Areszty detencyjne w Królestwie Polskim 1815-1868: Z badań nad powstawaniem nowożytnej administracji na ziemiach polskich

Autorzy

Justyna Bieda
Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Badań nad Rozwojem Państwa i Prawa
https://orcid.org/0000-0003-0231-7936

Słowa kluczowe:

historia prawa, historia administracji, więziennictwo, penitencjarystyka, areszt tymczasowy, areszty detencyjne

Streszczenie

Myśl Oświecenia uznająca wolność człowieka za jedno z podstawowych praw jednostki zwróciła uwagę na kwestię uwięzienia człowieka przed wyrokiem, a także przyniosła pierwsze idee dotyczące zasad stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania, których praktyczne urzeczywistnienie nastąpiło na przełomie XVIII/XIX w. Jednym z głównych postulatów było wprowadzenie reguły oddzielania osób zatrzymanych przed wyrokiem od już skazanych. Realizacją tej idei było stopniowe wprowadzanie oddzielnych ośrodków penitencjarnych przeznaczonych jedynie dla osób tymczasowo aresztowanych, a w europejskich procedurach karnych zaczęły pojawiać się przepisy dotyczące organizacji i funkcjonowania tych jednostek.

W Księstwie Warszawskim od samego początku zaczęły pojawiać się głosy apelujące o stworzenie bardziej rozbudowanego systemu ośrodków pozbawienia wolności, w tym rozdziału miejsc służących do przetrzymywania osób, względem których nie zapadł jeszcze wyrok w zależności od etapu postępowania przygotowawczego. W Księstwie Warszawskim ostatecznie nie udało się wprowadzić w życie reformy więziennictwa.

Dopiero czasy Królestwa Polskiego przyniosły realne działania centralnych organów rządowych. Zadanie to jednakże nie było łatwe, gdyż brak było zasadniczo jakichkolwiek regulacji dotyczących organizacji i funkcjonowania jednostek penitencjarnych.

W pracy podjęto próbę pokazania na przykładzie rozwoju instytucji aresztów detencyjnych problemów, z jakimi mierzyły się centralne organy administracji rządowej w trakcie tworzenia od podstaw zmierzającego ku nowoczesności więziennictwa w Królestwie Polskim, w tym budowy struktur administracyjnych. Była to z jednej strony próba wdrażania rodzących się humanitarnych idei penitencjarnych, z drugiej jednak było to działanie w warunkach ograniczeń wynikających z realnej sytuacji społeczno-gospodarczej państwa.

