Zdolności dynamiczne a rozwój małych przedsiębiorstw

Autorzy

Renata Lisowska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej
https://orcid.org/0000-0001-7591-2117

Słowa kluczowe:

rozwój małych przedsiębiorstw, zdolności dynamiczne, model biznesu, orientacja przedsiębiorcza

Streszczenie

Książka dotyczy zdolności dynamicznych małych przedsiębiorstw, które odnoszą się głównie do relacji tych podmiotów z otoczeniem i są kształtowane przez jego stopień zmienności. Zdolności dynamiczne wskazują na potencjał małego przedsiębiorstwa w zakresie rozpoznawania okazji rynkowych, wykorzystywania szans oraz podejmowania decyzji strategicznych ukierunkowanych na wprowadzanie zmian wynikających z rekonfiguracji zasobów. Autorka zaprezentowała szerokie spektrum badań w obrębie tej tematyki – zarówno w obszarze teoretycznym, jak i praktycznym. Rozważania te są ukierunkowane na ukazanie roli zdolności dynamicznych w kształtowaniu rozwoju małej firmy.

Monografia wyróżnia się między innymi holistycznym ujęciem zagadnień związanych z charakterystyką procesu kształtowania zdolności dynamicznych i ich pomiarem w kontekście rozwoju małego przedsiębiorstwa, dlatego jest przeznaczona dla środowiska naukowego, a także obecnych i przyszłych przedsiębiorców oraz menedżerów.

Bibliografia

Alvarez S.A., Barney J.B., Discovery and Creation: Alternative Theories of Entrepreneurial Action, „Strategic Entrepreneurship Journal” 2007, vol. 1, s. 11–26.
Zobacz w Google Scholar

Anderson B.S., Eshima Y., The influence of firm age and intangible resources on the relationship between entrepreneurial orientation and firm growth among Japanese SMEs, „Journal of Business Venturing” 2013, vol. 28, issue 3, s. 413–429.
Zobacz w Google Scholar

Anderson B.S., Kreiser P.M., Kuratko D.F., Eshima Y., Reconceptualizing Entrepreneurial Orientation, „Strategic Management Journal” 2014, vol. 36(10), s. 1579–1596.
Zobacz w Google Scholar

Aragon-Sanchez A., Sanchez-Marin G., Strategic orientation, management characteristics, and performance: A study of Spanish SMEs, „Journal of Small Business Management” 2005, vol. 43(3), s. 287–308.
Zobacz w Google Scholar

Arthurs J., Busenitz L., Dynamic capabilities and venture performance: The effects of venture capitalists, „Journal of Business Venturing” 2006, vol. 21(2), s. 195–215.
Zobacz w Google Scholar

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl (dostęp: 17.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
Zobacz w Google Scholar

Bedyńska S., Cypriańska M., Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo Sedno, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Bilton C., Cummings S., Creative strategy. Reconnecting Business and Innovation, John Wiley & Sons, Chichester 2010.
Zobacz w Google Scholar

Bławat F., Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
Zobacz w Google Scholar

Boling J.R., Pieper T.M., Covin J.G., CEO Tenure and Entrepreneurial Orientation Within Family and Nonfamily Firms, „Entrepreneurship: Theory and Practice” 2015, vol. 40(4), s. 891–913.
Zobacz w Google Scholar

Bolino M., Valcea S., Harvey J., Employee, manage thyself: The potentially negative implications of expecting employees to behave proactively, „Journal of Occupational and Organizational Psychology” 2010, vol. 83(2), s. 325–345.
Zobacz w Google Scholar

Bratnicka K., Rola przywództwa w stymulowaniu twórczości w organizacjach, „Organizacja i Kierowanie” 2011, nr 4(147), s. 129–141.
Zobacz w Google Scholar

Bratnicki M., Model przedsiębiorczego rozwoju organizacji: konstrukt i jego wymiary, „Współczesne Zarządzanie” 2011, nr 3, s. 34–42.
Zobacz w Google Scholar

Bratnicki M., Organizacyjne uczenie się i odnowa strategiczna: zarys teorii przedsiębiorczego rozwoju organizacji, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu: odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2010, nr 128, s. 507–513.
Zobacz w Google Scholar

