Prawnokarna ochrona wierzycieli: Zagadnienia teorii i praktyki

Autorzy

Krystyna Patora
Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego
https://orcid.org/0000-0003-2526-6801

Słowa kluczowe:

wierzyciel, ochrona wierzyciela, prawo karne, przestępstwo gospodarcze, doprowadzenie do upadłości, odpowiedzialność karna, zbieg przepisów ustaw

Streszczenie

Autorka monografii koncentruje się na problematyce kompletności ochrony wierzycieli przed działaniami zagrożonych niewypłacalnością dłużników. Przedstawia rozwój instytucji ochrony wierzycieli od czasów starożytnych do współczesnych.

Książka zawiera z jednej strony wykładnię znamion czynów zabronionych, które popełniane są przez dłużników na szkodę wierzycieli, oraz odpowiedź na pytanie o możliwość więzienia za długi. Z drugiej strony przedmiotem analizy są okoliczności uwalniające dłużnika od odpowiedzialności karnej. W publikacji zostały zaprezentowane regulacje prawa międzynarodowego i europejskiego, które mają chronić wierzycieli w obrocie handlowym. Monografia obejmuje także analizę przepisów karnych dotyczących wierzycieli w wybranych krajach systemu kontynentalnego oraz common law.

Bibliografia

Adamski A., Przestępstwa komputerowe w nowym kodeksie karnym, seria Nowa Kodyfikacja Karna. Kodeks Karny. Krótkie Komentarze, z. 17, Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, Departament Kadr i Szkolenia, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Adamski A. (red.), Przestępczość gospodarcza z perspektywy Polski i Unii Europejskiej – Materiały konferencji międzynarodowej (Mikołajki, 26–28 września 2002 roku), Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2003.
Zobacz w Google Scholar

Adamus R., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2013 roku, sygn. akt I CSK 690/12, M.Pr.Bank. 2015, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Adamus R., Lubelski M.J., Karnoprawna ochrona wierzycieli w postępowaniu naprawczym, „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Allerhand M., Kodeks handlowy. Komentarz Maurycego Allerhanda. Orzecznictwo Sądów Polskich z lat 1936–1999, Wydawnictwo PPU „Park” Sp. z o.o., Bielsko-Biała 1999.
Zobacz w Google Scholar

Allerhand M., Prawo upadłościowe. Postępowanie układowe. Komentarz. Orzecznictwo Sądów Polskich z lat 1936–1998, Wydawnictwo PPU „Park” Sp. z o.o., Drukarnia Narodowa, Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Andrejew I., Kwalifikacja prawna czynu przestępnego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Andrejew I., Rozpoznanie znamion przestępstwa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968.
Zobacz w Google Scholar

Andrejew I., Ustawowe znamiona przestępstwa, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1959.
Zobacz w Google Scholar

Andrejew I., Świda W., Wolter W., Kodeks karny z komentarzem, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1973.
Zobacz w Google Scholar

Bafia J., Przestępstwa gospodarcze w k.k. z 1969 r., Wydawnictwo Zrzeszenie Prawników Polskich, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, t. 1: Część ogólna, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, t. 2: Część szczególna, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Barczak-Oplustil A., Bogdan G., Ćwiąkalski Z. i in., Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. 3, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Bardach A., Przestępczość gospodarcza. Pojęcie i próba systematyki, „Państwo i Prawo” 1967, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Bartosiewicz A., Kubacki R., Wszystko świetniej, „Rzeczpospolita” 2002, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Bednarek M., Mienie, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Kraków 1997.
Zobacz w Google Scholar

Behrman H., Bankructwo, Gebethner i Wolff, Warszawa 1932.
Zobacz w Google Scholar

Bieniak M., Odpowiedzialność karna menadżerów. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Bieniek P., Cichocki S., Szczepaniec M., Czynniki ekonomiczne a poziom przestępczości – badania ekonometryczne, „Zeszyty Prawnicze” 2012, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Bieńkowska E., Kunicka-Michalska B., Rejman G., Wojciechowska J., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Blaski E., Czyż M., Jędrusiak P. i in., Prawo karne. Repetytorium, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Błachnio-Parzych A., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 10 lipca 2013 r., II KK 20/13, „Palestra” 2015, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Błachnio-Parzych A., Karnoprawna ocena wystawienia tzw. fikcyjnej faktury VAT, [w:] A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska (red.), Problemy wymiaru sprawiedliwości. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Błachnio-Parzych A., Przestępstwa przeciwko informacji gospodarczej, [w:] R. Zawłocki (red.), Prawo karne gospodarcze, t. 10, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Błachnio-Parzych A., Kryminalizacja manipulacji instrumentami finansowymi, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Błachnio-Parzych A., Objaśnienia do art. 6 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, [w:] A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Błachnio-Parzych A., Pozorny zbieg znamion przestępstwa i wykroczenia a zasada ne bis in idem w orzecznictwie Sądu Najwyższego, „Palestra” 2008, nr 9–10.
Zobacz w Google Scholar

Błachnio-Parzych A., Przepisy odsyłające systemowo (wybrane zagadnienia), „Państwo i Prawo” 2003, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Błachnio-Parzych A., Rozdział 17. Przepisy karne, [w:] P. Wajda, M. Szczepańska, Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Błachnio-Parzych A., Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej jako reżimów odpowiedzialności represyjnej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Błachnio-Parzych A., Zbieg odpowiedzialności z ustawy o grach hazardowych i odpowiedzialności karnoskarbowej a zasada ne bis in idem, [w:] A. Sołtys, M. Taborowski (red.), Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Błachnio-Parzych A., Kosonoga J., Rozdział VII „Rzetelny proces karny w orzecznictwie Sądu Najwyższego”, [w:] P. Wiliński (red.), Rzetelny proces karny, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Błachut J., Dokument jako przedmiot ochrony prawnokarnej, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Bogdan G., Przepisy wprowadzające K.k.s. Przestępstwa i wykroczenia celne w K.k.s., Wydawnictwo Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Kadr i Szkolenia, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Bogdan G., Buchała K., Ćwiąkalski Z. i in., Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, A. Zoll (red.), t. 3, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Bogdan G., Ćwiąkalski Z., Kardas P. i in., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, A. Zoll (red.), t. 1, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Bogdan G., Nita A., Radzikowska Z., Światłowski A.R., Kodeks karny skarbowy. Tytuł I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, seria Nowa Kodyfikacja Karna, z. 30, Wydawnictwo Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Kadr i Szkolenia, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Bogdan G., Nita A., Raglewski J., Światłowski A.R., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2007.
Zobacz w Google Scholar

Bojarski J., Bojarski M., Filar M. i in., Kodeks karny. Komentarz, wyd. 2, Wydawnictwo LexisNexis Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Bojarski M., Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, [w:] M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 2, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Bojarski M., Przestępstwa i wykroczenia gospodarcze, Oficyna Wydawnicza Profi, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Bojarski M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 6, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Bojarski T., Odmiany podstawowych typów przestępstw w polskim prawie karnym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Bojarski T., Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, wyd. 2 uaktual., Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Borszowski P., Działalność gospodarcza w konstrukcji prawnej podatku, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Buchała K., Niektóre problemy przestępstwa nadużycia zaufania i niegospodarności, „Prokuratura i Prawo” 1995, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Buchała K., Niektóre problemy zachowania w ramach umiarkowanego ryzyka, „Studia Prawnicze” 1986, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Buchała K., Prawo karne materialne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Buchała K., Prawo karne materialne, wyd. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Buchała K. (red.), Komentarz do Kodeksu karnego. Część ogólna, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Buchała K. (red.), Komentarz do Kodeksu karnego. Część ogólna, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Buchała K., Wolter W., Wykład prawa karnego na podstawie kodeksu karnego z 1969 r. Część I. Część ogólna, Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1970.
Zobacz w Google Scholar

Buchała K., Zoll A., Kodeks karny. Część ogólna, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Buchała K., Zoll A., Polskie prawo karne, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Buczkowski K., Przestępstwa gospodarcze. Poradnik wraz z przykładami aktów oskarżenia oraz wykazem i tekstami aktów prawnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Chrustowski T., Prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty łapówkarstwa, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Chybiński O., Gutekunst W., Świda W., Przestępstwa gospodarcze, [w:] W. Świda (red.), Prawo karne. Część szczególna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wrocław–Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Cichulski P., Przepisy karne materialne pomocne w postępowaniu windykacyjnym, „Monitor Prawniczy” 2000, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Cieślak M., Polskie prawo karne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Cieślak S., Podział funduszów masy upadłości, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Cieśliński A. (red.), Wspólnotowe prawo gospodarcze, t. 2, wyd. 2 zm., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Cyprian T., Przestępstwa gospodarcze, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1960.
Zobacz w Google Scholar