Bibliografia

Archiwum Główne Akt Dawnych, zespół 175 (Rada Stanu i Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego), sygn. 123 – Regestr wniesionych na Radę Stanu projektów do praw i urządzeń redagowanych w sekcjach 1810–1813.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Główne Akt Dawnych, zespół 191 (Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych), sygn. 193 – Akta Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia tyczące się Więzień Policyjnych po miastach Królestwa Polskiego.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Główne Akt Dawnych, zespół 191 (Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych), sygn. 7308 – Akta Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych tyczące się więzień deten­cyjnych w województwie podlaskim, Akta Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych tyczące się więzień detencyjnych w województwie sandomierskim, Akta Komisji Rzą­dowej Spraw Wewnętrznych tyczące się więzień detencyjnych w województwie augu­stowskim, Akta Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych tyczące się więzień detencyj­nych w województwie sandomierskim.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Główne Akt Dawnych, zespół 191 (Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych), sygn. 7749 – Akta tyczące się aresztów policyjnych, cz. I.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Główne Akt Dawnych, zespół 191 (Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych), sygn. 7750 – Akta tyczące się aresztów policyjnych, cz. II.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Główne Akt Dawnych, zespół nr 228 (Komisja Województwa Kaliskiego), sygn. 238 – Akta osobowe dozorcy więzienia detencyjnego.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Główne Akt Dawnych, zespół nr 228 (Komisja Województwa Kaliskiego), sygn. 307 – Akta kasy ekonomicznej więzienia policyjno-detencyjnego.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Główne Akt Dawnych, zespół nr 228 (Komisja Województwa Kaliskiego), sygn. 343 – Akta osobowe dozorcy więzienia detencyjnego.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Główne Akt Dawnych, zespół nr 228 (Komisja Województwa Kaliskiego), sygn. 348 – Wpłaty i wypłaty aresztu.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Białymstoku, zespół nr 3 (Komisja Województwa Augustowskiego i Rząd Gubernialny Augustowski), sygn. 147 – Akta osobiste Jana Karola Degeen dozorcy więzienia detencyjnego w Szczuczynie 1827–1853.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Częstochowie, zespół nr 1 (Akta Miasta Częstochowy), sygn. 313 – Akta kasy ekonomicznej miasta Częstochowy w przedmiocie więzienia policyjnego i detencyjnego.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Częstochowie, zespół nr 1 (Akta Miasta Częstochowy), sygn. 314 – Akta kasy miasta Częstochowy w przedmiocie wpływu i wypłat funduszu na utrzymanie aresztu detencyjnego.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Kaliszu, zespół nr 1 (Naczelnik Powiatu Kaliskiego), sygn. 765 – Zatrzymanie w aresztach detencyjnych osób jako pruskich poddanych, aż do czasu ułatwienia tymże ekstradycji.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Kaliszu, zespół nr 1 (Naczelnik Powiatu Kaliskiego), sygn. 776 – Administracja aresztu detencyjnego i policyjnego w Kaliszu.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Kaliszu, zespół nr 1 (Naczelnik Powiatu Kaliskiego), sygn. 777 – Sprawienie brakujących utensyliów do aresztu detencyjnego w Kaliszu.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Kaliszu, zespół nr 1 (Naczelnik Powiatu Kaliskiego), sygn. 816 – Akta w przedmiocie ogólnych przepisów więziennych oraz instrukcji.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Lublinie, zespół nr 22 (Akta Miasta Lublina), sygn. 1030 – Akta tyczące się aresztu detencyjnego 1832–1860.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Lublinie, zespół nr 22 (Akta Miasta Lublina), sygn. 1031 – Akta tyczące się aresztu detencyjnego 1850–1851.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Lublinie, zespół nr 22 (Akta Miasta Lublina), sygn. 1032 – Akta tyczące się aresztu detencyjnego 1851–1852.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Lublinie, zespół nr 22 (Akta Miasta Lublina), sygn. 1033 – Akta tyczące się aresztu detencyjnego 1852–1853.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Lublinie, zespół nr 22 (Akta Miasta Lublina), sygn. 1035 – Akta tyczące się aresztu detencyjnego 1855–1860.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Lublinie, zespół nr 22 (Akta Miasta Lublina), sygn. 1036 – Akta tyczące się aresztu detencyjnego 1860–1864.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Lublinie, zespół nr 37 (Akta Miasta Kazimierza Dolnego), sygn. 112 – Akta szczegółowe Magistratu Miasta tyczące się aresztu policyjno-detencyjnego 1850–1867.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Lublinie, zespół nr 125 (Naczelnik Powiatu Łukowskiego), sygn. 2 – Akta generalia aresztów detencyjnych i policyjnych 1818–1864.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Lublinie, zespół nr 125 (Naczelnik Powiatu Łukowskiego), sygn. 345 – Akta tyczące się aresztów detencyjnych 1845–1866.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Lublinie, zespół nr 125 (Naczelnik Powiatu Łukowskiego), sygn. 409 – Akta tyczące się odwachów.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Lublinie, zespół nr 125 (Naczelnik Powiatu Łukowskiego), sygn. 470 – Aresztanci i pozostający pod dozorem policji 1866.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Lublinie, zespół nr 125 (Naczelnik Powiatu Łukowskiego), sygn. 593 – Akta tyczące się więźni 1861–1866.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, zespół nr 221 (Akta Magistratu Miasta Łodzi), sygn. 567 – Akta Urzędu Municypalnego miasta Łodzi tyczące się aresztów przez sądy nałożonych 1824–1852.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, zespół nr 221 (Akta Magistratu Miasta Łodzi), sygn. 568 – Akta w przedmiocie aresztu detencyjnego 1863–1864.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, zespół nr 221 (Akta Magistratu Miasta Łodzi), sygn. 570 – Akta tyczące się aresztu detencyjnego 1867–1870.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, zespół nr 221 (Akta Magistratu Miasta Łodzi), sygn. 709 – Akta tyczące się aresztu detencyjnego przy sądzie policji prostej okręgu zgierskiego w Łodzi 1863–1866.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, zespół nr 2074 (Akta Miasta Pabianic), sygn. 306 – Akta tyczące się ustanowienia aresztu detencyjnego 1852–1868.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, zespół nr 2074 (Akta Miasta Pabianic), sygn. 307 – Akta tyczące się ustanowienia stróży etatowych przy areszcie detencyjnym, osadzenia w ta­kowym za różne przewinienia osób i zdawania władzom wyższym raportów 1845–1847.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, zespół nr 2135 (Akta miasta Tuszyna), sygn. 174 – Akta Urzędu Municypalnego miasta Tuszyna w przedmiocie aresztu policyjnego.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, zespół nr 7 (Akta miasta Tomaszowa Mazowieckiego 1830–1944), sygn. 165 – Akta tyczące się aresztu policyjnego.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, zespół nr 11 (Akta Miasta Piotrko­wa), sygn. 776 – Akta tyczące się aresztu policyjnego i sądowego 5 październik 1833 – 26 grudzień 1869.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, zespół nr 11 (Akta Miasta Piotrkowa), sygn. 778 – Akta tyczące się aresztu detencyjnego 1854–1866.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, zespół nr 11 (Akta Miasta Piotrkowa), sygn. 779 – Akta tyczące się aresztu detencyjnego 1866–1871.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Płocku, zespół nr 1 (Magistrat Miasta Płocka), sygn. 4 – Akta generalne aresztu policyjnego 1829–1867.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Płocku, zespół nr 1 (Magistrat Miasta Płocka), sygn. 5 – Akta utensyliów aresztu 1862.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Płocku, zespół nr 1 (Magistrat Miasta Płocka), sygn. 11 – Akta aresztowań osób w 1861.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Płocku, zespół nr 1 (Magistrat Miasta Płocka), sygn. 31 – Akta tyczące się aresztu detencyjnego 1856–1862.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Płocku, zespół nr 1 (Magistrat Miasta Płocka), sygn. 35 – Akta tyczące się zbiegłych aresztantów 1824–1843.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Płocku, zespół nr 1 (Magistrat Miasta Płocka), sygn. 544 – Akta utensyliów aresztów 1836–1846, Magistrat Miasta Gąbina.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Radomiu, zespół nr 1 (Akta miasta Radomia), sygn. 554 – Akta tyczące się aresztów cywilnych od 25 stycznia 1844 do 29 marca 1855.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Radomiu, zespół nr 1 (Akta miasta Radomia), sygn. 555 – Akta tyczące się aresztu detencyjnego od stycznia 1847 do 26 stycznia 1850.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Radomiu, zespół nr 1 (Akta miasta Radomia), sygn. 556 – Akta tyczące się aresztu detencyjnego od stycznia 1850 do grudnia 1854.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Radomiu, zespół nr 1 (Akta miasta Radomia), sygn. 557 – Akta tyczące się aresztu detencyjnego od 4 czerwca 1861 do 14 czerwca 1865.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Radomiu, zespół nr 1 (Akta miasta Radomia), sygn. 558 – Akta tyczące się aresztu detencyjnego od 15 czerwca 1865 do 16 stycznia 1867.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Radomiu, zespół nr 58 (Rząd Gubernialny Radomski), sygn. 10657 – Akta tyczące się instrukcji więziennych 1849–1854.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Radomiu, zespół nr 58 (Rząd Gubernialny Radomski), sygn. 10658 – Akta tyczące się instrukcji więziennych 1855–1867.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Radomiu, zespół nr 58 (Rząd Gubernialny Radomski), sygn. 10696 – Akta tyczące się aresztów i zapowiedzeń sądowych 1810–1864.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Radomiu, zespół nr 58 (Rząd Gubernialny Radomski), sygn. 10697 – Akta ogólne aresztów detencyjnych 1837–1849.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Radomiu, zespół nr 58 (Rząd Gubernialny Radomski), sygn. 10698 – Akta dotyczące aresztów detencyjnych 1850–1855.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Radomiu, zespół nr 58 (Rząd Gubernialny Radomski), sygn. 10699 – Akta tyczące się aresztów detencyjnych 1855–1871.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Radomiu, zespół nr 58 (Rząd Gubernialny Radomski), sygn. 10700 – Areszt detencyjny Opatów 1846–1857.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Radomiu, zespół nr 58 (Rząd Gubernialny Radomski), sygn. 10701 – Rachunki kosztów utrzymania aresztów detencyjnych 1844–1846.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Radomiu, zespół nr 58 (Rząd Gubernialny Radomski), sygn. 10702 – Akta dozorców przy aresztach detencyjnych 1852–1869.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Radomiu, zespół nr 58 (Rząd Gubernialny Radomski), sygn. 10712 – Sprawianie kajdan dla więźniów i aresztantów 1833–1841.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Suwałkach, zespół nr 12 (Akta miasta Augustowa), sygn. 368 – Akta tyczące się przepisów w przedmiocie wysiadywania aresztu policyjnego przez defraudantów 1826–1826.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Suwałkach, zespół nr 12 (Akta miasta Augustowa), sygn. 379 – Akta dotyczące aresztów i stawiennictwa pewnych osób 1819–1819.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Suwałkach, zespół nr 14 (Akta miasta Suwałk), sygn. 24 – Akta tyczące się aresztu detencyjnego (kontrakty, remonty, korespondencja).
Zobacz w Google Scholar

