzeń i literatura. Studia, red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, Wrocław 1978, s. 125–148.
Zobacz w Google Scholar

Alexandrowicz S., Peregrynacja do Ziemi Świętej księcia Radziwiłła Sierotki. Czas powstania rękopisu, [w:] Ars Historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski, Poznań 1976, s. 585–591.
Zobacz w Google Scholar

Alliata E., Antichi pellegrini in Terra Santa, Milano 2009.
Zobacz w Google Scholar

Appold K.G., Reformacja. Krótka historia, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Asbridge T., Krucjaty. Wojna o Ziemię Świętą, przekł. N. Rataj, M. Józefowicz, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Assmann A., Erinnerungsräume Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, München 1999.
Zobacz w Google Scholar

Assmann J., Pamięć kulturowa, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Assmann A., Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Kraków 2009, s. 101–142.
Zobacz w Google Scholar

Austin J.L, Jak działać słowami, [w:] tenże, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, przekł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1993, s. 545–714.
Zobacz w Google Scholar

Awianowicz B., Urbes laudandi ratio. Antyczna teoria pochwały miast i jej recepcja w De iventione et amplificatione oratoria Gerarda Bucoldianusa oraz w Essercitii di Aftonio Sofista Orazia Toscanelli, „Terminus”, R. 9: 2009, z. 1–2 (20–21), s. 15–32.
Zobacz w Google Scholar

Awianowicz B., Opisy Gdańska i Torunia w relacjach Petera Mundy’ego. Między szczerą ciekawością Anglika a wczesnonowożytną teorią ekfrazy, „Zapiski Historyczne” 2019, t. 84 , z. 1, s. 123–133.
Zobacz w Google Scholar

Balard M., Wyprawy krzyżowe i łaciński Wschód XI–XIV w., przekł. M. Witkowski, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Balard M., Łaciński Wschód XI–XV w., przekł. M. Ceran, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Baranowski W.T., Dwie peregrynacje z XVI wieku, [w:] Prace Komisji do badań nad historią literatury i oświaty, t. 1, Warszawa 1914, s. 258–262.
Zobacz w Google Scholar

Baranowski W.T., Goryński Jan h. Poraj (w. XVI), autor „Peregrynacji do Ziemi Świętej”, [w:] Polski słownik biograficzny, red. K. Lepszy, t. 8, Wrocław 1959–1960, s. 322.
Zobacz w Google Scholar

Bartolini G., Cardini F., Nel nome di Dio facemmo vela. Viaggio in oriente di un pellegrino medievale, Laterza 1991.
Zobacz w Google Scholar

Baumgärtner I., Burchard of Mount Sion and the Holy Land, „Peregrinations: Journal of Medieval Art and Architecture” 2013, nr 4, s. 5–41.
Zobacz w Google Scholar

Bedini A., Testimone a Gerusalemme il pellegrinaggio di un Fiorentini del Trecento, Roma 1999.
Zobacz w Google Scholar

Bendza M., Szymaniuk A., Starożytne patriarchaty prawosławne, Białystok 2005.
Zobacz w Google Scholar

Bernatowicz T., „Biblioteka jest jedna ozdoba…” Mikołaj Krzysztof Radziwiłł i książki, [w:] Badania księgozbiorów Radziwiłłów. Materiały międzynarodowej sesji, Olsztyn 6–7 października 1994 r., red. Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, Warszawa 1995, s. 35–54.
Zobacz w Google Scholar

Bernatowicz T., Miles Christianus et peregrinus. Fundacje Mikołaja Radziwiłła „Sierotki” w ordynacji Nieświeskiej, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Bernatowicz T., Peregrinus et miles Christianus. O nagrobku Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” w Nieświeżu. (Fragment), „Biuletyn Historii Sztuki”, T. 52: 1990, nr 3/4, s. 227–249.
Zobacz w Google Scholar

Bersohn M., Kilka słów o podróżnikach do Ziemi Świętej i ich dziełach, „Biblioteka Warszawska” 1868, t. 4, s.1–12.
Zobacz w Google Scholar

Bober A., Breviarius de Hierosolyma. Krótki przewodnik po Jerozolimie z V wieku, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 1973, nr 1, s. 261–266.
Zobacz w Google Scholar

Borkowska U., Polskie pielgrzymki Jagiellonów, [w:] Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, red. H. Manikowska, H. Zaremska, Warszawa 1995, s. 185–224.
Zobacz w Google Scholar

Bouvy E., Le pélegrinage d’Euchéria, „Revue augustinienne” 1903, nr 3, s. 514–522.
Zobacz w Google Scholar

Buczek K., Anzelm Polak, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 1, Kraków 1935.
Zobacz w Google Scholar

Bujak F., Najstarszy opis Ziemi Świętej polskiego pochodzenia, „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne” 1900, nr 3/4, s. 245–254.
Zobacz w Google Scholar

Bujak F., Najstarszy opis Ziemi Świętej, [w:] Studia Geograficzno-Historyczne, Kraków 1925, s. 138–150.
Zobacz w Google Scholar

Bulas R., Chrześcijańskie itineraria do miejsc świętych od II do VIII wieku, „Vox Patrum” 2012, t. 57, s. 7–91.
Zobacz w Google Scholar

Burkiewicz Ł., Życie codzienne w podróży na przykładzie „Ambasady do Tamerlana” (1403–1406), Kraków 2019.
Zobacz w Google Scholar

Buszewicz E., Cracovia in litteris. Obraz Krakowa w piśmiennictwie doby odrodzenia, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Butler J., Akty performatywne a konstrukcja płci kulturowej, [w:] Lektury inności, red. M. Dąbrowski, R. Pruszczyński, Warszawa 2007, s. 25–35.
Zobacz w Google Scholar

