Wolność wypowiedzi w kampaniach wyborczych

Autorzy

Patryk Kowalski
Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Finansowego
https://orcid.org/0000-0003-3027-2683

Słowa kluczowe:

kampania wyborcza, wolność wypowiedzi, wolność słowa, wybory, mowa nienawiści

Streszczenie

Publikacja stanowi pierwsze całościowe i krytyczne opracowanie wolności wypowiedzi w kampaniach wyborczych – rozumianej w sposób autonomiczny. Przyjęto dwa najważniejsze cele badawcze o charakterze poznawczym: przedstawienie wolności wypowiedzi w kampaniach wyborczych jako konstytucyjnej wolności jednostki oraz ustalenie granic tej wolności. Przeanalizowano, w jakim stopniu wolność wypowiedzi w kampaniach wyborczych jest ograniczana przez konstytucyjny system prawny Rzeczypospolitej Polskiej i czy powinno się jej przyznawać większą czy mniejszą ochronę kosztem innych wartości konstytucyjnych.

Zgromadzony materiał badawczy obejmuje normy prawa pozytywnego, poglądy doktryny, a przede wszystkim orzecznictwo sądów i trybunałów, w szczególności polskich sądów powszechnych. Adresatami monografii są głównie przedstawiciele nauk prawnych, politologicznych i o mediach, praktycy prawa (sędziowie, prokuratorzy, radcy prawni i adwokaci), członkowie organów wyborczych, politycy oraz dziennikarze.

Bibliografia

Ustawa z 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 1921 r., nr 44, poz. 267, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa Konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 r., Dz.U. z 1935 r. nr 30, poz. 227.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 22 lipca 1952 r. – Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. z 1952 r. nr 33, poz. 232, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Dekret o ordynacji wyborczej 22 listopada 1918 r., „Dziennik Praw Państwa Polskiego” 1918, nr 18, poz. 46.
Zobacz w Google Scholar

Ordynacja wyborcza do Sejmu z 28 lipca 1922 r., Dz.U. z 1922 r. nr 66, poz. 590.
Zobacz w Google Scholar

Ordynacja wyborcza do Senatu z 28 lipca 1922 r., Dz.U. z 1922 r. nr 66, poz. 591.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 5 sierpnia 1922 r. w sprawie zgromadzeń przedwyborczych, Dz.U. z 1922 r. nr 66, poz. 594.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 12 lutego 1930 r. o ochronie swobody wyborów przed nadużyciem władzy urzędników, Dz.U. z 1930 r. nr 17, poz. 123.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 8 lipca 1935 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu, Dz.U. z 1935 r. nr 47, poz. 319.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 8 lipca 1935 r. – Ordynacja wyborcza do Senatu, Dz.U. z 1935 r. nr 47, poz. 320.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 8 lipca 1935 r. – o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej, Dz.U. z 1935 r. nr 47, poz. 321.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 22 września 1946 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego, Dz.U. z 1946 r. nr 48, poz. 274.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 1 sierpnia 1952 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. z 1952 r. nr 35, poz. 246.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 24 października 1956 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. z 1956 r. nr 47, poz. 210, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 29 maja 1985 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. z 1985 r. nr 26, poz. 112.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. z 2019 r. poz. 1460, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2019 r. poz. 1541, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, Dz.U. z 2019 r. poz. 821, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, Dz.U. z 2018 poz. 1914, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz.U. z 2019 r. poz. 161, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2010 r. nr 72, poz. 46.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 10 maja 1991 r. – Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 1991 r. nr 58, poz. 246.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 28 czerwca 1991 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 1991 r. nr 59, poz. 252.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa konstytucyjna z 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, Dz.U. z 1992 r. nr 84, poz. 426.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz.U. z 2019 r. poz. 361, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 28 maja 1993 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu, Dz.U. z 1993 r. nr 45, poz. 205, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, Dz.U. z 2019 r. poz. 1171, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. z 2019 r. poz. 1950, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, Dz.U. z 2018 r. poz. 1987, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, Dz.U. z 2018 r. poz. 580, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Dz.U. z 2010 r. nr 176, poz. 1190.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 19 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji ściągania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Dz.U. z 2019 r. poz. 1882, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, Dz.U. z 2017 r. poz. 922, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2007 r. nr 190, poz. 1360.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. z 2019 r. poz. 52, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U. z 2019 r. poz. 1120, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Dz.U. z 2018 r. poz. 2387, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. z 2019 r. poz. 123, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, Dz.U. z 2010 r. nr 176, poz. 1191.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, Dz.U. z 2017 r. poz. 1928, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2017 r. poz. 1932, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz.U. z 2019 r. nr 688, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, Dz.U. z 2019 r. poz. 330, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, Dz.U. z 2004 r. nr 2, poz. 219.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Dz.U. z 2019 r. poz. 1921, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Dz.U. z 2018 r. poz. 1559, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim, Dz.U. z 2018 r. poz. 1829, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, Dz.U. z 2019 r. poz. 684, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, Dz.U. z 2011 r. nr 26, poz. 134.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r. poz. 1224.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze, Dz.U. z 2019 r. poz. 740, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych z dnia 11 stycznia 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 130.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz.U. z 2019 r. poz. 1292, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 12 września 1930 r. o karach dla ochrony swobody wyborów, Dz.U. z 1930 r. nr 64, poz. 573.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 24 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych, Dz.U. z 2014 r. poz. 309, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków lokowania produktów, Dz.U. z 2011 r. nr 161, poz. 977.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania debat przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną, Dz.U. z 2011 r. nr 146, poz. 878.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji, Dz.U. z 2019 r. poz. 632.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach nieodpłatnego przedstawiania w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych informacji, wyjaśnień i komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wyborczych związanych z zarządzonymi wyborami oraz obowiązującymi w danych wyborach przepisami prawnymi, Dz.U. z 2011 r. nr 154, poz. 916.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zasad i sposobu łącznego prowadzenia kampanii wyborczej w programach radiowych i telewizyjnych przez komitety wyborcze uprawnione do rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2011 r. nr 154, poz. 917.
Zobacz w Google Scholar

Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Korycin z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości, online: bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl/Zarz/Zarz_Wojta_organ_wyk_2014_2018/ZARZADZENIE_NR_11_2015.html?m=contact (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Zarządzenie Nr 2357/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie usunięcia plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych ustawionych w celu prowadzenia agitacji wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, online: bip.uml.lodz.pl/samorzad/akty-prawne-i-projekty-aktow-prawnych/akty-prawne,/?tx_edgelegalacts_legalacts%5BlegalAct%5D=37231&tx_edgelegalacts_legalacts%5Baion%5D=show&tx_edgelegalacts_legalacts%5Bcontroller%5D=LegalAct (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Zarządzenie Nr 5059/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie określenia miejsc na terenie miasta Łodzi przeznaczonych do bezpłatnego plakatowania, online: bip.uml.lodz.pl/samorzad/akty-prawne-i-projekty-aktow-prawnych/akty-prawne/?tx_edgelegalacts_legalacts%5BlegalAct%5D=40506&tx_edgelegalacts_legalacts%5Baction%5D=show&tx_edgelegalacts_legalacts%5Bcontroller%5D=LegalAct (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 grudnia 1991 r. w sprawie Kodeksu Etyki Lekarskiej, online: www.nil.org.pl/data/assets/rtf_file/0011/8021/uchwala_-_Kodeks_Etyki_Lekarskiej.rtf (dostęp: 11.03.2018).
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. Regulamin Senatu, M.P. z 2018 r. poz. 846.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, M.P. z 2019 r. poz. 1028.
Zobacz w Google Scholar

Załącznik Nr 2 do Wykazu spraw podlegających symbolizacji do Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS z 2003 r., nr 5, poz. 22, ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 14 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu (Kodeks etyki adwokackiej), online: www.adwokatura.zgora.pl/wp-content/uploads/2013/11/Zbior-Zasad-Etyki-i-Godnosci-Zawodu.pdf (dostęp: 4.08.2020).
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, online: oirpkoszalin.pl/pdf-1/KERP-2014.pdf (dostęp: 4.08.2020).
Zobacz w Google Scholar

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, M.P. Dz.U. RP z 11 marca 2016 r. poz. 227.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmian w Kodeksie etyki doktoranta, online: doktoranci.uni.lodz.pl/?page_id=188 (dostęp: 4.08.2020).
Zobacz w Google Scholar

Amerykańska Deklaracja Prawi Obowiązków Człowieka, uchwalonaw 1948 r. w Bogocie, online: hrlibrary.umn.edu/oasinstr/zoas2dec.htm (dostęp: 11.08.2016).
Zobacz w Google Scholar

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, uchwalona 10 grudnia 1948 r. w Paryżu, online: www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf (dostęp: 11.08.2016).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5, 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2, Dz.U. z 1993 r. nr 61, poz. 284.
Zobacz w Google Scholar

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r., Dz.U. z 1977 r. nr 38, poz. 167.
Zobacz w Google Scholar

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., Dz.U. z 1997 r. nr 38, poz. 169, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Amerykańska Konwencja Praw Człowieka uchwalona 22 listopada 1969 r. w San Jose, online: hrlibrary.umn.edu/oasinstr/zoas3con.htm (dostęp: 11.08.2016).
Zobacz w Google Scholar

Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów uchwalona 26 czerwca 1981 r. w Nairobi, online: www.achpr.org/instruments/achpr// (dostęp: 11.08.2016).
Zobacz w Google Scholar

Europejska konwencja o telewizji ponadgranicznej sporządzona w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r., Dz.U. z 1995 r. nr 32, ze zm. 160, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w Nowym Jorku dnia 20 listopada 1989 r., Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Resolution 1165 (1998) Final version, online: assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16641&lang%20=en (dostęp: 4.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Arabska Karta Praw Człowieka uchwalona 22 maja 2004 r. w Tunisie, online: hrlibrary.umn.edu/instree/loas2005.html?msource=UNWDEC19001&tr=y&auid=3337655 (dostęp: 11.08.2016).
Zobacz w Google Scholar

Akt dotyczący wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 30 kwietnia 2004 r., Dz.U. z 2004 r. nr 90, poz. 864.
Zobacz w Google Scholar

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie informatyzacji podpisana w Warszawie dnia 11 kwietnia 2005 r., M.P. z 2007 r. nr 80, poz. 849.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej, Dz.U. UE, L 376 z 27 grudnia 2006 r.
Zobacz w Google Scholar

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., Dz.U. z 2012 r. poz. 1169, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., Dz.U. z 2009 r. nr 203, poz. 1569.
Zobacz w Google Scholar

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 2007/C 303/01, Dz.U. UE. C. z 2007 r. nr 303, poz. 1, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Decyzja ramowa Rady Unii Europejskiej 2008/913/WSiSW z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych, Dz. Urz. L 328 z 6 grudnia 2008 r.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych, Dz.U. UE, L 95 z 15 kwietnia 2010 r.
Zobacz w Google Scholar

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie informacji podpisana w Kijowie dnia 19 września 2008 r., M.P. z 2009 r. nr 23, poz. 303.
Zobacz w Google Scholar

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 1093/2012/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie Europejskiego Roku Obywateli (2013), Dz.U. UE, L 325 z 23 listopada 2012 r.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 235/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie, Dz.U. UE, L 077 z 15 marca 2014 r.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) Nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, Dz.U. UE, L 317 z 4 listopada 2014 r.
Zobacz w Google Scholar

The Constitution of the Commonwealth of Massachusetts, 1780: A Declaration of the Rights of the Inhabitants of the Commonwealth of Massachusetts, online: malegislature.gov/Laws/Constitution (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

The Constitution of New Hampshire, 1784: Bill of Rights. Article I, online: en.wikisource.org/wiki/New_Hampshire_Constitution (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki z 17 września 1787 r., tłum. A. Pułło, Warszawa 2002, online: libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/usa.html (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 26 sierpnia 1789 r., online: libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/francja-18.html (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Królestwa Norwegii z 17 maja 1814 r., tłum. J. Osiński, Warszawa 1996, online: libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/norwegia.html (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Version consolidée au 06 mai 2018, online: www.legifrance.gouv.fr/affishTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&dateTexte=vig (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Federalna Ustawa Konstytucyjna Republiki Austrii z 1 października 1920 r., tłum. P. Czarny, B. Naleziński, Warszawa 2004, online: libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/austria.html (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Republiki Francuskiej z dnia 4 października 1958 r., tłum. W. Skrzydło, Warszawa 2003, online: libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/francja.html (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Presidential Election Campaign Fund Act 1966, online: transition.fec.gov/law/feca/feca.pdf (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Federal Election Campaign Act of 1971, online: transition.fec.gov/law/feca/feca.pdf (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Republiki Portugalskiej z 2 kwietnia 1976 r., tłum. A. Wojtyczek-Bonnand, Warszawa 2000, online: libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/portugalia-s.html (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z 7 października 1977 r., tłum. S.R. Dobrowolski, Warszawa 1977, online: studylibpl.com/doc/1284098/konstytucja-zsrr (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Representation of the People Act 1983, online: www.legislation.gov.uk/ukpga/1983/2/section/106 (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Republic of Lithuania Law On Elections To The Seimas 1992, online: e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10831a4018db11e5bfc0854048a4e288?jfwid=tu0odnkka (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Seszeli z 18 czerwca 1993 r., online: aceproject.org/ero-en/regions/africa/SC/seychelles-constitution-2011/view (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Malawi z 16 maja 1994 r., online: aceproject.org/ero-en/regions/africa/MW/malawi-constitution-1994/view (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Presidential Primary Matching Payment Account Act 1996, online: transition.fec. gov/law/feca/feca.pdf (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Erytrei z 23 maja 1997 r., online: aceproject.org/ero-en/regions/africa/ER/eritrea-constitution-of-may-23-1997/view (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej z 18 kwietnia 1999 r., tłum. Z. Czeszejko-Sochacki, Warszawa 2000, online: libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/szwajcaria.html (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Canada Elections Act S.C. 2000, c. 9, online: laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/E-2.01/ (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Burundi z 28 lutego 2005 r., online: aceproject.org/ero-en/regions/africa/BI/burundi-constitution-2005-english/view (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Republiki Południowej Afryki z 26 listopada 2005 r., online: aceproject.org/ero-en/regions/africa/ZA/south-africa-electoral-act-2010/view (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Malty z 1 września 2007 r., tłum. J. Winczorek, Warszawa 2007, online: libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/malta.html (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Bhutanu z 18 czerwca 2008 r., online: aceproject.org/ero-en/regions/asia/BT/bhutan-constitution-2007/view (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Kenii z 27 sierpnia 2010 r., online: aceproject.org/ero-en/regions/africa/KE/the-constitution-of-kenya-2010/view (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Republiki Fiji z 6 września 2013 r., online: aceproject.org/ero-en/regions/pacific/FJ/fiji-constitution-2013/view (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Maine Revised Statues, online: legislature.maine.gov/statutes/21-A/title21Asec1101.html (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