Bratnicki M., Przedsiębiorczość organizacyjna: orientacja, dynamiczna zdolność i kontekst, [w:] R. Krupski (red.), Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości” 2011, s. 137–160.
Zobacz w Google Scholar

Bratnicki M., W poszukiwaniu treści strategii przedsiębiorczości. Perspektywa przedsiębiorczego rozwoju organizacji, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2010, s. 35–56.
Zobacz w Google Scholar

Bratnicki M., Zbierowski R., Orientacje strategiczne przedsiębiorstwa jako ważny kierunek przyszłych badań zarządzania strategicznego, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2013, s. 141–158.
Zobacz w Google Scholar

Chen S., Su X., Wu S., Need for achievement, education, and entrepreneurial risk-taking behavior, „Social Behavior and Personality” 2012, vol. 40(8), s. 1311–1318.
Zobacz w Google Scholar

Chesbrough H., Rosenbloom R.S., The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox corporation’s technology spin-off companies, „Industrial and Corporate Change” 2002, vol. 11(3), s. 529–555.
Zobacz w Google Scholar

Churchill N., Lewis V., The Five Stages of Small Business Growth, „Harvard Business Review” 1983, vol. 29(1), s. 33–51.
Zobacz w Google Scholar

Chybalski F., O uogólnianiu wyników analiz ilościowych w naukach o zarządzaniu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie” 2017, nr 1214, z. 67, s. 5–18.
Zobacz w Google Scholar

Chybalski F., Matejun M., Organizacja jako obiekt badań – od zbierania danych do analizy wyników, [w:] A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 93–151.
Zobacz w Google Scholar

Combe I., Greenley G.E., Capabilities for strategic flexibility: a cognitive content framework, „European Journal of Marketing” 2004, vol. 38, issue 11–12, s. 1456–1480.
Zobacz w Google Scholar

Coulter K., Roggeveen A.L., “Like it or not”: Consumer responses to word-of-mouth communication in on-line social networks, „Management Research Review” 2012, vol. 35(9), s. 878–899.
Zobacz w Google Scholar

Covin J.G., Miller D., International Entrepreneurial Orientation: Conceptual Considerations, Research Themes, Measurement Issues, and Future Research Directions, „Entrepreneurship: Theory and Practice” 2013, no. 38, s. 11–44.
Zobacz w Google Scholar

Covin J.G., Slevin D.P., Strategic management of small firms in hostile and benign environments, „Strategic Management Journal” 1989, no. 10, s. 75–87.
Zobacz w Google Scholar

Covin J.G., Wales W.J., The measurement of entrepreneurial orientation, „Entrepreneurship: Theory and Practice” 2012, vol. 36(4), s. 677–702.
Zobacz w Google Scholar

Cyfert S., Krzakiewicz K., Dynamiczne zdolności polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Cyfert S., Krzakiewicz K., Procesy kształtowania dynamicznych zdolności w polskich przedsiębiorstwach, [w:] K. Krzakiewicz, S. Cyfert (red.), Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2017, s. 329–342.
Zobacz w Google Scholar

Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Davidsson P., Delmar F., Wiklund J., Entrepreneurship and the Growth of Firms, Edward Elgar, Cheltenham 2006.
Zobacz w Google Scholar

Delmas M.A., Exposing strategic assets to create new competencies: the case of technological acquisition in the waste management industry in Europe and North America, „Industrial and Corporate Change” 1999, vol. 8(4), s. 607–633.
Zobacz w Google Scholar

Dess G.G., Lumpkin G.T., Research Edge: The Role of Entrepreneurial Orientation in Stimulating Effective Corporate Entrepreneurship, „The Academy of Management Executive (1993–2005)” 2005, vol. 19, no. 1, s. 147–156.
Zobacz w Google Scholar

Dess G.G., Ireland R.D., Zahra S.A., Floyd S.W., Janney J.J., Lane P.J., Emerging issues in corporate entrepreneurship, „Journal of Management” 2003, vol. 29(3), s. 351–378.
Zobacz w Google Scholar

Dodge H.R., Robbins J.E., An empirical investigation of the organizational life cycle model for small business development and survival, „Journal of Small Business Management” 1992, vol. 30(1), s. 27–37.
Zobacz w Google Scholar