Cywiński P., Niemcy pod młotek, „Wprost” 21.04.2002.
Zobacz w Google Scholar

Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Czajka D., Dłużnik wielokrajowy, „Gazeta Sądowa” 2001, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Czajka D., Przedsiębiorstwo w kryzysie: upadłość lub układ, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Czajka D., Przestępstwa menedżerskie, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Czura-Kalinowska D., Zawłocki R., Odpowiedzialność karna za działanie na szkodę spółki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Dajczak W., Giaro T., Longchamps de Bérier F., Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Daszkiewicz K., Kodeks karny z 1997 roku: uwagi krytyczne, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2001.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., Czyn ciągły i ciąg przestępstw w kodeksie karnym z 1997 r., seria Nowa Kodyfikacja Karna. Kodeks Karny. Krótkie komentarze, z. 20, Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, Departament Kadr i Szkolenia, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., Przestępstwa przeciwko mieniu, seria Nowa Kodyfikacja Karna. Kodeks Karny, z. 21, Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, Departament Kadr i Szkolenia, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Dehmel M., O niektórych prawnokarnych aspektach stanu niewypłacalności, „Prokurator” 2009, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Dębski R. (red.), Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, seria System Prawa Karnego, t. 3, Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Drzewicki K., Wybór Konwencji Rady Europy. Wersja polska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Dubicki K., Wybrana problematyka podmiotowego zakresu stosowania norm z art. 300 § 1 i 2 k.k., „Przegląd Sądowy” 2017, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Etel M., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Filar M., Wyłączenie odpowiedzialności karnej, seria Nowa Kodyfikacja Karna. Kodeks Karny. Krótkie Komentarze, z. 18, Wydawnictwo Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Kadr i Szkolenia, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Filar M., Zakres pojęciowy znamienia pełnienie funkcji publicznej na gruncie art. 228 K.k., „Palestra” 2000, nr 7–8.
Zobacz w Google Scholar

Filar M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 2, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Filar M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 5, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Flak A., Rozważania na temat podmiotów odpowiedzialności karnej za przestępstwo udaremniania egzekucji na szkodę wierzyciela, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2017, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Flejterski S., Pluskota P., Szymczak I., Instytucje i usługi poręczeniowe na rynku finansowym, Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Frątczak B., Cele polskiego postępowania upadłościowego w świetle prawa europejskiego, „Prawo Spółek” wrzesień 2001.
Zobacz w Google Scholar

Gabryszewski S., Oczkowski T., Nierzetelna dokumentacja – uwagi na tle art. 9 ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, „Monitor Prawniczy” 1996, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Gaj J., Cudze sprawy majątkowe, „Gazeta Sądowa” 2001, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Gałązka M., Hałas R., Hypś S., Szeleszczuk D., Wiak K., Kodeks karny – część szczególna. Pytania egzaminacyjne, kazusy, tablice, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Gardocki L., O ochronie obrotu gospodarczego, „Palestra” 1995, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Gardocki L., Prawo karne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Gardocki L., Prawo karne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Gardocki L., Prawo karne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Gardocki L., Technika legislacyjna w nowym Kodeksie karnym, [w:] A. Szwarc (red.), Rozważania o prawie karnym. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Aleksandra Ratajczaka, Wydawnictwo Poznańskie, UAM, Poznań 1999.
Zobacz w Google Scholar

Giedrewicz A., Wybór jako podstawa nawiązania stosunku pracy z członkami zarządu spółek kapitałowych, „Monitor Prawniczy” 2004, nr 14.
Zobacz w Google Scholar

Giezek J., Przestępstwo jako czyn człowieka, [w:] M. Bojarski (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, wyd. 2, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Giezek J. (red.), Kodeks karny. Część szczególna, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Giezek J., Kardas P., Działanie na szkodę spółki a przestępstwo nadużycia zaufania – zagadnienie zbiegu przepisów oraz wielości ocen, „Palestra” 2002, nr 11–12.
Zobacz w Google Scholar

Giezek J., Kardas P., Przepisy karne Kodeksu spółek handlowych, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Gintowt M., Rudnicki S., Kodeks cywilny. Tekst. Piśmiennictwo. Orzecznictwo, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1973.
Zobacz w Google Scholar

Glaser S., Polskie prawo karne w zarysie, Księgarnia Powszechna, Kraków 1933.
Zobacz w Google Scholar

Gofroń C., O pojęciu i systematyce przestępstw gospodarczych, „Państwo i Prawo” 1959, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Gontarski W., Dobry gospodarz zastąpił dobrego zarządcę, „Rzeczpospolita” 2004, nr 66, dodatek „Prawo co dnia”.
Zobacz w Google Scholar

Gostyński Z., Karnoprocesowe aspekty ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, „Prokuratura i Prawo” 1995, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Góral R., Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Góral R., Kodeks karny. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, wyd. 4, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Górniok O., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2000 r., sygn. akt I KZP 31/00, OSP 2001, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Górniok O., Glosa do uchwały SN z dnia 26 listopada 2003 r., I KZP 32/03, OSP 2004, nr 7–8.
Zobacz w Google Scholar

Górniok O., Komentarz do ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, Wydawnictwo AWA, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Górniok O., Koncepcja przestępstw gospodarczych w doktrynie niemieckiej a polityka kryminalna, „Państwo i Prawo” 1993, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Górniok O., Niektóre problemy ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, „Prokuratura i Prawo” 1996, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Górniok O., O korupcji gospodarczej i niektórych sposobach jej zwalczania, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1995, nr 2–3.
Zobacz w Google Scholar

Górniok O., O przestępstwie nadużycia zaufania, „Prawo Bankowe” 1997, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Górniok O., Ocena prawno-karna oszukańczych bankructw, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Górniok O., Ochrona obrotu gospodarczego w prawie karnym, „Państwo i Prawo” 1998, z. 9–10.
Zobacz w Google Scholar

Górniok O., Odpowiedzialność karna menadżerów, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2004.
Zobacz w Google Scholar

Górniok O., Odpowiedzialność karna menedżerów a ryzyko w ich działalności, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2002, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Górniok O., Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione przy wykonywaniu działalności przedsiębiorstw, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1993, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Górniok O., Pojęcie przestępczości gospodarczej a jej społeczno-polityczna warstwa, [w:] E.W. Pływaczewski (red.), Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 1998.
Zobacz w Google Scholar

Górniok O., Prawo karne gospodarcze. Komentarz, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 1997.
Zobacz w Google Scholar

Górniok O., Problematyka zbiegu przepisów i przestępstw spekulacyjnych, „Problemy Prawa Karnego” 1986, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Górniok O., Przedmiot ochrony i pojęcie niedoboru w art. 218 § 1 kodeksu karnego, „Problemy Prawa Karnego” 1980, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Górniok O., Przestępczość gospodarcza w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej, [w:] A. Ratajczak, P. Gosienicki (red.), Prawo i prawnicy w okresie przemian ustrojowych, Wydawnictwo Polski Dom Wydawniczy Ławica, Poznań 1992.
Zobacz w Google Scholar

Górniok O., Przestępstwa gospodarcze (rozdział XXX kodeksu karnego), Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Górniok O., Przestępstwa gospodarcze Rozdział XXXVI i XXXVII Kodeksu karnego. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Górniok O., Przestępstwa na szkodę wierzycieli w projekcie kodeksu karnego, seria Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1340, Problemy Prawa Karnego, Katowice 1993.
Zobacz w Google Scholar

Górniok O., Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w projekcie kodeksu karnego, „Przegląd Sądowy” 1991, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Górniok O., Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w projekcie kodeksu karnego i noweli do obowiązującego kodeksu karnego, „Przegląd Sądowy” 1994, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Górniok O., Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego (Dz.U. 1994 Nr 126, poz. 615), Wydawca AWA, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Górniok O., Z problematyki odpowiedzialności karnej członków rady nadzorczej spółki akcyjnej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2001, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Górniok O., Zmiany dotyczące przestępstw przeciwko mieniu (Rozdział XXXV k.k.), seria Nowa Kodyfikacja Karna. Kodeks Karny. Krótkie Komentarze, z. 7, Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, Departament Kadr i Szkolenia, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Górniok O., Zmiany dotyczące przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, seria Nowa Kodyfikacja Karna. Kodeks Karny. Krótkie Komentarze, z. 7, Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, Departament Kadr i Szkolenia, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Górniok O., Znaczenie subsydiarności prawa karnego w jego interpretacji, „Państwo i Prawo” 2007, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Górniok O. (red.), Prawo karne gospodarcze, seria Prawo Gospodarcze i Handlowe, t. 10, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Górniok O., Hoc S., Kalitowski M. i in., Kodeks karny. Komentarz, t. 1, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2005.
Zobacz w Google Scholar