California Code, Elections Code, online: codes.findlaw.com/ca/elections-code/elec-sect-20440.html (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Illinois Compiled Statutes, online: www.ilga.gov/legislation/ilcs/documents/001000050K29-10.htm (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Revised Code of Washington, online: apps.leg.wa.gov/rcw/ (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

West Virginia Code, online: www.wvlegislature.gov/WVCODE/code.cfm (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Wisconsin Statutes, online: docs.legis.wisconsin.gov/statutes/prefaces/toc (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Restatement of The Law Second Torts 2nd, online: heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.ali/restate0109&div=1&src=home (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Uchwała z 2 marca 1994 r., W 3/93, LEX nr 25105.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 26 kwietnia 1995 r., K 11/94, LEX nr 25538.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 16 maja 1995 r., K 12/93, LEX nr 25548.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 17 października 1995 r., K 10/95, LEX nr 25405.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 17 lipca 1996 r., K 8/96, LEX nr 25750.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 28 maja 1997 r., K 26/96, LEX nr 29143.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 8 kwietnia 1998 r., K 10/97, LEX nr 32602.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 19 maja 1998 r., U 5/97, OTK ZU 1998, nr 4, poz. 46.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 25 maja 1998 r., U 19/97, OTK ZU 1998, nr 4, poz. 47.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 10 listopada 1998 r., K 39/97, LEX nr 34601.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 17 listopada 1998 r., K 42/97, OTK ZU 1998, nr 7, poz. 113.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 12 stycznia 1999 r., P 2/98, OTK ZU 1999, nr 1, poz. 2.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 16 lutego 1999 r., SK 11/98, OTK ZU 1999, nr 2, poz. 22.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 24 lutego 1999 r., SK 4/98, OTK 1999, nr 2, poz. 24.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 11 maja 1999 r., K 13/98, OTK ZU 1999, nr 4, poz. 74.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 11 maja 1999 r., P 9/98, OTK ZU 1998, nr 4, poz. 46.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 25 maja 1999 r., SK 9/98, OTK ZU 1999, nr 4, poz. 78.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 6 sierpnia 1999 r., P 2/99, LEX nr 37398.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 12 stycznia 2000 r., P 11/98, OTK ZU 1998, nr 4, poz. 47.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 6 marca 2000 r., P 10/99, OTK ZU 2000, nr 2, poz. 56.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 7 marca 2000 r., K 26/98, OTK ZU 2000, nr 2, poz. 57.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 28 czerwca 2000 r., K 34/99, OTK ZU 2000, nr 5, poz. 142.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 10 lipca 2000 r., SK 12/99, OTK 2000/5/143, poz. IV.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 10 sierpnia 2000 r., SK 21/99, LEX nr 41216.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 20 lutego 2001 r., P 2/00, OTK ZU 2001, nr 2, poz. 32.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 5 marca 2001 r., P 11/00, OTK ZU 2001, nr 2, poz. 33, s. 205.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 3 kwietnia 2001, K 32/00, OTK ZU 2001, nr 3, poz. 50.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 10 kwietnia 2001, U 7/00, OTK ZU 2001, LEX nr 46872.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie z 24 października 2001 r., SK 10/01, OTK 2001, nr 7, poz. 225.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 11 grudnia 2001 r., SK 16/00, OTK ZU 2001, nr 8, poz. 257.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 10 kwietnia 2002 r., K 26/00, LEX nr 54052.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 13 maja 2002 r., SK 32/01, OTK-A 2002/3/31.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 5 marca 2003 r., K 7/01, OTK-A 2003, nr 3, poz. 19.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 29 kwietnia 2003 r., SK 24/02, OTK-A 2003, nr 4, poz. 33.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 5 maja 2004 r., P 2/03, LEX nr 112989.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 12 stycznia 2005 r., K 24/04, OTK-A 2005, nr 1, poz. 3.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 7 lutego 2005 r., SK 49/03, OTK-A 2005, nr 2, poz. 13.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 22 czerwca 2005 r., K 18/04, OTK-A 2005, nr 5, poz. 49.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 20 marca 2006 r., K 17/05, LEX nr 182494.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 11 października 2006 r., P 3/06, LEX nr 210809.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok 30 października 2006 r., P 10/06, OTK-A 2006, nr 9, poz. 128.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 20 lutego 2007 r., P 1/06, LEX nr 245357.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 23 kwietnia 2008 r., SK 16/07, OTK-A 2008, nr 3, poz. 45.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 12 maja 2008, SK 43/05, OTK-A 2008, nr 4, poz. 57.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 8 lipca 2008 r., K 46/07, OTK-A 2008, nr 6, poz. 104.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 29 września 2008 r., SK 52/05, LEX nr 443757.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 17 listopada 2008 r., SK 62/06, OTK-A 2008, nr 9, poz. 155.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 25 maja 2009 r., SK 54/08, OTK-A 2009, nr 5, poz. 69.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 9 lipca 2009 r., SK 48/05, OTK-A 2009, nr 7, poz. 108.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie z dnia 17 listopada 2009 r., sygn. akt P 15/07, LEX nr 551229.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 3 grudnia 2009 r., KP 8/09, OTK-A 2009, nr 11, poz. 164.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 24 lutego 2010 r., K 6/09, OTK-A 2010, nr 2, poz. 15.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie z dnia 1 marca 2010 r., sygn. akt SK 29/08, LEX nr 590175.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 9 listopada 2010 r., K 13/07, OTK-A 2010, nr 9, poz. 98.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 11 kwietnia 2011 r., K 11/00, OTK 2001, nr 3, poz. 54.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 6 lipca 2011 r., P 12/09, LEX nr 963599.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 19 lipca 2011 r., K 11/10, OTK-A 2011, nr 6, poz. 60.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 20 lipca 2011 r., K 9/11, LEX nr 443757.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 16 listopada 2011 r., SK 45/09, LEX nr 1027531.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 14 grudnia 2011 r., SK 42/09, OTK-A 2011, nr 10, poz. 118.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 18 lutego 2014 r., K 29/12, OTK-A 2014, nr 2, poz. 11.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 25 lutego 2014 r., SK 65/12, LEX nr 1430364.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 12 lutego 2015 r., SK 70/13, Dz.U. z 2015 r. poz. 234.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 21 września 2015 r., K 28/13, Dz.U. z 2015 r. poz. 1539.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 11 maja 2016 r., SK 16/14, LEX nr 2038216.
Zobacz w Google Scholar

Wszystkie orzeczenia publikowane są na stronie internetowej hudoc.echr.coe.int/eng.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 8 lipca 1986 r. w sprawie Lingens przeciwko Austrii, skarga nr 9815/82.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 2 marca 1987 r. w sprawie Mathieu Mohin i Clerfayt przeciwko Belgii, skarga nr 9267/81.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 25 czerwca 1992 r. w sprawie Thorgeirson przeciwko Islandii, skarga nr 13778/88.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 24 lutego 1994 r., w sprawie Casado Coca przeciwko Hiszpani, skarga nr 15450/89.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 25 listopada 1996 r. w sprawie Wingrove przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 17419/90.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 30 stycznia 1998 r. w sprawie United Communist Party of Turkey i inni przeciwko Turcji, skarga nr 21237/93.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 19 lutego 1998 r. w sprawie Bowman przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga nr 24839/94.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 9 czerwca 1998 r. w sprawie Incal przeciwko Turcji, skarga nr 22678/93.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 23 kwietnia 1999 r. w sprawie Castells przeciwko Hiszpanii, skarga nr 64915/91.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 20 maja 1999 r. w sprawie Rekvénegi przeciwko Węgrom, skarga nr 25390/94.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 8 lipca 1999 r. w sprawie Sürek przeciwko Turcji, skarga nr 26682/95.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 28 października 1999 r. w sprawie Wille przeciwko Księstwu Liechtenstein, skarga 28396/95.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 2 maja 2000 r. w sprawie Bergens Tidende i inni przeciwko Norwegii, skarga nr 26132/95.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 28 grudnia 2000 r. w sprawie Lopes Gomes da Silva przeciwko Portugalii, skarga nr 37698/97.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie z 1 lutego 2001 r. w sprawie Ayuntamiento de Mula p. Hiszpanii, skarga nr 55346/00.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 27 lutego 2001 r. w sprawie Jersualemprzeciwko Austrii, skarga nr 26958/95.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 3 maja 2001 r. w sprawie Nilsen i Johnsen przeciwko Norwegii, skarga nr 23118/93.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 28 czerwca 2001 r. w sprawie Vgt Verein gegen Tierfabriken przeciwko Szwajcarii, skarga 24699/94.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 12 lipca 2001 r. w sprawie Feldek przeciwko Słowacji, skarga nr 29032/95.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 7 maja 2002 r. w sprawie McVicar przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 46311/99.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 25 czerwca 2002 r. w sprawie Colombani przeciwko Francji, skarga nr 51279/99.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 19 stycznia 2003 r. w sprawie Pedersen and Baadsgard przeciwko Danii, skarga nr 49017/99.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie Perna przeciwko Włochom, skarga nr 48898/99.
Zobacz w Google Scholar

Decyzja z 24 czerwca 2003 r. w sprawie Garaudy przeciwko Francji, skarga nr 65831/01.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 10 lipca 2003 r. w sprawie Murphy przeciwko Irlandii, skarga nr 44179/98.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 13 listopada 2003 r. w sprawie Scharsach i News Verlagsegsellschaft przeciwko Austrii, skarga 39394/98.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 27 maja 2004 r. w sprawie Vides Aizsardzibas Klubs przeciwko Łotwie, skarga nr 57829/00.
Zobacz w Google Scholar