Bystroń J.S., Polacy w Ziemi Świętej, Syrii i Egipcie 1147–1914, Kraków 1930.
Zobacz w Google Scholar

Calmai A., Alessandro di Filippo Rinuccini. Sanctissimo Peregrinaggio dal Sancto Sepolcro 1474, Pisa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Chachaj M., Jana Goryńskiego Peregrynacja do Ziemi Świętej na tle epoki, [w:] Staropolski ogląd świata. Materiały z konferencji, Wrocław, 23–24 października 2004 r., red. B. Rok, F. Wolański, Wrocław 2004, s. 15–29.
Zobacz w Google Scholar

Chemperek D., Podróż do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” – relacja konwertyty, [w:] Radziwiłłowie. Obrazy literackie. Biografie. Świadectwa historyczne, red. K. Stępnik, Lublin 2003, s. 39–48.
Zobacz w Google Scholar

Chemperek D., Wstęp, [w:] Dziennik podróży Jana Tarnowskiego do Ziemi Świętej z 1518, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, R. 49: 2005, s. 183–186.
Zobacz w Google Scholar

Czermińska M., Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki, „Teksty Drugie” 2011, nr 5, s. 183–200.
Zobacz w Google Scholar

Czermińska M., „Punkt widzenia” jako kategoria antropologiczna i narracyjna w prozie niefikcjonalnej, „Teksty Drugie” 2003, nr 2–3, s. 11–27.
Zobacz w Google Scholar

Czermińska M., Świadectwo, ślad i milczenie wobec doświadczeń Historii, [w:] Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Warszawa 2006, s. 86–100.
Zobacz w Google Scholar

Czubek J., Przedmowa, [w:] Stanislai Rescii Diarium (1583–1589), „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce” 1915, t. 15, cz. 1, s. 5–20.
Zobacz w Google Scholar

Czubek J., Wstęp, [w:] Macieja Rywockiego Księgi Peregrynackie (1584–1587), „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce” 1910, t. 12, s. 177–186.
Zobacz w Google Scholar

Czubek J., Wstęp, [w:] Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Peregrynacja do Ziemi Świętej (1582–1584), „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce” 1925, s. 5–16.
Zobacz w Google Scholar

Culler J., Philosophy and Literature, The Fortunes of the Performative, „Poetics Today” 2000, nr 3, s. 503–519.
Zobacz w Google Scholar

Curtius E.R., Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przekł. i oprac. A. Borowski, Kraków 1997.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski E., Józef Flawiusz. Życie i Dzieła, [w:] J. Flawiusz, Dawne Dzieje Izraela, cz. 1, Warszawa 2001, s. 9–49.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski E., Kodeksy, wydania i przekłady „Antiquitates Judaicae”, [w:] J. Flawiusz, Dawne Dzieje Izraela, cz. 1, Warszawa 2001, s. 50.
Zobacz w Google Scholar

Derrida J., Marginesy filozofii, przekł. J. Margański, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Devos P., Égérie à Bethléem. Le 40 jour après Pâques à Jérusalem, en 383, „Analecta Bollandiana” 1968, nr 86, s. 87–108.
Zobacz w Google Scholar

Devos P., La date du voyage d’Egérie, „Analecta Bollandiana” 1967, nr 85, s. 165–194.
Zobacz w Google Scholar

Devos P., Silvie la sainte pèlerine, „Analecta Bollandiana” 1973, nr 91, s. 105–117.
Zobacz w Google Scholar

Devos P., St. Jerome conte Poementia?, „Analecta Bollandiana” 1973, nr 91, s. 117–120.
Zobacz w Google Scholar

Dziechcińska H., Diariusz, [w:] Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze. Renesans. Barok, red. T. Michałowska, B. Otwinowska, E. Sarnowska-Temeriusz, Wrocław 2002, s. 163–165.
Zobacz w Google Scholar

Dziechcińska H., Miejsce przekazu pamiętnikarskiego w kulturze dawnej Polski, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickieiwcza” 1993, t. 28, s. 3–14.
Zobacz w Google Scholar

Dziechcińska H., O staropolskich dziennikach podróży, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Dziechcińska H., Proza staropolska. Problemy gatunków i literackości, Wrocław 1967.
Zobacz w Google Scholar

Dziechcińska H., Świat i człowiek w pamiętnikach trzech stuleci: XVI–XVII–XVIII wieku, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Dziubiński A., Poturczeńcy polscy. Przyczynek do historii nawroceń na islam w XVI–XVIII w., „Kwartalnik Historyczny” 1995, nr 1, s. 19–37.
Zobacz w Google Scholar

Edwards M., Locus Horridus and Locus Amoenus, [w:] Homo Viator. Classical Essays for John Bramble, ed. M. Whitby, P. Hardie, Bristol 1987, s. 267–276.
Zobacz w Google Scholar

Ferenc M., Jan Tarnowski – Polityk, [w:] Jan Tarnowski Hetman Wielki Koronny Sesja historyczno-promocyjna 7 listopada 1997 roku, oprac. R. Żok, Tarnów 1999, s. 9–18.
Zobacz w Google Scholar

Férotin M., Le véritable auteur de la «Peregrinatio Silvae» la vierge espagnole Éthérie, „Revue des Questions Historiques” 1903, nr 74, s. 367–397.
Zobacz w Google Scholar

Fischer-Lichte E., Performatywność, przekł. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2018.
Zobacz w Google Scholar

