Strategie ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne: Etapy i formy

Autorzy

Wojciech Grzegorczyk
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu, 90-237 Łódź, ul. Jana Matejki 22/26
Wioletta Krawiec
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu, 90-237 Łódź, ul. Jana Matejki 22/26

Słowa kluczowe:

internacjonalizacja, rynki zagraniczne, ekspansja polskich firm, franchising, inwestycje bezpośrednie

Streszczenie

Publikacja dotyczy różnych strategii wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne. Autorzy przedstawili charakterystykę tego procesu ze szczególnym naciskiem na określenie motywów, metod oceny, wyboru rynków zagranicznych, form i kierunków geograficznych, a także działań marketingowych i efektów ekspansji zagranicznej firm. Podjęte zagadnienia zaprezentowali na podstawie przeprowadzonych badań literaturowych oraz pierwotnych na próbie polskich przedsiębiorstw z różnych branż. W monografii znajduje się też kilka studiów przypadków odnoszących się do internacjonalizacji polskich firm.

Bibliografia

Baranowska‑Prokop E., Transakcje wymienne w handlu międzynarodowym, Difin, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Bolz H.M.J., Internationales Marketing‑management, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart–Berlin–Koeln 1998.
Zobacz w Google Scholar

Cieszewska‑Mlinarić M., Wąsowska A., Znaczenie dystansu w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw, „Management and Business Administration Central Europe” 2012, vol. 6(119), s. 3–22.
Zobacz w Google Scholar

Cieślak‑Wróblewska A., Jak posklejać Polskę rozwarstwioną, „Rzeczpospolita. Życie Regionów” 2019, nr 45(447), s. 9–11.
Zobacz w Google Scholar

Daszkiewicz N., Terytorialny zakres internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw – wyniki ankietyzacji, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” 2016, nr 30(1), s. 21–29.
Zobacz w Google Scholar

Dorożyński T., Kłysik‑Uryszek A., Kuna‑Marszałek A., Bariery w eksporcie małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego, „Przedsiębiorstwo i Zarządzanie” 2017, t. XVIII, z. 6, cz. III, s. 375–387.
Zobacz w Google Scholar

Drewniak R., Kluczowe cele strategiczne polskich przedsiębiorstw uczestniczących w aliansie strategicznym. Wyniki badań, „Przegląd Organizacji” 2003, nr 10, s. 27–35.
Zobacz w Google Scholar

Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Dunning J.H., Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison‑Wesley Publishing Company, New York 1993.
Zobacz w Google Scholar

Ekspansja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw, Raport Business Consulting MDDP, Warszawa 2014, www.mddp.pl [dostęp: 15.04.2015].
Zobacz w Google Scholar

Ewaluacja potencjału eksportowego przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Raport końcowy, Warszawa 2014, http://badania.parp.gov.pl/images/badania/Ewaluacja.Potencjalu.Eksportowego.Przedsiebiorstw pdf [dostęp: 15.11.2015].
Zobacz w Google Scholar

Fandrejewska A., Import jest prostszy i mniej ryzykowny nic eksport dla najmniejszych firm, www.rp.pl/artykul/1076894 [dostęp: 10.03.2018].
Zobacz w Google Scholar

Fonfara K., Zachowania przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji – próba poszukiwania teorii marketingu międzynarodowego, „Marketing i Rynek” 2007, nr 1, s. 2–7.
Zobacz w Google Scholar

Forsal.pl, Do 2020 roku liczba polskich eksporterów wzrośnie dwukrotnie, Forsal.pl/artykuly/780673,do-roku-2020-liczba-polskich-eksporteów-wzrosnie dwukrotnie.html [dostęp: 22.08.2017].
Zobacz w Google Scholar

Frąk M., Łódzkie szóste pod względem exportu. Wysoko handel i tekstylia, www.wyborcza.pl/akcje-specjalne [dostęp: 2.08.2017].
Zobacz w Google Scholar