Górniok O., Hoc S., Kalitowski M. i in., Kodeks karny. Komentarz, t. 2, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2005.
Zobacz w Google Scholar

Górniok O., Hoc S., Przyjemski S.M., Kodeks karny. Komentarz, t. 3, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 1999.
Zobacz w Google Scholar

Górniok O., Lelental S., Popławski H., Prawo karne. Część szczególna I, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 1975.
Zobacz w Google Scholar

Grabarczyk G., Przestępczość gospodarcza na tle przemian ustrojowych w Polsce, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2002.
Zobacz w Google Scholar

Gruszecka D., Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia. Analiza karnistyczna, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczyk T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Grzelak A., Hutyra A., Janas R. i in., Unia Europejska. Prawo Instytucjonalne i Gospodarcze 2007, Wydawnictwo ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Grzeszczyk W., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1994 roku, sygn. akt I KZP 30/94, „Prokuratura i Prawo” 1995, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Grześkowiak A., Prawo karne w poglądach Profesora Juliusza Makarewicza, seria Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.
Zobacz w Google Scholar

Grześkowiak A., Wiak K., Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Grześkowiak A., Wiak K., Kodeks karny. Komentarz, wyd. 6, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Grzybowski S., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Grzybowski S., System prawa cywilnego. Część ogólna, t. 1, Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974.
Zobacz w Google Scholar

Gutowski M., Kardas P., Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Hryniewicz E., Zawłocki R., Nieumyślność bankructwa jako podstawa odpowiedzialności karnej, „Monitor Prawniczy” 2006, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Jackson C.W., Bajki w świecie biznesu. Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Jacyszyn J., Krześ S., Marszałkowska-Krześ E., Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, Wydawnictwo Librata, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Jamontt J., Rappaport E.S., Kodeks karny z 1932 r. Komentarz z dostosowanemi do kodeksu tezami z orzeczeń Sądu Najwyższego, odpowiedniemi ustępami uzasadnienia Projektu Komisji Kodyfikacyjnej oraz ze skorowidzem, Bibljoteka Prawnicza, Warszawa 1932.
Zobacz w Google Scholar

Janczewski S., Prawo handlowe, wekslowe i czekowe, Wydawnictwo Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa 1946.
Zobacz w Google Scholar

Jasińska M., Skarga pauliańska. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Komentarz do art. 527–534 KC i przepisów powiązanych (KRO, PrUp, KPC, KK), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Jasińska M., Skarga pauliańska. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Komentarz do art. 527–534 KC i przepisów powiązanych (KRO, PrUpN, KPC, KK), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Jung H., Die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität als Prüfstein des Strafrechtssystems, Wydawnictwo Walter de Gruyter, Berlin–New York 1979.
Zobacz w Google Scholar

Jurzyk M., Najsłynniejsza plajta ostatnich lat, „Gazeta Sądowa” 2002, nr 3. Kalicińska K., Wierzytelność w postępowaniu upadłościowym, Dom Wydawniczy „Ostoja”, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Kallaus Z., Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, seria Nowa Kodyfikacja Karna. Kodeks Karny. Krótkie Komentarze, z. 7, Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, Departament Kadr i Szkolenia, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński J.C., Prawo upadłościowe przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, „Przegląd Sądowy” 2003, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Karaźniewicz J., Bankowe oszustwo kredytowe: aspekty normatywne, kryminologiczne i polityczno-kryminalne, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2005.
Zobacz w Google Scholar

Kardas P., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 1995 roku, sygn. akt I KZP 22/95, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1997, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Kardas P., Problem zbiegu przepisów ustawy karnej a różne postacie współdziałania, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 7–8.
Zobacz w Google Scholar

Kardas P., Przestępstwo ciągłe w prawie karnym materialnym, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Kardas P., Zasady odpowiedzialności za przestępstwo popełnione w warunkach ciągłości w świetle reguł nowego polskiego Kodeksu karnego z 1997 r., „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 1999, t. 3, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Kardas P., Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym. Analiza teoretyczna, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kierzyk T., Skorupka J., Karnoprawna ochrona wierzycieli w razie upadłości podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
Zobacz w Google Scholar

Konarska-Wrzosek V. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Konarska-Wrzosek W., Oczkowski T., Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialne i wykonawcze, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2005.
Zobacz w Google Scholar

Konik P., Szymański S.T., Rewindykacja wierzytelności jako środek zwalczania przestępstw na szkodę wierzycieli, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 1998, t. 2, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Koranyi K., Powszechna historia prawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Kordasiewicz P., Podmiotowy zakres ochrony pracowników przed niewypłacalnością pracodawcy (uregulowanie polskie na tle standardów międzynarodowych), „Państwo i Prawo” 2000, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Kotowski W., Kurzępa B., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kotowski W., Kurzępa B., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. 2, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kotowski W., Kurzępa B., Komentarz do kodeksu karnego skarbowego, Wydawnictwo INFOR, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kotowski W., Kurzępa B., Przestępstwa pozakodeksowe. Komentarz, wyd. 1, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kozaczek M., Faworyzowanie wierzycieli – przestępstwo z art. 302 par. 1 kodeksu karnego, „Prawo Bankowe” 2007, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Kozaczek M., Glosa do postanowienia SN z 20 stycznia 2005 r., I KZP 31/04, KZS 2005, nr 2, poz. 4.
Zobacz w Google Scholar

Kozaczek M., Glosa do uchwały SN z dnia 26 listopada 2003 r., I KZP 32/03, „Prawo Bankowe” 2006, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Kozaczek M., Glosa do wyroku s. apel. z dnia 28 stycznia 2004 r., I ACa 1213/03, OSA 2006, nr 11, poz. 43.
Zobacz w Google Scholar

Kozaczek M., Karnoprawna ochrona rzeczowych zabezpieczeń wierzytelności, cz. I, „Prawo Bankowe” 2005, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Krahel W., Cywilnoprawne implikacje odpowiedzialności za przestępstwa na szkodę wierzycieli, „Palestra” 1998, nr 11–12.
Zobacz w Google Scholar

Królikowski M., Szczucki K., Prawo karne – część ogólna. Orzecznictwo, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Królikowski M., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, wyd. 4, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Kruczalak K., Prawo handlowe. Zarys wykładu, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Kruczalak-Jankowska J., Upadłość międzynarodowa: coraz bardziej doniosły temat, „Rzeczpospolita” 15.05.2009.
Zobacz w Google Scholar

Kruszyński P., Ochrona obrotu gospodarczego, „Przegląd Sądowy” 1995, nr 7–8.
Zobacz w Google Scholar

Krześniak E.J., Relacje między zarządem a radą nadzorczą w spółkach kapitałowych, „Palestra” 2005, nr 3–4.
Zobacz w Google Scholar

Kubacki R., Bartosiewicz A., Kodeks karny skarbowy. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kubicki L., Przestępstwo popełnione przez zaniechanie. Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Kukuła Z., Glosa do wyroku s. apel. z dnia 15 grudnia 2011 r., II AKa 133/11, „Palestra” 2013, nr 5–6.
Zobacz w Google Scholar

Kukuła Z., Orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych dotyczące przestępstw gospodarczych. Zbiór orzeczeń, wyd. 1, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kukuła Z., Przestępstwa godzące w masę upadłości, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Kukuła Z., Przestępstwa przeciwko dokumentom w obrocie gospodarczym. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, wyd. 1, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kulesza C., Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kulik M., Komentarz do 300 k.k., [w:] M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kulik M., O wykładni znamienia „wiele osób” z art. 163 § 1 k.k. Glosa do postanowienia SN z dnia 11 stycznia 2017 r., III KK 196/16, „Palestra” 2017, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Kurzępa B., Oszustwo gospodarcze, „Prokuratura i Prawo” 1998, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T., Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Lachowski J., Komentarz do Rozdziału I „Zasady odpowiedzialności karnej”, [w:] V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Lachowski J., Przestępstwa przeciwko wierzycielom, [w:] R. Zawłocki (red.), Prawo karne gospodarcze, seria System Prawa Handlowego, t. 10, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Lachowski J., Oczkowski T., Odpowiedzialność karna członków kolegialnych organów spółek kapitałowych – zagadnienia wybrane, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Laszuk G., Pozycja syndyka w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2001, https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/AR_Laszuk-G-Pozycja-syndyka-2011.pdf (dostęp 3.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