Duczkowska-Piasecka M., Model biznesu – nowe podejście do zarządzania, [w:] M. Duczkowska-Piasecka (red.), Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013, s. 259–273.
Zobacz w Google Scholar

Duczkowska-Piasecka M. (red.), Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Dyduch W., Ilościowe badania i operacjonalizacja zjawisk w naukach o zarządzaniu, [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 306–328.
Zobacz w Google Scholar

Dyduch W., Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008.
Zobacz w Google Scholar

Dyduch W., Strategiczny projekt organizacji wspierający rozwój zdolności dynamicznych, [w:] K. Krzakiewicz, S. Cyfert (red.), Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2017, s. 253–266.
Zobacz w Google Scholar

Dyduch W., Twórcza strategia organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
Zobacz w Google Scholar

Egan T.M., Organizational Development: An Examination of Definitions and Dependent Variables, „Organizational Development Journal” 2002, vol. 20, no. 2, s. 59–71.
Zobacz w Google Scholar

Eisenhardt K.M., Martin J.A., Dynamic Capabilities: What are they?, „Strategic Management Journal” 2000, vol. 21, s. 1105–1121.
Zobacz w Google Scholar

Engelen A., Kube H., Schmidt S., Flatten T.C., Entrepreneurial orientation in turbulent environments: The moderating role of absorptive capacity, „Department Research Policy” 2014, no. 43, s. 1353–1369.
Zobacz w Google Scholar

Eriksson T., Processes, antecedents and outcomes of dynamic capabilities, „Scandinavian Journal of Management” 2014, vol. 30, issue 1, s. 65–82.
Zobacz w Google Scholar

Falencikowski T., Zdolności dynamiczne do rozpoznawania nowych możliwości generowania wartości w modelu biznesu, [w:] K. Krzakiewicz, S. Cyfert (red.), Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2017, s. 284–302.
Zobacz w Google Scholar

Feldman M.S., Pentland B.T., Reconceptualizing organizational routines as a source of flexibility and change, „Administrative Science Quarterly” 2003, vol. 48, s. 94–118.
Zobacz w Google Scholar

Gajewski P., Granice elastyczności organizacji,[w:] M. Romanowska, J. Cygler(red.), Granice zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014, s. 99–108.
Zobacz w Google Scholar

Gancarczyk M., The process of SME growth. Integrating the resource-based and transaction cost approaches, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.
Zobacz w Google Scholar

Garbusiewicz W., Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych i jego ocena w gospodarce rynkowej, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu” 1992, nr 120.
Zobacz w Google Scholar

Gibb A., Davies L., In pursuit of frameworks for the development of growth models of the small business, „International Small Business Journal” 1990, vol. 9(1), s. 15–31.
Zobacz w Google Scholar

Greiner L., Evolution and revolution as organizations grow, „Harvard Business Review” 1972, July – August, vol. 50, no. 4, s. 37–46.
Zobacz w Google Scholar

Gudkova S., Rozwój małych przedsiębiorstw. Wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Heackel S.H., Adaptive Enterprise: Creating and Leading Sense-And-Respond Organizations, Harvard Business Review Press, Boston 1999.
Zobacz w Google Scholar

Helfat C.E., Finkelstein S., Mitchell W., Peteraf M.A., Singh H., Teece D., Winter S., Dynamic Capabilities, Blackwell Publishing, Malden 2007.
Zobacz w Google Scholar

Jabkowski P., Reprezentatywność badań reprezentatywnych. Analiza wybranych problemów metodologicznych oraz praktycznych w paradygmacie całkowitego błędu pomiaru, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2015.
Zobacz w Google Scholar

Jerzyński T., Poziom realizacji próby i ważenie poststratyfikacyjne w analizie danych sondażowych, „Problemy Zarządzania” 2009, nr 4(26), s. 196–208.
Zobacz w Google Scholar

Jędralska K., Czech A., O naturze niepewności i jej interpretacjach, „Master of Business Administration” 2011, t. 19, nr 3, s. 9–18.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek B., Sikorski C., Podstawy zarządzania. Zachowania organizacyjne, Wydawnictwo Absolwent, Łódź 1995.
Zobacz w Google Scholar