Bereza A., Smyk G., Tekely W.P., Wrzyszcz A., Historia administracji w Polsce 1764–1989. Wybór źródeł, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. I, t. II, t. VIII.
Zobacz w Google Scholar

Giżycki I., Ordynacja Samowładnącey y Naypotężnieyszey Katarzyny II całey Rossyi dana w Roku 1770. Kommissyi zabraney dla ułożenia Proiektu nowey Praw Ustawy; teraz zaś w nowym na polski język przełożeniu Teyże Naypotężnieyszey Monarchini przez iednego z wiernych Jey poddanych offiarowana, Warszawa 1780.
Zobacz w Google Scholar

Kodeks Kar Głównych i Poprawczych, Warszawa 1847.
Zobacz w Google Scholar

Kodex Karzący Królestwa Polskiego, b.m., b.r.
Zobacz w Google Scholar

Kodex postępowania sądowego przetłumaczony z francuskiego z zlecenia ministra sprawiedliwości przez Filipa Jasińskiego podprokuratora przy Trybunale Pierwszej Instancji, Warszawa 1810.
Zobacz w Google Scholar

Księga Ustaw na Zbrodnie i Ciężkie Przestępstwa Policyjne, Kraków 1804.
Zobacz w Google Scholar

Legge criminale toscana 30 novembre 1789 (c.d. Codice Leopoldino), Brescia 2009.
Zobacz w Google Scholar

Ordynacja kryminalna pruska tłumaczenia Ignacego Stawierskiego, Warszawa 1828.
Zobacz w Google Scholar

Volumina Legum, t. VII, t. IX, Warszawa 1889.
Zobacz w Google Scholar

Zbiór Przepisów Administracyjnych Królestwa Polskiego. Cz. IV: Wydział Skarbu, Warszawa 1867.
Zobacz w Google Scholar

Zbiór Przepisów Administracyjnych Królestwa Polskiego, Wydział Spraw Wewnętrznych. Cz. III: Zakłady dobroczynne, cz. I, Warszawa 1867.
Zobacz w Google Scholar

Zbiór Przepisów Administracyjnych Królestwa Polskiego, Wydział Spraw Wewnętrznych. Cz. VI: O aresztach i więzieniach, t. I, Warszawa 1868.
Zobacz w Google Scholar

Zbiór Przepisów Administracyjnych Królestwa Polskiego, Wydział Spraw Wewnętrznych. Cz. VI: O aresztach i więzieniach, t. II, Warszawa 1868.
Zobacz w Google Scholar

Zbiór Przepisów Administracyjnych Królestwa Polskiego, Wydział Spraw Wewnętrznych. Cz. VI: O aresztach i więzieniach, t. III, Warszawa 1868.
Zobacz w Google Scholar

Zbiór Przepisów Administracyjnych Królestwa Polskiego, Wydział Spraw Wewnętrznych. Cz. VI: O aresztach i więzieniach, t. IV, Warszawa 1868.
Zobacz w Google Scholar

Zbiór Przepisów Administracyjnych Królestwa Polskiego, Wydział Sprawiedliwości. Cz. II – B: Organizacja sądownictwa karnego, t. IX – Ustawa Organiczna Sądownictwa Kar­nego, Warszawa 1867.
Zobacz w Google Scholar

Zbiór Przepisów Administracyjnych Królestwa Polskiego, Wydział Sprawiedliwości. Cz. II – B: Organizacja sądownictwa karnego, t. X – Przepisy dotyczące organizacyi sądownictwa karnego, Warszawa 1867.
Zobacz w Google Scholar

Zbiór Przepisów Administracyjnych Królestwa Polskiego, Wydział Sprawiedliwości. Cz. II – B: Organizacja sądownictwa karnego, t. XI – Przepisy dotyczące organizacyi sądownictwa karnego, Warszawa 1867.
Zobacz w Google Scholar

Zbiór Przepisów Administracyjnych Królestwa Polskiego, Wydział Sprawiedliwości. Cz. II – B: Organizacja sądownictwa karnego, t. XII – Przepisy dotyczące organizacyi sądownictwa karnego, Warszawa 1867.
Zobacz w Google Scholar

Zbiór Przepisów Administracyjnych Królestwa Polskiego, Wydział Sprawiedliwości. Cz. II – B: Organizacja sądownictwa karnego, t. XIII – Przepisy dotyczące organizacyi sądownictwa karnego, Warszawa 1867.
Zobacz w Google Scholar

Zbiór Ustaw o Karach dla Galicyi Zachodniey drukiem Józefa Hraszańskiego, C.K. Niemieckiego i Polskiego nadwornego Typografa i Bibliopoli, Wiedeń 1796.
Zobacz w Google Scholar

Adamczyk M., Pastuszka S., Konstytucje polskie w rozwoju dziejowym, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Adamczyk T., O karze pozbawienia wolności w orzecznictwie krakowskiego sądu grodzkiego w XVIII wieku uwag kilka, „Z Dziejów Prawa” 2011, t. 4, s. 51–67.
Zobacz w Google Scholar

Adamczyk T., Proces karny na ziemiach polskich w latach 1772–1918, [w:] P. Hofmański (red.), System prawa karnego procesowego, t. 1, cz. 1: Zagadnienia ogólne, Warszawa 2013, s. 284–288.
Zobacz w Google Scholar

Ajnenkiel A., Administracja w Polsce. Zarys historyczny, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Ajnenkiel A., Polskie Konstytucje, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Askenazy S., Sto lat zarządu w Królestwie Polskim 1800–1900, Lwów 1903.
Zobacz w Google Scholar

Bardach J., Senkowska-Gluck M. (red.), Historia państwa i prawa Polski, t. III, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Bardach J., Kaczmarczyk Z., Leśnodorski B. (red.), Historia państwa i prawa Polski, t. II, Warszawa 1966.
Zobacz w Google Scholar

Baszkiewicz J., Meller S., Rewolucja francuska 1789–1794. Społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Beccaria C., O przestępstwach i karach, oprac. S. Lelental, Łódź 2014.
Zobacz w Google Scholar

Bentham J., Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, Kraków 1958.
Zobacz w Google Scholar

Bieda J., Decyzje centralnych organów rządowych w procesie kształtowania systemu organizacji więziennictwa Królestwa Polskiego na tle wybranych polskich koncepcji penitencjarnych początku XIX wieku, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2015, t. XCIV, s. 11–29.
Zobacz w Google Scholar

Bieda J., „Instrukcja dla strażników więziennych z 4/16 marca 1853 r.” w świetle akt Komisji Wojewódzkiej i Rządu Gubernialnego Płockiego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2020, t. CXV, s. 11–31.
Zobacz w Google Scholar

Bieda J., Instytucja przymusu osobistego dłużników w sprawach cywilnych za ziemiach Królestwa Polskiego w latach 1815–1875, [w:] B. Jeżyńska (red.), Studia Iuridica Lublinensia, vol. XXV, nr 3, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu, Lublin 2016, s. 85–105.
Zobacz w Google Scholar