Decyzja z 16 listopada 2004 r. w sprawie Nordwood przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga nr 23131/03.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 17 grudnia 2004 r. w sprawie Cumpănă and Mazăre przeciwko Rumunii, skarga nr 33348/96.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 21 grudnia 2004 r. w sprawie Busoic przeciwko Mołdawii, skarga nr 61513/00.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 29 marca 2005 r. w sprawie Sokołowski przeciwko Polsce, skarga nr 75955/01.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 12 maja 2005 r. w sprawie Steel and Morris przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 68416/01.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 19 maja 2005 r. w sprawie Turhan przeciwko Turcji, skarga nr 48176/99.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 6 września 2005 r. w sprawie Salov przeciwko Ukrainie, skarga nr 65518/01.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 6 kwietnia 2006 r. w sprawie Malisiewicz-Gąsior przeciwko Polsce, skarga nr 43797/98.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 6 lipca 2006 r. w sprawie Erbakan przeciwko Turcji, skarga nr 59405.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 19 grudnia 2006 r. w sprawie Dąbrowski przeciwko Polsce, skarga nr 18235/02.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 9 stycznia 2007 r. w sprawie Kwiecień przeciwko Polsce, skarga nr 51744/99.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 24 kwietnia 2007 r. w sprawie Lombardo i inni przeciwko Malcie, skarga nr 7333/06.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 16 października 2007 r. w sprawie Tara i Poiata przeciwko Mołdawii, skarga nr 36305/03.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 6 listopada 2007 r. w sprawie Lepojic przeciwko Serbii, skarga nr 13909/05.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 6 grudnia 2007 r. w sprawie Filatenko przeciwko Rosji, skarga nr 73219/01.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 10 lipca 2008 r. w sprawie Soulas i inne przeciwko Francji, skarga nr 15948/03.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 24 lutego 2009 r. w sprawie Długołęcki przeciwko Polsce, skarga 23806/03.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 11 marca 2009 r. w sprawie TV VEST AS & ROGALAND PENSJONISTPARTI przeciwko Norwegii, skarga nr 21132/05.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 26 lutego 2009 r. w sprawie Kudeshina przeciwko Rosji, skarga nr 29492/05.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 16 lipca 2009 r. w sprawie Feret przeciwko Belgii, skarga nr 15615/07.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 15 marca 2011 r. w sprawie Otegi Mondragon przeciwko Hiszpanii, skarga nr 2034/07.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 7 lutego 2012 r., w sprawie Von Hannover przeciwko Republice Federalnej Niemiec, skarga nr 59320/00.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 26 czerwca 2012 r. w sprawie Ciesielczyk przeciwko Polsce, skarga nr 12484/05.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 28 marca 2013 r. w sprawie Novaya Gazeta i Borodyanskiy przeciwko Rosji, skarga nr 14087/08.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 17 kwietnia 2014 r. w sprawie Brosaprzeciwko Niemcom, skarga nr 5709/09.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 1 czerwca 2017 r. w sprawie Kość przeciwko Polsce, skarga nr 34598/12.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 25 lipca 2019 r. w sprawie Brzeziński przeciwko Polsce, skarga nr 47542/07.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 18 lutego 1947 r., K 2251/46, „Państwo i Prawo” 1948, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 19 września 1968 r., II CR 291/68, OSNCP 1969, Nr 11, poz. 200.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 6 grudnia 1972 r., II CR 370/72, OSNCP 1973, Nr 7–8, poz. 141.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 16 kwietnia 1999 r., II CKN 279/98, LEX nr 385601.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 18 sierpnia 1999 r., II CKN 321/99, OSN IC 2000, z. 3.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 28 września 2000 r., V KKN 171/98, OSNK 2001, Nr 3–4, poz. 31.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 20 czerwca 2001 r., I CKN 1135/98, OSNC 2002, Nr 2, poz. 23.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie z 5 lutego 2002 r., III RN 133/01, OSNP 2000, Nr 12, poz. 281.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 5 kwietnia 2002 r., II CKN 1095/99, OSNC 2003, Nr 3, poz. 42.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 16 kwietnia 2002 r., V CKN 1010/00, OSNC 2003, Nr 4, poz. 56.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 28 marca 2003 r., IV CKN 1901/00, „Biuletyn Sądu Najwyższego” 2003, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 24 lutego 2004 r., III CK 329/02, OSNC 2005, Nr 3, poz. 48.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie z 22 czerwca 2004 r., V KK 70/04, OSNKW 2004, z. 9, poz. 86.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 7 lipca 2005 r., V CK 868/04, LEX nr 196405.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 30 sierpnia 2006 r., II CSK 96/06, LEX nr 398411.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 21 września 2006 r., I CSK 118/06, OSNC 2007, Nr 5, poz. 77.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 11 maja 2007 r., I CSK 47/07, LEX nr 449462.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 24 stycznia 2008 r., I CSK 338/07, „Monitor Prawniczy” 2008, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 8 lutego 2008 r., I CSK 345/07, LEX nr 448024.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 3 grudnia 2010 r., I CSK 95/10, LEX nr 738086.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 2 lutego 2011 r., II CSK 393/10, LEX nr 936486.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 18 stycznia 2013 r., IV CSK 270/12, OSNC 2013, Nr 7–8, poz. 94.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 12 czerwca 2015 r., II CSK 518/14, LEX nr 1754050.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 28 kwietnia 2016 r., V CSK 486/15, LEX nr 2041120.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 19 października 1995 r., I ACr 227/95, LEX nr 62590.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi, I ACa 38/98, niepubl.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4 lipca 2001 r., I ACa 1613/00, niepubl.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 30 stycznia 2002 r., II AKa 577/01, OSAG 2002, Nr 1, poz. 6.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 7 listopada 2002 r., I ACz 1956/02, LEX nr 81835.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 7 października 2004 r., I ACa 8/04, niepubl.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 27 września 2005 r., I ACa 1443/03, niepubl.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 19 maja 2009 r., I ACa 158/09, LEX nr 677989.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 6 września 2012 r., I ACz 1253/12, LEX nr 1216305.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 11 października 2012 r., I ACz 1877/12, LEX nr 1238585.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 12 marca 2013 r., I ACa 1305/12, LEX nr 1335694.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 5 kwietnia 2013 r., VI ACa 1162/12, LEX nr 1369402.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 24 czerwca 2013 r., I ACa 162/13, LEX nr 13834730.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 7 września 2013 r., I ACz 775/13, LEX nr 1366132.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 7 maja 2014 r., I ACa 114/14, LEX nr 1469302.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 9 maja 2014 r., I ACa 1735/13, LEX nr 1488726.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 26 września 2014 r., I Cz 1860/14, LEX nr 1630560.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 22 października 2014 r., V ACa 273/14, LEX nr 1551958.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 28 października 2014 r., I Acz 913/14, LEX nr 1602989.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 31 października 2014 r., I Acz 2164/14 LEX nr 1540855.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 13 listopada 2014 r., I Acz 2256/14, LEX nr 1587236.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 14 listopada 2014 r., I ACz 2267/14, LEX nr 1799209.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 14 listopada 2014 r., I ACz 2271/14, LEX nr 1544794.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 18 listopada 2014 r., I Acz 2288/14, LEX nr 1554690.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 19 listopada 2014 r., I Acz 1252/14, LEX nr 1544686.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 25 listopada 2014 r., I ACz 2374/14, LEX nr 1656714.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 10 grudnia 2014 r., V ACa 422/14, LEX nr 1621077.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 19 grudnia 2014 r., VI ACa 327/14, LEX nr 1680064.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 19 grudnia 2014 r., I Acz 1400/14, LEX nr 166850.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 23 października 2015 r., I Acz 1979/15, LEX nr 2041862.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 19 lutego 2016 r., I Acz 329/16, LEX nr 2041851.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 31 maja 2016 r., I ACa 1621/15, LEX nr 2069293.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 29 września 2016 r., V ACa 20/16, LEX nr 2151516.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 października 2016 r., VI ACa 775/15, LEX nr 2231430.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 8 marca 2017 r., I ACa 1053/16, LEX nr 2278210.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 2 czerwca 2017 r., I ACa 5/17, LEX nr 2327824.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile z 26 sierpnia 1993 r., Z Nc 43/49, [w:] B. Gawlik (red.), Dobra osobiste. Zbiór orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Zakamycze 1999.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z 3 października 2011 r., I C 319/11, niepubl.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z 2 października 2014 r., I C 327/14, L EX nr 1845949.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie z 13 października 2014 r., I Ns 300/14 LEX nr 1845594.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Okręgowego w Toruniu z 17 października 2014 r., I Ns 255/14, LEX nr 184747.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z 20 października 2014 r., IX GNs 1/14, LEX nr 1870523.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy z 22 października 2014 r., I Ns 261/14, LEX nr 1847284.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z 30 października 2014 r., I Ns 322/14, LEX nr 1846515.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Okręgowego w Słupsku z 4 listopada 2014 r., I Ns 206/14, LEX nr 1847037.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z 6 listopada 2014 r., I Ns 136/14, LEX nr 2139977.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie z 7 listopada 2014 r., I Ns 256/14, LEX nr 1846148.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy z 7 listopada 2014 r., I Ns 276/14, LEX nr 1847285.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z 12 listopada 2014 r., I Ns 137/14, LEX nr 2139979.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z 12 listopada 2014 r., I Ns 138/14, LEX nr 1844877.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z 12 listopada 2014 r., XV Ns 377/14, niepubl.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z 28 listopada 2014 r., IX GNs 12/14, LEX nr 1870522.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 1 grudnia 2014 r., I C 277/13, LEX nr 1848373.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 26 stycznia 2015 r., I C 148/14, LEX nr 1836017.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 marca 2015 r., VI Ns 15/15, LEX nr 2089055
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sąd Okręgowego w Warszawie z 28 kwietnia 2015 r., II Ns 18/15, LEX nr 2089051.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 6 maja 2015 r., XXV Ns 48/15, LEX nr 2124645.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 19 października 2015 r., XXIV Ns 68/15, LEX nr 2124232.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z 16 marca 2016 r., I C 424/14, LEX nr 2020834.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 26 lipca 2016 r., I C 359/15, LEX nr 2089491.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 27 października 2016 r., I C 1467/15, LEX nr 2185379.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z 27 września 2018 r., I Ns 151/18, LEX nr 2571035.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu z 19 października 2018 r., I Ns 239/18, LEX nr 2572229.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z 22 października 2018 r., I Ns 33/18, LEX nr 2571512.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z 22 października 2018 r., I Ns 37/18, LEX nr 2571502.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Okręgowego w Łomży z 25 października 2018 r., I Ns 120/18, LEX nr 2571805.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z 26 października 2018 r., I Ns 41/18, LEX nr 2571508.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu z 29 października 2018 r., I Ns 248/18, LEX nr 2572236.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z 11 października 2019 r., I Ns 40/19, LEX nr 2732968.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z 11 października 2019 r., I Ns 41/19, LEX nr 2732967.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Rejonowego w Łasku z 15 grudnia 2015 r., II W 37/15, niepubl.
Zobacz w Google Scholar

Terminiello v. City of Chicago, 337 U.S. Reports 1 (1949).
Zobacz w Google Scholar

Beauharnais v. Illinois, 343 U.S. Reports 250 (1952).
Zobacz w Google Scholar

New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964).
Zobacz w Google Scholar

Time, Inc. v. Hill, 385 U.S. 374 (1967).
Zobacz w Google Scholar

Watts v. United States, 394 U.S. 705 (1969).
Zobacz w Google Scholar

Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. Reports 444 (1969).
Zobacz w Google Scholar

Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323 (1974).
Zobacz w Google Scholar

Connick v. Meyers, 461 U.S. 138 (1983).
Zobacz w Google Scholar

Republican Party of Minnesota v. White, 536 U.S. 765 (2002).
Zobacz w Google Scholar

San Diego v. Roe, 543 U.S. 77 (2004).
Zobacz w Google Scholar

FEC v. Wis. Right to Life, Inc., 551 U.S. 449, 468 (2007).
Zobacz w Google Scholar

Matal v. Tam, 582 U.S. (2017).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego Kanady z 27 kwietnia 1989 r. w sprawie Irwin Toys, Ltd. v. Attorney General of Quebec, 1 SCR 927.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego Australii z 30 września 1992 r. w sprawie Australian Capital Television v. Commonwealth, 177 CLR 106.
Zobacz w Google Scholar

Decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowieka z 29 marca 1993 r. w sprawie F.P. przeciwko Niemczech, skarga nr 19459/92.
Zobacz w Google Scholar

Decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowieka z 2 września 1994 r. w sprawie Oschenberger przeciwko Austrii, skarga nr 21318/93.
Zobacz w Google Scholar

Decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowieka z 24 czerwca 1996 r. w sprawie Marais przeciwko Francji, skarga nr 31159/96.
Zobacz w Google Scholar

Decyzja Komitetu Praw Człowieka z dnia 21 października 2005 r. w sprawie Sister Immaculate Joseph i inne przeciwko Sri Lance, Nr 1249/2004, online: hrlibrary.umn.edu/undocs/1249-2004.html (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Protokół nr 152 posiedzenia Biura Politycznego w dniu 7 stycznia 1957 r., [w:] Centrum władzy. Protokoły posiedzeń kierownictwa PZPR. Wybór z lat 1949–1970, oprac. A. Dudek, A. Kochański, K. Persak, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

European Agreement on the Protection of Television Broadcasts CETS No. 034 od 22 June 1960, online: rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800656d2 (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przygotowany przez Komisję Konstytucyjną Senatu – druk nr 500, 16 maja 1991 r., [w:] J. Pietrzak, Z. Witkowski (red.), Prace Komisji Konstytucyjnej Senatu, zeszyt 5: Projekt konstytucji.
Zobacz w Google Scholar

Covenant on Civil and Political Rights, General Comment No. 25: Article 25 (Participation in Public Affairs and the Right to Vote), Adopted at the Fifty-seventh Session of the Human Rights Committee on 12 July 1996, CCPR/C/21/Rev.1/ Add.7, online: www.refworld.org/docid/453883fc22.html (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie stenograficzne z trzeciego posiedzenia Zgromadzenia narodowego w dniach 24–28 lutego 1997 r., cz. I, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie stenograficzne z 3. Posiedzenia Zgromadzenia Narodowego w dniach 21 i 22 marca 1997 r., cz. II, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Ustalenia podjęte na wspólnym posiedzeniu Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu w dniu 6 listopada 1997 r., „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Good Commonwealth Electoral Practice. A Working Document, London 1997.
Zobacz w Google Scholar

Code of Conduct for Political Parties in Ghana for Public Elections, [w:] G.S. Goodwin-Gill, Codes of Conduct for Elections, Geneva 1998.
Zobacz w Google Scholar

Pakistan: Code of Conduct for The Political Parties and Contesting Candidates: General Elections 1997, [w:] G.S. Goodwin-Gill, Codes of Conduct for Elections, Geneva 1998.
Zobacz w Google Scholar

Panama: Commitment of Santa Maria La Antigua: Ethical Electoral Commitment „Justice and Peace”, [w:] G.S. Goodwin-Gill, Codes of Conduct for Elections, Geneva 1998.
Zobacz w Google Scholar

Guyana: Contextual Background – Guidelines for Media and Political Parties, [w:] G.S. Goodwin-Gill, Codes of Conduct for Elections, Geneva 1998.
Zobacz w Google Scholar

Code of Conduct for Political Parties. Campaigning in Democratic Election, opracowany przez Institute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm 1999, online: www.idea.int/publications/coc_campaigning (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Code of Ethical Conduct of Political Parties in Elections in the Kyrgyz Republic, online: aceproject.org/ero-en/regions/asia/KG/kyrgyzstan-code-of-ethical-conduct-of-political/view (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Angola: Resolution No 10/05 Code of Electoral Conduct, online: aceproject.org/ero-en/regions/africa/AO/Resolution%20No%2010%2005%20-%20Code%20 of%20Electoral%20Conduct.pdf/view (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

General Comment No. 31 The Nature of General Legal Obligation Imposed on States and Parties to the Covenant 29 March 2004, online: www.unhcr.org/4963237716.pdf (dostęp: 8.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 maja 2005 r. o sposobie, miejscu i czasie prowadzenia kampanii wyborczej, ZPOW-654-5/05, online: pkw.gov.pl/557_Komunikaty_Okregowej_Komisji_Wyborczej/4/8076_Informacja_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_9_maja_2005_r_o_sposobie_miejscu_i_czasie_prowadzenia_kampanii_wyborczej (dostęp: 23.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie informowania obywateli przez partię polityczną o programach rozwoju poszczególnych gmin oraz o zamiarze zgłoszenia w najbliższych wyborach kandydatów na radnych oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, ZPOW-756-3/06, online: pkw.gov.pl/453_Terytorialne_komisje_wyborcze/4/9045_Wyjasnienie_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_w_sprawie_informowania_obywateli_przez_partie_polityczna_o_programach_rozwoju_poszczegolnych_gmin_oraz_o_zamiarze_zgloszenia_w_najblizszych_wyborach_kandydatow_na_radnych_oraz_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast (dostęp: 23.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Croatian Electoral Code of Ethics of 6 November 2007, online: aceproject.org/eroen/regions/europe/HR/croatia-electoral-code-of-ethics/view (dostęp: 3.04.2018).
Zobacz w Google Scholar

European Charter on Freedom of the Press of 26 May 2009, online: ecpmf.eu/ecpmf/charter (dostęp: 7.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącej zakazu prowadzenia kampanii wyborczej na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego z 28 października 2010 r., ZPOW-703-116/10, online: pkw.gov.pl/460_Terytorialne_komisje_wyborcze/6/8915_Wyjasnienia_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_dotyczace_zakazu_prowadzenia_kampanii_wyborczej_na_terenie_urzedow_administracji_rzadowej_i_administracji_samorzadu_terytorialnego (dostęp: 28.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie tzw. kampanii informacyjnej prowadzonej przez partie polityczne i osoby pełniące funkcje publiczne, ZPOW-557-1/11, online: pkw.gov.pl/561_Informacje_ogolne/7/8197_Stanowisko_w_sprawie_tzw_kampanii_informacyjnej_prowadzonej_przez_partie_polityczne_i_osoby_pelniace_funkcje_publiczne (dostęp: 23.09.2018).
Zobacz w Google Scholar