Głowacki R., Kramer J., Żabiński L., Analiza rynku, PWE, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Gołębiowski T. (red.), Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym: analiza strategiczna, PWN, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Gorynia M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Gorynia M. (red.), Strategie polskich firm wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, PWE, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczyk W., Marketing na rynku międzynarodowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczyk W., Szymańska K., Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Studia przypadków, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2018.
Zobacz w Google Scholar

Hadrian P., Wykorzystanie metod portfelowych do projektowania strategii działania na rynku globalnym, [w:] J.W. Wiktor (red.), Współczesne problemy marketingu międzynarodowego, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1998, s. 38–50.
Zobacz w Google Scholar

Handel zagraniczny Polski w 2016 roku, www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/handel-zagraniczny-polski-w-2016 [dostęp: 11.06.2017].
Zobacz w Google Scholar

Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2014 roku, „Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego”, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Handel zagraniczny w województwie łódzkim, Raport końcowy, GUS Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2015.
Zobacz w Google Scholar

Hollensen S., Global Marketing. A Decisions-oriented Approach, Preston Education, Harlow 2004.
Zobacz w Google Scholar

Izby handlowe i gospodarcze, file:///C:/Users/Wioletta/AppData/Local/Temp/izby-handlowe-i-gospodarcze.pdf [dostęp: 22.03.2018].
Zobacz w Google Scholar

Javalig G., Granot E., Brashear Alejandro T.G., Qualitative methods in international sales research: Cross-cultural consideration, „Journal of Personal Selling & Sales Management” 2011, vol. 31, no. 2, s. 157–170.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek B., Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2000.
Zobacz w Google Scholar

Karasiewicz G., Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Podejście holistyczne, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Karaszewski W., Jaworek M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” 2016, nr 7, s. 13–20.
Zobacz w Google Scholar

Karcz K., Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, PWE, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Keegan W., Schlegelmilch B., Stoettinger B., Globales Marketing-Management, Oldenbourg R. Verlag, Munchen–Wien 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kim W.Ch., Hwang P., Burgers W.P., Global diversification strategy and corporate profit performance, „Strategic Management Journal” 1989, vol. 1, issue 1, s. 45–57.
Zobacz w Google Scholar

Kłysik‑Uryszek A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przedsiębiorstw w Polsce – wstępne wyniki badań, „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytet Gdański” 2012, nr 31.
Zobacz w Google Scholar

Komor M., Euromarketing: Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kostera M. (red.), Organizacje w praktyce. Studia przypadku dla studentów zarządzania, Poltext, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kozak A., Badania marketingowe na rynkach międzynarodowych, https://eksport.pl/2016/08/30/badania-marketingowe-rynkach-zagranicznych/ [dostęp: 25.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Kozielski R. (red.), Wskaźniki marketingowe, wyd. 5 poszerzone, Wolter Kluwer, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Krajewski J., Województwo łódzkie szyje swój eksport na miarę, www.businessnow.pl [dostęp: 23.08.2017].
Zobacz w Google Scholar

Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Kryzys finansowy a handel zagraniczny, Biuro Analiz Sejmowych, Wydawnictwo Sejmowe Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kudina A., Yip G.S., Rugman A.M., Testing the link between multinationality and the return on foreign assets, „Multinational Business Review”, August 2009, vol. 17(3).
Zobacz w Google Scholar

Liberska B., Współczesne procesy globalizacji światowej, „Bank i Kredyt” 2000, nr 1–2, s. 16–23.
Zobacz w Google Scholar

Lista 2000 największych polskich przedsiębiorstw i eksporterów, „Rzeczpospolita”, 24.11.2016, s. 1–18.
Zobacz w Google Scholar

Maison D., Noga‑Bogomilski A. (red.), Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
Zobacz w Google Scholar

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku, NBP, Warszawa 2011, www.nbp.pl/statystyka/dwn/iip2010/pdf [dostęp: 15.12.2015].
Zobacz w Google Scholar