Bieda J., Opieka duchowa w więzieniach Królestwa Polskiego w latach 1815–1867 na przykładzie więzienia piotrkowskiego, [w:] M. Głuszak, D. Wiśniewska-Jóźwiak (red.), Nil nisi veritas – Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu, Łódź 2016, s. 385–401.
Zobacz w Google Scholar

Bieda J., Organizacja i funkcjonowanie aresztów policyjnych w Królestwie Polskim 1817–1867 – część I, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2019, s. 123–139.
Zobacz w Google Scholar

Bieda J., Organizacja pracy więźniów w Królestwie Polskim 1815–1867, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2017, t. LXIX, z. 2, s. 111–137.
Zobacz w Google Scholar

Borowska-Bagińska E., Zbiór praw sądowych Andrzeja Zamoyskiego, Poznań 1986.
Zobacz w Google Scholar

Borowski S., Kodeks Stanisława Augusta. Zbiór dokumentów, Warszawa 1938.
Zobacz w Google Scholar

Brzostek Z., Dzieje jednego aresztu, „Forum Penitencjarne” 2002, nr 1, s. 23.
Zobacz w Google Scholar

Budziński S., O przestępstwach w szczególności. Wykład porównawczy z uwzględnieniem praw obowiązujących w Królestwie Polskim i Galicyi austriackiej, Warszawa 1883.
Zobacz w Google Scholar

Bugajski Z., Czytelnictwo więzienne, [w:] Z. Bugajski (red.), Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1918–1928, Warszawa 1929, s. 133–138.
Zobacz w Google Scholar

Bugajski Z., Nowa organizacja więziennictwa polskiego w oświetleniu historycznym, Warszawa 1937.
Zobacz w Google Scholar

Bugajski Z., Rozwój działalności kulturalno-oświatowej w więzieniach, jej zadania i obecna organizacja, [w:] Z. Bugajski (red.), Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1918–1928, Warszawa 1929, s. 1–30.
Zobacz w Google Scholar

Bugajski Z., Więzienioznawstwo. Cz. 1. Zarys nauki o karze, Rawicz 1925.
Zobacz w Google Scholar

Bugajski Z., Więzienioznawstwo. Cz. 2. Systemy więzienne, b.m., 1925.
Zobacz w Google Scholar

Bugajski Z., Wychowanie fizyczne, [w:] Z. Bugajski (red.), Księga jubileuszowa więziennic­twa polskiego 1918–1928, Warszawa 1929, s. 139–144.
Zobacz w Google Scholar

Bugajski Z., Wykład więzienioznawstwa, Warszawa 1926.
Zobacz w Google Scholar

Bugajski Z., Zasadnicze wiadomości z zakresu praktycznego więziennictwa. Książka I (do niższych funkcjonariuszów więziennych), Warszawa 1925.
Zobacz w Google Scholar

Cegielska J., Tiurma nad Hańczą, „Forum Penitencjarne” 2000, nr 7, s. 5.
Zobacz w Google Scholar

Chaunu P., Cywilizacja wieku oświecenia, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Chwalibóg H., Wykład kodeksu postępowania cywilnego, Warszawa 1874.
Zobacz w Google Scholar

Czerwiec M., Dom Badań w Piotrkowie, „Gazeta Penitencjarna” 1983, nr 14, s. 7–8.
Zobacz w Google Scholar

Czerwiec M., Więzienioznawstwo. Zarys rozwoju więziennictwa, Warszawa 1958.
Zobacz w Google Scholar

Czerwińska A., Piętnaście lat Rosji w Polsce 1815–1830, Warszawa 1917.
Zobacz w Google Scholar

Czołgoszewski J., Geneza oraz kształtowanie się więziennictwa w I Rzeczypospolitej, Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, Olsztyn 2021.
Zobacz w Google Scholar

Czołgoszewski J., Więziennictwo Księstwa Warszawskiego (1807–1815), „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2010, nr 69, s. 129–142.
Zobacz w Google Scholar

Daniłowski G., Wrażenia więzienne, Lwów 1909.
Zobacz w Google Scholar

Daszkiewicz W., Próby reform procesu karnego w Królestwie Polskim, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1956, t. VIII, z. 1, s. 209–254.
Zobacz w Google Scholar

Dembowski L., Moje wspomnienia, t. 1, Petersburg 1932.
Zobacz w Google Scholar

Demidowicz T., Statut Organiczny Królestwa Polskiego w latach 1815–1856, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2010, t. LXII, z. 1, s. 135–165.
Zobacz w Google Scholar

Demidowicz T., Z dziejów polskiej myśli penitencjarnej. Julian Ursyn Niemcewicz (1758–1841) i jego poglądy na temat więziennictwa, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2005, nr 49, s. 205–230.
Zobacz w Google Scholar

Demidowicz T., Zakłady karne w Królestwie Polskim 1815–1830, [w:] A. Koprukownik (red.), W kręgu zainteresowań naukowych Profesora Tadeusza Mencla, Lublin 1999, s. 209–219.
Zobacz w Google Scholar

Drozdowicz Z., Filozofia Oświecenia, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Dwornicki T., O prawach obywatelskich, Kraków 1896.
Zobacz w Google Scholar

Dziadzio A., Powszechna historia prawa, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Dzierożyński D., Uwagi nad prawem karnem polskim, [w:] Themis Polska, t. VIII, Warszawa 1830, s. 1–25.
Zobacz w Google Scholar

Engelke A., Zasady konstytucji Królestwa Polskiego. Prawo kryminalne. Proces kryminalny. Skrypt studenta Aleksandra B. Grochowskiego z lat 1823–1824, b.m., b.r.
Zobacz w Google Scholar

Esmein A., Zasady prawa konstytucyjnego, Warszawa 1904.
Zobacz w Google Scholar

Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więziennictwa, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Gałędek M., Koncepcje i projekty nowego ustroju administracji dla przyszłego Królestwa Pol­skiego. Studium z dziejów myśli administracyjnej, Sopot 2017.
Zobacz w Google Scholar

Giegużyński H., O karze w ogólności, Warszawa 1871.
Zobacz w Google Scholar

Górny J., Elementy indywidualizacji i humanizacji karania w rozwoju penitencjarystyki, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Górny J., Koncepcje karno-penitencjarne Aleksandra Moldenhawera oraz ich wpływ na teorię i praktykę wykonywania kary, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Górny Ł., Wczasy nad Sekwaną, „Forum Penitencjarne” 2004, nr 7, s. 32.
Zobacz w Google Scholar

Grabski A.F., Myśl historyczna polskiego oświecenia, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Grzesiak Z., Areszt na Piaskach, „Forum Penitencjarne” 2005, nr 10, s. 32.
Zobacz w Google Scholar

Grzybowski M.M., Dwieście lat zakładu karnego w Płocku 1803–2003, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2003, nr 40–41, s. 121–135.
Zobacz w Google Scholar