General comment No. 34 Article 19: Freedoms of opinion and expression 12 September 2011, online: www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf (dostęp: 11.08.2016).
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r., online: pkw.gov.pl/496_Informacje_ogolne (dostęp: 23.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2015 r. w związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ZPOW-603-7/15, online: prezydent2015.pkw.gov.pl/aktualnosci/0/16_Stanowisko_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_26_stycznia_2015_r_w_zwiazku_ze_zblizajacymi_sie_wyborami_Prezydenta_Rzeczypospolitej_Polskiej (dostęp: 29.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniach 10 i 24 maja 2015 r., online: prezydent2015.pkw.gov.pl/aktualności (dostęp: 29.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych 25 października 2015 r., online: parlament2015.pkw.gov.pl/aktualności (dostęp: 29.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Biuletyn Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego: nr 36, Nr 4533/VI kad.
Zobacz w Google Scholar

Biuletyny z posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw Kodeksu wyborczego i ordynacji wyborczej: nr 2560/VI kad., nr 3513/VI kad.
Zobacz w Google Scholar

IDEA Limitation Clauses, online: www.idea.int/sites/default/files/publications/limitation-clauses-primer.pdf (dostęp: 7.04.2018).
Zobacz w Google Scholar

Equality and Human Rights Commission, Freedom of expression. Legal Framework, s. 22, online: equalityhumanrights.com/en/publication-download/freedom-expression-legal-framework (dostęp: 8.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

ACE Electoral Knowledge Network, The ACE Encycloapedia: Media and Elections, 2013, online: eos.cartercenter.org/uploads/document_file/…/Media_and_Elections_2013.pdf (dostęp: 4.04.2018).
Zobacz w Google Scholar

Alexy R., Teoria praw podstawowych, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Annusewicz O., Komunikowanie polityczne w okresie przedwyborczym, „Studia Politologiczne” 2012, nr 25.
Zobacz w Google Scholar

Antoszewski A., Istota rywalizacji we współczesnych demokracjach europejskich, Wrocław 2004.
Zobacz w Google Scholar

Antoszewski A., Herbut R., Kampania wyborcza, [w:] A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Leksykon politologii, Wrocław 1998.
Zobacz w Google Scholar

Apanowicz J., Metodologia ogólna, Gdynia 2002.
Zobacz w Google Scholar

Astramowicz-Leyk T., Kampania wyborcza, [w:] S. Opara i zespół (red.), Mały słownik politologii, Toruń 2007.
Zobacz w Google Scholar

Augustyniak M., Pojęcie, istota oraz geneza wolności i praw człowieka, [w:] M. Chmaj (red.), Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Bafia J., Prawo o wolności słowa, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Bajorek G.R., Władcy ust. Granice swobody wypowiedzi polityków i wypowiedzi o politykach w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Toruń 2010.
Zobacz w Google Scholar

Balczyńska-Kosman A., Język dyskursu publicznego w polskim systemie politycznym, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2013, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Balicki R., Piech K., Ograniczenia swobody prowadzenia kampanii wyborczej w świetle regulacji Kodeksu wyborczego, „Polityka i Społeczeństwo” 2015, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Banaszak B., Glosa do wyroku TK z 20 lipca 2011 r. (sygn. akt K 9/11), „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Banaszak B., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Banaszak B., Ogólne wiadomości o prawach człowieka, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Banaszak B., Zalety i wady Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Bańko M., Wielki słownik wyrazów obcych, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Barta J., Markiewicz R., Media a dobra osobiste, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Bartosiewicz M., Kilka uwag o ciszy wyborczej, [w:] B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feji-Paszkiewicz (red.), Aktualne problemy prawa wyborczego, „Acta Iuridica Lebusana” vol. 1, Zielona Góra 2015.
Zobacz w Google Scholar

Berlin I., Dwie koncepcje wolności, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Bień-Kacała A., Wolność słowa lekarza (art. 52 Kodeksu Etyki Lekarskiej) w świetle wyroku ETPC z 16 grudnia 2008 r. oraz wyroku TK z 23 kwietnia 2008 r. (SK 16/07), [w:] J. Jaskiernia (red.), Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989–2009, Toruń 2010.
Zobacz w Google Scholar

Biłgorajski A., Granice wolności wypowiedzi. Studium konstytucyjne, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Biłgorajski A., Prawda jako granica wolności wypowiedzi na gruncie polskiego systemu prawa. Wybrane zagadnienia, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2010, nr 13.
Zobacz w Google Scholar

Bisztyga A., Konstytucyjne aspekty multicentryczności systemu prawa, [w:] D. Lengyelová (red.), Pluralizmus moci a práva, Bratislava 2009.
Zobacz w Google Scholar

Bodys M., Wykorzystanie mediów społecznościowych przez polskie parlamentarne partie polityczne poza okresem kampanii wyborczych, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2015, nr 18.
Zobacz w Google Scholar

Borowicz M., Kampania wyborcza – definicje i cechy charakterystyczne, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2010, nr 23.
Zobacz w Google Scholar

Borski M., Granice agitacji wyborczej w kodeksie wyborczym – wybrane zagadnienia, [w:] B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feji-Paszkiewicz (red.), Aktualne problemy prawa wyborczego, „Acta Iuridica Lebusana” vol. 1, Zielona Góra 2015.
Zobacz w Google Scholar

Bosek L., Art. 30, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. I: Art. 1–86, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Bosek L., Kontrola konstytucyjności prawa. Zagadnienia ustrojowe, procesowe i materialnoprawne, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Bosek L., Prawo podstawowe do godności ludzkiej w Konstytucji RP, [w:] W. Wróbel, P. Kardas, T. Sroka (red.), Państwo i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Bożyk S., Kryszeń G., Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. jako podstawa systemu ustrojowego III Rzeczypospolitej, [w:] J. Matwiejuk (red.), Konstytucyjno-ustawowa regulacja stosunków społecznych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Białoruś, Białystok 2009.
Zobacz w Google Scholar

Bucińska J., Godność człowieka jako podstawowa wartość porządku prawnego, „Prawo – Administracja – Kościół” 2001, nr 2/3.
Zobacz w Google Scholar

Buczkowski J., Podstawowe zasady prawa wyborczego III Rzeczypospolitej, Lublin 1998.
Zobacz w Google Scholar

Chmaj M., Ekspertyza prawna w przedmiocie zgodności z Konstytucją poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk sejmowy nr 2001), niepubl.
Zobacz w Google Scholar

Chmaj M., Kampania wyborcza, [w:] M. Chmaj, W. Skrzydło, System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Chmaj M., Konstytucyjna zasada godności człowieka i praktyka jej stosowania w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] T. Gardocka, J. Sobczak (red.), Dylematy praw człowieka, Toruń 2008.
Zobacz w Google Scholar

Chmaj M., Przyczynek do wyjaśnienia pojęcia: polityka, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” 1995/1996, nr II/III.
Zobacz w Google Scholar

Chmaj M., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1991–1997 (I i II kadencja), Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Churska K., Rytualne aspekty kampanii wyborczych, „Studia Politologiczne” 2007, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Complak K., Uwagi o godności człowieka oraz jej ochrona w świetle nowej konstytucji, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2005.
Zobacz w Google Scholar

Czakowska M., Raźny P., Konstrukcja prawna komitetu wyborczego w kontekście zasady równych szans wyborczych, „Studia Biura Analiz Sejmowych” 2011, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Czaplicki K.W., Art. 84, [w:] K.W. Czaplicki, B. Dauter, S.J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz (red.), Kodeks wyborczy. Komentarz LEX, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Czaplicki K.W., Art. 97, [w:] K.W. Czaplicki, B. Dauter, S.J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz (red.), Kodeks wyborczy. Komentarz LEX, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Daniluk P., Art. 115, [w:] R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Legalis/ el. 2017.
Zobacz w Google Scholar

Daranowski P., Pozycja Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Europejskiej Konwencji o ochronie praw i wolności podstawowych w polskim systemie prawnym, [w:] T. Jasudowicz, C. Mik (red.), O prawach człowieka. W podwójną rocznicę Paktów. Księga pamiątkowa w hołdzie Profesor Annie Michalskiej, Toruń 1996.
Zobacz w Google Scholar

Demenko A., Prawnokarna ochrona wolności wypowiedzi. Zarys problemu, [w:] A. Biłgorajski (red.), Wolność wypowiedzi i jej granice. Analiza wybranych zagadnień, Katowice 2014.
Zobacz w Google Scholar

Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Dobek-Ostrowska B., Mediatyzacja polityki – rola mediów elektronicznych, [w:] W. Dudek (red.), Radio i Telewizja. Informacja, kultura, polityka, Katowice 2000.
Zobacz w Google Scholar

Dolińska D., Społeczny wizerunek partii politycznych, Toruń 2009.
Zobacz w Google Scholar

Dombska A., Wolność wypowiedzi w Internecie (praca doktorska), niepubl. Dominczyk T., Cywilna ochrona dóbr osobistych uczestników procesu wyborczego, [w:] F. Rymarz (red.), Demokratyczne standardy prawa wyborczego RP, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Drozdowicz K., Przeprosiny za naruszenie dóbr osobistych w toku kampanii wyborczej w oparciu o art. 111 Kodeksu wyborczego, „Edukacja Prawnicza” 2015, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Drożdżejko Z., Ochrona prawdziwości danych i informacji oraz dóbr osobistych w trakcie kampanii wyborczej i referendalnej. Wybrane zagadnienia, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Dudek D., Art. 146, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. II: Art. 87–243, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Dudek D., Konstytucyjna wolność człowieka a tymczasowe aresztowanie, Lublin 1999.
Zobacz w Google Scholar

Dudek D., Prawo konstytucyjne w zarysie. Wybór źródeł, Lublin 2002.
Zobacz w Google Scholar

Dunaj B. (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Duniewska Z., Pojęcie administracji publicznej, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. I: Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Dybowski M., Art. 209, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. II: Art. 87–243, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Dylewska J., Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego po wejściu w życie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Dziadzio A., Wolność słowa a mowa nienawiści – dawniej i dziś, „Forum Prawnicze” 2015, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Działocha K. Art. 4, [w:] L. Garlicki, M. Zubik, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I: Art. 1–29, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Działocha K. Art. 8, [w:] L. Garlicki, M. Zubik, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I: Art. 1–29, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Ereciński T., Kilka uwag o modelu kasacji w sprawach cywilnych, [w:] J. Żuławski (red.), XX lat samorządu radców prawnych 1982–2002. Księga jubileuszowa, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Ereciński T., Ograniczenia w dostępności do kasacji w sprawach cywilnych, [w:] Z. Banaszczyk (red.), Prace z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci sędziego J. Pietrzykowskiego, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Florczak-Wątor M., Art. 37, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. I: Art. 1–86, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Frankiewicz A., Regulacja wolności wypowiedzi w krajowym porządku prawnym, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Fras J., Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi, Wrocław 2005.
Zobacz w Google Scholar

Fras J., Podstawy identyfikacji i typologii wypowiedzi w mediach masowych, [w:] E. Kulczycki, M. Wendland (red.), Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, Poznań 2012.
Zobacz w Google Scholar

Friedrich M., Cisza wyborcza – relewantny element współczesnego prawa wyborczego czy fasadowy relikt przeszłości?, [w:] A. Pyrzyńska, P. Raźny, J. Wojciechowska, R. Zych (red.), Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, Toruń 2014.
Zobacz w Google Scholar

Frydrych A., Michalak B., Sobczyk M., Zagadnienia prawnej regulacji ciszy wyborczej i dopuszczalności prowadzenia w okresie ciszy wyborczej kampanii społecznej na rzecz podwyższenia partycypacji wyborczej, [w:] J. Zbieranek (red.), Prawo wyborcze. Analizy. Interpretacje. Rekomendacje, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Gałązka M., Solon-Lipiński M., Zbieranek J., Przejrzystość finansowania kampanii wyborczych i partii politycznych. Wybrane problemy i rekomendacje, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Gapski M.P., Orzecznictwo sądów w sprawach protestów wyborczych w wyborach samorządowych, [w:] W. Hermeliński, B. Tokaj, 25 lat demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych w Polsce (1991–2016), t. I, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Gardocki L., Europejskie standardy wolności wypowiedzi a polskie prawo karne, „Państwo i Prawo” 1993, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki J., Komunikowanie polityczne – od kampanii wyborczej do kampanii permanentnej, „Studia Politologiczne” 2010, nr 16.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki L., Art. 10, [w:] L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. 1: Komentarz do artykułów 1–18, Legalis/el. 2016.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki L., Art. 31, [w:] L. Garlicki, M. Zubik, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II: Art. 1–29, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki L., Nota do art. 178 Konstytucji, [w:] L. Garlicki, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki L., Przesłanki ograniczania konstytucyjnych praw i wolności (na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), „Państwo i Prawo” 2001, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki L., Wypowiedź dziennikarska – przywileje i odpowiedzialność, „Europejski Przegląd Sądowy” 2010, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki L., Gołyński K., System wyborczy i wybory w Polsce 1969–1998. Parlamentarne spory i dyskusje, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki L., Sarnecki P., Art. 14, [w:] L. Garlicki, M. Zubik, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I: Art. 1–29, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki L., Zubik M., Art. 37, [w:] L. Garlicki, M. Zubik, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II: Art. 30–86, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Gawlik B., Ochrona dóbr osobistych. Sens i nonsens koncepcji praw podmiotowych osobistych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej” 1985, nr 41.
Zobacz w Google Scholar