Lemkowski M., Kwalifikacja prawna oddania przedmiotów na przechowanie osobie godnej zaufania. Glosa do wyroku SN z dnia 15 czerwca 2004 r., II KK 38/03, „Państwo i Prawo” 2005, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Lernell L., Uwagi o pojęciu przestępczości gospodarczej, „Państwo i Prawo” 1959, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Lipko T., Długie cienie długów, „Polityka” 2003, nr 13(2394).
Zobacz w Google Scholar

Liszewska A., Rozdział II. Formy stadialne popełnienia czynu zabronionego, [w:] R. Dębski (red.), Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, seria System Prawa Karnego, t. 3, Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Liszewska A., Sporne problemy typizacji przygotowania, [w:] A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska (red.), Problemy wymiaru sprawiedliwości. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Liszewska A., Robaczyński W., O karaniu nieuczciwych dłużników, „Kontrola Państwowa” 1999, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Łagodziński S., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2001 r., sygn. III KKN 76/99, „Prokuratura i Prawo” 2003, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Łagodziński S., Glosa do wyroku SN z dnia 18 października 1999 r., II KKN 230/99, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Łagodziński S., Kontrowersje wokół przywłaszczenia (art. 284 k.k.), „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Łagodziński S., Prawnokarna ochrona rozstrzygnięć o dowodach rzeczowych, „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Łagodziński S., Przestępstwo ciągłe, ciąg przestępstw – realizm czy fikcja w prawie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Maciąg W., Czyn ludzki i jego znaczenie w prawie karnym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Maciąg W., W sprawie reformy prawa karnego, „Państwo i Prawo” 1991, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Majchrzak I., Pracownicze przestępstwo gospodarcze i jego sprawca, Wiedza Powszechna, Warszawa 1965.
Zobacz w Google Scholar

Majewski J., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 20 listopada 2000 r., sygn. akt I KZP 31/00, OSP 2001, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Majewski J., Komentarz do art. 300 k.k., [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. 3, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Majewski J., Komentarz do art. 300 k.k., [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. 3, wyd. 2, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Majewski J., O różnicy i granicy między usiłowaniem udolnym a usiłowaniem nieudolnym, [w:] J. Majewski (red.), Formy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa. Materiały III Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2007.
Zobacz w Google Scholar

Majewski J., Prawnokarna ochrona kredytodawcy w Polsce (na przykładzie banku i kredytu bankowego), [w:] A. Adamski (red.), Przestępczość gospodarcza z perspektywy Polski i Unii Europejskiej – Materiały konferencji międzynarodowej (Mikołajki, 26–28 września 2002 roku), Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2003.
Zobacz w Google Scholar

Majewski J., Przestępstwa na szkodę wierzycieli (uwagi na tle ustawy z 12 października 1994 r.), „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1995, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Majewski J., Tak zwana kolizja obowiązków w prawie karnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Majewski J., Zmiana ustawy karnej w czasie popełnienia czynu zabronionego, „Palestra” 2003, nr 9–10.
Zobacz w Google Scholar

Majewski J. (red.), Formy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa. Materiały III Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2007.
Zobacz w Google Scholar

Majewski J. (red.), Zbieg przepisów oraz zbieg przestępstw w polskim prawie karnym, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2006.
Zobacz w Google Scholar

Majewski J., Kardas P., Wróbel W., Buchała K., Komentarz do ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932.
Zobacz w Google Scholar

Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, wyd. 5, Wydawnictwo Zakładu Narodowego Ossolińskich, Lwów 1938.
Zobacz w Google Scholar

Makarewicz J., Polskie prawo karne. Część ogólna, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Makowski W., Kodeks karny 1932. Komentarz, wyd. 2, Nakładem Księgarni F. Hoesicka, Warszawa 1933.
Zobacz w Google Scholar

Makowski W., Prawo karne. O przestępstwach w szczególności. Wykład porównawczy prawa karnego austrjackiego, niemieckiego i rosyjskiego obowiązującego w Polsce, Nakładem Księgarni F. Hoesicka, Warszawa 1924.
Zobacz w Google Scholar

Marek A., Kodeks karny, wyd. 3, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Marek A., Kodeks karny. Komentarz, wyd. 5, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Marek A., Komentarz do Kodeksu karnego. Część ogólna, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Marek A., Komentarz do Kodeksu karnego. Część szczególna, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Marek A., Nowy kodeks karny – zasady odpowiedzialności, nowa polityka karna, „Monitor Prawniczy” 1997, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Marek A., O fikcji jednoczynowości przestępstwa ciągłego i jej konsekwencjach raz jeszcze, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Marek A., Prawo karne, seria Studia Prawnicze, wyd. 7 zm. i uaktual., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Marks K., Engels F., Dzieła, 2 wyd. ros., t. 17.
Zobacz w Google Scholar

Marszałek M., Prawnokarne aspekty upadłości, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Marszałek M., Sporne problemy wykładni art. 6 § 1 i 3 ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, „Prokuratura i Prawo” 1997, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Marszałkowska-Krześ E., Wpisy w rejestrze przedsiębiorców dotyczące spółek handlowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Masiukiewicz P. (red.), Międzynarodowe bankructwa i afery finansowe, Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Materna G., Zakres podmiotowy zakazu zmów przetargowych w polskim prawie ochrony konkurencji i prawie karnym, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2013, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Mączyńska E. (red.), Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa?, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Mączyńska E., Herman A., Większość upadłości jest sfingowana, „Dziennik Gazeta Prawna” 8.03.2010, nr 46.
Zobacz w Google Scholar

Michalska-Warias A., Komentarz do Rozdziału 36 k.k. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, [w:] M. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 6, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Michalski B., Przestępstwa przeciwko mieniu. Rozdział XXXV Kodeksu karnego. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Michalski J., Komentarz do kodeksu karnego skarbowego. Tytuł I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Michna M., Fałszowanie dokumentacji działalności gospodarczej, „Prokuratura i Prawo” 1996, nr 2–3.
Zobacz w Google Scholar

Mik B., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1999 r., I KZP 5/99, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Mik B., Karnomaterialna ochrona dokumentów (zagadnienia wybrane), „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Mik B., Nowela antykorupcyjna z dnia 13.06.2003 roku, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Mojak J., Obrót wierzytelnościami, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Monkiewicz Z., Nizińska Z., Wybrane problemy regulacji prawnej przestępczości gospodarczej, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Ekspertyz Prawnych, grudzień 1993, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_93/r-54.pdf (dostęp 2.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

Morawska E.H., Gałka K., Standardy ochrony praw człowieka w prawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza wiodących spraw polskich, Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, Departament Praw Człowieka, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 17, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2016.
Zobacz w Google Scholar

Morawski L., Zasady wykładni prawa, wyd. 2, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2010.
Zobacz w Google Scholar

Motywy do Kodeksu karnego z 1932 r., s. 235–237, 239–240, 243, 773–774, 777, 783–784 (motywy do art. 276, [w:] L. Peiper, Komentarz do kodeksu karnego, Leon Frommer, Kraków 1933, 1936).
Zobacz w Google Scholar

Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 5, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 8, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Mróz T., Stec M. (red.), Prawo gospodarcze prywatne, wyd. 4, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Mucha A., Struktura przestępstwa gospodarczego oraz okoliczności wyłączające bezprawność czynu w prawie karnym. Analiza teoretyczna i dogmatyczna, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Najgebauer Z., Prusak F., Bibliografia prawa i postępowania karnego 1944–1964. Literatura – Orzecznictwo, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1969.
Zobacz w Google Scholar

Namysłowska-Gabrysiak B., Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Napierała J., Odpowiedzialność osób dysponujących majątkiem spółek kapitałowych, Polski Dom Wydawniczy Ławica, Warszawa–Poznań 1992.
Zobacz w Google Scholar