H.Ś., Staruszek Sieradz, „Forum Penitencjarne” 2006, nr 11, s. 5.
Zobacz w Google Scholar

Handelsman M., Konstytucje polskie 1791–1921, Warszawa 1926.
Zobacz w Google Scholar

Haytler J., Fryderyk Hr. Skarbek jako penitencjarysta (1792–1866), Warszawa 1935.
Zobacz w Google Scholar

Haytler J., Podstawy nauki o więziennictwie, Warszawa 1936.
Zobacz w Google Scholar

Haytler J., U źródeł prawa karnego, Warszawa 1934.
Zobacz w Google Scholar

Hazard P., Kryzys świadomości europejskiej 1680–1715, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Helcel A., Rys postępowania prawodawstwa karnego ze szczególnym uwzględnieniem na nowsze w tej mierze usiłowania, Kraków 1837.
Zobacz w Google Scholar

Hennig K., Narodziny cywilizacji oświecenia, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Heylman A., O sądownictwie w Królestwie Polskim, Warszawa 1834.
Zobacz w Google Scholar

Hinz H., Od religii do filozofii. Z dziejów kultury umysłowej epoki oświecenia, Warszawa 1960.
Zobacz w Google Scholar

Hinz H., Sikora A., Polska myśl filozoficzna. Oświecenie. Romantyzm, Warszawa 1964.
Zobacz w Google Scholar

Hoff U., Europa oświecenia. Tworzenie Europy, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Howard J., The state of the prisons in England and Wales, London 1777.
Zobacz w Google Scholar

Hube R., Historia prawa karnego ruskiego, t. I, cz. 1, Warszawa 1870.
Zobacz w Google Scholar

Hube R., Studia nad Kodeksem Karzącym 1818 roku, Warszawa 1863.
Zobacz w Google Scholar

Ihnatowicz I., Biernat A., Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Izdebski H., Historia myśli politycznej i prawnej, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Izdebski H., Kolegialność i jednoosobowość w zarządzie centralnym państwa, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Izdebski H., Rada Administracyjna Królestwa Polskiego w latach 1815–1830, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Izdebski H., Ustawa konstytucyjna Królestwa Polskiego z 1815 r., [w:] M. Kallas (red.), Konstytucje polskie. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, Warszawa 1990, s. 185–235.
Zobacz w Google Scholar

Izdebski H., Współczesne modele administracji publicznej, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Janicka D., Więzienia w Toruniu w XVIII–XX wieku, „Rocznik Toruński” 2003, t. 30, s. 85–114.
Zobacz w Google Scholar

Józefowicz P., O teorii prawa kryminalnego z prewencyi wyprowadzonej, jej zaletach i niedogodnościach i o karach, które za przymus prewencyjny uważanemi być mogą, z teorją tą pogodzić się dadzą (rozprawa napisana celem otrzymania stopnia doktora prawa w Królewsko-Warszawskim Uniwersytecie), Warszawa 1830.
Zobacz w Google Scholar

Kaczor D., Dom poprawy (Zuchthaus) w Gdańsku w XVII–XVIII w., „Rocznik Gdański” 1996, t. LVI, s. 43–62.
Zobacz w Google Scholar

Kaczor D., Przestępczość kryminalna i wymiar sprawiedliwości w Gdańsku w XVI–XVIII wieku, „Gdańskie Studia z Dziejów Nowożytnych” 2005, t. 2, s. 340–349.
Zobacz w Google Scholar

Kaczyńska E., Człowiek przed sądem. Społeczne aspekty przestępczości w Królestwie Polskim 1815–1914, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Kaczyńska E., Ludzie ukarani. Więzienia i system kar w Królestwie Polskim, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Kant I., Co to jest Oświecenie, „Berlinische Monatsschrift” 1784.
Zobacz w Google Scholar

Kański M., O karze śmierci. Rozprawa napisana w celu osiągnięcia stopnia doktora praw w Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków 1850.
Zobacz w Google Scholar

Karpacz J., Prawne i kryminalne aspekty tymczasowego aresztowania, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Klewek J., Z dziejów siedleckiego więzienia, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1995, nr 11, s. 45–57.
Zobacz w Google Scholar

Kopff W., O systemie karnym poprawczym i więzieniach stosowanych do niego, b.m., b.r.
Zobacz w Google Scholar

Koranyi K., Powszechna historia państwa i prawa, t. III, Warszawa 1966.
Zobacz w Google Scholar

Koredczuk J., Kodeks Karzący a Kodeks Kar Głównych i Poprawczych, [w:] L. Mażewski (red.), Królestwo Polskie w okresie namiestnictwa Iwana Paskiewicza (1832–1856). Sys­tem polityczny. Prawo i statut organiczny z 26 lutego 1832 r., Radzymin 2015, s. 233–245.
Zobacz w Google Scholar

Koredczuk J., Konstytucyjne gwarancje praw oskarżonego w Królestwie Polskim w konstytucji z 1815 r. i statucie organicznym z 1832 r., [w:] L. Mażewski (red.), Królestwo Polskie w okresie namiestnictwa Iwana Paskiewicza (1832–1856). System polityczny. Prawo i statut organiczny z 26 lutego 1832 r., Radzymin 2015, s. 325–338.
Zobacz w Google Scholar

Koromiek A., Porządek sądowy kryminalny. Podług praw rossyyskich z dodaniem odmian guberniom zachodnim właściwych ułożony, Wilno 1831.
Zobacz w Google Scholar

Kościelski K., Ze starej ciupy w XXI wiek, „Forum Penitencjarne” 2005, nr 11, s. 32.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski A., Mościcki H.J., Pamiętniki X Pawilonu, Warszawa 1958.
Zobacz w Google Scholar

Koźmian K., Pamiętniki, t. I–III, Gdańsk 1972.
Zobacz w Google Scholar

Kożuchowski A., O więzieniach, Warszawa 1825.
Zobacz w Google Scholar

Kropotkin P., Wielka rewolucja francuska 1789–1793, Kraków–Łódź 1948.
Zobacz w Google Scholar

Król S., Cytadela Warszawska. X Pawilon – carskie więzienie polityczne (1833–1856), War­szawa 1969.
Zobacz w Google Scholar

Krzymkowski M., Status prawny urzędników Księstwa Warszawskiego, Poznań 2004.
Zobacz w Google Scholar

Krzymuski E., System prawa karnego. Ze stanowiska nauki trzech kodeksów obowiązujących w Polsce. I. Część ogólna, Kraków 1921.
Zobacz w Google Scholar

Krzymuski E., Wykład procesu karnego, Kraków 1922.
Zobacz w Google Scholar

Krzymuski K., Wykład procesu karnego austriackiego, Kraków 1891.
Zobacz w Google Scholar

Kulecka A., Wapno i alabaster. Biurokratyczna wizja rzeczywistości w raportach urzędowych Królestwa Polskiego (1815–1867), Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Kutrzeba S., Dawne polskie prawo sądowe w zarysie, Lwów 1927.
Zobacz w Google Scholar