Gąsior T., Poradnik samorządowca: Wybory samorządowe 2010 – kampania, taktyka, rozliczenie, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Gebethner S., Wybory do Sejmu i do Senatu. Komentarz do Ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Gebethner S., Zasady dostępu do radia i telewizji komitetów wyborczych i kandydatów na posłów i senatorów, [w:] M. Dubińska-Michalewicz, A. Chodyra (red.), Konferencje i Seminaria 11(39)00. Rola mediów w kampanii wyborczej. Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Gliszczyńska-Grabias A., Artykuł 18. Wolność posiadania i wyrażania poglądów, [w:] R. Wieruszewski (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Komentarz, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Gliszczyńska-Grabias A., Przeciwdziałanie antysemityzmowi. Instrumenty prawa międzynarodowego, LEX/el. 2014.
Zobacz w Google Scholar

Głowacka M.D., Zdanowska J., Zdrowie publiczne w Polsce, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Goździaszek Ł., Cywilnoprawne granice swobody wypowiedzi w Internecie, Legalis/ el. 2015.
Zobacz w Google Scholar

Góral L., Koperkiewicz-Mordel K., Art. 227, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. II: Art. 87–243, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Górecki O., Wolność człowieka – doktrynalna analiza pojęcia normatywnego zawartego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., [w:] K. Skotnicki, K. Składowski, A. Michalak (red.), Zagadnienia prawa konstytucyjnego.
Zobacz w Google Scholar

Polskie zagadnienia ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Granat M., Godność człowieka art. 30 Konstytucji RP jako wartość i norma prawna, „Państwo i Prawo” 2014, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Granat M., Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Granat M., Zasada pluralizmu politycznego, [w:] W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2008.
Zobacz w Google Scholar

Granat M., Gorgol A., Sobczak J., Ustawa o partiach politycznych. Komentarz, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Gronowska B., Rozdział 6. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, [w:] Z. Witkowski, A. Bień-Kacała (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2015.
Zobacz w Google Scholar

Gronowska B., Wstęp, [w:] B. Gronowska (red.), Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Materiały sesji zorganizowanej w Toruniu w dniu 24 października 1998 r., Toruń 1999.
Zobacz w Google Scholar

Grzebyk P., Art. 26, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. I: Art. 1–86, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Grzelka M., Kampania wyborcza. Zagadnienia wybrane, „Przegląd Wyborczy” 2012, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Gudowski J., Art. 506, [w:] T. Ereciński, J. Gudowski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. IV: Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, LEX/el. 2017.
Zobacz w Google Scholar

Gulczyński M., Zasada pluralizmu politycznego, [w:] W. Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe polskiej konstytucji, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Haczkowska M., Art. 86, [w:] M. Haczkowska (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, LEX/el. 2014.
Zobacz w Google Scholar

Imiołczyk M., Komitety wyborcze – powstanie i ewolucja instytucji oraz wątpliwości co do jej stanu prawnego, [w:] M. Wrzalik, M. Stych (red.), Aktualne problemy prawa wyborczego, Częstochowa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Jabłoński A., Polityka, [w:] A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Leksykon politologii, Wrocław 1998.
Zobacz w Google Scholar

Jabłoński M., Konstytucyjne i pozakonstytucyjne wolności i prawa, [w:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. I: Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Jachowicz K., Prof. Jerzy Bralczyk: Chamom mówimy nie, „Fakt.pl” z 10 grudnia 2012 r., online: www.fakt.pl/Prof.-Jerzy-Bralczyk-o-mowie-nienawisci,artykuly,191021,1.html (dostęp: 16.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

Jacyszyn J., Obywatelstwo, [w:] U. Kalina-Prasznic, Encyklopedia prawa, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Jagielski J., Rączka K., Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Jakobson R., Poetyka w świetle językoznawstwa, Wrocław 1960.
Zobacz w Google Scholar

Jakubowski J., Rola nowych mediów w prezydenckiej kampanii wyborczej w Polsce w 2010 roku – za przykładem Obamy?, online: www.academia.edu/12154474/ (dostęp: 7.08.2016).
Zobacz w Google Scholar

Jankowska M., Ochrona dóbr osobistych kandydatów w trakcie trwania kampanii wyborczej – uwagi praktyczne, „Monitor Prawniczy” 2015, nr 17.
Zobacz w Google Scholar

Jarosz Z., Ordynacja wyborcza do Sejmu RP z 28 czerwca 1991 r., „Państwo i Prawo” 1991, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Jaskiernia J., Konstytucjonalizacja zasady państwa prawnego a proces konsolidacji politycznej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] K. Skotnicki (red.), Demokratyczne państwo prawne w teorii i w praktyce w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Łódź 2010.
Zobacz w Google Scholar

Jaskiernia J., Wprowadzenie do systemu ochrony wolności i praw jednostki, [w:] J. Jaskiernia (red.), Problemy ochrony wolności i praw jednostki we współczesnym świecie, Kielce 2008.
Zobacz w Google Scholar

Jaworski S.J., Art. 495, [w:] K.W. Czaplicki, B. Dauter, S.J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz (red.), Kodeks wyborczy. Komentarz LEX, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Jaworski S.J., Art. 497, [w:] K.W. Czaplicki, B. Dauter, S.J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz (red.), Kodeks wyborczy. Komentarz LEX, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Jaworski S.J., Państwowa Komisja Wyborcza organem kontroli i ochrony państwa, [w:] Iudices electonis custodes (Sędziowie kustoszami wyborów), Księga Pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Juchniewicz J., Finansowanie kampanii wyborczych do parlamentu i kampanii prezydenckich, [w:] M. Chmara, Finansowanie polityki w Polsce na tle europejskim, Toruń 2008.
Zobacz w Google Scholar

Juchniewicz J., Kazimierczuk M., Wolności i prawa polityczne, [w:] M. Chmaj (red.), Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarczyk-Kłak K., Godność człowieka w Konstytucji RP i konstytucjach innych państw, „Studia Prawnicze KUL” 2010 nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński I.C., Prawo do wolnych wyborów w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2015, vol. XIII.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński I.C., Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Karwat M., Makiaweliczne taktyki walki politycznej, „Studia Politologiczne” 2004, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Kaznowski D., Social media – społeczny wymiar Internetu, [w:] J. Królewski, P. Sala (red.), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kędzierska-Cieślak A., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19 września 1968 r. II CR 291/68, „Państwo i Prawo” 1970, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Kisielewicz A., Art. 152, [w:] K.W. Czaplicki, B. Dauter, S.J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz (red.), Kodeks wyborczy. Komentarz LEX, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Klecha K., Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Klecha P., Postępowanie sądowe w ustawach wyborczych (Zagadnienia wybrane), „Państwo i Prawo” 2006, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Kolasiński M., Ochrona dóbr osobistych w prawie wyborczym, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Kolasiński M., Zasady ochrony dóbr osobistych w prawie wyborczym po weryfikacji w kampaniach 2005 i 2006 roku – uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] A. Sokala, Z. Witkowski (red.), Przemiany prawa wyborczego – doświadczenia nowych demokracji. Republika Czeska, Republika Słowacka, Republika Ukraińska, Rzeczpospolita Polska, Bydgoszcz 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kopeć A., Ratio legis ciszy wyborczej, [w:] M. Wrzalik, M. Stych (red.), Aktualne problemy prawa wyborczego, Częstochowa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Kopff A., Koncepcja prawa do intymności i do prywatności życia osobistego (zagadnienia konstrukcyjne), „Studia Cywilistyczne” 1972, t. XX.
Zobacz w Google Scholar

Kopff A., Ochrona sfery życia prywatnego jednostki w świetle doktryny i orzecznictwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1982, z. 100.
Zobacz w Google Scholar

Kordasiewicz B., Jednostka wobec środków masowego przekazu, Wrocław 1991.
Zobacz w Google Scholar

Korycki K., Prawne uwarunkowania kampanii wyborczej, „Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM” 2016, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk T., Znaczenie zasady równości prawa wyborczego w prawie polskim przed wejściem w życie Kodeksu wyborczego, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Kowalski P., Prawo do swobody wypowiedzi w kampanii wyborczej w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – podstawa prawna, „Zeszyty Naukowe Instytutu AJD w Częstochowie. Gubernaculum et Administratio” 2016, nr 14.
Zobacz w Google Scholar

Kowalski P., Usprawiedliwione ograniczenie konstytucyjnej wolności wypowiedzi na przykładzie dwuinstancyjnego postępowania w przedmiocie wydania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, [w:] P. Nowakowski-Węgrzynowski, K. Karolak (red.), Zasada dwuinstancyjności w prawie administracyjnym, Bielsko-Biała 2017.
Zobacz w Google Scholar

Kowalski S., Zakaz agitacji wyborczej w zakładzie pracy, „Służba Pracownicza” 2014, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Krakała A., Wolność przemieszczania się, jej ograniczenia i ochrona (praca doktorska), niepubl.
Zobacz w Google Scholar

Kraśnicka I., Ludwikowska A., Wprowadzenie do systemu prawa Stanów Zjednoczonych, Toruń 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kręcisz W., System wyborczy, [w:] W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kryszeń G., Axiology of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2015, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Kryszeń G., Kodeks dobrej praktyki referendalnej, [w:] A. Szmyt (red.), Gdańskie Studia Prawnicze. Studia ustrojoznawcze. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Puło. Tom XXXI, Gdańsk 2014.
Zobacz w Google Scholar

Kryszeń G., Materialny aspekt zasady równości wyborów, „Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku” 2005, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Kryszeń G., Ramy czasowe kampanii wyborczej do parlamentu, „Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe” 2006, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Kryszeń G., Standardy prawne wolnych wyborów parlamentarnych, Białystok 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kryszeń G., Standardy rywalizacji wyborczej w wyborach parlamentarnych, „Przegląd Sejmowy” 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kryszeń G., Szczególna moc prawna konstytucji, [w:] G. Kryszeń (red.), Wprowadzenie do nauk o państwie i prawie, Białystok 2005.
Zobacz w Google Scholar

Kryszeń G., The Constitutional Principle of Direct Democracy – Definitional Issues, [w:] J. Matwiejuk (red.), Evolution of constitutionalism in the selected states of Central and Eastern Europe, Białystok 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kryszeń G., Uczciwość wyborów jako zasada prawa wyborczego, „Studia Wyborcze” 2016, t. 21.
Zobacz w Google Scholar

Kryszeń G., Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2013, t. 5.
Zobacz w Google Scholar

Kryszeń G., Zasada wolnych wyborów w dokumentach prawa międzynarodowego, [w:], A. Jamróz, S. Bożyk (red.), Z zagadnień współczesnych społeczeństw demokratycznych, Białystok 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kryszeń G., Prokop K., Aksjologia polskiej konstytucji, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Księżak P., Art. 23, [w:] M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak (red.), Kodeks cywilny. Część ogólna, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Księżak P., Art. 24, [w:] M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak (red.), Kodeks cywilny. Część ogólna, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Kuczma P., Prawa człowieka w zarysie, Polkowice 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kudra B., Apodyktyczność języka kampanii wyborczej (na materiale z kampanii 2011), „Studia Wyborcze” 2012, t. 13.
Zobacz w Google Scholar

Kudrycka B., Neutralność polityczna urzędników, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Kulesza W., Art. 135, [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. I: Komentarz do artykułów 117–221, Legalis.el/2017.
Zobacz w Google Scholar

Kustra A., Wokół problemu multicentryczności systemu prawa, „Państwo i Prawo” 2005, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Kuźniar R., Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Lachowski J., Art. 226, [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. II: Komentarz do artykułów 222–316, Legalis.el/2017.
Zobacz w Google Scholar

Lamentowicz W., O wolnościach i granicach, [w:] F. Ryszka (red.), Historia. Idee. Polityka. Księga dedykowana profesorowi Janowi Baszkiewiczowi, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Latos B., Klauzula derogacyjna i limitacyjna w europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Lis W., Poszanowanie godności człowieka w kontekście swobody wypowiedzi, [w:] T. Gardocka, J. Sobczak (red.), Dylematy praw człowieka, Toruń 2008.
Zobacz w Google Scholar

Lis W., Status prawny dziennikarza, LEX/el. 2015.
Zobacz w Google Scholar

Łabno A., Istota zasady proporcjonalności, [w:] T. Dukiet-Nagórska (red.), Zasada proporcjonalności w prawie karnym, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Łabno A., Ograniczenie wolności i praw człowieka na podstawie art. 31 Konstytucji RP, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Ławniczak A., Art. 106, [w:] A. Biłgorajski (red.), Kodeks wyborczy. Komentarz, t. I: Komentarz do artykułów 1–151, Katowice 2017.
Zobacz w Google Scholar

Ławniczak A., Art. 110, [w:] A. Biłgorajski (red.), Kodeks wyborczy. Komentarz, t. I: Komentarz do artykułów 1–151, Katowice 2017.
Zobacz w Google Scholar

Ławniczak A., Art. 135, [w:] A. Biłgorajski (red.), Kodeks wyborczy. Komentarz, t. I: Komentarz do artykułów 1–151, Katowice 2017.
Zobacz w Google Scholar

Ławrynowicz-Miklaszewicz M., Koncepcja istoty wolności i praw jednostki oraz aspekt formalny ich ograniczenia, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Łętowska E., Trudności w przyswajaniu w Polsce praktyki państwa prawa, [w:] S. Wronkowska (red.), Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Łopatka A., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Łopatka A., Prawo do swobodnego wyrażania opinii, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Łyżwa A., Tokarski M., Art. 63, [w:] Ł. Czebotar (red.), Ustawa o Policji. Komentarz, LEX 2015.
Zobacz w Google Scholar

Machaj Ł., Wypowiedzi symboliczne w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA, Wrocław 2011.
Zobacz w Google Scholar

Machowicz K., Jurydyczne uwarunkowania wolności wypowiedzi w Polsce jako kategoria praw człowieka, Lublin 2012.
Zobacz w Google Scholar

Majer W., Rzecz o instancyach sądowych i sądzie kasacyjnym, „Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim złączonego”, Kraków 1849.
Zobacz w Google Scholar

Majewski J., Art. 115, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny, t. 1, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Malinowska I., Ochrona praw i wolności w Polsce, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Małajny R.M., Pojęcie ustawy i ich rodzaje, [w:] C. Martysz, Z. Tobor (red.), Studia z wykładni prawa, Katowice 2008.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowski J., Art. 31 ust. 3 nie jest tym czym się wydaje, online: logikczytakonstytucjerp.wordpress.com/2016/03/25/artykul-31-ust-3-nie-jest-tym-czym-sie-wydaje/ (dostęp: 8.01.2017).
Zobacz w Google Scholar

