Komunikacja społeczna w samorządzie terytorialnym: Między Matrixem a Realem

Autorzy

Magdalena Kalisiak-Mędelska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Logistyki
https://orcid.org/0000-0002-8701-9411
Paweł A. Nowak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Informatyki Ekonomicznej
https://orcid.org/0000-0002-9681-0627
Piotr Król
Many Mornings s.c.

Słowa kluczowe:

samorząd terytorialny, samorząd wirtualny, administracja publiczna, e-Usługi publiczne, BIP

Streszczenie

Oswajanie cyfrowej rzeczywistości XXI wieku nie jest łatwe. Oczekiwania obywateli i przedsiębiorców w zakresie szybkości i łatwości dostępu do istotnych informacji wciąż stanowią problem mentalny i organizacyjny dla administracji publicznej. W książce ukazano, w jaki sposób technologie informacyjno-komunikacyjne wpływają na metody i możliwości komunikacji społecznej.

Autorzy omawiają interakcje jednostek samorządu terytorialnego z otaczającym je środowiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji społecznej jako elementu współpracy z mieszkańcami, technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji zadań samorządu terytorialnego oraz roli tychże w budowie społeczeństwa informacyjnego.

Publikacja jest adresowana do władz jednostek samorządu terytorialnego (członków rad samorządów wszystkich szczebli, ale również ich władz wykonawczych), pracowników administracji samorządowej, studentów kierunków związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej i wszystkich zainteresowanych budową społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Bibliografia

Adamczyk J., Marketing wirusowy, http://www.e-marketing.pl/artyk/artyk73.phpg [dostęp: 29.12.2016].
Zobacz w Google Scholar

Aluchna M., Polityka informacyjna w Polsce. Przypadek spółek giełdowych, „E-mentor” 2005, nr 2 (9), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/9/id/131 [dostęp: 6.06.2015]
Zobacz w Google Scholar

Ambroży N., Serafin J., Rzeczywiste zastosowanie wirtualnego świata. Metaanaliza badań na temat wirtualnej rzeczywistości, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje” 2016, nr 22, 46–60.
Zobacz w Google Scholar

Barber B. R., Dżihad kontra McŚwiat, Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Barney D., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Bednarz P., Kulawczuk P. (red.), Elektroniczna komunikacja samorządowa. Innowacyjne narzędzia rzecznictwa interesów społecznych, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Braman S., Defining information policy, “Journal of Information Policy” 2011, No. 1 (1), s. 1–5.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński S., Jasiński M., Media społecznościowe w marketingu terytorialnym polskich miast, „Marketing i Rynek” 2014, nr 3, s. 9–17.
Zobacz w Google Scholar

Castenow D., Nowy marketing w praktyce, PWE, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Ceran S., Sidoruk M., Ocena sieciowych zasobów informacyjnych administracji samorządowej na obszarze województwa podlaskiego, „Studia Regionalne i Lokalne” 2006, nr 3 (25), s. 137–158.
Zobacz w Google Scholar

Chądzyński J., Istota rozwoju lokalnego, [w:] J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki (red.), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011, s. 66–78.
Zobacz w Google Scholar

Chylarecki P., Badania funkcjonalności BIP i wykazów danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie w kontekście zapisów Konwencji z Aarhus. Wyniki badań gmin, http://greenmind.pl/nasze-dzialania/projekty/shadow-report-z-wykonania-konwencji-z-aarhus/badanie-bip-w-gminach/wyniki/ [dostęp: 25.03.2016].
Zobacz w Google Scholar

Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Dębski S., Samorząd terytorialny w Polsce: tradycja a współczesne przemiany polityczne, Grudziądz 2014, http://milenium.edu.pl/application/files/biblioteka/Samorzad_terytorialny_w_Polsce_tradycja_a_wspolczesne_przemiany_polityczne.pdf [dostęp: 20.09.2015].
Zobacz w Google Scholar

Definicja web 2.0, definicja social media, http://networkeddigital.com/2010/04/09/definicja-web-2-0-definicja-social-media/ [dostęp: 12.08.2015].
Zobacz w Google Scholar

Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Dorenda-Zaborowicz M., Marketing w social media, „Nowe Media” 2012, nr 3, s. 59–79.
Zobacz w Google Scholar

Drozd I., Miczyńska-Kowalska M., Kapitał ludzki w społeczeństwie informacyjnym, [w:] L. H. Haber, Społeczeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość, Wydawnictwo AGH, Kraków 2003, s. 219–230.
Zobacz w Google Scholar

Drzazga M., Media społecznościowe w procesie komunikacji marketingowej przedsiębiorstw handlu detalicznego z rynkiem, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 140, s. 98–111.
Zobacz w Google Scholar

Duczkowska-Piasecka M., Marketing terytorialny. Jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

E‑administracja w oczach internautów, https://mc.gov.pl/aktualnosci/e-administracja-w-oczachinternautow-raport-z-badania-2016 [dostęp: 20.11.2016].
Zobacz w Google Scholar

Ehrlich A., Levinson J. C., Marketing partyzancki, PWE, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Europa i społeczeństwo globalnej informacji. Zalecenia dla Rady Europy, http://cyberbadacz.republika.pl/raport_bangemanna.html [dostęp: 10.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Europejska Agenda Cyfrowa, www.europa.eu [dostęp: 15.10.2015].
Zobacz w Google Scholar

Europejska Karta Samorządu Regionalnego, IV Sesja Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych, Strasburg 1997, http://administracja.info/europejskakarta.doc. [dostęp: 25.09.2015].
Zobacz w Google Scholar

Fabjaniak-Czerniak K., Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations, [w:] K. Kubiak (red.), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012, s. 173–194.
Zobacz w Google Scholar

Facebook Trends, Raport Sotrender, lipiec 2015.
Zobacz w Google Scholar

Facebook kupił Instagram za milliard dolarów. Czy to faktycznie szaleństwo?, http://gadzetomania.pl/6705,facebook-kupil-instagram-za-miliard-dolarow-czy-to-faktycznie-szalenstwo [dostęp: 21.08.2015].
Zobacz w Google Scholar

Ferens A., Macek I. (red.), Administracja i polityka. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
Zobacz w Google Scholar

Fleszer D., Samorząd terytorialny jako wspólnota obywatelska, „Rocznik Administracji i Prawa” 2016, nr 16 (1), s. 99–114.
Zobacz w Google Scholar

Frahm J., Brown K., Developing communicative competencies for a learning organization, “The Journal of Management Development” 2006, No. 25, s. 1–25.
Zobacz w Google Scholar

Frankowski Z., Działalność marketingowa gmin, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Ciechanów 2000. Furmankiewicz M., Funkcjonalno‑przestrzenne sieci współpracy samorządów lokalnych, „Studia Regionalne i Lokalne” 2002, nr 1 (8), s. 5–24.
Zobacz w Google Scholar

Ganowicz E., Rubisza L. (red.), Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
Zobacz w Google Scholar

Gębarowski M., Determinanty skutecznego wykorzystania serwisów społecznościowych w działaniach promocyjnych miast, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2011, nr 75, s. 447–457.
Zobacz w Google Scholar

Girard V., Marketing terytorialny i planowanie strategiczne, [w:] T. Domański (red), Marketing terytorialny – strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Instytut Studiów Międzynarodowych, Łódź 1997, s. 74–92.
Zobacz w Google Scholar

Gladwell M., Shirky C., From Innovation to Revolution. Do Social Media Make Protests Possible?, “Foreign Affairs” 2011, http://www.foreignaffairs.com/articles/67325/malcolm-gladwell-and‑clay-shirky/from-inno-vation-to-revolution.
Zobacz w Google Scholar

The Global Information Technology Report, World Economic Forum, Geneva 2015.
Zobacz w Google Scholar

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Goban-Klas T.,. Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Gogołek W., Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie, paradoksy, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Gołka M., Czym jest społeczeństwo informacyjne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2005, z. 4, s. 253–265.
Zobacz w Google Scholar

Grabowski M., Zając A., Dane, informacja, wiedza – próba definicji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2009, nr 798, s. 99–116.
Zobacz w Google Scholar

Hamlin S., Jak mówić, żeby nas słuchali, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008.
Zobacz w Google Scholar