Focault M., Inne przestrzenie, przekł. A. Rejniak-Majewska, „Teksty Drugie” 2005, nr 6, s. 117–125.
Zobacz w Google Scholar

Geografia antyczna, zestawił M.S. Bodnarski, Warszawa 1957.
Zobacz w Google Scholar

Giannarelli E., Diario di viaggio. Egeria, Milano 1992.
Zobacz w Google Scholar

Goszczyńska A., Rozmowa z Turczynem o wierze krześcijańskiej Bartłomieja Georgiewicza jako XVI-wieczna realizacja misji antytureckiej w Polsce, „Zeszyty Naukowe Towarrzystwa Doktorantów UJ. Nauki Humanistyczne” 2017, z. 4, nr, 19, s. 7–28.
Zobacz w Google Scholar

Garber K, Der locus amoenus und der locus terribilis, Koln 1974.
Zobacz w Google Scholar

Graciotti S., La Dalmazia e l’Adriatico dei pellegrini «veneziani» in Terrasanta (secoli XIV–XVI). Studio e testi con un’appendice di Lorenzo Lozzi Gallo, Roma 2014.
Zobacz w Google Scholar

Grodecki R., Dzieje klasztoru premonstrateńskiego w Busku w wiekach średnich, Kraków 1913.
Zobacz w Google Scholar

Hartleb K., Najstarszy dziennik podróży do Ziemi Świętej i Syrii Jana Tarnowskiego, „Kwartalnik Historyczny” 1930, z. 1, s. 26–44.
Zobacz w Google Scholar

Hirschbiegel J., Późnośredniowieczne pielgrzymki do Ziemi Świętej. Stan badań, [w:] Pielgrzymka Piotra Rindfleischa z Wrocławia do Ziemi Świętej w 1496 roku, red. D. Adamska, J. Szymański, Gliwice 2005, seria „Pamiętniki Śląskie”, s. 74–84.
Zobacz w Google Scholar

Ignatowski G., Kościół i synagoga, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Irshai O., The Christian Appropriation of Jerusalem in the Fourth Century: The Case of the Bordeaux Pilgrim,
Zobacz w Google Scholar

„The Jewish Quarterly Review”, T. 99: 2009, nr 4, s. 465–486.
Zobacz w Google Scholar

Iwańska E., Pisarz – Nomada – Geopoetycki nurt w twórczości Mariusza Wilka, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” 2016, nr 14, s. 117–130.
Zobacz w Google Scholar

Iwaszkiewicz P., Anonim z Piacenzy, [w:] Do Ziemi Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej IV–VIII w. oprac. P. Iwaszkiewicz, Kraków 2010, s. 200–205.
Zobacz w Google Scholar

Iwaszkiewicz P., List ku czci błogosławionej Egerii napisany przez Waleriusza dla braci mnichów z Vierzo, „Meander” 1991, nr 3–4, s. 147–152.
Zobacz w Google Scholar

Iwaszkiewicz P., Niestrudzona wędrowniczka, [w:] Do Ziemi Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej IV–VIII w. oprac. P. Iwaszkiewicz, Kraków 2010, s. 109–117.
Zobacz w Google Scholar

Iwaszkiewicz P., Opowieść biskupa Arkulfa, [w:] Do Ziemi Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej IV–VIII w., oprac. P. Iwaszkiewicz, Kraków 2010, s. 237–243.
Zobacz w Google Scholar

Iwaszkiewicz P., Wczesnochrześcijańskie i późnoantyczne łacińskie opisy podróży do Ziemi Świętej (przed wyprawami krzyżowymi), [w:] Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, red. H. Manikowska, H. Zaremska, Warszawa 1995, s. 98–101.
Zobacz w Google Scholar

Iwaszkiewicz P., Wstęp, [w:] Do Ziemi Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej IV–VIII w. oprac. P. Iwaszkiewicz, Kraków 2010, s. 17–47.
Zobacz w Google Scholar

Iwaszkiewicz P., Z Bordeaux do Jerozolimy (333 r.), [w:] Do Ziemi Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej IV–VIII w. oprac. P. Iwaszkiewicz, Kraków 2010, s. 64–69.
Zobacz w Google Scholar

Jackowski A., Pielgrzymowanie, Wrocław 2000.
Zobacz w Google Scholar

Jackowski A., Przedmowa, [w:] B. Szczepanowicz, Ziemia Święta. Geografia biblijna, Kraków 2014, s. 7–8.
Zobacz w Google Scholar

Jankowski S., Do kraju tego… Pielgrzymowanie do Ziemi Świętej jako praktyka religijna, „Pedagogia Christiana” 2009, z. 1/23, s. 63–78.
Zobacz w Google Scholar

Jasiński A., Jerozolima. Promień miłości Jahwe, Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Jelonek T., Śladami Męki Pańskiej, Kraków 1988.
Zobacz w Google Scholar

Jotischky A., Wyprawy krzyżowe i państwa krzyżowców, przekł. E. Możejko, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek H., Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” podróż po starożytnym świecie (I. Bałkany i wyspy), „Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia” 1989, t. 4, s. 343–351.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek H., Polacy w Egipcie do 1914 roku, Szczecin 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek M., Anzelm Polak, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, Warszawa 1884.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek M., Wstęp, [w:] Antologia pamiętników polskich XVI wieku, red. R. Pollak, wybór i oprac. S. Drewniak, M. Kaczmarek, Wrocław 1966, s. 5–85.
Zobacz w Google Scholar

Kalinowski S., Pielgrzymki Radziwiłłów w XVI i XVII wieku, „Peregrinus Cracovensis” 2004, z. 15, s. 65–74.
Zobacz w Google Scholar