Matejuk A., Apolityczność to podstawa Policji, online: www.policja.pl/pol/aktualnosci/38868,Apolitycznosc-to-podstawa-Policji.html (dostęp: 28.12.2017).
Zobacz w Google Scholar

Mazur M., Marketing polityczny, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Mączyński A., Zasady organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych, [w:] Centralna Komisja Wyborcza Federacji Rosyjskiej, Konferencja Wspólna Państwowej Komisji Wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej i Centralnej Komisji Wyborczej Federacji Rosyjskiej, Warszawa 20–22 września 2012 r. Zbiór dokumentów i materiałów, Moskwa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Michalak A., Wolności i prawa jednostki, [w:] D. Górecki (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Michalak B., Agitacja wyborcza, [w:] A. Sokala (red.), Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Michalczyk S., Komunikowanie polityczne, Katowice 2005.
Zobacz w Google Scholar

Michalski B., Prawna regulacja zasad i form agitacji wyborczej prowadzonej w okresie kampanii wyborczej, [w:] M. Dubińska-Michalewicz, A. Chodyra (red.), Konferencje i Seminaria 11(39)00. Rola mediów w kampanii wyborczej. Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Michalski D., Akt o Formie rządów z 1919 roku – pierwsza konstytucja niepodległej Finlandii, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2016, nr XIX.
Zobacz w Google Scholar

Młynarska A., Skotnicki K., Wolność wypowiedzi i jej ograniczenia w świetle Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, [w:] L. Wiśniewski (red.), Międzynarodowe Pakty Człowieka w polskim ustawodawstwie i w praktyce organów ochrony prawa. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN 14.12.1995 r., Warszawa–Poznań 1996.
Zobacz w Google Scholar

Młynarska-Sobaczewska A., Nieprawda a bezprawność. Wybrane zagadnienia z praktyki określania granic wolności prasy, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Motyka K., Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i jej credo, [w:] K. Motyka (red.), Edukacja i konstytucjonalizm, Lublin 2000.
Zobacz w Google Scholar

Mrozek J.J., Wolność słowa i wolność przekonań religijnych w systemie prawa, Olsztyn 2013.
Zobacz w Google Scholar

Mularski K., Agitacja wyborcza w Internecie, [w:] A.R. Jurewicz, T. Kuczur, M. Piekarska, D. Wąsik (red.), Wybory i nieprawidłowości wyborcze wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Olsztyn 12 maja 2015 r., Olsztyn 2015.
Zobacz w Google Scholar

Muszalski W., Art. 231, [w:] W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Legalis/ el. 2017.
Zobacz w Google Scholar

Muszyński H., Wstęp do metodologii pedagogiki, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Muszyński J., Leksykon marketingu politycznego, Wrocław 2001.
Zobacz w Google Scholar

Nieć M., Kampania wyborcza – uwagi politologa o genezie idei, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Nieć M., Komunikowanie polityczne w nowoczesnym państwie, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Niżnik-Mucha A., Zakaz naruszania istoty konstytucyjnych wolności i praw w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Noremberg D., Kampania negatywna czy nieistniejący „czarny PR”, jako metody dyskredytowania przeciwnika politycznego, „Studia Polityczne” 2012, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Nowicki M.A., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Nowińska E., Wolność wypowiedzi prasowej, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Obrębska J., Agitacja, [w:] S. Opara, Mały słownik politologii, Toruń 2007.
Zobacz w Google Scholar

Odrowąż-Sypniewski W., Opinia prawna na temat zasad agitacji wyborczej, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2014, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Olędzki J., Czarne sztuczki, propaganda i brudny PR, referat wygłoszony na III Kongresie PR w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, kwiecień 2004.
Zobacz w Google Scholar

Olszówka M., Konstytucyjny paradygmat aktu prawa wewnętrznego, „Ius Novum” 2013, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Olszówka M., Art. 53, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. I: Art. 1–86, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Opaliński B., Wolność wyborów parlamentarnych i jej gwarancje na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Ossowska-Salamonowicz D., Granice swobody wyrażania opinii w kampanii wyborczej, [w:] B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feji-Paszkiewicz (red.), Aktualne problemy prawa wyborczego, „Acta Iuridica Lebusana” t. 1, Zielona Góra 2015.
Zobacz w Google Scholar

Pankyewicz I., Pojęcie i klasyfikacja granic praw człowieka, „Przegląd Prawa i Administracji” 2001, nr 48.
Zobacz w Google Scholar

Pązik A., Wyłączenie bezprawności naruszenia dobra osobistego na podstawie interesu społecznego, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Piechowiak M., Regulacja nie wolna od wad, „Rzeczpospolita” 1997, nr 103.
Zobacz w Google Scholar

Piechowiak M., Klauzula limitacyjna a nienaruszalność praw jednostki, online: philpapers.org/archive/PIEKLA.pdf (dostęp: 16.09.2016).
Zobacz w Google Scholar

Podlaski A., Marketing społecznościowy, Gliwice 2011.
Zobacz w Google Scholar

Prokop K., Zasady finansowania kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu, [w:] P.J. Suwaj, D.R. Kijowski (red.), Patologie w administracji publicznej, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Przeor-Pastuszak I., Kampania wyborcza, [w:] M. Chmaj, J. Marszałek-Kawa, W. Sokół (red.), Encyklopedia Wiedzy Politycznej, Toruń 2004.
Zobacz w Google Scholar

Przybyszewska-Szter B., Wolności i prawa osobiste, [w:] M. Chmaj (red.), Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Zakamycze 2006.
Zobacz w Google Scholar

Pyłko J., Wolność wypowiedzi i wolność przekazu. Prawo prasowe, [w:] A. Ciżyńska, J. Karakulski, K. Kos (red.), Prawo konstytucyjne wraz z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Rakoczy B., Ograniczenie praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Toruń 2006.
Zobacz w Google Scholar

Rakowska A., Formy i granice kampanii wyborczych według kodeksu wyborczego, [w:] K. Skotnicki (red.), Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Rakowska A., Udział zawodowego pełnomocnika w postępowaniu „w trybie wyborczym” po wejściu w życie kodeksu wyborczego, „Palestra” 2011, nr 9–10.
Zobacz w Google Scholar

Rakowska A., Skotnicki K., Zmiany w prawie wyborczym wprowadzone przez Kodeks wyborczy, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Rakowska-Trela A., Długość kampanii wyborczej – znaczenie, obowiązująca regulacja, propozycje de lege ferenda, [w:] B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feji-Paszkiewicz (red.), Aktualne problemy prawa wyborczego, „Acta Iuridica Lebusana” vol. 1, Zielona Góra 2015.
Zobacz w Google Scholar

Rakowska-Trela A., Kampania wyborcza w regulacji prawnej i praktyce, Łódź 2015.
Zobacz w Google Scholar

Rakowska-Trela A., Opinia prawna na zlecenie Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w przedmiocie: oceny zgodności z Konstytucją RP poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001), niepubl.
Zobacz w Google Scholar

Rakowska-Trela A., Prawa wyborców w kampanii wyborczej, „Studia Wyborcze” 2015, t. XX.
Zobacz w Google Scholar

Rittel S.J., Przestrzeń wyborcza, Kielce 2008.
Zobacz w Google Scholar

Rozmaryn S., Konstytucja jako ustawa zasadnicza PRL, Warszawa 1961.
Zobacz w Google Scholar

Rulka M., Ekspertyza na temat zgodności projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001) – w części zmieniającej przepisy Kodeksu wyborczego – z europejskimi standardami wyborczymi, niepubl.
Zobacz w Google Scholar

Rymarz F., Art. 65, [w:] K.W. Czaplicki, B. Dauter, A. Kisielewicz, F. Rymarz, Samorządowe prawo wyborcze. Komentarz, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Rymarz F., Art. 105, [w:] K.W. Czaplicki, B. Dauter, S.J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz (red.), Kodeks wyborczy. Komentarz LEX, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Rymarz F., Art. 107, [w:] K.W. Czaplicki, B. Dauter, S.J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz (red.), Kodeks wyborczy. Komentarz LEX, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Rymarz F., Art. 108, [w:] K.W. Czaplicki, B. Dauter, S.J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz (red.), Kodeks wyborczy. Komentarz LEX, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Rymarz F., Art. 109, [w:] K.W. Czaplicki, B. Dauter, S.J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz (red.), Kodeks wyborczy. Komentarz LEX, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Rymarz F., Art. 114, [w:] K.W. Czaplicki, B. Dauter, S.J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz (red.), Kodeks wyborczy. Komentarz LEX, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Rymarz F., Art. 119, [w:] K.W. Czaplicki, B. Dauter, S.J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz (red.), Kodeks wyborczy. Komentarz LEX, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Rymarz F., Konstytucjonalizacja zasady wolnych wyborów oraz instytucji Państwowej Komisji Wyborczej, online: www.obserwatorkonstytucyjny.pl/debaty/konstytucjonalizacja-zasady-wolnych-wyborow-oraz-instytucji-panstwowej-komisji-wyborczej/ (dostęp: 1.08.2016).
Zobacz w Google Scholar

Rymarz F., Zasada ochrony przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Sadomski J., Art. 14, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. I: Art. 1–86, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Sadomski J., Art. 214, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. II: Art. 87–243, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Sadomski J., Art. 54, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. I: Art. 1–86, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Sadomski J., Ochrona czci uczestników debaty publicznej, [w:], J. Balcarczyk (red.), Dobra osobiste w XXI wieku. Nowe wartości, zasady, technologie, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Sadomski J., Rozstrzyganie sporów wyborczych – analiza praktyki sądowej, „Prawo w działaniu: Sprawy cywilne” 2011, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Sadowski M., Kampania wyborcza, [w:] U. Kalina-Prasznic, Encyklopedia prawa, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Safjan M., Zdanie odrębne od wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2006 r., P 10/06, OTK-A 2006, Nr 9, poz. 128.
Zobacz w Google Scholar

Sarnecki P., Art. 9, [w:] L. Garlicki, M. Zubik, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I: Art. 1 – 29, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Sarnecki P., Art. 47, [w:] L. Garlicki, M. Zubik, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II: Art. 30 – 86, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Sarnecki P., Art. 54, [w:] L. Garlicki, M. Zubik, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II: Art. 30 – 86, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Sarnecki P., Regulacja problematyki środków społecznego przekazu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak (red.), Prawo mediów, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Schumpeter J., Kapitalizm, Socjalizm, Demokracja, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Siedziako M., Kampania wyborcza i wybory do Sejmu PRL w 1957 roku: stan badań, aktualne ustalenia i perspektywy badawcze, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2016, nr 28.
Zobacz w Google Scholar

Sieńczyło-Chlabicz J., Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę: analiza cywilnoprawna, LEX/el. 2006.
Zobacz w Google Scholar

Siewierska-Chmaj A., Język polskiej polityki. Politologiczno-semantyczna analiza exposé premierów Polski w latach 1919–2004, Rzeszów 2006.
Zobacz w Google Scholar

Składowski K., Stany nadzwyczajne w państwie, [w:] D. Górecki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Składowski K., Krawczyk R., Konstytucja i pozostałe źródła prawa, [w:] D. Górecki (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka J., Granice tymczasowego aresztowania w polskim procesie karnym w świetle klauzuli limitacyjnej i zasady proporcjonalności, „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze” 2011, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka S., Słownik frazeologiczny języka polskiego R–Ż, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka S., Auderska H., Łempicka Z. (red.), Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1968.
Zobacz w Google Scholar

Skotnicki K., Funkcje wyborów a wielkość okręgów wyborczych, Toruń 2010.
Zobacz w Google Scholar

Skotnicki K., Glosa do wyroku TK z 20 lipca 2011 r. (sygn. akt K 9/11), „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Skotnicki K., Kampania wyborcza, [w:] B. Hołyst (red.), Wielka Encyklopedia Prawa, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Skotnicki K., Najistotniejsze zmiany w polskim prawie wyborczym w ostatnim ćwierćwieczu, [w:] W. Hermeliński, B. Tokaj, 25 lat demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych w Polsce (1991–2016), t. I, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Skotnicki K., Prawa i wolności osób nie posiadających obywatelstwa polskiego, [w:] L. Wiśniewski, Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Skotnicki K., System wyborczy do Sejmu i Senatu, [w:] D. Górecki (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Skotnicki K., Wpływ funkcji wyborów na prawo wyborcze i system wyborczy. Zarys problematyki, „Przegląd Sejmowy” 2007, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Skotnicki K., Zasada powszechności w prawie wyborczym, Łódź 2000.
Zobacz w Google Scholar

Skrzydło J., Granice wolności słowa przy wypowiedziach o charakterze satyrycznym. Analiza prawnoporównawcza, „Przegląd Prawa Europejskiego” 2005, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Skrzydło J., Wolność słowa a wymogi bezpieczeństwa narodowego (na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego USA i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka), „Państwo i Prawo” 1995, z. 9.
Zobacz w Google Scholar

Skrzydło J., Wolność słowa w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza porównawcza, Toruń 2013.
Zobacz w Google Scholar