Lelewel J., Trzy konstytucje 1791, 1807, 1815, Poznań 1861.
Zobacz w Google Scholar

Leskiewiczowa J., Ramotowska F., Obraz Królestwa Polskiego w okresie konstytucyjnym. T. I. Raporty Rady stanu Królestwa Polskiego z działalności rządu 1816–1828, Warsza­wa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Leskiewiczowa J., Ramotowska F., Sejm Królestwa Polskiego. O działalności rządu i stanie kraju 1816–1830, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Libera Z., Oświecenie, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Linde M.S., Słownik języka polskiego, t. IV, Lwów 1858.
Zobacz w Google Scholar

Litauer J.J., Fragmenty z dziejów polskiego sądownictwa porozbiorowego, Warszawa 1915.
Zobacz w Google Scholar

Łaszewski R., Wiejskie prawo karne w Polsce XVII i XVIII wieku, Toruń 1998.
Zobacz w Google Scholar

Machut-Kowalczyk J., Początki łódzkiego sądownictwa, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2014, t. XVII, s. 147–168.
Zobacz w Google Scholar

Maciejewski F., Wykład prawa karnego w ogólności z zastosowaniem Kodeksu kar głównych i poprawczych z dniem 20 grudnia/1 stycznia 1848 r. w Królestwie Polskim obowiązujące­go tudzież Ustawy Przechodniej i Instrukcji dla Sądów, Warszawa 1848.
Zobacz w Google Scholar

Maciejewski T., Historia polskiej myśli administracyjnej do 1918 r., Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Maciszewski J., Historia powszechna. Wiek oświecenia, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Makarewicz J., Polskie prawo karne, cz. ogólna, Lwów–Warszawa 1919.
Zobacz w Google Scholar

Makarewicz J., Zarys postępowania karnego austriackiego, Kraków 1909.
Zobacz w Google Scholar

Makarewicz J., Zbrodnia i kara, Lwów 1922.
Zobacz w Google Scholar

Makowski W., Prawo karne. O przestępstwach w szczególności. Wykład porównawczy prawa karnego austriackiego, niemieckiego i rosyjskiego, obowiązującego w Polsce, Warszawa 1924.
Zobacz w Google Scholar

Malec J., Malec D., Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Małkowski K., Przepisy postępowania sądowego w sprawach karnych, Warszawa 1865.
Zobacz w Google Scholar

Michalski H., Fabryka mebli w Kaliszu, „Gazeta Penitencjarna” 1984, nr 17, s. 15.
Zobacz w Google Scholar

Michalski M., Historyczny zarys kształtowania się warunków wykonywania kary pozbawie­nia wolności na obszarze obecnego województwa świętokrzyskiego, Kielce 2005.
Zobacz w Google Scholar

Migdał J., Kodeks Karzący – pierwsza polska nowoczesna kodyfikacja prawa karnego, „Przegląd Więziennictwa” 2006, nr 51, s. 129–138.
Zobacz w Google Scholar

Migdał J., Raglewski J., Kara pozbawienia wolności. Zarys dziejów polskiej doktryny prawa i praktyki penitencjarnej, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Miklaszewski W., O pozbawieniu wolności obwinionych o spełnienie przestępstwa, Warszawa 1871.
Zobacz w Google Scholar

Miklaszewski W., Procedura karna – skrypt studenta Stanisława Nawrockiego z lat 1866–1867, b.m., b.r.
Zobacz w Google Scholar

Mikołajczyk M., Areszt tymczasowy w prawie miejskim w Polsce XVI–XVIII wieku, [w:] P. Hofmański, K. Zgryzka (red.), Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości. Księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała, Katowice 2003, s. 255–268.
Zobacz w Google Scholar

Mikołajczyk M., Czynności przygotowawcze w sprawach kryminalnych rozpoznawanych przez sądy miejskie w Polsce XVI–XVIII wieku, „Z Dziejów Prawa” 2011, t. 4, s. 27–49.
Zobacz w Google Scholar

Mikołajczyk M., Krakowski dom poprawy. Z badań nad dziejami więziennictwa w osiemnastowiecznej Polsce, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1998, t. L, z. 1, s. 57–80.
Zobacz w Google Scholar

Mikołajczyk M., Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI–XVIII wieku, Katowice 2013.
Zobacz w Google Scholar

Mikołajczyk M., Przesłanki tymczasowego aresztowania w dawnym prawie ziemskim, [w:] A. Lityński (red.), Dawne sądy i prawo, Katowice 1984, s. 87–92.
Zobacz w Google Scholar

Mikołajczyk M., Przywilej neminem captivabimus jako gwarancja praw oskarżonego, „Pro­blemy Prawa Karnego” 1993, nr 19, s. 125–137.
Zobacz w Google Scholar

Mikołajczyk M., Tymczasowe aresztowanie w polskiej myśli prawniczej XVI–XVIII wieku, „Studia Iuridica Silesiana” 1986, t. 11, s. 106–118.
Zobacz w Google Scholar

Mikołajczyk M., Tymczasowe aresztowanie w prawie polskim XV–XVIII wieku, „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny” 1985, nr 7, s. 76–87.
Zobacz w Google Scholar

Mikołajczyk M., Wszczęcie postępowania karnego przed sądami miejskimi w Polsce XVI–XVIII wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2005, t. LVII, z. 1, s. 75–79.
Zobacz w Google Scholar

Mikulski L., Wykład postępowania karnego niemieckiego, Warszawa 1870.
Zobacz w Google Scholar

Milewski S., Historie, których nie ma w historii, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Milewski S., Sekrety starych więzień, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Mogilnicki A., Dziecko i przestępstwo, Warszawa 1916.
Zobacz w Google Scholar

Mogilnicki A., Indywidualizacja kary, Warszawa 1900.
Zobacz w Google Scholar

Mogilnicki A., Kary dodatkowe. Kary cielesne, kary hańbiące, pozbawienie czci i praw, Warszawa 1907.
Zobacz w Google Scholar

Mogilnicki A., Władza dyskrecjonalna sędziego, referat na V zjeździe prawników i ekono­mistów polskich, b.m. b.r.
Zobacz w Google Scholar

Moldenhawer A., O przeprowadzeniu odosobnienia w zakładach więziennych, cz. I, Warszawa 1866.
Zobacz w Google Scholar

Morąg B., Historia więzienia na Świętym Krzyżu, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Morelowski J., Kilka słów o więzieniach w Polsce i o pracach polskich autorów w przedmiocie więzień, „Przegląd Sądowy i Administracyjny” 1884, nr 1, s. 1–3, nr 2, s. 9–10.
Zobacz w Google Scholar

Nadzieja J., Generał Józef Zajączek, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Neymark E., Opieka duchowa, [w:] Z. Bugajski (red.), Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1918–1928, Warszawa 1929, s. 124–129.
Zobacz w Google Scholar