Kamińska A., Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Karpacz J., Determinanty odnowy strategicznej potencjału małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Karpacz J., Orientacja przedsiębiorcza a rozwój zdolności dynamicznych – ujęcie literaturowe, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2018, t. 19, z. 3, cz. 1, s. 109–126.
Zobacz w Google Scholar

Karpacz J., Orientacja przedsiębiorcza pracowników, Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Karpacz J., Pułapki rozwoju zdolności dynamicznych, [w:] K. Krzakiewicz, S. Cyfert (red.), Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2017, s. 367–379.
Zobacz w Google Scholar

Kolb D.A., Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development, Prentice Hall, New Jersey 1984.
Zobacz w Google Scholar

Korol J.A., Szczuciński P., Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w przestrzeni regionalnej Polski. Studium z zakresu ekonometrii regionalnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L., Wojtowicz A., Zarządzanie wiedzą wspierające zdolności innowacyjne przedsiębiorstwa – jakościowa analiza danych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, seria „Administracja i Zarządzanie” 2015, nr 107, s. 11–20.
Zobacz w Google Scholar

Krauss S.I., Frese M., Friedrich C., Unger J.M., Entrepreneurial orientation: A psychological model of success among southern African small business owners, „European Journal of Work and Organizational Psychology” 2005, vol. 14(3), s. 315–344.
Zobacz w Google Scholar

Krupski R., Okazje w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa, „Organizacja i Kierowanie” 2011, nr 4(147), s. 11–24.
Zobacz w Google Scholar

Krupski R., Rodzaje okazji w teorii i w praktyce zarządzania, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości” 2013, nr 21(1), s. 5–16.
Zobacz w Google Scholar

Lages M., Marques C.S., Ferreira J.J.M., Ferreira F.A.F., Intrapreneurship and firm entrepreneurial orientation: insights from the health care service industry, „International Entrepreneurship Management Journal” 2017, vol. 13(3), s. 837–854.
Zobacz w Google Scholar

Lampel J., Shamsie J., Capabilities in motion: new organizational forms and the reshaping of the Hollywood movie industry, „Journal of Management Studies” 2003, vol. 40(8), s. 2189–2210.
Zobacz w Google Scholar

Lanza A., Passarelli M., Technology Change and Dynamic Entrepreneurial Capabilities, „Journal of Small Business Management” 2014, vol. 52, no. 3, s. 427–450.
Zobacz w Google Scholar

Lawson B., Samson D., Developing innovation capability in organizations: A dynamic capabilities approach, „International Journal of Innovation Management” 2001, vol. 5(3), s. 189–200.
Zobacz w Google Scholar

Leszczewska K., Model biznesu jako koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2015, t. XVI, z. 7, s. 189–200.
Zobacz w Google Scholar

Lisboa A., Skarmeas D., Saridakis C., Entrepreneurial orientation pathways to performance: A fuzzy-set analysis, „Journal of Business Research” 2016, vol. 69(4), s. 1319–1324.
Zobacz w Google Scholar

Lisowska R., External Determinants of the Development of Small and Medium-Sized Enterprises – Empirical Analysis, „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” 2015, vol. 11, no. 4, s. 115–138.
Zobacz w Google Scholar

Lisowska R., Specyfika funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 47–72.
Zobacz w Google Scholar

Lisowska R., Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Lisowska R., Ropęga J., Współczesna przedsiębiorczość a rozwój małych i średnich firm, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Lumpkin G.T., Dess G.G., Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance, „Academy of Management Review” 1996, vol. 21(1), s. 135–172.
Zobacz w Google Scholar

Lumpkin G.T., Dess G.G., Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: The moderating role of environment and industry life cycle, „Journal of Business Venturing” 2001, vol. 16, issue 5, s. 429–451.
Zobacz w Google Scholar

Łaszkiewicz A., Współtworzenie wartości z konsumentami w środowisku wirtualnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.
Zobacz w Google Scholar

Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia i diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Machaczka J., Machaczka K., Wykorzystanie modelu Greinera-Lepparda w diagnostyce rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 159–180.
Zobacz w Google Scholar