Skrzydło W., Konstytucyjny katalog wolności i praw jednostki, [w:] M. Chmaj (red.), Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Skrzypek A., Kampania polityczna jako spektakl, [w:] E. Zienkiewicz-Pietrzyk (red.), Scena polityczna i media: miraże sukcesu, ryzyko autoprezentacji, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak J., Aksjologiczne i doktrynalne podstawy wolności wypowiedzi, [w:] J. Czapska, M. Dudek, M. Stępień (red.), Wielowymiarowość prawa, Toruń 2014.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak J., Art. 11, [w:] A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak J., Art. 212, [w:] R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Legalis/ el. 2017.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak J., Art. 213, [w:] R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Legalis/ el. 2017.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak J., Czy istotnie sprostowanie bądź odpowiedź tłumi wolność prasy?, [w:] P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. I, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak J., Czy prawo autorskie tłumi wolność środków społecznego przekazu?, [w:] K. Wolny-Zamorzyński, W. Furman, B. Nierenberg, J. Marszałek-Kawa (red.), Prawo, etyka, czy rynek? Zmiany w polskich mediach po 1989 roku, Toruń 2010.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak J., Czy prawo prasowe potrzebuje zmiany?, [w:] M. Dybowski (red.), „Ius et Lex” 2010, nr 1 (VI): Wolność słowa i odpowiedzialność za słowo, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak J., Determinanty prawne wolności prasy, [w:] S. Pawela (red.), Prawo w okresie przemian społecznych, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak J., Dzieje prawa prasowego na ziemiach polskich, Poznań 2009.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak J., Dziennikarz – sprawozdawca sądowy. Prawa i obowiązki, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak J., Godność człowieka i pacjenta, [w:] T. Maksymiuk, J. Skrzypczak (red.), Polska polityka zdrowotna a akcesja Rzeczpospolitej do Unii Europejskiej, Poznań 2006.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak J., Granice swobody debaty politycznej w optyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] J. Jaskiernia (red.), Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości. Tom I. Pozycja ustrojowa władzy sądowniczej i uwarunkowania transformacji, Toruń 2011.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak J., Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego, [w:] A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych (red.), Wybory do Parlamentu Europejskiego, Toruń 2010.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak J., Konstytucyjna wolność tworzenia partii politycznych w Polsce, [w:] M. Granat, P. Policastro, J. Sobczak (red.), Partie polityczne we współczesnym konstytucjonalizmie, Lublin 2001.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak J., Ochrona dóbr osobistych i prywatności a kształtowanie wizerunku policji, [w:] A. Szymaniak, W. Ciepiela (red.), Policja w Polsce. Stan obecny i perspektywy, t. I, Poznań 2007.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak J., Prawo do prywatności a wolność słowa i druku, [w:] L. Wiśniewski (red.), Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak J., Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak J., Przestępstwo korupcji wyborczej, [w:] A. Sokala, Z. Witkowski (red.), Przemiany prawa wyborczego – doświadczenia nowych demokracji. Republika Czeska, Republika Słowacka, Republika Ukraińska, Rzeczpospolita Polska, Bydgoszcz 2007.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak J., Swoboda wypowiedzi w orzecznictwie Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Część I, „Ius Novum” 2007, nr 2–3.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak J., Swoboda wypowiedzi w orzecznictwie Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Część II, „Ius Novum” 2007, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak J., Wolność słowa w kampaniach wyborczych, [w:] P. Pawełczyk (red.), Marketing polityczny – szansa czy zagrożenia dla współczesnej demokracji, Poznań 2007.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak J., Wolność słowa w kampaniach wyborczych, Toruń 2016.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak J., Wolność wypowiedzi a ochrona dóbr osobistych osób pełniących funkcje publiczne, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2007, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Sobolewski M., O pojęciu suwerenności ludu, [w:] J. Lewandowska (red.), Księga pamiątkowa ku czci Konstantego Grzybowskiego, Kraków 1971.
Zobacz w Google Scholar

Sobolewski P., Art. 24, [w:] K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, t. I, Legalis/el. 2017.
Zobacz w Google Scholar

Sokala A., Elektorat, [w:] B. Michalak, A. Sokala, P. Uziębło, Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Sokala A., Kampania wyborcza, [w:] B. Michalak, A. Sokala, P. Uziębło, Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Sokala A., Opinia w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001) – w części dotyczącej proponowanych zmian w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr. poz. 112 z późn. zm.), niepubl.
Zobacz w Google Scholar

Sokala A., Organ wyborczy, [w:] B. Michalak, A. Sokala, P. Uziębło, Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Sokala A., Pełnomocnik wyborczy, [w:] B. Michalak, A. Sokala, P. Uziębło, Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Sokala A., Wyborca, [w:] B. Michalak, A. Sokala, P. Uziębło, Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Sokolewicz W. Art. 2, [w:] L. Garlicki, M. Zubik, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I: Art. 1–29, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Sokolewicz W., Prasa i Konstytucja, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Sokolewicz W., Rzeczpospolita Polska – demokratyczne państwo prawne (Uwagi na tle ustawy z 29 XII 1989 o zmianie Konstytucji), „Państwo i Prawo” 1990, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Sokolewicz W., Wolność prasy i jej gwarancje, [w:] A. Łabno, E. Zwierzchowski (red.), Księga pamiątkowa profesora Marcina Kudeja, Katowice 2009.
Zobacz w Google Scholar

Sokolewicz W., Wolność prasy i jej konstytucyjne ograniczenia, „Państwo i Prawo” 2008, z. 6.
Zobacz w Google Scholar

Sokół W., Demokracja, [w:] M. Chmaj, W. Sokół (red.), Mały leksykon politologiczny, Lublin 1996.
Zobacz w Google Scholar

Staszewska M., Zakazy dotyczące agitacji wyborczej, „Wspólnota” 2014, nr 22.
Zobacz w Google Scholar

Steinborn S., Art. 233, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. II: Art. 87–243, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Stębelski M., Art. 205, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. II: Art. 87–243, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Sułkowski J., Art. 13, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. I: Art. 1–86, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Szczaniecki M., Wybór źródeł do historii państwa i prawa w dobie nowożytnej, cz. I: Teksty do historii burżuazyjnego prawa nowożytnego, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Szczepaniak M., Wolność słowa i druku, [w:] A. Łopatka (red.), Podstawowe prawa i obowiązki obywateli w PRL, Warszawa 1969.
Zobacz w Google Scholar

Szczepaniak M., Wolność słowa i druku, [w:] A. Łopatka (red.), Podstawowe prawa i obowiązki obywateli PRL, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Szkudlarek-Śmiechowicz E., Komunikowanie polityczne, [w:] B. Kudra, E. Olejniczak, Komunikowanie publiczne. Zagadnienia wybrane, Łódź 2014.
Zobacz w Google Scholar

Szot L., Prawna ochrona dóbr osobistych kandydata w wyborach parlamentarnych (ochrona wizerunku), [w:] T. Sasińska-Klas (red.), Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, Toruń 2007.
Zobacz w Google Scholar

Szydło M., Art. 31, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. I: Art. 1–86, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Szydło M., Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe, Bydgoszcz 2011.
Zobacz w Google Scholar

Szymanek J., Konstytucyjna zasada wolności słowa w radiofonii i telewizji, „Państwo i Prawo” 2004, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Szymanek J., Prawna regulacja komitetów wyborczych w kodeksie wyborczym, [w:] K. Skotnicki (red.), Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Szymczak M., (red.), Słownik języka polskiego, t, I, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Śledzińska-Simon A., Decyzja ramowa w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii jako trudny kompromis wobec mowy nienawiści w Unii Europejskiej, [w:] A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias, R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski (red.), Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Świtała K., Wolność słowa a mowa nienawiści w kreowaniu wizerunku polityka w demokratycznym państwie, [w:] J. Jaskiernia (red.), Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania, t. 2, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Taczkowska J., Kategorie wypowiedzi i ich ochrona. Debata publiczna, Warszawa– Poznań 2008.
Zobacz w Google Scholar

Tkacz R., Organy wyborcze – funkcje, zadania oraz pozycja prawnoustrojowa, [w:] W. Hermeliński, B. Tokaj, 25 lat demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych w Polsce (1991–2016), t. 1, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewska M., Art. 23(1), [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, LEX/el. 2017.
Zobacz w Google Scholar

Trzeciak S., Kampania wyborcza – strategia sukcesu, Poznań 2005.
Zobacz w Google Scholar

Tuleja P., Art. 7, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. I: Art. 1–86, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Tuleja P., Zdanie odrębne od wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 lipca 2011 r., sygn. akt P 12/09, OTK-A 2011, Nr 6, poz. 51.
Zobacz w Google Scholar

Ulicka G., Kampania wyborcza, [w:] M. Żmigrodzki (red.), Encyklopedia politologii, t. 2: Ustroje państwowe, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Uziębło P., Finansowanie kampanii wyborczej w polskich wyborach parlamentarnych na mocy kodeksu wyborczego, [w:] K. Skotnicki (red.), Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Uziębło P., Kampania wyborcza: reguły fair play czy raczej wszystkie chwyty dozwolone?, [w:] J. Szymanek (red.), Niedemokratyczne wymiary demokratycznych wyborów, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Uziębło P., Opinia prawna w sprawie zmian w kodeksie wyborczym wprowadzanych ustawą z dnia 14 grudnia 2017 r., online: www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Opinia%20prawna%20w%20sprawie%20zmian%20w%20kodeksie%20wyborczym%20wprowadzanych%20ustawa%20z%20dnia%2014%20grudnia%202017r.pdf (dostęp: 27.03.2018).
Zobacz w Google Scholar

Uziębło P., Zasada równości wyborów parlamentarnych w państwach europejskich i południowoamerykańskich, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Wacławczyk W., Freedom of Speech and Other Human Rights. A Selection of Documents with Introduction and Study Questions, Toruń 2014.
Zobacz w Google Scholar

Walaszek-Pyzioł A., Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1996, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Walerjan B., Stosunek do przeciwników politycznych w kampaniach wyborczych – próba oceny etycznej, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2008, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewski P., Wolność prasowej wypowiedzi satyrycznej: studium cywilistyczne na tle porównawczym, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Wąsik D., Dopuszczalne formy prowadzenia agitacji wyborczej, online: www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/dopuszczalne-formy-prowadzenia-agitacji-wyborczej/ (dostęp: 12.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

Wiącek M., Art. 87, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. II: Art. 87–243, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Wieruszewski R., Sękowska-Kozłowska K., Artykuł 2. Implementacja do krajowego porządku prawnego. Zakaz dyskryminacji, [w:] R. Wieruszewski (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Komentarz, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Wild M., Art. 47, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. I: Art. 1–86, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Wiliński P., Karlik P., Art. 178, [w:] Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. II: Art. 87–243, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Wilkos S., Komunikacja w kampaniach wyborczych, [w:] S. Wilkos, W. Ferenc (red.), Kampania wyborcza strategia – taktyka – komunikacja, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Winiewski M., Hansen K., Bilewicz M., Soral W., Świderska A., Bulska D., Mowa nienawiści, mowa pogardy. Raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych, online: https://www.batory.org.pl/upload/files/pdf/MOWA_NIENAWISCI_MOWA_POGARDY_INTERNET.pdf (dostęp: 19.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wiszowaty M.M., Instytucja ciszy wyborczej. Geneza, regulacja prawna, ratio existendi, „Studia Wyborcze” 2012, t. 14.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewska P., Język nienawiści w ustach polityków polskich. Analiza zagadnienia na bazie internetowych wydań środków komunikacji społecznej – pod koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku (głos w dyskusji), [w:] A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias, R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski (red.), Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski A., Znaczenie wolności słowa w państwie demokratycznym, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski L., Prawo do prywatności a wolność słowa i druku, [w:] K. Działocha (red.), Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Raport Wstępny, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski L., Wolność prasy w świetle Konstytucji RP, ustaw oraz wiążącego Polskę prawa międzynarodowego, [w:] D. Górecki (red.), Wolność słowa w mediach. XL Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Spała 2003.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski L., Wolność słowa i druku, [w:] R. Wieruszewski (red.), Prawa człowieka. Model prawny, Wrocław 1991.
Zobacz w Google Scholar

Witkowski Z., Prawo dostępu do służby publicznej, [w:] M. Chmaj (red.), Wolności i prawa polityczne, Zakamycze 2002.
Zobacz w Google Scholar

Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Wojtyczek K., Wolność wypowiedzi, [w:] P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Wołpiuk W., Siły zbrojne w regulacjach Konstytucji RP, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Wójtowicz K., Zasada proporcjonalności jako wyznacznik konstytucyjności norm, [w:] M. Zubik (red.), Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Wrona J., System partyjny w Polsce 1944–1950, Lublin 1997.
Zobacz w Google Scholar

Wyrzykowski M., Granice praw i wolności – granice władzy, [w:] B. Oliwa-Radzikowska (red.), Obywatel – jego wolności i prawa. Zbiór studiów przygotowanych z okazji 10-lecia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Zakolska J., Problem klauzuli ograniczającej korzystanie z praw i wolności człowieka w pracach konstytucyjnych, w poglądach doktryny i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Zakolska J., Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Zdyb M., Godność człowieka w świetle art. 30 Konstytucji RP, [w:] W. Lis, A. Balicki (red.), Normatywny wymiar godności człowieka, Lublin 2012.
Zobacz w Google Scholar

Zdyb M., Stelmasiak J., Szreniawski J., Zasada proporcjonalności w świetle Konstytucji RP, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z Konferencji Naukowej Poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego. Toruń 15–16 listopada 2005, Toruń 2005.
Zobacz w Google Scholar

Ziembiński Z., O pojmowaniu celu, zadania i roli w funkcji prawa, „Państwo i Prawo” 1987, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Zięba-Załucka H., Godność człowieka i jej ochrona wobec działań administracji publicznej, [w:] E. Ura (red.), Jednostka wobec działań administracji publicznej, Rzeszów 2001.
Zobacz w Google Scholar

Zięba-Załucka H., Prawo do swobody wypowiedzi w prawie międzynarodowym i prawie polskim (na tle sporów o interes publiczny/demokratyzację polityki), [w:]
Zobacz w Google Scholar

Skotnicki, K. Składowski, A. Michalak (red.), Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie zagadnienia ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Zubik M., Trybunał Stanu – stan Trybunału (Słów kilka o polskim sądzie nad notablami), [w:] A. Szmyt (red.), Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce. Materiały Jubileuszowego L Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Gdynia, 24–26 kwietnia 2008 roku, Gdańsk 2008.
Zobacz w Google Scholar

Żak P., Zasada proporcjonalności a istota praw podstawowych, [w:] T. Pietrzykowski (red.), W kręgu teorii prawa i zagadnień prawa europejskiego, Sosnowiec 2007.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. (red.), Wielki słownik języka polskiego, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Żukowski A., Istota formuły demokratycznych wyborów – kilka refleksji teoretycznych i terminologicznych, „Studia Wyborcze” 2006, t. I.
Zobacz w Google Scholar

Żukowski A., System wyborczy do Sejmu i Senatu RP, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Żyro T., Wstęp do politologii, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Barendt E., Freedom of Speech, Oxford 2007.
Zobacz w Google Scholar