Hetman J., Modele serwisów społecznościowych, http://www.web.gov.pl/g2/big/2010_02/fe231c‑ 5914c783f94d 682ba79379bac8.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Hofmokl T., Internet 2000 – nowe możliwości – nowe wyzwania, referat na II Konferencji „Miasta w Internecie”, Zakopane 1998.
Zobacz w Google Scholar

Hu F., Lu J., Zhang T., Virtual Reality Enhanced Robotic Systems for Disability Rehabilitation, Medical Information Science Reference, Hershey 2016.
Zobacz w Google Scholar

Iszkowski W., Jesteśmy już społeczeństwem informacyjnym, „Czas Informacji” 2010, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Jastrzębska J., Polityka informacyjna władz lokalnych w zakresie możliwości zdobywania i podnoszenia kwalifikacji przez mieszkańców, „Zarządzanie Publiczne” 2010, nr 4 (12), s. 125–140.
Zobacz w Google Scholar

Jastrzębska A., Jastrzębska W., Wykluczenie cyfrowe – przyczyny, zagrożenia i bariery jego pokonania. Studium przypadku, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2012, z. 25, s. 91–104.
Zobacz w Google Scholar

Juszczyk S., Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Uni‑ wersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kalisiak M., Marketing gminny. Zarys problemu, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 1998, nr 785, s. 270–275.
Zobacz w Google Scholar

Kalisiak-Mędelska M., Marketing komunalny. Wybrane aspekty, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi” 2004, nr 4 (46), s. 46–60
Zobacz w Google Scholar

Kalisiak-Mędelska M., Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym jako wymiar decentralizacji administracji publicznej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
Zobacz w Google Scholar

Kalisiak-Mędelska M., Marks-Krzyszkowska M., Gminna polityka informacyjna – adresaci i narzędzia realizacji, [w:] K. Kuć-Czajkowska, K. Muszyńska (red.), Marketing jednostek terytorialnych. Przykłady z Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, s. 157–178.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan A. M., Haenlein M., Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media, “Business Horizons” 2010, No. 1, s. 59–68.
Zobacz w Google Scholar

Kazanowski D., Nowy marketing, VFP Communications, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kieżuń W., Sprawne zarządzanie organizacją, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Kisielnicki J., Zarządzanie i informatyka, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Kjaer A. M., Rządzenie, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Konieczna A., Szok narzędziem kampanii społecznych, [w:] B. Iwankiewicz-Rak (red.), Problemy zarządzania współczesną firmą ‒ teoria i przykłady, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 160‒176.
Zobacz w Google Scholar

Kotler P., Lee N., Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej efektywności, Wydawnictwo Koźmiński, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kotler P., McDougal G. H. G., Picard J. L., Principes de marketing, Geatan Morin, Quebec 1985.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk R., Samorząd terytorialny jako uczestnik komunikacji społecznej, „Przegląd Politologiczny” 2011, nr 4, s. 21‒36.
Zobacz w Google Scholar

Koyama K., Introduction to Information Theory, University of Tokyo, Tokyo 1968.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowska A., Oddziaływanie mass mediów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Krok E., Media społecznościowe elementem systemu zarzadzania wiedzą w firmie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica” 2011, nr 28 (656), s. 50–61.
Zobacz w Google Scholar

Kulesza M., Doświadczenia decentralizacji w Polsce, [w:] W. Mikułowski, A. Jezierska (red.), Główne kierunki modernizacji państwa budżet zadaniowy i decentralizacja, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Warszawie, École Nationale d’Administration we Francji, Warszawa 2009, s. 93–113.
Zobacz w Google Scholar

Li C., Bernoff J., Marketing technologii społecznych, MT Biznes, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Łukasik P., Charakterystyka komunikacji w modelach organizacji opartych na wiedzy, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 1 (64), s. 569–579.
Zobacz w Google Scholar

Łuszczuk M., Pawłowska A., Stan zaawansowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce, „Sprawy Międzynarodowe” 2000, nr 2 (53).
Zobacz w Google Scholar

Maik A., Godzisz A., Istota i pojęcie organizacji sieciowej, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae” 2013, nr 2, s. 335–342.
Zobacz w Google Scholar