Nowak T., Dowód z dokumentu w polskim procesie karnym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Nowicki M.A., Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór Orzecznictwa, wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Nowicki M.A., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wyd. 6, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Oczkowski T., Glosa do postanowienia SN z 27 kwietnia 2001 r., I KZP 7/01, „Przegląd Sądowy” 2003, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Oczkowski T., Komentarz do Rozdziału XXXVI „Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu”, [w:] V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Oczkowski T., Oszustwo jako przestępstwo majątkowe i gospodarcze, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Oczkowski T., Przestępstwa na szkodę wierzycieli, „Monitor Prawniczy” 1999, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Oczkowski T., Lachowski J., Sporne problemy wykładni przepisów o przestępstwie nadużycia zaufania (uwagi de lege lata i de lege ferenda), „Przegląd Sądowy” 2002, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Ohanowicz A., Zobowiązania. Zarys według Kodeksu cywilnego. Część ogólna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe – Oddział w Poznaniu, Warszawa–Poznań 1965.
Zobacz w Google Scholar

Opala A., Ochrona obrotu gospodarczego. Poradnik 1995 r., Wydawnictwo Zachodnie Centrum Organizacji Sp. z o.o., Zielona Góra 1995.
Zobacz w Google Scholar

Orłowicz F., Ryzyko gospodarcze a prawo karne, „Nowe Prawo” 1968, nr 3. Orłowska A., Fałsz intelektualny a faktura VAT, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Ożóg I. (red.), Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Patora K., Zasada lex certa w wykładni znamion czynów na szkodę wierzycieli, „Przedsiębiorstwo i Prawo” 2018, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Pawełko W., Zapobieganie przestępstwom gospodarczym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Peiper L., Komentarz do kodeksu karnego, Wydawnictwo Leon Frommer, Kraków 1933.
Zobacz w Google Scholar

Peiper L., Komentarz do kodeksu karnego, Wydawnictwo Leon Frommer, Kraków 1936.
Zobacz w Google Scholar

Piasecki K., Komentarz do art. 83 k.c., [w:] J. Winiarz (red.), Kodeks cywilny z komentarzem, t. 1, wyd. 2 zm., Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Piasecki K., Prawo upadłościowe. Prawo o postępowaniu układowym. Komentarz, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski J., Przedsiębiorstwo państwowe w sądowym postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Piórkowska-Flieger J., Fałsz dokumentu w polskim prawie karnym, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Piórkowska-Flieger J., Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w nowym kodeksie karnym, „Przegląd Sądowy” 1997, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Płońska A., Niektóre uwagi o przestępstwie udaremnienia zaspokojenia wierzycieli, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2009, t. 24, AUW No 3119.
Zobacz w Google Scholar

Popławski H., Dopuszczalne ryzyko gospodarcze w przedsiębiorstwie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Popławski H., Karalna niegospodarność, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału Nauk Humanistycznych, Poznań–Bydgoszcz 1971.
Zobacz w Google Scholar

Popławski H., Odpowiedzialność karna kierownika za działalność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa 1967.
Zobacz w Google Scholar

Pośnik P., O zakresie kryminalizacji przestępstw dłużniczych. Podmiot przestępstwa, „Palestra” 2013, nr 3–4.
Zobacz w Google Scholar

Potulski J., Komentarz do Rozdziału XXXVI „Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu”, [w:] R. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Pracki H., Nowe rodzaje przestępstw gospodarczych, „Prokuratura i Prawo” 1995, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Pracki H., Nowe rodzaje przestępstw gospodarczych (część druga), „Prokuratura i Prawo” 1995, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Pracki H., Obrót gospodarczy pod ochroną. Zagadnienia prawnokarne, Infor, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Pracki H., Przestępstwa gospodarcze w nowym kodeksie karnym, seria Nowa Kodyfikacja Karna. Kodeks Karny. Krótkie Komentarze, z. 15, Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, Departament Kadr i Szkolenia, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Pyziak-Szafnicka M., Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Pyziak-Szafnicka M., Uznanie długu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995.
Zobacz w Google Scholar

Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 14, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Rakoczy B., Podstawy upadłości w Konstytucji RP, „Gazeta Sądowa” 2005, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Ratajczak A., Ochrona obrotu gospodarczego, „Jurysta” 1994, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Ratajczak A., Ochrona obrotu gospodarczego. Praktyczny komentarz, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Ratajczak A., Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, „Gazeta Sądowa” 2001, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Razowski T., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2004 roku, sygn. akt II KK 38/03, OSNKW 2004/7-8/76, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Rejman G., Fałszowanie pieniędzy i papierów wartościowych (art. 310 § 1 k.k.), „Przegląd Prawa Karnego” 2001, nr 21.
Zobacz w Google Scholar

Safjan M., Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie – Prawo spółek, Oficyna Naukowa, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja RP, t. 1, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Sarnowski B., Odpowiedzialność karna dłużnika niewypłacalnego w świetle art. 300 polskiego K.k., [w:] B. Guzik, N. Buchowska, P. Filipiak, P. Wiliński (red.), Prawo wobec wyzwań współczesności, t. 7, Wydawnictwo Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji, Poznań 2011.
Zobacz w Google Scholar

Schneider K., Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Schwierskott-Matheson E., Deutsches Strafgesetzbuch, DeIurePl Fachverlag und Übersetzungsservice, Regensburg 2013.
Zobacz w Google Scholar

Sczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.
Zobacz w Google Scholar

Siemaszko A., Zamiast posłowia. Kilka uwag na temat przestępczości gospodarczej w Polsce, [w:] Przestępczość gospodarcza. Doświadczenia europejskie i amerykańskie, Wydawnictwo Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Siewierski M., Kodeks karny i prawo o wykroczeniach. Komentarz, wyd. 9, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1965.
Zobacz w Google Scholar

Siwik Z., Kodeks karny skarbowy, seria Nowa Kodyfikacja Karna, z. 25, Wydawnictwo Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Kadr i Szkolenia, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka J., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2000 roku, sygn. akt I KZP 41/2000, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka J., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2002 roku, sygn. akt III KK 283/02, OSP 2003, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka J., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2000 r., sygn. akt I KZP 31/00, OSP 2001, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka J., Karnoprawna ochrona dłużników wekslowych i czekowych na podstawie art. 270 § 2 k.k., „Państwo i Prawo” 2002, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka J., Karnoprawna ochrona niektórych praw majątkowych sprzedawcy, „Monitor Prawniczy” 2001, t. 5, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka J., Karnoprawna ochrona wierzycieli, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2001.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka J., Karnoprawna ochrona wierzycieli w praktyce sądowej, „Przegląd Sądowy” 2003, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka J., Ochrona obrotu czekowego i wekslowego w prawie karnym – próba analizy, „Przegląd Sądowy” 2001, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka J., Papiery wartościowe jako przedmiot czynności wykonawczych w przestępstwach przeciwko obrotowi papierami wartościowymi w kodeksie karnym, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka J., Pojęcie dłużnika w typach przestępstw na szkodę wierzycieli, „Przegląd Sądowy” 1999, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka J., Pojęcie pieniądza w przestępstwie z art. 310 k.k., „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 7–8.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka J., Pojęcie środków płatniczych w art. 310 k.k., „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka J., Prawo karne gospodarcze. Zarys wykładu, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka J., Próba koncepcji ochrony wierzyciela w prawie karnym, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 1999, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka J., Przedmiot ochrony przestępstwa z art. 310 k.k., „Palestra” 2002, nr 7–8.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka J., Przesłanki odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych w prawie polskim, „Monitor Prawniczy” 2003, nr 22.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka J., Przestępstwa fałszowania papierów wartościowych w nowym kodeksie karnym, „Prokuratura i Prawo” 1998, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka J., Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka J., Przestępstwo nadużycia zaufania – wybrane zagadnienia, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka J., Przestępstwo oszustwa finansowego z art. 297 k.k. po noweli z marca 2004 r., „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 7–8.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka J., Przestępstwo udaremnienia egzekucji oraz udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzycieli, „Przegląd Sądowy” 2001, nr 11–12.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka J., Rodzajowy przedmiot ochrony, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka J., Szkoda majątkowa jako znamię przestępstwa z art. 9 ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, „Prokuratura i Prawo” 1997, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka J., Wady oświadczenia woli w wybranych przestępstwach gospodarczych, „Przegląd Sądowy” 2000, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka J., Wybrane aspekty przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, „Przegląd Sądowy” 1999, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka J., Wybrane problemy wykładni przepisu art. 300 § 2 k.k., „Prawo Spółek” 2001, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka S., Auderska H., Łempicka Z. (red.), Mały słownik języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969.
Zobacz w Google Scholar