Bohannan P., The Differing Realms o the Law, online: www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwijkrXzsqXaAhWCZCwKHSPYBqYQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com%2Fdoi%2Fpdf%2F10.1525%2Faa.1965.67.6.02a00930&usg=AOvVaw07_ZYaFbD-UEu6RKIhYf-y (dostęp: 6.04.2018).
Zobacz w Google Scholar

Briffault R., Issue Advocacy: Redrawing the Elections/Politics Line, „Texas Law Review” 1999, nr 77.
Zobacz w Google Scholar

Bychawska-Siniarska D., Protecting the Right to Freedom of Expression Under the European Convention on Human Rights. A Handbook for Legal Practicioners, online: webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:J53dlI-L4QQJ:https://rm.coe.int/handbook-freedom-of-expression-eng/1680732814+&cd=1&hl=pl&ct= (dostęp: 8.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

Cram I., Contested Words: Legal Restrictions on Freedom of Speech in Liberal Democracies, Aldershot 2006.
Zobacz w Google Scholar

De Branadere E., Propaganda, [w:] R. Wolfrum (red.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, online: opil.ouplaw.com/browse?pageSize=10&prd=EPIL&sb_0=ae592185-6d71-1014-90bf-c1927c3ed365&sort=title (dostęp: 2.04.2018).
Zobacz w Google Scholar

Dorsen N., Rosenfeld M., Sajo A., Baer S., Mancini S., Comparative Constitutionalism: Cases and Materials, St. Paul 2010.
Zobacz w Google Scholar

Elklit J., Free and Fair Elections, [w:] R. Rose (red.), International Encyclopedia of Elections, London 2000.
Zobacz w Google Scholar

Feinberg A.M., Candidate False Statement Laws and The First Amendment: An Analysis of Constitutional Principles, online: getd.libs.uga.edu/pdfs/feinberg_amy_m_201505_ma.pdf (dostęp: 30.03.2018).
Zobacz w Google Scholar

Ferling J.E., Adams vs. Jefferson: The Tumultuous Election of 1800, Oxford 2005.
Zobacz w Google Scholar

Gibbons T., Free Speech, Communication and the State, [w:] M. Amos, J. Harrison, Woods (red.), Freedom of Expression and the Media, Leiden 2012.
Zobacz w Google Scholar

Goldberg E., Free Speech Consequentialism, „Columbia Law Review” 2015, nr 116.
Zobacz w Google Scholar

Gora J.M., Free Speech, Fair Elections, and Campaign Finance Laws: Can They Co-Exist?, „Brooklyn Law School Legal Studies Research Papers” 2013, nr 346.
Zobacz w Google Scholar

Graglia L.A., Restrictions on Judical Election Campaign Speech: Silencing Criticism of Liberal Activism, [w:] E.F. Paul, F.D. Miller Jr., J. Paul (red.), Freedom of Speech, Cambridge 2002.
Zobacz w Google Scholar

Haggard S., You J., Freedom of Expression in South Korea, „Journal of Contemporary Asia” 2015, nr 45.
Zobacz w Google Scholar

Han D.S., Transparency in First Amendment Doctrine, „Emory Law Journal” 2012, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Hilden J., If the President Is Libeled, Can He Sue? Should He?, online: supreme.findlaw.com/legal-commentary/if-the-president-is-libeled-can-he-sue-should-he.html (dostęp: 4.04.2018).
Zobacz w Google Scholar

Joseph S., Schultz J., Castan M., The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials and Commentary, Oxford 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kalven H. Jr., A Worthy Tradition: Freedom of Speech in America, New York 1988.
Zobacz w Google Scholar

Kendrick L., Free Speech as a Special Right, „Philosophy & Public Affairs” 2017, nr 45.
Zobacz w Google Scholar

Kenyon A.T., Assuming Free Speech, „The Modern Law Review” 2014, nr 77.
Zobacz w Google Scholar

Kruze B., The Truth in Masquarade: Regulating False Ballot Proposition Ads through State Anti-False Speech Statutes, „California Law Review” 2001, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Lawthorne C.O., The Supreme Court and libel, Carbondale 1981.
Zobacz w Google Scholar

Lester A., Freedom of Expression, [w:] R. St.J. Macdonald, F. Matscher, H. Petzold (red.), The European System for the Protection of Human Rights, Dodrecht 1993.
Zobacz w Google Scholar

Levy L.W., Freedom of Speech and Press in Early American History. Legacy of Suppresion, New York 1963.
Zobacz w Google Scholar

Lieffring S., First Amendment and the Right to Lie: Regulating Knowingly False Campaign Speech After United States v. Alvarez, „Minnesota Law Review” 2013, nr 13.
Zobacz w Google Scholar

Listes M., Underhill W., Campaign Fair Practice Laws (Is There a Right to Lie?), online: www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/campaign-fair-practice-laws-is-there-a-right-to-lie.aspx (dostęp: 30.03.2018).
Zobacz w Google Scholar

Maddex R.L., The U.S. Constitution A to Z, Washington D.C. 2008.
Zobacz w Google Scholar

Malanczuk P., Freedom of Information and Communication, [w:] R. Wolfrum (red.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, online: opil.ouplaw.com/browse?pageSize=10&prd=EPIL&sb_0=ae592185-6d71-1014-90bf-c1927c3ed365&sort=title (dostęp: 2.04.2018).
Zobacz w Google Scholar

McGoldrick D., O’Donnell T., Hate-speech Laws: Consistency with National and International Human Rights Law, „Legal Studies” 1998, nr 18.
Zobacz w Google Scholar

McGonagle T., Workshop Report: The Changing Hues of Political Expression in the Media, [w:] W. Closs, S. Nikoltchev (red.), Political Debate and the Role of the Media. Fragility of Free Speech, Strasburg 2005.
Zobacz w Google Scholar

Mijatovic D., Defamation and Insult Laws in the OSCE Region. A Comparative Study, online: www.osce.org/fom/303181 (dostęp: 1.04.2018).
Zobacz w Google Scholar

Mowbray A., Cases and Materials on the European Convention on Human Rights, Butteworths, London–Edinburgh–Dublin 2001.
Zobacz w Google Scholar

Nese M., Mancil B., State False Statement Laws: Should the Government Act as the Truth Police?, online: www.ifs.org/2014/07/17/state-false-statement-laws-should-the-government-act-as-the-truth-police/ (dostęp: 30.03.2018).
Zobacz w Google Scholar

Neuborne B., Overview of the Bill of Rights, [w:] A.B. Morrison (red.), Fundamentals of American Law, New York 1996.
Zobacz w Google Scholar

Nowak M.A., UN Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary, Kehl am Rhein 2005.
Zobacz w Google Scholar

Perloff R.M., Political Communication. Politics, Press and Public in America, New Jersey–London 1998.
Zobacz w Google Scholar

Pinaire B.K., The Constitution of Electoral Speech Law. The Supreme Court and Freedom of Expression in Campaigns and Elections, Stanford 2008.
Zobacz w Google Scholar

Post R., Outrageous Speech and the Constitution: Thoughts on Hustler Magazine v. Falwell, Dissent, Summer 1990.
Zobacz w Google Scholar

Post R., Constitutional Restraints on the Regulations of Scientific Speech and Scientific Research, „Science and Engineering Ethics” 2009, nr 15.
Zobacz w Google Scholar

Post R., Recuperating First Amendment Doctrine, „Faculty Scholarship Series” 1995, online: digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/200 (dostęp: 1.04.2018).
Zobacz w Google Scholar

Post R., Regulating Election Speech Under the First Amendment, „Texas Law Review” 1999, nr 77.
Zobacz w Google Scholar

Post R., The Constitutional Status of Commercial Speech, „UCLA Law Review” 2000, nr 48.
Zobacz w Google Scholar

Putnam R., The Comparative Study of Political Elites, New Jersey 1976.
Zobacz w Google Scholar

Rivers J., Proportionality and Variable Intensity of Review, „The Cambridge Law Journal” 2006, nr 65.
Zobacz w Google Scholar

Rowbottom J., Lies, Manipulation and Elections – Controlling False Campaign Statements, „Oxford Journal of Legal Studies” 2012, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Sajó A., Freedom of Expression, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Schauer F., Pildes R.H., Electoral Exceptionalism and the First Amendment, „Texas Law Review” 1999, nr 77.
Zobacz w Google Scholar

Schejter A.M., Yemini M., Eyes Have They, But They See Not: Israeli Election Laws, Freedom of Expression, and the Need for Transparent Speech, „Communication Law and Policy” 2009, nr 14.
Zobacz w Google Scholar

Spillenger C., David M. Rabban and the Libertarian Tradition That Time Forgot, „Law & Social Inquiry” 2001, nr 26.
Zobacz w Google Scholar

Stelzner A.M., Social Media Marketing Industry Raport. How Marketers Are Using Social Media to Grow Their Business?, online: www.socialnety.pl/wp-content/ uploads/2015/01/ oehninger_barbara_sp2012-2.pdf (dostęp: 7.08.2016).
Zobacz w Google Scholar

Stott D.K., Zero-Sum Judical Elections: Balancing Free Speech and Impartiality Through Recusal Reform, „Brigham Young University Law Review” 2009, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Sullivan K.M., Two Concepts of Freedom of Speech, „Harvard Law Review” 2010, nr 124.
Zobacz w Google Scholar

Tworney A., Freedom of Policital Communication and Its Constitutional Limits on Electoral Laws, [w:] J. Tham, B. Costar, G. Orr (red.), Electoral Democracy: Australian Prospects, Melbourne 2011.
Zobacz w Google Scholar

Volokh E., The Freedom of Speech and Bad Purposes, „UCLA Law Review” 2016, nr 63.
Zobacz w Google Scholar

Wagner A.J., Fargo A.L., Criminal Libel in the Land of the First Amendment, online: ipi.media/criminal-libel-in-the-land-of-the-first-amendment/ (dostęp: 1.04.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wood E.A., Performing justice. Agitation Trials in Early Soviet Russia, London 2005.
Zobacz w Google Scholar

Zeno-Zencovich Z., Freedom of Expression: A Critical and Comparative Analysis, New York 2008.
Zobacz w Google Scholar

aceproject.org/ace-en/topics/me/mea/mec02#_edn1
Zobacz w Google Scholar

bisnetus.wordpress.com/biblioteka/akty-ustrojowe/artykul-25/komentarz-ogolny-nr-25-57/
Zobacz w Google Scholar

dictionary.cambridge.org/dictionary/english-polish/expression
Zobacz w Google Scholar

harvardlawreview.org/wp-content/uploads/2014/11/mccutcheon_v_federal_election_commission.pdf
Zobacz w Google Scholar

nmpoliticalreport.com/613800/campaign-finance-concerns-follow-keller-post-election/
Zobacz w Google Scholar

ottawacitizen.com/news/politics/two-down-76-to-go-the-longest-election-cam- paign-since-we-first-re-elected-john-a
Zobacz w Google Scholar

pl.wikipedia.org/wiki/Lobbing_polityczny
Zobacz w Google Scholar

pl.wiktionary.org/wiki/przepraszam
Zobacz w Google Scholar

sjp.pl/agitacj%C4%85
Zobacz w Google Scholar

sjp.pl/wybory
Zobacz w Google Scholar

sjp.pwn.pl/doroszewski/wyborczy;5519065.html
Zobacz w Google Scholar

sjp.pwn.pl/sjp/polityka;2572025.html.
Zobacz w Google Scholar

sjp.pwn.pl/sjp/wolnosc;2537405.html
Zobacz w Google Scholar

sjp.pwn.pl/slowniki/apolityczny.html
Zobacz w Google Scholar

sjp.pwn.pl/szukaj/haslo.html
Zobacz w Google Scholar

sjp.pwn.pl/szukaj/manifestacja.html
Zobacz w Google Scholar

sjp.pwn.pl/szukaj/plakat.html
Zobacz w Google Scholar

sjp.pwn.pl/szukaj/pochod.html
Zobacz w Google Scholar

sjp.pwn.pl/szukaj/polityczny.html
Zobacz w Google Scholar

sjp.pwn.pl/szukaj/s%C5%82owo.html
Zobacz w Google Scholar

sjp.pwn.pl/szukaj/socialmedia.html
Zobacz w Google Scholar

sjp.pwn.pl/szukaj/ulotka.html
Zobacz w Google Scholar

sjp.pwn.pl/szukaj/wypowied%C5%BA.html
Zobacz w Google Scholar

sjp.pwn.pl/szukaj/zgromadzenie.html
Zobacz w Google Scholar

vancouversun.com/news/local-news/daily-poll-whos-running-the-most-convincing-post-election-campaign-in-b-c
Zobacz w Google Scholar

wiadomosci.wp.pl/ruszyla-nieoficjalna-kampania-wyborcza-6036595762332289a
Zobacz w Google Scholar

www.britannica.com/topic/Freedom-of-the-Press-Act-of-1766 www.duhaime.org/LegalDictionary/P/PoliticalSpeech.aspx
Zobacz w Google Scholar

www.enar-eu.org/Reporting-form-to-monitor-hate
Zobacz w Google Scholar

www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/10/21/450238156/canadas-11-week-campaign-reminds-us-that-american-elections-are-much-longer
Zobacz w Google Scholar

www.nytimes.com/2008/02/24/opinion/24sun4.html
Zobacz w Google Scholar

www.nytimes.com/2008/06/07/us/politics/07women.html
Zobacz w Google Scholar

www.old.lambdawarszawa.org/344-bez-mowy-nienawisci-w-kampanii-wyborczej
Zobacz w Google Scholar

www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/lider-nowoczesnej-petru-przegral-w-trybie-wyborczym-z-partia-razem,587946.html
Zobacz w Google Scholar

www.tvp.info/17689377/wybory-okiem-internautow-zobaczcie-najlepsze-memy-foto
Zobacz w Google Scholar

www.tvp.info/4272856/polska/komitety-obrony-wyborow-na-kampanie-pis/nieoficjalna-kampania-pis-w-maju/
Zobacz w Google Scholar

okladka

Opublikowane

30 marca 2021

Kategorie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-099-7

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-100-0

Inne prace tego samego autora