Kapralski S., Pamięć, przestrzeń, tożsamość. Próba rekonstrukcji teoretycznej, [w:] Pamięć, przestrzeń, tożsamość, red. S. Kapralski, Warszawa 2010, s. 9–46.
Zobacz w Google Scholar

Kasperski E., Geopoetyka. Ku nowej poetyce przestrzeni – pierwszy krok w chmurach, [w:] Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni, red. D. Kalinowski, M. Mikołajczak, A. Kuik-Kalinowska, Kraków 2014, s. 21–40.
Zobacz w Google Scholar

Kawalou S., Zapomniany poeta polsko-białoruski: twórczość Jana Kozakowicza, „Białorutenistyka Białostocka” 2014, t. 6, s. 11–22.
Zobacz w Google Scholar

Kempa T., Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka (1549–1616). Wojewoda wileński, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kempa T., Poglądy wyznaniowe Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” i przemiany duchowe w jego życiu, [w:] Na šlâhah da ūzaemarazumennâ, gal. rèd. A. Mal’dzis, Minsk 2000.
Zobacz w Google Scholar

Klose S.B., Darstellung der inneren Verhältnisse der Stadt Breslau von Jahre 1458 bis zum Jahre 1526, wyd. Gustaw Adolf Harald Stenzel, Wrocław 1847.
Zobacz w Google Scholar

Konończuk E., W meandrach geopoetyki, „Teksty Drugie” 2015, nr 6, s. 213–228.
Zobacz w Google Scholar

Korzeniowski J., Zapiski i wyciągi z rękopisów bibliotek polskich i obcych do Polski się odnoszących. Cesarska Biblioteka Publiczna w Petersburgu, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce” 1910, t. 11, s. 237–288.
Zobacz w Google Scholar

Kotłubaj E., Galeryja nieświeska portretów radziwiłłowskich, Wilno 1857.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska A., Z badań nad „Peregrynacją Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła”, „Prace Polonistyczne” 1939, seria III, s. 19–54.
Zobacz w Google Scholar

Krajewska M., Oswoić słowo. Komentarze w północnych książkach Mariusza Wilka i ich rosyjskich przekładach, Toruń 2017.
Zobacz w Google Scholar

Krawiec A., Ciekawość świata w średniowiecznej Polsce. Studium z dziejów geografii kreacyjnej, Poznań 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kronenberg A., Geopoetyka. Związki literatury i środowiska, Łódź 2014.
Zobacz w Google Scholar

Królikowski B., Wśród Sarmatów, Radziwiłłowie i pamiętnikarze, Lublin 2000.
Zobacz w Google Scholar

Krzywy R., Od Hodoeporikonu do eposu peregrynackiego. Studium z historii form literackich, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Krzywy R., Wędrówki z Mnemozyne. Studia o topice dawnego podróżopisarstwa, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kukulski L., Posłowie, [w:] Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Sierotka”. Podróż do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu 1582–1584, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1962, s. 249–255.
Zobacz w Google Scholar

Kulczycka D., Obraz Ziemi Świętej w prozie polskiej doby romantyzmu, Zielona Góra 2021.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowski S., Powstanie i kształtowanie się chrześcijańskiej mentalności religijnej w Polsce do końca XIII wieku, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Lambert A., Egeria. Notes critiques sur la tradition de son nom et celle de l’«Itinerarium», „Revue Mobillon” 1936, nr 26, s. 71–94.
Zobacz w Google Scholar

Lambert A., Egeria, sour de Galla, „Revue Mobillon” 1937, nr 27, s. 1–42.
Zobacz w Google Scholar

Lausberg H., Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przekł., oprac. i wstępem opatrzył A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002.
Zobacz w Google Scholar

Lechniak E., Litewski książę w państwie faraonów, czyli z nieznanych doświadczeń peregrynacyjnych Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła zwanego Sierotką, „Kresy”, T. 23: 1995, s. 209–212.
Zobacz w Google Scholar

Leśniewski S., Jerozolima 1099, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Lisowski A., Typy przestrzeni a geografia, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego” 2014, nr 24, s. 7–18.
Zobacz w Google Scholar

Löfstedt E., Philologisher Kommentar zur «Peregrinatio Aetheriae». Untersuchungen zur Geschichte der lateinischen Sprache, Uppsala 1911.
Zobacz w Google Scholar

Łopatecki K., Wyprawa Zbrojna Krzysztofa Radziwiłła „Pioruna” w Inflantach zimą 1579 roku, „Zapiski Historyczne” 2018, z. 1, s. 39–67.
Zobacz w Google Scholar

Maciszewska M., Klasztor Bernardyński w społeczeństwie polskim 1453–1530, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Malej W., Józef Flawiusz w Polsce, [w:] Józef Flawiusz. Dawne Dzieje Izraela, cz. 1, Warszawa 2001, s. 65–89.
Zobacz w Google Scholar

Manikowska H., Geografia sakralna miasta, [w:] Animarum kultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu, t. 1: Struktury kościelno-polityczne, red. H. Manikowska, W. Brojer, Warszawa 2008, s. 95–131.
Zobacz w Google Scholar

Manikowska H., Jerozolima – Rzym – Compostela. Wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza, Wrocław 2008.
Zobacz w Google Scholar

Manikowska H., Ruch pielgrzymkowy na terytorium Śląska w późnym średniowieczu – problemy badawcze, [w:] Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, red. H. Manikowska, H. Zaremska, Warszawa 1995, s. 225–241.
Zobacz w Google Scholar