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 roku, NBP, Warszawa 2016, www.nbp.pl/statystki/dwn/up2015pdf [dostęp: 10.05.2016].
Zobacz w Google Scholar

Mruk H., Analiza rynku, PWE, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Oviat B.M., Mc Dougal P.P., Towards a theory of international new ventures, „Journal of International Business Studies” 1994, first quarter.
Zobacz w Google Scholar

Pangarkara N., Internationalization and performance of small and medium-sized enterprises, „Journal of World Business” 2008, vol. 43(4), October.
Zobacz w Google Scholar

Pausenberg E., Internationalisierung von Unternehmen. Strategien und Probleme ihrer Umsetzung, Schaefer Verlag, Stuttgart 1994.
Zobacz w Google Scholar

Pera B., Miary internacjonalizacji przedsiębiorstw – przegląd wybranych koncepcji i badań, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, nr 319, s. 184–198.
Zobacz w Google Scholar

Pietrasienski P., Międzynarodowe strategie marketingowe, PWE, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Plawgo B., Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Polska 2015 Raport o stanie handlu zagranicznego, Warszawa 2015, www.mr.gov.pl/media/15696/ROHZ2015 [dostęp: 22.07.2017].
Zobacz w Google Scholar

Polski Czempion. Doświadczenia polskich firm inwestujących na rynkach zagranicznych, Raport PWC, Wrocław–Warszawa 2012, www.polskiczempion.pl [dostęp: 15.11.2014].
Zobacz w Google Scholar

Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK, Raport EY Limited, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Polskie firmy na globalnej scenie. Ekspansja w fazie wzrostu, Raport badawczy, www.polandgoglobal.pl [dostęp: 18.12.2014].
Zobacz w Google Scholar

Przybylska K., Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa” 2006, nr 3, s. 41–58.
Zobacz w Google Scholar

Radło M., Ciesielska D., W ciągu dekady polskie spółki przejęły za granicą kilkaset firm, www.obserwatorfinansowy.pl [dostęp: 22.07.2017].
Zobacz w Google Scholar

Raport o stanie sektora MSP w Polsce, Warszawa 2016, www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2016 [dostęp: 1.08.2017].
Zobacz w Google Scholar

Rocznik statystyczny GUS 2015, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, GUS, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik statystyki międzynarodowej, GUS, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Ronen S., Shenkar O., Clustering countries on attiudinal dimensions: A review and synthesis, „Academy of Management Review” 1985, vol. 10, issue 3, s. 435–454.
Zobacz w Google Scholar

Rozkwitalska M., Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Rymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Schroeder J., Badania marketingowe rynków zagranicznych, wyd. 5, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2007.
Zobacz w Google Scholar

Schroeder J., Bartosik‑Purgat M., Mruk H., Międzynarodowe badania marketingowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
Zobacz w Google Scholar

Sullivan D., Measuring the degree of internationalization of a firm, „Journal of International Business Studies” 1994, vol. 25, issue 2, s. 325–342.
Zobacz w Google Scholar

Szymura‑Tyc M., Measuring the degree of firms’ internationalization at the early stages of international commitment, „Journal of Economics and Management” 2013, no. 13, s. 101–118.
Zobacz w Google Scholar

Szyran‑Resiak A., Systematyka metod pokrewnych możliwych do zastosowania w ocenie jakości działalności marketingowej organizacji, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku Nauki Ekonomiczne” 2016, t. 23, s. 35–48.
Zobacz w Google Scholar

Thomas D.E., Eden L., What is the shape of the multinationality-performance relationship?, „The Multinational Business Review” 2004, vol. 12, no. 1, s. 85–97.
Zobacz w Google Scholar

Thomas M.J. (red.), Podręcznik marketingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Wach K., Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Wach K., Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa z perspektywy przedsiębiorczości międzynarodowej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2016, t. XVII, z. 10, cz. I, s. 109–126.
Zobacz w Google Scholar