Niemcewicz J.U., Memoriał o nowym stanie więzień ustanowionym w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 1962.
Zobacz w Google Scholar

Niemcewicz J.U., O więzieniach publicznych, czyli Domach Pokuty rzecz krótka, Warszawa 1818.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowski, O przyaresztowaniu osobistym, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1879, z. 8, s. 58.
Zobacz w Google Scholar

O’Grady J., Filozofia oświecenia w pigułce, Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Obraz polityczny i statystyczny Królestwa Polskiego jaki był w roku 1830 przed 29 listopada, Warszawa 1830.
Zobacz w Google Scholar

Okolski A., O organizacyi sądów karnych, Warszawa 1869.
Zobacz w Google Scholar

Okolski A., O urzędzie prokuratora w postępowaniu karnym, Kraków 1865.
Zobacz w Google Scholar

Okolski A., Wykład prawa administracyjnego oraz prawa administracyjnego obowiązującego w Królestwie Polskim, t. I, Warszawa 1881.
Zobacz w Google Scholar

Osiecka M., Urzędnicy Komisji Rządowych Królestwa Polskiego w latach 1815–1867, „Miscellanea Historico-Archivistica” 2014, t. XXI, s. 171–192.
Zobacz w Google Scholar

Osoba A., Z dziejów polskiej dziewiętnastowiecznej myśli penitencjarnej, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2001, nr 32–33, s. 103–124.
Zobacz w Google Scholar

Pawlak K., Organizacja polskiego więziennictwa, [w:] Z. Bugajski (red.), Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1918–1988, Warszawa 1990, s. 53–65.
Zobacz w Google Scholar

Pawlak K., Za kratami więzień i drutami obozów (Zarys dziejów więziennictwa w Polsce), Kalisz 1999.
Zobacz w Google Scholar

Pawlikowski J., O prawach kryminalnych, Warszawa 1818.
Zobacz w Google Scholar

Paygert J., Kilka uwag w kwestji śledztwa wstępnego z szczególnym uwzględnieniem sprawy aresztu śledczego. Cz. I. Reforma śledztwa wstępnego, Lwów 1912.
Zobacz w Google Scholar

Piątkowski S., System penitencjarny Królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym (1831–1863). Organizacja i funkcjonowanie miejsc odosobnienia oraz warunki życia osadzonych, „Res Historica” 2015, nr 40, s. 135–149.
Zobacz w Google Scholar

Płaza S., Historia państwa i prawa polskiego. Cz. I. Polska przedrozbiorowa, Katowice 1970.
Zobacz w Google Scholar

Płaza S., Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. II, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Pomiankiewicz J., Miejski areszt policyjno-sądowy – więzienie w Chełmie w latach 1864–1918, „Rocznik Chełmski” 2001, s. 143–168.
Zobacz w Google Scholar

Pomiankiewicz J., Obiekty penitencjarne Chełma w czasach zaborów i I wojny światowej, „Przegląd Więziennictwa” 2003, nr 38/39, s. 107–127.
Zobacz w Google Scholar

Potocki K., Projekt ogólnego i szczególnego polepszenia stanu i administracyi więzień w Królestwie Polskim, Warszawa 1819.
Zobacz w Google Scholar

Potocki K., Uwagi do projektu ogólnego i szczególnego ulepszenia administracji i stanu więzień publicznych w Królestwie Polskim, Warszawa 1819.
Zobacz w Google Scholar

Przesmycki F., Rozprawa o areszcie osobistym (rozprawa napisana w celu otrzymania stopnia doktora praw), Kraków 1850.
Zobacz w Google Scholar

Przybylik P., A mury stoją…, „Forum Penitencjarne” 2004, nr 11, s. 18–19.
Zobacz w Google Scholar

Przygodzki J., Rada Najwyższa Tymczasowa Księstwa Warszawskiego 1813–1815. Organizacja i działalność, Wrocław 2002.
Zobacz w Google Scholar

Ptak M.J., Kinstler M., Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, Wrocław 1999.
Zobacz w Google Scholar

Rabinowicz L., Podstawy nauki o więziennictwie, Warszawa 1933.
Zobacz w Google Scholar

Radziwiłł M., Winiarski B., Królestwo Polskie. Dokumenty historyczne dotyczące prawno­politycznego stosunku Królestwa Polskiego do Cesarstwa Rosyjskiego, Warszawa–Lublin–Łódź 1915.
Zobacz w Google Scholar

Rafacz J., Dawne polskie prawo karne, Warszawa 1932.
Zobacz w Google Scholar

Rafacz J., Więzienie marszałkowskie w latach 1767–1795, Lwów 1932.
Zobacz w Google Scholar

Rappaport E.S., Polityka kryminalna w zarysie, Łódź 1948.
Zobacz w Google Scholar

Rosenblatt J., Bezprawne przedłużenie aresztu, „Przegląd Sądowy i Administracyjny” 1881, nr 52, s. 416–417.
Zobacz w Google Scholar

Rostworowski M., Materiały do dziejów Komisji Rządzącej z r. 1807, t. 1. Kraków 1918.
Zobacz w Google Scholar

Rousseau J.J., O umowie społecznej, Kraków 1927.
Zobacz w Google Scholar

Salmonowicz S., Cesare Bentham (1738–1794). Sylwetka i dzieło, „Analecta” 1995, nr 4/2(8), z. 2, s. 9–27.
Zobacz w Google Scholar

Salmonowicz S., Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji przełomu XVIII/XIX w., Toruń 1966.
Zobacz w Google Scholar

Seidler G.L., W nurcie oświecenia, Lublin 2002.
Zobacz w Google Scholar

Sempołowska S., W więzieniach, Warszawa 1960.
Zobacz w Google Scholar

Sempołowska S., Z dna nędzy, Warszawa 1909.
Zobacz w Google Scholar

Senkowska M., Fryderyk Skarbek – polski reformator więziennictwa, „Prawo i Życie” 1961, nr 11, s. 8.
Zobacz w Google Scholar

Senkowska M., Kara więzienia w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.
Zobacz w Google Scholar

Senkowska M., O więzieniach publicznych, czyli domach pokuty, rzecz krótka, „Prawo i Życie” 1959, nr 21, s. 8.
Zobacz w Google Scholar

Senkowska M., Projekt Ksawerego Potockiego ulepszenia administracji i stanu więzień publicznych w Królestwie Polskim z 1819 r., „Przegląd Więziennictwa” 1960, nr 1, s. 127–132.
Zobacz w Google Scholar

Skarbek F., O poprawie moralney winowayców w więzieniach, Warszawa 1822.
Zobacz w Google Scholar

Skarbek F., O więzieniach i stanie ich w kraju naszym, „Biblioteka Warszawska” 1841, t. II, s. 1–15.
Zobacz w Google Scholar

Skarbek F., Pamiętniki, Poznań 1878.
Zobacz w Google Scholar

Smyk G., Administracja publiczna Królestwa Polskiego w latach 1864–1915, Lublin 2011.
Zobacz w Google Scholar