Małachowicz E., Najnowszy zarys dziejów najstarszego Wrocławia, Wrocław 2000.
Zobacz w Google Scholar

Marczak M., Hetman Jan Tarnowski. Szkic biograficzny, [w:] Jan Tarnowski Hetman Wielki Koronny, Sesja historyczno-promocyjna 7 listopada 1997 roku, oprac. R. Żok, Tarnów 1999, s. 79–92.
Zobacz w Google Scholar

Markiewicz S., Protestantyzm, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Marszałek M., Rosyjska Północ jako punkt widzenia: geopoetyczne strategie w prozie Mariusza Wilka, „Rocznik Komparatystyczny” 2011, nr 2, s. 97–110.
Zobacz w Google Scholar

Mączak A., Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku. Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Medwecka-Kornaś A., Calotropis procera – ekspansywna, użyteczna roślina w suchych i gorących obszarach, „Wszechświat” 2014, t. 115, nr 4–6, s. 87–95.
Zobacz w Google Scholar

Meister K., De Itinerario Aetheriae abbatissae perperam nomini S. Silviae addicto, „Rheinisches Museum für Philologie” 1909, nr 64, s. 337–392.
Zobacz w Google Scholar

Memuarystyka w dawnej Polsce, red. P. Borek, D. Chemperek, A. Nowicka-Struska, Kraków 2016.
Zobacz w Google Scholar

Mencwel A., Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Metropolia Sarmatów. Dawni poeci i pisarze o Krakowie, wybór i oprac. E. Buszewicz, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Michałowska T., Między poezją a wymową. Konwencje i tradycje staropolskiej prozy nowelistycznej, Wrocław 1970.
Zobacz w Google Scholar

Michałowska T., Topika pielgrzyma i pielgrzymki w literaturze polskiego średniowiecza, [w:] Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, red. H. Manikowska, H. Zaremska, Warszawa 1995, s. 72–85.
Zobacz w Google Scholar

Michałowska T., Wizja przestrzeni w liryce staropolskiej (rekonesans), [w:] Przestrzeń i literatura, red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, Wrocław 1978, s. 97–123.
Zobacz w Google Scholar

Mollat du Jourdin M., Europa i morze, przekł. M. Bruczkowska, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Momigliano-Lepschy A.L., Viaggio In Terra Santa di Santo Brasca 1480 con l’Itinerario di Gabriele Capodilista 1458 a cura di A.L. Momigliano-Lepschy, Milano 1966.
Zobacz w Google Scholar

Montesano M., Michele da Figline: un pellegrino toscano tra l’Egitto e Gerusalmme, „Itineraria” 2008, nr 7, s. 109–125.
Zobacz w Google Scholar

Montesano M., Tra pellegrinaggio e missione diplomatica. Un viaggio da Firenze all’Egitto e alla Terrasanta nel 1488–1489, [w:] Viaggi e pellegrinaggi fra Tre e Ottocneto. Bilanci e prospettive, red. C. Sensi, Alessandria 2008, s. 177–195.
Zobacz w Google Scholar

Morawiecka M.M., Szata świata. Kulturowe postrzeganie przestrzeni geograficznej w kartografii średniowiecznej, „Prace Kulturoznawcze” 2012, t. 14, s. 193–203.
Zobacz w Google Scholar

Mruk W., Haec sunt peregrinationes Terre Sancte de Jerosolim – przewodnik po Ziemi Świętej z XIV wiecznego rękopisu, [w:] Geografia i Sacrum, red. B. Domański, S. Skiba, Kraków 2005, t. 1, s. 403–413.
Zobacz w Google Scholar

Mruk W., „Loca peregrinationis terre sancte”. Czternastowieczny przewodnik po Ziemi Świętej, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Mruk W., Pielgrzymowanie do Ziemi Świętej w drugiej połowie XIV wieku, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Mruk W., Status prawny pielgrzymów. Wybrane aspekty prawne pielgrzymowania w wiekach średnich, „Peregrinus Cracoviensis” 1996, z. 4, s. 113–124.
Zobacz w Google Scholar

Mruk W., Zobaczyć Jerozolimę bez wybierania się za morze – Niccolò Poggibonsi i jego Libro d’oltramare, [w:] Itinera clericorum. Kulturotwórcze i religijne aspekty podróży duchownych, red. D. Quirini-Popławska, Ł. Burkiewicz, Kraków 2014, s. 183–194.
Zobacz w Google Scholar

Nakielski S., Miechovia sive promptuarium antiquitatum monasteri i Michoviensis, Cracoviae: In Officina Francisci Caesarii, 1634.
Zobacz w Google Scholar

Natalucci N., L’«Epistola» del monaco Valerio e l’«Itinerarium Egeriae», „Giornale Italiano di filologia” 1983, nr 35, s. 3–24.
Zobacz w Google Scholar

Naumowicz J., Pierwszy opis święta narodzenia Jezusa. Relacja Egerii, „Warszawskie Studia Teologiczne”, R. 20: 2007, nr 1, s. 145–154.
Zobacz w Google Scholar

Niedźwiedź J., Poeta i mapa: Jan Kochanowski a kartografia XVI wieku, Kraków 2019.
Zobacz w Google Scholar

Niesiecki K., Herbarz polski, t. 4, wyd. i oprac. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839.
Zobacz w Google Scholar

Nori G., Antonio da Crema. Itinerario al Santo Sepolcro 1486, Pisa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Ohler N., Vita pericolosa dei pellegrini nel medioevo. Sulle tracce degli uomini che viaggivano nel nome di Dio, Aleksandria 1996.
Zobacz w Google Scholar