Marketing miejsc w mediach społecznościowych. Praktyczne porady, cenne wskazówki, opinie ekspertów, http://www.marketing-miejsc.edu.pl/eksperci_o_regionach_marketingmiejsc_cut.pdf [dostęp: 20.12.2016].
Zobacz w Google Scholar

Materiał redakcyjny. Wydarzenia z marca 2013, „Bank. Miesięcznik Finansowy” 2013, nr 4 (243).
Zobacz w Google Scholar

Matosek M., Komunikacja społeczna w realizacji strategii samorządów terytorialnych i przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie”, Seria Ekonomia 2012, nr 5, s. 91–112.
Zobacz w Google Scholar

Matrix determinats, http://www.hec.ca/en/cam/help/topics/Matrix_determinants.pdf [dostęp: 23.11.2016].
Zobacz w Google Scholar

Matysik-Pejas R., Szlachta S., Product placement jako instrument komunikacji marketingowej – wyniki badań konsumenckich, „Zeszyty Naukowe Polityki Europejskiej. Finanse i Marketing” 2010, nr 3 (52), s. 434‒442.
Zobacz w Google Scholar

Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Organizacje sieciowe, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2006, nr 715, s. 113–130.
Zobacz w Google Scholar

Mobile i digital w Polsce i na świecie w 2016 r., https://mobirank.pl/2016/01/27/mobile-digital-w‑polsce-na-swiecie-2016/ [dostęp: 31.12.2016].
Zobacz w Google Scholar

Morozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Morreale S. P., Spitzberg B. H., Komunikacja między ludźmi. Motywacje, wiedza i umiejętności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Największe portale społecznościowe, http://smmeasure.eu/najwieksze-portale-spolecznosciowe/# [dostęp: 12.10.2015].
Zobacz w Google Scholar

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/WstepDoFunduszy Europejskich/Documents/NSRO_maj2007.pdf [dostęp: 21.04.2015].
Zobacz w Google Scholar

Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Nowak P. A., Administracja publiczna w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce, rozprawa doktorska, Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego, Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Nowak P. A., Problemy definicyjne społeczeństwa informacyjnego, [w:] P. A. Nowak, Innowacje 2013. Budowa społeczeństwa informacyjnego w regionach. Perspektywa końca okresu programowania 2007–2013, Wydawnictwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódź 2013, s. 7–15.
Zobacz w Google Scholar

Nowak P. A., Zadania samorządu wojewódzkiego w budowie społeczeństwa informacyjnego, [w:] P. A. Nowak, Innowacje 2011. Nowoczesna administracja województwa łódzkiego, Wydawnictwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódź 2011, s. 9–29.
Zobacz w Google Scholar

Nowina-Konopka M., Istota i rozwój społeczeństwa informacyjnego, [w:] T. Białobłocki, J. Moroz, M. Nowina-Konopka, L. W. Zacher, Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Nowogródzka T., Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przykładzie Siedlec, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach” 2010, nr 85, s. 85–100.
Zobacz w Google Scholar

Ofmański N., Zintegrowana Komunikacja Marketingowa – nowa konieczność, http://www.epr.pl/zintegrowana-komunikacja-marketingowa-nowa-koniecznosc,teoria-pr,1158,1 [dostęp: 20.01.2017].
Zobacz w Google Scholar

Olejniczak K., Nowe teorie rozwoju regionalnego w praktyce Unii Europejskiej, [w:] A. Adamczyk, J. Borkowski, Regionalizm, polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Osiński J., Popławska J., Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo, gospodarka, świat, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Papińska-Kacperek J., Polańska K., Obecność administracji publicznej w mediach społecznościowych, http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z33_25.pdf [dostęp: 12.010.2017].
Zobacz w Google Scholar

Piechota G., Zarządzanie procesem komunikowania w mediach społecznościowych przez miasta Metropolii Silesia i ich prezydentów, „Zarządzanie Publiczne” 2012, nr 4 (22), s. 52–67.
Zobacz w Google Scholar