Wiktor J.W., Chlipała P. (red.), Strategie marketingowe na rynkach międzynarodowych, PWE, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Wiktor W., Oczkowska R., Żbikowska A., Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Wilmańska A., Stan i perspektywy rozwojowe sektora MSP w Polsce w latach 2008–2009, Warszawa 20.01.2010, www. parp.gov.pl/files/74/107/417/9226 [dostęp: 15.01.2017].
Zobacz w Google Scholar

Witek‑Hajduk M.K., Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

The World Factbook 2016.
Zobacz w Google Scholar

Woźniak A., Inwestycje polskich firm za granicą rosną, choć powoli, „Rzeczpospolita”, 14.02.2017, s. 16.
Zobacz w Google Scholar

Wright L.T., Crimp M., The Marketing Research Process, Prentice Hall Publ., Harlow 2000.
Zobacz w Google Scholar

Yip G.S., Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Zentes J., Swoboda B., Schramm‑Klein H., Internationales Marketing, Verlag Vahlen, München 2006.
Zobacz w Google Scholar

Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

http://coie.armsa.pl/ [dostęp: 15.01.2018].
Zobacz w Google Scholar

http://exportimport.com.pl/ [dostęp: 2.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm [dostęp: 5.07.2017].
Zobacz w Google Scholar

http://polishexport.info/ [dostęp: 5.06.2016].
Zobacz w Google Scholar

http://polskieprodukty.pl/start.html [dostęp: 15.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/ [dostęp: 14.02.2018].
Zobacz w Google Scholar

http://www.een.org.pl/index.php/o-nas.html [dostęp: 3.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

https://www.pkobp.pl/media_files,796c6887_7daa_445c_af57_a0263d1c35f1.pdf, raport dynamiczny rozwój polskiego eksportu, sierpień 2018 [dostęp: 15.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

https://busienssinsider.com.pl/finanse/wartosc-polskiego-eksportu-w 2018-r. [dostęp: 19.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

https://informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/ [dostęp: 24.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

https://www.poland-export.pl/ [dostęp: 15.04.2018].
Zobacz w Google Scholar

https://www.poland-transport.eu/pl [dostęp: 10.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

https://www.trade.gov.pl/pl/ [dostęp: 15.07.2017].
Zobacz w Google Scholar

https://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/polskie-programy-wsparcia-eksportu/branzowe-programy-promocji/193981,branzowe-programy-promocji.html [dostęp: 23.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

https://franczyzawpolscepl./trendy-franczyzy/2593-zagraniczna-kariera-polskich-sieci [dostęp: 23.08.2017].
Zobacz w Google Scholar

www. heritage.org/Index/Ranking.aspx [dostęp: 10.07.2012].
Zobacz w Google Scholar

www.bankier.pl [dostęp: 22.07.2017].
Zobacz w Google Scholar

www.cba.gov.pl/portal/pl/Indeks_Percepcji_Korupcji_2010html [dostęp: 15.08.2015].
Zobacz w Google Scholar

www.everlastingflowers.pl [dostęp:15.08.2018].
Zobacz w Google Scholar

www.lodz.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lodzkie/portret_wojewodztwa/wojewodztwo_lodzkie.pdf [dostęp: 7.08.2017].
Zobacz w Google Scholar

www.mpit.gov.pl/media/36374/Polskie-BIZ-r.pdf [ dostęp: 15.08.2017].
Zobacz w Google Scholar

www.parkiet.com/Gospodarka-kraj/30212962-GUS-Polski-eksport-w- 2017-r [dostęp: 12.04.2018].
Zobacz w Google Scholar

www.tulodz.com/wiadomosci,jakie_kierunki_obieraja_lodzcy_eksporterzy,wia5_3273_10765.html [dostęp: 10.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

www.mr.gov.pl/media/15696/ROHZ201 [dostęp: 22.07.2017].
Zobacz w Google Scholar

Okladka

Pobrania

Opublikowane

30 grudnia 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-546-9

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-547-6

Inne prace tego samego autora