Malewska K., Sajdak M., Wpływ dynamicznych zdolności na zwinność strategiczną przedsiębiorstwa, [w:] K. Krzakiewicz, S. Cyfert (red.), Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2017, s. 149–161.
Zobacz w Google Scholar

Marjański A., Badania małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, [w:] M. Matejun (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 30–47.
Zobacz w Google Scholar

Masurel E., Mantfort K., Life Cycle Characteristics of Small Professional Service Firms, „Journal of Small Business Management” 2006, vol. 44(3), s. 461–473.
Zobacz w Google Scholar

Matejun M., Absorpcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – podejście strategiczne, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015.
Zobacz w Google Scholar

Matejun M., Motyka A., Zasobowe zdolności dynamiczne w zarządzaniu rozwojem firm sektora MSP, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Matwiejczuk R., Koncepcja dynamicznych zdolności jako podstawa w rozwoju kompetencji przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, seria „Organizacja i Zarządzanie” 2016, z. 93, s. 355–364.
Zobacz w Google Scholar

McGrath R.G., Exploratory Learning, Innovative Capacity, and Managerial Oversight, „Academy of Management Journal” 2001, vol. 44, no. 1, s. 118–131.
Zobacz w Google Scholar

Michna A., Orientacja na zarządzanie wiedzą w kontekście innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017.
Zobacz w Google Scholar

Miller D., The correlates of entrepreneurship in three types of firms, „Management Science” 1983, vol. 29(7), s. 770–791.
Zobacz w Google Scholar

Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Nelson R.R., Winter S.G., An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press, Cambridge 1982.
Zobacz w Google Scholar

Newbert S.L., New firm formation: a dynamic capability perspective, „Journal of Small Business Management” 2005, vol. 43(1), s. 55–77.
Zobacz w Google Scholar

Newbert S.L., Gopalakrishnan S., Kirchoff B.A., Looking beyond resources: Exploring the importance of entrepreneurship to firm-level competitive advantage in technologically intensive industries, „Technovation” 2008, vol. 28, s. 6–19.
Zobacz w Google Scholar

Noga A., Teoria przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Nogalski B., Karpacz J., Komponenty orientacji przedsiębiorczej – studium przypadku, „Współczesne Zarządzanie” 2011, nr 3, s. 43–51.
Zobacz w Google Scholar

Nogalski B., Niewiadomski P., Elastyczność – atrybut przedsiębiorstwa wytwórczego tworzący i wzmacniający jego zdolności dynamiczne, [w:] K. Krzakiewicz, S. Cyfert (red.), Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2017, s. 162–202.
Zobacz w Google Scholar

Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A., Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od czego zależy?, Wydawnictwo AJG, Bydgoszcz 2004.
Zobacz w Google Scholar

Okręglicka M., Orientacja przedsiębiorcza a kultura organizacyjna w małym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Oliński M., Perspektywa przedsiębiorcza w modelach biznesu małych przedsiębiorstw, [w:] A. Postula, B. Glinka, J. Pasieczny (red.), Oblicza przedsiębiorczości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 101–115.
Zobacz w Google Scholar

Olszewska B., Teoretyczne nurty dominujące w problematyce uczenia się organizacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przedsiębiorstwo jako Organizacja Ucząca się” 2013, nr 310, s. 15–31.
Zobacz w Google Scholar

Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, One Press, Helion, Gliwice 2014.
Zobacz w Google Scholar

Pavlou P.A., El Sawy O.A., Understanding the Elusive Black Box of Dynamic Capabilities, „Decision Sciences” 2011, vol. 42(1), s. 239–273.
Zobacz w Google Scholar

Penc J., Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie. Kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Penc-Pietrzak I., Charakterystyka zdolności dynamicznych przedsiębiorstwa w warunkach hiperkonkurencji, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 229, s. 143–156.
Zobacz w Google Scholar

Pérez-Luño A., Wiklund J., Cabrera R.V., The dual nature of innovative activity: How entrepreneurial orientation influences innovation generation and adoption, „Journal of Business Venturing” 2011, vol. 26(5), s. 555–571.
Zobacz w Google Scholar