Pietruszka-Ortyl A., Modele organizacji działających w warunkach wysokiej turbulencji otoczenia, [w:] B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy , Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Podgórniak-Krzykacz A., Samorząd terytorialny w warunkach governance i sieci, „Biblioteka Regionalisty” 2013, nr 13, s. 167–178.
Zobacz w Google Scholar

Rak A., Facebook, przyjaciel czy wróg przedsiębiorstwa, [w:] Z. Wałkowski (red.), Komunikacja rynkowa. Kultura. Perswazja. Technologia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2011, nr 209.
Zobacz w Google Scholar

Raport. Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Łączności, , Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Raport Strategiczny. Internet 2015/2016, IAB, PwC Polska, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Raport. Państwo w mediach społecznościowych, Wydawnictwo Fundacji ePaństwo, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Raport 1 Kongresu Informatyki Polskiej, Poznań 1994, http://www.kongres.org.pl/online/1-szy_Kongres/index.html 050415.
Zobacz w Google Scholar

Rhodes R. A. W., The New Governance: Governing without Government, “Political Studies” 1996, No. 44, s. 652–667.
Zobacz w Google Scholar

Safko L., Brake D. K., The Social Media Bible: tactics, tools, and strategies for business success, John Wiley and Sons, New Jersey 2009.
Zobacz w Google Scholar

Sakowicz M., Modernizacja samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Sasak J., Model zarządzania przepływem informacji w urzędzie miasta, http://web.ae.katowice.pl/stanley/konferencja/pdf/Sasak.pdf [dostęp: 23.05.2015].
Zobacz w Google Scholar

Sasinowski H., Społeczeństwo obywatelskie i jego rola w budowie demokracji, “Economy and Management” 2012, No. 1, s. 30–47.
Zobacz w Google Scholar

Science, Technology and Industry Scoreboard: Benchmarking Knowledge‑based Economics, OECD, Paris 1999.
Zobacz w Google Scholar

Sennett R., Kultura nowego kapitalizmu, Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Serafin K., Skuteczna komunikacja w podmiotach administracji publicznej, http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/12_K.Serafin_Skuteczna_komunikacja_w_podmiotach_administracji. pdf [dostęp: 23.05.2015].
Zobacz w Google Scholar

Shannon C. E., A mathematical theory of communication, “The Bell System Technical Journal” 1948 (lipiec, październik), Vol. 27, s. 379–423, 623–656.
Zobacz w Google Scholar

Słowińska J. (red.), Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej – szanse i bariery. Raport z badania opinii wraz z komentarzem, Wydawnictwo On Board PR Ecco Network, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Smaga P., Rola niezależności, wiarygodności i polityki informacyjnej EBC w procesach prowadzenia polityki pieniężnej, „Mazowsze. Studia Regionalne” 2012, nr 9, s. 27–40
Zobacz w Google Scholar

Social Media Technologies and Tax Administration, OECD, Paris 2011.
Zobacz w Google Scholar

Społeczeństwo informacyjne w Polsce – Wstęp do formułowania założeń polityki Państwa, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,, Warszawa 1996, http://kbn.icm.edu.pl/pub/info/dep/spo.html [dostęp: 28.04.2005].
Zobacz w Google Scholar

Spójność społeczna, www.ekonomiaspołeczna.pl/x/ [dostęp: 7.05.2016].
Zobacz w Google Scholar

Stodolak S., Gospodarcze znaczenie Facebooka jest wyolbrzymiane, http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/gospodarcze-znaczenie-facebooka-jest-wyolbrzymiane/ [dostęp: 21.11.2015].
Zobacz w Google Scholar

Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla Spójności na lata 2007–2013 (2006/702/EC), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:291:0011:0032:pl:pdf.
Zobacz w Google Scholar

Szczepańczyk M., Innowacyjne sposoby wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji, http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/17_M.Szczepanczyk_Innowacyjne_ sposoby_wykorzystania.pdf [dostęp: 23.11.2015].
Zobacz w Google Scholar

Szostok P., Ratajczyk R., Komunikowanie lokalne w Polsce. O instrumentach polityki komunikacyjnej samorządów, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2013.
Zobacz w Google Scholar