Sługocki L., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 1995 roku, sygn. akt I KZP 22/95, „Państwo i Prawo” 1996, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Sługocki L. (red.), Orzecznictwo SN do przepisów prawa karnego materialnego za lata 1988–1991, Wydawnictwo Palestra, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Smith L.J., Cussy de C., Taylor Ch., Włudyka T., Prawo spółek w Republice Federalnej Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoszech, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Sokołowska A., Michrowski W., Kodeks karny skarbowy. Przepisy ustawy. Komentarz, Wydawnictwo Ośrodka Doradztwa i Szkolenia „Tur”, Warszawa-Jaktorów 2000.
Zobacz w Google Scholar

Stefański R., Kodeks karny. Komentarz, wyd. 6, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Stefański R., Przestępstwo korupcji gospodarczej (art. 296a k.k.), „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Stefański R. (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Stefański R. (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 4, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Stępień T., Stępień K., Przestępstwa skarbowe w świetle orzecznictwa, Wydawnictwo Studio Sto, Bielsko-Biała 1999.
Zobacz w Google Scholar

Stolarczyk I., Oszustwo kredytowe – art. 297 § 1 k.k., „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Strus-Wołos M., Uprawnienia procesowe wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, Biblioteka Sądowa, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Sucharski M., Prawnokarna ochrona giełdowego obrotu papierami wartościowymi, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2006.
Zobacz w Google Scholar

Surkont M., Łapownictwo, Wydawnictwo Prawnicze Lex, Sopot 1999.
Zobacz w Google Scholar

Szczepaniec M., Bezrobocie jako czynnik kształtujący wskaźnik przestępczości, „Zeszyty Prawnicze” 2012, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Szczepaniec M., Komputer jako narzędzie przestępstwa, „Zeszyty Prawnicze” 2012, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Szczepaniec M., Kontrowersje wokół wpływu warunków ekonomicznych na poziom przestępczości, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Szczepaniec M., Regulacja błędu co do kontratypu w polskim prawie karnym, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2000, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Szczepaniec M., Rola mediów w kształtowaniu opinii publicznej na temat zjawiska przestępczości, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2012, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Szczepaniec M., Teoria ekonomiczna w prawie karnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Szczepaniec M., Wybór optymalnej kary w świetle sądowych dyrektyw wymiaru kary, „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Szczepaniec M., Zasada indywidualizacji kary na gruncie kodeksu karnego z 1997 r., „Zeszyty Prawnicze” 2012, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Szpunar A., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego Izba Karna z dnia 16 grudnia 1994 r., sygn. akt I KZP 31/94, OSP 1996, nr 1, s. 12.
Zobacz w Google Scholar

Szpunar A., Komentarz do prawa wekslowego i czekowego, wyd. 3 zm., Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Szymańska M., Problem odpowiedzialności karnej przedsiębiorstw, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 1998, t. 2, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Szymański K.G., Rachunkowość i podatki, Wydawnictwo Difin, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego (A-K), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego (L–P), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego (R–Z), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Śliwowski J., Prawo karne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Świda W., Dynamika i struktura przestępczości, [w:] B. Hołyst (red.), Studia kryminologiczne, kryminalistyczne i penitencjarne, t. 3, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Świda W., Prawo karne. Część ogólna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1961.
Zobacz w Google Scholar

Świda W., Prawo karne. Część ogólna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Świda W. (red.), Prawo karne. Część szczególna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Wrocław 1961.
Zobacz w Google Scholar

Tobis A., Rola ustawy z dnia 12 X 1994 r. w ochronie obrotu gospodarczego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1995, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Tolik R., Krótki komentarz do ustawy z dnia 06 września 2001 r. o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym (Dz.U. Nr 129, poz. 1443), „Palestra” 2002, nr 9–10.
Zobacz w Google Scholar

Wąsek A., Kodeks karny. Komentarz, t. 1, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 1999.
Zobacz w Google Scholar

Wąsek A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Wąsek A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. 2, wyd. 3, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Wąsowski W., Fałszowanie sprawozdań finansowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Weber U., Konzeption und Grundsätze des Wirtschaftsrechts, Dogmatischer Teil I, „Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft” 1975, t. 93, z. 3.
Zobacz w Google Scholar

Wiliński P. (red.), Rzetelny proces karny, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Wilk L., Zagrodnik J., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. 3 zm. i uzup., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski M., Prawnokarna ochrona wierzytelności majątkowych uczestników obrotu gospodarczego, Dom Wydawniczy „Ostoja”, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski J., Kodeks karny, orzecznictwo, komentarz, Wydawnictwo Librata sp. z o.o., Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski J., Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Wydawnictwo Librata sp. z o.o., Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski J., Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego z komentarzem, Wydawnictwo Librata, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Wolter W., Funkcja błędu w prawie karnym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965.
Zobacz w Google Scholar

Wolter W., Kumulatywny zbieg przepisów ustawy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960.
Zobacz w Google Scholar

Wolter W., Nauka o przestępstwie. Analiza prawnicza na podstawie przepisów części ogólnej kodeksu karnego z 1969 r., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.
Zobacz w Google Scholar

Wolter W., Reguły wyłączania wielości ocen w prawie karnym, Warszawa 1961.
Zobacz w Google Scholar

Wołodkiewicz W. (red.), Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik J.W., Przestępstwa w biznesie. Zapobieganie, t. 1, Centrum Informacji Menadżera, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel A. (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel W., Przestępstwo nierzetelnego prowadzenia dokumentacji działalności gospodarczej, „Przegląd Sądowy” 1995, nr 7–8.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel W., Z problematyki tak zwanego pozornego zbiegu przepisów ustawy w prawie karnym, [w:] J. Majewski (red.), Zbieg przepisów oraz zbieg przestępstw w polskim prawie karnym, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2006.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel W., Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Wydawnictwo Znak, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel W., Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1–52, t. 1, wyd. 5, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Wujastyk A., Przestępstwa tzw. oszustw kredytowych w ustawie oraz praktyce prokuratorskiej i sądowej, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Zabłocki S., Co dalej z odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych, „Palestra” 2005, nr 3–4.
Zobacz w Google Scholar

Zachuta A., Przestępstwo ciągłe – czyn ciągły i ciąg przestępstw, „Przegląd Sądowy” 2003, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Zakrzewski R., Ochrona wiarygodności dokumentów w nowym kodeksie karnym, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1999, nr 7–8.
Zobacz w Google Scholar

Zakrzewski R., Przestępstwa na szkodę wierzycieli, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 7–8.
Zobacz w Google Scholar

Zakrzewski R., Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w nowym Kodeksie karnym, cz. 1, „Monitor Prawniczy” 1997, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Zakrzewski R., Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w nowym Kodeksie karnym, cz. 2, „Monitor Prawniczy” 1998, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Zakrzewski R., Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, „Monitor Prawniczy” 1998, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Zakrzewski R., Jaroch W., Przestępstwo nadużycia zaufania a zachowania niegospodarne, „Monitor Prawniczy” 1995, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Zakrzewski R., Jasiński W., Przestępstwa na szkodę wierzycieli, „Monitor Prawniczy” 1995, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Zalewski W., Ochrona wierzycieli na podstawie art. 300 § 2 k.k. Glosa do postanowienia SN z dnia 20 stycznia 2005 r., I KZP 31/04, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2005, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Zawłocki R., Glosa do uchwały SN z dnia 26 listopada 2003 r., I KZP 32/03, „Monitor Prawniczy” 2004, nr 14.
Zobacz w Google Scholar

Zawłocki R., Glosa do wyroku SN z dnia 17 listopada 2011 r., V KK 226/11, OSP 2012, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Zawłocki R., Istota odpowiedzialności karnej zastępczej, [w:] J. Jakubowska-Hara, C. Nowak, J. Skupiński (red.), Reforma prawa karnego: propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Zawłocki R., Objaśnienia do art. 270–277, 296–309, [w:] O. Górniok, W. Kozielewicz, E. Pływaczewski i in., t. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Zawłocki R., Ochrona nie tylko dla wierzycieli prowadzących firmę. Glosa do postanowienia SN z dnia 24 stycznia 2013 r., I KZP 22/12, „Prawo i Podatki” 2014, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Zawłocki R., Odpowiedzialność karna reprezentanta podmiotu zbiorowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Zawłocki R., Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Zawłocki R., Prawo karne gospodarcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Zawłocki R., Przestępstwa przeciwko obrotowi finansowemu. Przepisy karne z ustaw finansowych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Zawłocki R., Przestępstwa przeciwko przedsiębiorcom. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Zawłocki R., Przestępstwa przeciwko wierzycielom, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Zawłocki R., Przestępstwa przeciwko wierzycielom w polskim prawie karnym, Wydawnictwo Currenda sp. z o.o., Sopot 2007.
Zobacz w Google Scholar