Piasecki B., Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001. Pichlak M., Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Piligrimiene Z., Dovaliene A., Virvilaite R., Consumer Engagement in Value Co-Creation: what Kind of Value it creates for Company?, „Engineering Economics Commerce of Engineering Decisions” 2015, vol. 26, no. 4, s. 452–460.
Zobacz w Google Scholar

Quin R., Cameron K., Organizational life cycles and shifting criteria of effectiveness: Some preliminary evidence, „Management Science” 1983, vol. 29(1), s. 33–51.
Zobacz w Google Scholar

Rauch A., Wiklund J., Lumpkin G.T., Frese M., Entrepreneurial Orientation and Business Performance: An Assessment of Past Research and Suggestions for the Future, „Entrepreneurship: Theory and Practice” 2009, no. 33(3), s. 761–778.
Zobacz w Google Scholar

Rindova V.P., Kotha S., Continuous “morphing”: Competing through dynamic capabilities, form, and function, „Academy of Management Journal” 2001, vol. 44(6), s. 1263–1280.
Zobacz w Google Scholar

Ropęga J., Ścieżki niepowodzeń gospodarczych. Redukcja zagrożenia niepowodzeniem jako element strategii małej firmy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Rudny W., Model biznesowy w strategii firmy, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości” 2014, t. 27(2), s. 213–224.
Zobacz w Google Scholar

Rybicki J., Złożoność uwarunkowań wykorzystania koncepcji dynamicznych zdolności, [w:] K. Krzakiewicz, S. Cyfert (red.), Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2017, s. 379–399.
Zobacz w Google Scholar

Sajdak M., Zwinność w odpowiedzi współczesnych przedsiębiorstw na nowe wyzwania z otoczenia, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2014, vol. 2, nr 11(272), s. 138–152.
Zobacz w Google Scholar

Scott M., Bruce R., Five Stages of Growth in Small Business, „Long Range Planning” 1987, vol. 20(3), s. 45–52.
Zobacz w Google Scholar

Siuta-Tokarska B., Podobieństwa i różnice w rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP z kapitałem krajowym i udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Analiza i ocena wyników badań, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Smallbone D., North D., Leigh R., The growth and survival of mature manufacturing SMEs in the1989s: an urban-urban comparison, [w:] J. Curran, D. Storey (red.), Small firms in Urban and Rural Locations, Routledge, London 1993, s. 79–130.
Zobacz w Google Scholar

Stadler Ch., Helfat C.E., Verona G., The Impact of Dynamic Capabilities on Resource Access and Development, „Organization Science, INFORMS” 2013, vol. 24(6), s. 1782–1804.
Zobacz w Google Scholar

Stańczyk-Hugiert E., Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
Zobacz w Google Scholar

Stańczyk-Hugiert E., Elastyczność organizacji – perspektywa zdolności dynamicznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2008, nr 20, s. 349–356.
Zobacz w Google Scholar

Stańczyk-Hugiert E., Zdolności dynamiczne – w poszukiwaniu Świętego Graala?, [w:] K. Krzakiewicz, S. Cyfert (red.), Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2017, s. 27–46.
Zobacz w Google Scholar

Steffens P., Davidsson P., Fitzsimmons J., Performance Configurations Over Time: Implications for Growthand Profit-Oriented Strategies, „Entrepreneurship: Theory and Practice” 2009, vol. 33(1), s. 125–148.
Zobacz w Google Scholar

Storey D.J., Understanding the Small Business Sector, Routledge, London 1994.
Zobacz w Google Scholar

Sus A., Triada: okazje – strategiczne opcje realne – elastyczność organizacji w świetle dynamicznych zdolności współczesnych organizacji, [w:] K. Krzakiewicz, S. Cyfert (red.), Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2017, s. 227–238.
Zobacz w Google Scholar

Sysko-Romańczuk S., Rozwój przedsiębiorstwa jako rezultat jego wzrostu i sprawności procesów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
Zobacz w Google Scholar

Szpitter A.A., Zarządzanie wiedzą w tworzeniu innowacji. Model tercji organizacji – ujęcie fraktalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.
Zobacz w Google Scholar

Szpitter A.A., Zdolności dynamiczne jako nurt szkoły zasobowej, [w:] K. Krzakiewicz, S. Cyfert (red.), Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2017, s. 59–82.
Zobacz w Google Scholar