Szromnik A., Marketing komunalny. Rynkowa koncepcja zarządzania gminą, „Samorząd Terytorialny” 1996, nr 3, s. 3–19.
Zobacz w Google Scholar

Szromnik A., Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast i regionów, [w:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Kreowanie wizerunku miast, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011, s. 18–41.
Zobacz w Google Scholar

Tadeusiewicz R., Rewolucja społeczeństwa informacyjnego na tle wcześniejszych rewolucji cywilizacyjnych, [w:] L. H. Haber, M. Niezgoda (red.), Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 31–45.
Zobacz w Google Scholar

Tkaczyk J., Nowe narzędzia komunikacji – próba klasyfikacji, [w:] J. Tkaczyk, J. Pietrzak (red.), Innowacje w marketingu. Młodzi o marketingu, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2005, s. 422–432.
Zobacz w Google Scholar

Toffler A., Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Travica B., Information Politics and Information Culture, “Informing Science Journal” 2005, Vol. 8, s. 210–244.
Zobacz w Google Scholar

Tubielewicz A., Koncepcja tworzenia organizacji sieciowej, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2013/p036.pdf [dostęp: 17.09.2015].
Zobacz w Google Scholar

Tubielewicz A., Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowo‑Techniczne, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Twitter Trends, Raport Sotrender, lipiec 2015.
Zobacz w Google Scholar

Twitter, Instagram, Pinterest i Ask.fm już nie zyskują polskich użytkowników (analiza), http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/twitter-instagram-pinterest-i-ask-fm-juz-nie-zyskuja-polskich-uzytkownikow-analiza# [dostęp: 21.08.2015].
Zobacz w Google Scholar

Schuckhaus U., Graf H.A., Dormeier C., Stadt und regionalmarketing, Düsseldorf 1993.
Zobacz w Google Scholar

Wartość wydatków reklamowych w 2012 r. – prognoza dla Europy i świata, 16.03.2012, www.mar‑ ketingowiec.pl.
Zobacz w Google Scholar

Wiktor J., Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski A., Marketing, School and Pedagogic, Publishing Company, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Woźniakowski M., Media społecznościowe w komunikacji samorządów terytorialnych. Przykład regiony świętokrzyskiego, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae” 2015, nr 4, s. 291‒303.
Zobacz w Google Scholar

Wykorzystanie technologii informacyjno‑telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Wykorzystanie technologii informacyjno‑telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Zarządzanie firmą. Strategie, struktury decyzyjne, tożsamości, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Zieliński A., Stan obecny i perspektywy rozwoju społeczeństwa informacyjnego na wsi, [w:] Wieś w społeczeństwie informacyjnym – szanse i wyzwania, Materiały V Krajowej konferencji telekomunikacji wiejskiej, Towarzystwo Telekomunikacji Wiejskiej Rutel, Kielce 2002, s. 16‒24.
Zobacz w Google Scholar

Żbikowski J., Adaptacja koncepcji marketingu terytorialnego przez jednostki samorządu terytorialnego szansą rozwoju regionalnego, „Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania” 2012, t. 1.
Zobacz w Google Scholar

Żelezny Ł., Facebook – interesujące fakty na SocialMedia.pl, https://socialmedia.pl/facebook-interesujace-fakty/ [dostęp: 2.11.2017].
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, Dz. U. 2007, nr 10, poz. 68.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i niektórych innych ustaw, Dz.U Nr 40, poz. 230.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Dz. U. 2005, nr 64, poz. 565, z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1592, z późn. zm., tekst jednolity.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1590, z późn. zm., tekst jednolity.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. 2001, nr 112, poz. 1198, z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591, z późn. zm., tekst jednolity.
Zobacz w Google Scholar

www.bip.gov.pl/articles/view/51 [dostęp: 17.11.2016]
Zobacz w Google Scholar

www.domo.com [dostęp: 17.11.2016]
Zobacz w Google Scholar

www.gmina.czernichow.pl/index.php/urzad-gminy/2012-06-27-[dostęp: 17.11.2016]
Zobacz w Google Scholar

www.ukie.gov.pl/archiwum [dostęp:10.10.2016]
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

12 czerwca 2018

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8088-891-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8088-892-0

Inne prace tego samego autora