Okoń J., Mikołaj Radziwiłł Sierotka i jego podróż do Ziemi Świętej w teatrze szkolnym jezuitów, [w:] Radziwiłłowie.
Zobacz w Google Scholar

Obrazy literackie, biografie, świadectwa historyczne, red. K. Stępnik, Lublin 2003, s. 117–130.
Zobacz w Google Scholar

Okońska A., Starożytności wysp greckich, Syrii, Palestyny i Egiptu w relacji Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”, [w:] Z dziejów miłośnictwa antyku w Polsce, red. A. Sadurska, Warszawa 1989, s. 15–23.
Zobacz w Google Scholar

Ossowska-Kulińska K., Peregrynacja do Ziemi Świętej – rzecz o motywacji Jana Goryńskiego do odbycia pielgrzymki, „Meluzyna” 2018, nr 1, s. 5–15.
Zobacz w Google Scholar

Osuch M., „Lepiej byś był w domu siedział...”– Analiza śladów lektury z wybranych egzemplarzy „Peregrynacji do Ziemi Świętej” Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” jako przyczynek do badań nad dawną recepcją dzieła, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2021, nr 11 (14), s. 295–313. https://doi.org/10.32798/pflit.587 [dostęp: 5.06.2022].
Zobacz w Google Scholar

Ożóg M., Podróże mnichów i duchownych w świetle pism świętego Hieronima, „Vox Patrum” 2012, t. 57, s. 454–468.
Zobacz w Google Scholar

Pastusiak L., Teheran, Jałta, Poczdam. Wielka Trójka o zachodniej granicy Polski, „Niepodległość i Pamięć” 2017, nr 1 (57), s. 79–102.
Zobacz w Google Scholar

Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, red. H. Manikowska, H. Zaremska, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Piechocki K.N., Cartographic Humanism. The Making of Early Modern Europe, Chicago 2019.
Zobacz w Google Scholar

Pielgrzymka Piotra Rindfleischa z Wrocławia do Ziemi Świętej w 1496 roku, red. D. Adamska, J. Szymański, Gliwice 2005, seria „Pamiętniki Śląskie”.
Zobacz w Google Scholar

Pikus T., Próba rekonstrukcji „Itinerarium Egerii” w oprciu o dzieło „De Locis Sanctis” Piotra Diakona, „Meander” 1981, nr 10, s. 496–507.
Zobacz w Google Scholar

Pirillo P., Mariano da Siena. Viaggio fatto al Santo Sepolcro 1431 in appendice Viaggio di Gaspare di Bartolomeo, Pisa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Podolska J., Pielgrzymi polscy w Ziemi Świętej 1350–1450, „Peregrinus Cracoviensis” 1996, z. 4, s. 213–223.
Zobacz w Google Scholar

Pollak R., Radziwiłł Mikołaj Krzysztof (1549–1616), [w:] Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, Piśmiennictwo staropolskie: hasła osobowe N–Ż, t. 3, red. R. Pollak, Warszawa 1965, s. 153–155.
Zobacz w Google Scholar

Quirini-Popławska D., Wenecja jako etap podróży do Ziemi Świętej (XIII–XV w.), [w:] Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, red. H. Manikowska, H. Zaremska, Warszawa 1995, s. 126–143.
Zobacz w Google Scholar

Quirini-Popławska D., Pobyt w Wenecji pielgrzymów udających się do Ziemi Świętej w XIV i XV wieku, „Peregrinus Cracoviensis” 1998, z. 6, s. 27–45.
Zobacz w Google Scholar

Reinertsen-Berg T., Teatr Świata. Mapy, które tworzą historię, przekł. M. Gołębiewska-Bijak, Kraków 2018.
Zobacz w Google Scholar

Rodaway P., Sensuous Geography, London 1994.
Zobacz w Google Scholar

Rosik M., Judaizm u początków ery muzułmańskiej, Wrocław 2003.
Zobacz w Google Scholar

Rosińska Z., Metafory pamięci, [w:] Pamięć w filozofii XX wieku, red. Z. Rosińska, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Rott D., Opis Ziemi Świętej Anzelma Polaka – Andrzeja Rymszy. Studium z dziejów staropolskich chorografii, [w:] Między średniowieczem a renesansem, red. J. Malicki, P. Wilczek, Katowice 1994, s. 65–77.
Zobacz w Google Scholar

Rott D., Staropolskie chorografie. Początki – rozwój – przemiany gatunku, Katowice 1995.
Zobacz w Google Scholar

Rubin J., A Missing Link in European Travel Literature: Burchard of Mount Sion’s Description of Egypt, „Mediterranea. International Journal for the Transfer of Knowledge” 2018, nr 3, s. 55–90.
Zobacz w Google Scholar

Runciman S., Dzieje wypraw krzyżowych, przekł. J. Schwakopf, t. 1, Warszawa 1997, s. 85–115.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski B., Radziwiłła „Sierotki” podróż na Kretę, „Archeologia” 1968, t. 19, s. 109–116.
Zobacz w Google Scholar

Rybicka E., Geopoetyka, geokrytyka, geokulturologia, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2011, nr 2, s. 27–39.
Zobacz w Google Scholar

Rybicka E., Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach i praktykach kulturowych), [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006, s. 471–490.
Zobacz w Google Scholar

Rybicka E., Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Rybicka E., Mapy. Od metafory do kartografii krytycznej, „Teksty Drugie” 2013, nr 4, s. 30–47.
Zobacz w Google Scholar

Rybicka E., Miejsce, pamięć, literatura (w perspektywie geopoetyki), „Teksty Drugie” 2008, nr 1–2, s. 19–32.
Zobacz w Google Scholar