Szymańska K., Organisational Culture in the Industry 4.0 Era: Introduction to Research, [w:] A. Zakrzewska-Bielawska, I. Staniec (red.), Contemporary Challenges in Cooperation and Coopetition in the Age of Industry 4.0, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Cham 2020, s. 123–136.
Zobacz w Google Scholar

Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Teece D.J., Dynamic Capabilities and Strategic Management: Organizing for Innovation and Growth, Oxford University Press, New York 2009.
Zobacz w Google Scholar

Teece D.J., Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance, „Strategic Management Journal” 2007, vol. 28(13), s. 1319–1350.
Zobacz w Google Scholar

Teece D.J., The Foundations of Enterprise Performance: Dynamic and Ordinary Capabilities in an (Economic) Theory of Firms, „Academy of Management Perspectives” 2014, vol. 28, no. 4, s. 328–352.
Zobacz w Google Scholar

Teece D.J., Pisano G., The Dynamic Capabilities of Firms: An Introduction, „Industrial and Corporate Change” 1994, vol. 3, issue 3, s. 1–28.
Zobacz w Google Scholar

Teece D.J., Pisano G., Shuen A., Dynamic Capabilities and Strategic Management, „Strategic Management Journal” 1997, vol. 18(7), s. 509–533.
Zobacz w Google Scholar

Urbanowska-Sojkin E., Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
Zobacz w Google Scholar

Wach K., Entrepreneurial Orientation and Business Internationalisation Process: The Theoretical Foundations of International Entrepreneurship, „Entrepreneurial Business and Economics Review” 2015, vol. 3, no. 2, s. 9–24.
Zobacz w Google Scholar

Wach K., Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Wach K., Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej, [w:] J. Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Wach K., Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Wang C.L., Ahmed P.K., Dynamic capabilities: a review and research agenda, „The International Journal of Management Reviews” 2007, vol. 9(1), s. 31–51.
Zobacz w Google Scholar

Wasilczuk J., Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw – aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005.
Zobacz w Google Scholar

Węziak-Białowolska D., Operacjonalizacja i skalowanie w ilościowych badaniach społecznych, „Zeszyty Naukowe – Working Papers. Instytut Statystyki i Demografii SGH” 2011, nr 16, s. 1–49.
Zobacz w Google Scholar

Wieczerzyńska B., Kryzys w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Winter S.G., Understanding dynamic capabilities, „Strategic Management Journal” 2003, vol. 24, s. 991–995.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik-Karpacz A., Mechanizmy i ścieżki zdolności dynamicznych, [w:] K. Krzakiewicz, S. Cyfert (red.), Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2017, s. 343–366.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik-Karpacz A., Orientacja przedsiębiorcza a wynik firmy. Problem pomiaru wyniku, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy” 2017, nr 153, s. 143–160.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik-Karpacz A., Zdolności organizacyjne w kontekście wyników przedsiębiorstwa. Aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Wyrwicka M.K., Jaźwińska D., Percepcja uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw, „Economics and Management” 2014, no. 2, s. 259–275.
Zobacz w Google Scholar

Zahra S.A., Sapienza H.J., Davidson P., Entrepreneurship and dynamic capabilities: A review, model and research agenda, „Journal of Management Studies” 2006, vol. 43(4), s. 917–955.
Zobacz w Google Scholar

Zakrzewska-Bielawska A., Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Nowe spojrzenie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Zastempowski M., Innowacyjność małego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019.
Zobacz w Google Scholar

Zbierowski P., Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie – perspektywa strategiczna, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Zollo M., Winter S.G., Deliberate Learning and the Evolution of Dynamic Capabilities, „Organization Science” 2002, vol. 13(3), s. 339–351.
Zobacz w Google Scholar

Zott C., Amit R., Business model innovation: Towards a process perspective, [w:] C. Shalley, M. Hitt, J. Zhou (red.), Oxford Handbook of Creativity, Innovation, and Entrepreneurship: Multilevel Linkages, Oxford University Press, New York 2014, s. 395–406.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

25 lutego 2021

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-439-1

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-440-7

Inne prace tego samego autora