Smyk G., Korpus urzędników cywilnych w guberniach Królestwa Polskiego w latach 1867–1915, Lublin 2004.
Zobacz w Google Scholar

Sobociński W., Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, Toruń 1964.
Zobacz w Google Scholar

Sobociński W., Z zagadnień myśli polityczno-prawnej polskiego Oświecenia, [w:] A. Zahorski (red.), Wiek XVIII. Polska i świat. Księga poświęcona Bogusławowi Leśnodorskiemu, Warszawa 1974, s. 85–97.
Zobacz w Google Scholar

Sobociński W., Ze studiów nad historią prawa karnego w Polsce porozbiorowej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1959, t. XI, s. 191–260.
Zobacz w Google Scholar

Sójka-Zielińska K., Historia prawa, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Spasowicz W., Najnowsze prądy w nauce prawa karnego, Petersburg 1892.
Zobacz w Google Scholar

Stankiewicz Z., Królestwo Polskie 1815–1863, [w:] J. Bardach, M. Senkowska-Gluck (red.), Historia państwa i prawa Polski, t. III, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Starkman A., Z notatnika więźnia, Warszawa 1910.
Zobacz w Google Scholar

Stebelski P., Reforma śledztwa wstępnego, „Przegląd Prawa i Administracji” 1904, s. 161–187.
Zobacz w Google Scholar

Szczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1973.
Zobacz w Google Scholar

Szczepański W., Dnie i noce, „Forum Penitencjarne” 2000, nr 12, s. 24.
Zobacz w Google Scholar

Szerer M., Kara. Szkic socjologiczny, Kraków 1910.
Zobacz w Google Scholar

Szwarc W., Zarys ewolucji pojęcia „Policji” w Monarchii Pruskiej w XVIII i XIX w., [w:]
Zobacz w Google Scholar

H. Groszyk, L. Dubel (red.), Wybrane problemy teorii i praktyki państwa i prawa, Lublin 1986, s. 117–133.
Zobacz w Google Scholar

Śliwowski J., Kodeks Karzący Królestwa Polskiego, Warszawa 1958.
Zobacz w Google Scholar

Śliwowski J., Narodziny prawa penitencjarnego, Warszawa 1934.
Zobacz w Google Scholar

Śliwowski J., O właściwy reżim zakładów dla więźniów odbywających krótkie kary, „Przegląd Więziennictwa” 1959, nr 2, s. 16–24.
Zobacz w Google Scholar

Śliwowski J., Prawo i polityka penitencjarna, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Śliwowski J., Próby reformy więziennictwa polskiego na początku XIX w. (do roku 1832), „Krakowskie Studia Prawnicze” 1981, R. XIV, s. 131–163.
Zobacz w Google Scholar

Śliwowski J., Reforma penitencjarna a wymiar sprawiedliwości, Warszawa 1937.
Zobacz w Google Scholar

Śliwowski J., Urządzenie Więzień Krajowych. Projekt Ordynacji Więziennej Księstwa War­szawskiego wraz z uzupełnieniem w sprawie uregulowania finansów i etatów więziennictwa, „Przegląd Więziennictwa” 1959, nr 2, s. 133–184.
Zobacz w Google Scholar

Tulejski T., Osiemnastowieczna koncepcja reformy więziennictwa Jeremy’ego Benthama, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2005, nr 49, s. 173–183.
Zobacz w Google Scholar

Walczak S., Narodziny i rozwój koncepcji wykonywania kary pozbawienia wolności, [w:] Z. Bugajski (red.), Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1918–1988, Warszawa 1990, s. 35–52.
Zobacz w Google Scholar

Walęga S., System penitencjarny w dawnym Toruniu (do końca XVIII w.), „Rocznik Toruński” 1986, t. 17, s. 221–233.
Zobacz w Google Scholar

Wąsowicz M., Nurt socjologiczny w polskiej myśli prawnokarnej, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Wernic L., Stan zdrowotny domów kary, „Zdrowie” 2017, nr 12, s. 1–48.
Zobacz w Google Scholar

Wierzchowski T., Zarys dziejów więziennictwa w Kaliszu (1840–1939), „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1988, nr 19, s. 80–88.
Zobacz w Google Scholar

Witkowski W., Historia administracji w Polsce, 1764–1989, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Witkowski W., Jan Wincenty Bandtkie w obronie „de senatu romano” Jana Zamoyskiego, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 1999, t. 4, s. 199–209.
Zobacz w Google Scholar

Witkowski W., Komisja Rządowa Sprawiedliwości w Królestwie Polskim 1815–1876, Lu­blin 1986.
Zobacz w Google Scholar

Witkowski W., Początki prawa karnego skarbowego – model pruski i jego przemiany w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim do lat sześćdziesiątych XIX w., „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2014, t. 7, z. 2, s. 245–262.
Zobacz w Google Scholar

Wolman I., Historia więzienia w Sieradzu, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1998, nr 20–21, s. 82–105.
Zobacz w Google Scholar

Wolter W., Przestępstwo i kara, Łódź 1948.
Zobacz w Google Scholar

Wołowski T., O potrzebie połączenia więzień inkwizyccyinych i tak zwanych aresztów policyjnych z mieyscem posiedzeń sądów policyi poprawczej i kryminalnych w iednym miejscu, [w:] Themis Polska, t. 7, Warszawa 1830, s. 390–403.
Zobacz w Google Scholar

Wołowski T., Rzut oka na stan kryminalnego prawodawstwa w Polsce, [w:] Themis Polska, nr 472, Warszawa 1830, s. 209–221.
Zobacz w Google Scholar

Wotowski St.A., Mury więzienne. Wspomnienia B. hr. Ronikiera, b.m., b.r.
Zobacz w Google Scholar

Z.Z., Najstarszy dom poprawy w Warszawie, „Biblioteka Warszawska” 1890, t. I, s. 214–221.
Zobacz w Google Scholar

Zacharia A., Wykład postępowania karnego niemieckiego spolszczony pod red. Leopolda Mikulskiego, Warszawa 1847.
Zobacz w Google Scholar

Zarzycki W., Więziennictwo w czasach Królestwa Polskiego (1818–1840), „Problemy Praworządności” 1983, nr 2, s. 48–56.
Zobacz w Google Scholar

Zdrójkowski Z., Teodor Ostrowski 1750–1802, Warszawa 1956.
Zobacz w Google Scholar

Żywiecki P., Proces przed Sądem Sejmowym w latach 1827–1828 z punktu widzenia konstytucyjnych i kodeksowych zasad prawa karnego, [w:] L. Mażewski (red.), System polityczny, prawo i Konstytucja Królestwa Polskiego 1815–1830. W przededniu dwusetnej rocznicy powstania unii polsko-rosyjskiej, Radzymin 2013, s. 223–238.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Opublikowane

28 lipca 2023

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8088-957-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-211-8