Zawłocki R., Przestępstwo niegospodarności. Przesłanki i elementy odpowiedzialności karnej z art. 296 K.K., „Monitor Prawniczy” 2002, nr 21.
Zobacz w Google Scholar

Zawłocki R. (red.), Prawo karne gospodarcze, seria System Prawa Handlowego, t. 10, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Zawłocki R. (red.), Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, seria System Prawa Karnego, t. 9, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Zeidler K., Terminy zapłaty w transakcjach handlowych, „Gazeta Sądowa” 2004, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Zielińska E., Polskie prawo karne a ochrona interesów ekonomicznych Wspólnot Europejskich, „Państwo i Prawo” 2001, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Zielińska E., Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Dokumenty karne, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Zientara A., Przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 kodeksu karnego, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Zientek J., Metodyka prowadzenia postępowań przygotowawczych w niektórych kategoriach przestępstw, Oficyna Wydawnicza Ministerstwa Sprawiedliwości, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Zień P., Jeśli dłużnik nie składa wniosku, „Rzeczpospolita” 30.09.2003.
Zobacz w Google Scholar

Zoll A., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. 1, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Zoll A., Komentarz do art. 1 Kodeksu karnego, [w:] K. Buchała (red.), Komentarz do Kodeksu karnego. Część ogólna, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Zoll A., Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Zoll A., Zasada określoności czynu zabronionego pod groźbą kary w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] M. Zubik (red.), Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. 3, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. 3, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 278–363, t. 3, wyd. 4, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Żółtek S., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 05 stycznia 2011 r., sygn. akt V KK 64/10, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Żółtek S., Prawo karne gospodarcze w aspekcie zasady subsydiarności, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Decyzja KPC z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie 1333/2004 Calvet Ràols p, https://sip.lex.pl/#/komentarz/587337873/135313/wieruszewski-roman-red-miedzynarodowy-pakt-praw-obywatelskich-osobistych-i-politycznych-komentarz (dostęp 28.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

Decyzja Ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.Urz. UE L 192 z dnia 31 lipca 2003 r.
Zobacz w Google Scholar

Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa, Dz.U. 1946, Nr 30, poz. 192.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa 80/987 dotycząca zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich o ochronie pracowników w razie niewypłacalności pracodawcy, Dz.Urz. UE L 238 z 28 października 1980 r., zmieniona Dyrektywą nr 87/164 z dnia 2 marca 1987 r., Dz.Urz. UE L 66 z dnia 11 marca 1987 r.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Druga Rady Wspólnot Europejskich z dnia 13 grudnia 1976 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (77/91/EWG), Dz.Urz. UE L 26/1 z dnia 31 stycznia 1977 r.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/35 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, Dz.Urz. UE L 200 z dnia 8 sierpnia 2000 r.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/17/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń, Dz.Urz. WE L 110 z dnia 20 kwietnia 2001 r.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych, Dz.Urz. UE L 125 z dnia 5 maja 2001 r.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy, Dz.Urz. UE L 283/36 z dnia 28 października 2008 r.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), Dz.Urz. UE L 335 z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, Dz.Urz. UE L 48 z dnia 23 lutego 2011 r.
Zobacz w Google Scholar

Karta Narodów Zjednoczonych podpisana w San Francisco 26 czerwca 1945 r., Dz.U. 1947, Nr 23, poz. 90 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r., Dz.U. 1997, Nr 45, poz. 286.
Zobacz w Google Scholar

Konwencja o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, Dz.Urz. UE C 316 z dnia 27 lipca 1995 r.
Zobacz w Google Scholar

Konwencja o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r., Dz.U. 2009, Nr 208, poz. 1603.
Zobacz w Google Scholar

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3,5 i 8, uzupełniona Protokołem nr 2, Dz.U. 1993, Nr 61, poz. 284; zm. 1995, Nr 36, poz. 175–176.
Zobacz w Google Scholar

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., Dz.U. 1977, Nr 38, poz. 167.
Zobacz w Google Scholar

Protokół Nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Dz.U. 1995, Nr 36, poz. 175.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 805/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych, Dz.Urz. UE L 143 z dnia 30 kwietnia 2004 r. ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny, Dz.Urz. UE L 269/1 z dnia 10 października 2013 r. ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych, Dz.Urz. UE L 189 z dnia 27 czerwca 2014 r.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, Dz.Urz. UE L 141 z dnia 5 czerwca 2015 r.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks karny, Dz.U. 1932, Nr 60, poz. 571.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. Przepisy wprowadzające kodeks karny i prawo o wykroczeniach, Dz.U. 1932, Nr 60, poz. 573.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy, Dz.U. 1934, Nr 57, poz. 502 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – Prawo o postępowaniu układowym, Dz.U. 1934, Nr 93, poz. 836 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – Prawo upadłościowe, t.j. Dz.U. 1991, Nr 118, poz. 512 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1346 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, Dz.Urz. UE L 160 z dnia 30 czerwca 2000 r.
Zobacz w Google Scholar

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE C 115 z 9 maja 2008 r.; Dz.U. 2004, Nr 90, poz. 864/2.
Zobacz w Google Scholar

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z 1957 r., t.j. Dz.Urz. WE C 325 z 24 grudnia 2002 r.; polskie tłumaczenie tekstu pierwotnego Dz.U. 2004, Nr 90, poz. 864/2.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 3 czerwca 1919 r. o komisji kodyfikacyjnej, „Dziennik Praw Państwa Polskiego” 1919, Nr 44, poz. 315.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. 2019, poz. 1145.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny, Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 94.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. t.j. Dz.U. 2020, poz. 1575.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, t.j. Dz.U. 2020, poz. 1427.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny, Dz.U. 1969, Nr 13, poz. 94 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, t.j. Dz.U. 2020, poz. 275.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz.U. 2019, poz. 351 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego, Dz.U. 1994, Nr 126, poz. 615.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, t.j. Dz.U. 2020, poz. 170.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, t.j. Dz.U. 2016, poz. 154 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny, t.j. Dz.U. 2001, Nr 75, poz. 802 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 20 marca 1997 r. – Przepisy wprowadzające kodeks karny, Dz.U. 1997, Nr 88, poz. 554.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz.U. 1997, Nr 88, poz. 553 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 1997, Nr 90, poz. 557 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, Dz.U. 1997, Nr 89, poz. 555 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, t.j. Dz.U. 2019, poz. 1500 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, t.j. Dz.U. 2020, poz. 1325.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, t.j. Dz.U. 2019, poz. 2357.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, t.j. Dz.U. 2020, poz. 19.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, t.j. Dz.U. 2020, poz. 1526.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym, Dz.U. 2001, Nr 129, poz. 1443.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, t.j. Dz.U. 2020, poz. 358.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, t.j. Dz.U. 2020, poz. 1228.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. 2003, Nr 124, poz. 1151.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Dz.U. 2003, Nr 139, poz. 1323.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 18 marca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Kodeks wykroczeń, Dz.U. 2004, Nr 69, poz. 626.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne, t.j. Dz.U. 2020, poz. 1382.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004, Nr 173, poz. 1807 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, t.j. Dz.U. 2017, poz. 2168.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz.U. 2005, Nr 184, poz. 1539.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. 2007, Nr 50, poz. 331 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, t.j. Dz.U. 2020, poz. 1076.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, t.j. Dz.U. 2016, poz. 684.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, t.j. Dz.U. 2020, poz. 814.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, t.j. Dz.U. 2020, poz. 895.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, t.j. Dz.U. 2020, poz. 505.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2017, poz. 85.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, t.j. Dz.U. 2020, poz. 735.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Dz.U. 2016, poz. 2260 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2017, poz. 244.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2017, poz. 768.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, Dz.U. 2017, poz. 933.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych, t.j. Dz.U. 2019, poz. 2363 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2018, poz. 685.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, t.j. Dz.U. 2019, poz. 1292.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, Dz.U. 2018, poz. 1629.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 13 grudnia 2018 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, t.j. Dz.U. 2020, poz. 935.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny, Dz.U. 2019, poz. 870.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, Dz.U. 2019, poz. 1495.
Zobacz w Google Scholar