Rybicka E., Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca. Zwrot topograficzny w badaniach literackich, „Teksty Drugie” 2008, nr 4, s. 21–38.
Zobacz w Google Scholar

Rykała A., Państwo wpisane w depozyt religii: przeobrażenia struktury terytorialno-religijno-etnicznej Izraela w kontekście oddziaływań międzynarodowych, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej” 2014, z. 3, s. 97–149.
Zobacz w Google Scholar

Röhricht R., Biblioteca Geographica Palaestinae. Chronologisches Verzeigniss der auf di Geographie des heiligen Landes bezüglichen Literatur von 333 bis 1878, Berlin 1890, Röhricht R., Chronologisches verzeichniss der auf die geographie des Heiligen Landes bezüglichen literatur von 333 bis 1878 und versuch einer cartographie, Berlin 1890.
Zobacz w Google Scholar

Röhricht R., Deutsche Pilgerreisen nach dem Heiligen Lande, Aalen 1900.
Zobacz w Google Scholar

Röwekamp G., Einteilung, [w:] Egeria, Itinerarium. Reisebericht. Lateinisch. Mit Auszügen aus Petrus Diconus, De Locis sanctis. Die Heiliegen Stätten, Übersetzt und Eingeleitet Georg Röwekamp, unter Mitarbeit von Dietmar Thonnes, red. G. Röwekamp, Breisgau 1995. s. 9–117.
Zobacz w Google Scholar

Said E.W., Orientalizm, przekł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Poznań 2005.
Zobacz w Google Scholar

Sajkowski A., La „Hierosolimitana peregrinatio” di Niccolo Radziwill detto Sierotka e i „Viaggi di lavente” Pietro Della Valle il Pellegrino: due aguardi sul mondo islamico, [w:] Cultura e nazionale in Italia e Polonia dal Rinascimento all’Illuminisimo. Atti del VII seminario di studi (Venezia, 15–17 novembre 1983), red. V. Branca, S. Graciotti, Firenze 1986, s. 279–297.
Zobacz w Google Scholar

Sajkowski A., Od Sierotki do Rybeńki. W kręgu radziwiłłowskiego mecenatu, Poznań 1965.
Zobacz w Google Scholar

Salvarani R., Il Santo Sepolcro a Gerusalemme, Vaticano 2012.
Zobacz w Google Scholar

Salvarani R., La fortuna del Santo Sepolcro nel Medioevo. Spazio, liturgia, architektura, Milano 2008.
Zobacz w Google Scholar

Salvarani R., La terra santa dei pellegrini nel XIII secolo. Una rilettura di fonti intorno a dinamiche interreligiose e interconfessionali, „Frate Francesco. Nuova serie” 2016, nr 1, s. 27–47.
Zobacz w Google Scholar

Salvarani R., Verso Gerusalemme. Crociati, santuari, pellegrini, Bergamo 2000.
Zobacz w Google Scholar

Samsonowicz H., Studia nad postrzeganiem przestrzeni przez ludzi średniowiecza, Poznań 2015.
Zobacz w Google Scholar

Saratin G., Itinerarium Burdigalense uel Hierosolymitanum (Itineráriuo de Bordeaux oy de Jerusalém): texto Latono, mapas e traduçăo o comenta, „Scienta Traductionis” 2014, nr 15, s. 293–379.
Zobacz w Google Scholar

Saryusz-Wolska M., Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Schlögel K., W przestrzeni czas czytamy, przekł. Ł. Musiał, I. Drozdowska, Poznań 2009.
Zobacz w Google Scholar

Sirko M., Zarys historii kartografii, Lublin 1999.
Zobacz w Google Scholar

Sławiński J., Chorografia, [w:] J. Sławiński, M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, Słownik terminów literackich, oprac. A. Okopień-Sławińska, Wrocław 2008, s. 78.
Zobacz w Google Scholar

Sołtan A., Okuń Piotr z Grodziska h. Belina (ok. 1492–1564), [w:] Polski słownik biograficzny, red. E. Rostworowski, t. 23, Wrocław 1978, s. 717.
Zobacz w Google Scholar

Starnawska M., Das Phänomen der Pilgerfahrten in der Deutschen und Polnischen Kultur der Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Hauptfragestellungen und Forschungsstand, „Biletyn Polskiej Misji Historycznej” 2015, nr 10, s. 25–62.
Zobacz w Google Scholar

Starowieyski M., Bibliografia Egeriana, „Augustianum” 1979, nr 19, s. 298–318.
Zobacz w Google Scholar

Starowieyski M., Itinerarium Egeriae, „Meander” 1978, nr 2, s. 93–108, 133–145.
Zobacz w Google Scholar

Starowieyski M., Pielgrzymki do Ziemi Świętej w wiekach II–IV a Biblia, „Bobolanum” 1993, nr 4, s. 148–151.
Zobacz w Google Scholar

Starowieyski M., Pielgrzymka Egerii, [w:] Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, red. H. Manikowska, H. Zaremska, Warszawa 1995, s. 89–97.
Zobacz w Google Scholar

Starowieyski M., Przedmowa, [w:] Do Ziemi Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej IV–VIII w., oprac. P. Iwaszkiewicz, Kraków 2010, s. 6–7.
Zobacz w Google Scholar

Stewart A., Preface, [w:] John Poloners Description of the Holy Land (circa 1427), trans. A. Stewart, London 1894, s. 15–17.
Zobacz w Google Scholar

Strzelczyk J., Średniowieczny obraz Świata, Poznań 2004.
Zobacz w Google Scholar

Szczepanowicz B., Ziemia Święta. Geografia biblijna, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Szczukin W., Mit szlacheckiego gniazda. Studium geokulturologiczne o klasycznej literaturze rosyjskiej, przekł. B. Żyłko, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Szulc A., Anzelma Polaka pobożny obraz świata. O opisaniu Ziemi Świętej jako zwierciadle późnośredniowiecznej mentalności, [w:] Cognitioni gestorum. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, red. D.A. Sikorski, A.M. Wyrwa, Poznań-Warszawa 2006, s. 561–569.
Zobacz w Google Scholar

Tobler T., Bibliographia Geographica Palaestinae. Zunächst kritische uebersicht gedruckter und ungedruckter beschreibungen der Reisen ins Heilige Land, Leipzig 1867.
Zobacz w Google Scholar

Tobler T., Descriptiones Terrae Sanctae ex saeculo VIII, IX, XII et XV, Lipzig 1874.
Zobacz w Google Scholar

Trępińska J., Warunki naturalne Ziemi Świętej jako części terytorium Izraela, „Peregrinus Cracoviensis” 1998, z. 6, s. 17–26.
Zobacz w Google Scholar

Tuan Y.-F., Images and Mental Maps, „Annals of the Association of American Geographers” 1975, nr 65, s. 205–212.
Zobacz w Google Scholar

Tuan Y.-F., Przestrzeń i miejsce, przekł. A. Morawińska, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Tucci U., I servizi marittimi veneziani per il pellegrinaggio in Terrasanta nel Medioevo, Venezia 1991.
Zobacz w Google Scholar

Wachowski K., Średniowieczne pielgrzymki mieszkańców Śląska, „Archeologia Polski” 2005, t. 1, z. 1–2, s. 103–128.
Zobacz w Google Scholar

Wajs D., Nowe spojrzenie na Orient. Pielgrzymka Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotki do Ziemi Świętej 1582–1584, [w:] M. Czornak, A.M. Stasiak, D. Wajs, Podróże kulturowe, Lublin 2015, s. 11–64.
Zobacz w Google Scholar

Wendt J.A., Skarby kartografii, przekł. L. Szaniawska, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Weretiuk O., Próba określenia i uporządkowania znaczeń związanych z geopoetyką, „Porównania” 2013, t. 12, s. 26–42.
Zobacz w Google Scholar

Westphal B., La géocritique. Reel, fiction, espace, Éditions de Minuit, Paris 2007.
Zobacz w Google Scholar

White K., Atlantica: wiersze i rozmowy, przekł. K. Brakoniecki, Olsztyn 1998.
Zobacz w Google Scholar

White K., Geopoetyki, przekł. K. Brakoniecki, Olsztyn 2014.
Zobacz w Google Scholar

White K., Niebieska droga, przekł. R. Nowakowski, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

White K., Otwarty Świat, przekł. K. Brakoniecki, Olsztyn 2017.
Zobacz w Google Scholar

White K., Poeta kosmograf, przekł. K. Brakoniecki, Olsztyn 2010.
Zobacz w Google Scholar

White K., Zarys geopoetyki, przekł. A. Czarnacka, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2001, nr 2, s. 7–25.
Zobacz w Google Scholar

Wieczorkiewicz A., Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Winniczuk L., Na marginesie Ksiąg Peregrynackich Macieja Rywockiego, „Meander” 1978, z. 4, s. 203–210.
Zobacz w Google Scholar

Wipszycka E., Pielgrzymki starożytne: problemy definicji i cezur, [w:] Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, red. H. Manikowska, H. Zaremska, Warszawa 1995, s. 17–28.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska A., Peregrinatio religiosa w średniowiecznej Europie, [w:] Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, red. H. Manikowska, H. Zaremska, Warszawa 1995, s. 9–16.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski K., Wstęp, [w:] Y.-F. Tuan, Przestrzeń i miejsce, przekł. A. Morawińska, Warszawa 1987, s. 5–12.
Zobacz w Google Scholar

Woodward D., Medieval mappae mundi, [w:] The History of Cartography, red. J. B. Harley, D. Woodward, Chicago 1987, s. 286–370.
Zobacz w Google Scholar

Wutke K., Schlesische Wallfahrten nach dem heilige Lande, „Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte”, Breslau 1907, t. 3, s. 137–170.
Zobacz w Google Scholar

Wyczawski H.E., Dzieje Kalwarii Zebrzydowskiej, Kraków 1947.
Zobacz w Google Scholar

Wyczawski H.E., Kalwaria Zebrzydowska. Historia klasztoru bernardynów i kalwaryjskich dróżek, Kalwaria Zebrzydowska 1987.
Zobacz w Google Scholar

Zaremska H., Pielgrzymka jako kara za zabójstwo. Europa środkowa XIII–XV w, [w:] Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, red. H. Manikowska, H. Zaremska, Warszawa 1995, s. 147–156.
Zobacz w Google Scholar

Zawadzki R.K., „Terrae Sanctae et urbis Hierusalem descriptio”. Brata Anzelma Polaka niektóre walory literackie utworu, „Pamiętnik Literacki” 2018, z. 4, s. 23–38.
Zobacz w Google Scholar

Zinkow L., Wenecja na trasie peregrynacji Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” do Egiptu i Ziemi Świętej, [w:] Terra Culturae. Obszary, transfery, recepcje kultury. Studia oraz szkice o kulturze i historii, red. Ł. Burkiewicz, Kraków 2018, s. 143–156.
Zobacz w Google Scholar

Ziomek J., Renesans, wyd. 5, popr., Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Okladka

Opublikowane

30 grudnia 2022

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-016-9

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-017-6

Inne prace tego samego autora