Wspólne działania Rady z 22 grudnia 1998 r. o korupcji w sektorze prywatnym, Dz.Urz. UE L 358 z dnia 31 grudnia 1998 r.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 1995 r. w sprawie C-55/94, Gebhard, Zb.Orz. 1995, I-4165.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 1997 r. w sprawie C-221/89, Factortame II, Zb.Orz. 1991, I-3905.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 1998 r. w sprawie 22/87, Komisja Europejska v. Republika Włoska, ECR 1989.
Zobacz w Google Scholar

Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Kotov v. Rosja z 3 kwietnia 2012 r., Wielka Izba, skarga nr 54522/00, za: M.A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wyd. 6, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Suljagić v. Bośnia i Hercegowina z 3 listopada 2009 r., Izba (Sekcja IV), skarga nr 27912/02, za: M.A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wyd. 6, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 1992 r., sygn. akt W 7/92, OTK 1992, nr 2, poz. 34.
Zobacz w Google Scholar

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 sierpnia 1992 r., sygn. akt K 4/92, OTK 1992, cz. 2, poz. 22.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2005 r., sygn. akt K 38/04, OTK-A 2005, nr 8, poz. 92.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2009 r., sygn. akt P 80/08, OTK ZU 2009, nr 3/A.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 kwietnia 2010 r., sygn. akt P 35/09, OTK ZU 2010, poz. 47, s. 39.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 1936 r., sygn. akt C. Prez. 15/35, Zb.Orzecz. SN 1936, z. 10, poz. 369.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 1975 r., sygn. akt VI KZP 8/75, OSP 1976, nr 5, poz. 98.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 1988 r., sygn. akt VI KPZ 1/88, OSNKW 1988, nr 7–8, poz. 52.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 1991 r., sygn. akt III CZP 20/91, OSNCP 1991, nr 10–12, poz. 120.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 września 1994 r., sygn. akt III CZP 105/94, OSNC 1995, nr 2, poz. 26.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 1995 r., sygn. akt III CZP 6/95, OSNC 1995, nr 5, poz. 72.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 1996 r., sygn. akt I KZP 2/96, OSNKW 1996, nr 3–4, poz. 16.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 1996 r., sygn. akt I KZP 39/95, OSNKW 1996, nr 3–4, poz. 17.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 1996 r., sygn. akt I KZP 11/96, OSNKW 1996, nr 9–10, poz. 53.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 1998 r., sygn. akt I KZP 9/98, OSNKW 1998, nr 7–8, poz. 31.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1999 r., sygn. akt I KZP 8/99, „Monitor Prawniczy” 1999, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2000 r., sygn. akt I KZP 41/2000, OSNKW 2001, nr 1–2, poz. 6.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2001 r., sygn. akt I KZP 29/01, OSNKW 2002, nr 1–2, poz. 2.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2003 r., sygn. akt I KZP 16/03, „Prokuratura i Prawo” 2003, nr 11, dodatek Orzecznictwo.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2003 r., sygn. akt I KZP 22/03, „Prokuratura i Prawo” 2003, nr 11, dodatek Orzecznictwo.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2003 r., sygn. akt I KZP 32/03, OSNKW 2004, nr 1, poz. 3, LEX nr 81640.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2005 r. sygn. akt I KZP 2/05, OSNKW 2005, nr 3, poz. 25.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2005 r., sygn. akt I KZP 34/05, OSNKW 2006, nr 1, poz. 2.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. akt I KZP 19/12, OSNKW 2013, nr 2, poz. 13.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2015 r., sygn. akt III CZP 96/14, http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/III%20CZP%2096-14.pdf (dostęp 27.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2017 r., sygn. akt III CZP 69/16, http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/III%20CZP%2069-16.pdf (dostęp 27.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 31 października 1934, zb. nr 199/35, za: J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, wyd. 5, Wydawnictwo Zakładu Narodowego Ossolińskich, Lwów 1938.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 maja 1933 r., sygn. akt 2K 229/33, Zb.Orz. 1933, z. 2, poz. 6, za: Z. Kukuła, Orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych dotyczące przestępstw gospodarczych. Zbiór orzeczeń, wyd. 1, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2011.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 października 1934 r., sygn. akt II K 358/34, OSN(K) 1935, nr 5, poz. 199.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 lutego 1935 r., sygn. akt II K 1736/34, OSN(K) 1935, nr 9, poz. 376.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 1935 r., sygn. akt III K 43/35, OSN(K) 1935, nr 11, poz. 456.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 września 1935 r., sygn. akt III K 852/35, OSN(K) 1936, nr 3, poz. 112.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1935 r., sygn. akt II K 1435/35, Zb.Orz. SN 1936, poz. 254.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 1936 r., sygn. akt I K 1161/35, OSN(K) 1937, nr 1, poz. 7.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 października 1936 r., sygn. akt III K 1081/36, OSN(K) 1937, nr 3, poz. 76.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 1937 r., sygn. akt 2 K 1444/36, OSN(K) 1937, nr 8, poz. 219.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 1937 r., sygn. akt 2 K 1620/36, Zb.Orz. SN. Orzeczenia Izby Karnej 1937, z. 9, poz. 250.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 1937 r., sygn. akt III K 2511/36, OSN(K) 1937, nr 10, poz. 277.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 1937 r., sygn. akt I K 479/37, OSN(K) 1938, nr 3, poz. 64.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 1966 r., sygn. akt II CR 123/66, OSNCP 1967, nr 2, poz. 22.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 1968 r., sygn. akt IV KR 135/68, OSNKW 1969, z. 4, poz. 47.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 1969 r., sygn. akt III KR 160/68, OSNKW 1969, nr 11, poz. 140.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 1971 r., sygn. akt II CR 250/7, niepubl.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 1971 r., sygn. akt IV KR 35/71, OSNKW 1972, nr 3, poz. 53.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 1972 r., sygn. akt V KRN 299/72, OSNKW 1973, nr 1, poz. 7.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1972 r., sygn. akt VI KZP 61/72, OSNKW 1973, nr 2–3.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 1973 r., sygn. akt III KR 6/73, LEX nr 21565.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 1978 r., sygn. akt V KR 197/77, OSNPG 1978, nr 6, poz. 64.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 1980 r., sygn. akt VII KZP 41/78, OSNKW 1980, nr 3, poz. 24.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 1980 r., sygn. akt I KR 99/80, OSNKW 1980, nr 12, poz. 93.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 1981 r., sygn. akt Rw 207/79, OSNKW 1978, nr 10, poz. 116.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 1982 r., sygn. akt III CRN 86/82, OSNCP 1983, nr 2–3, poz. 37.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 1984 r., sygn. akt VI KZP 44/83, OSNKW 1984, z. 7–8, poz. 69.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 1990 r., sygn. akt IV CR 294/89, OSNCP 1991, nr 2–3, poz. 33.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 1994 r., sygn. akt II KRN 227/94, OSNKW 1995, nr 1–2, poz. 5.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 1995 r., sygn. akt I KZP 22/95, OSNKW 1995, nr 9–10, poz. 58.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 1996 r., sygn. akt II KKN 24/96, „Prokuratura i Prawo” 1997, nr 2, dodatek Orzecznictwo.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 1997 r., sygn. akt V KKN 282/96, „Prokuratura i Prawo” 1998, nr 1, wkł.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 1998 r., sygn. akt I CKN 403/97, OSP 1998, nr 11, poz. 196.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 1998 r., sygn. akt II CKN 816/97, LEX nr 56813.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 1998 r., sygn. akt II CKN 849/98, OSNC 1999, nr 7–8, poz. 128.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 1999 r., sygn. akt V KKN 513/97, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 6, dodatek Orzecznictwo.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 1999 r., sygn. akt IV KKN 28/99, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 10, poz. 2.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1999 r., sygn. akt II KKN 277/97, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 października 1999 r., sygn. akt II KKN 230/99, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 2, wkł.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 stycznia 2000 r., sygn. akt V KKN 192/99, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 6, poz. 6, dodatek Orzecznictwo.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2000 r., sygn. akt V KKN 41/00, „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 2, poz. 3.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2000 r., sygn. akt I KZP 31/00, OSNKW 2001, nr 1, poz. 5.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2000 r., sygn. akt III KKN 233/98, LEX nr 51125.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 2001 r., sygn. akt V KKN 346/99, LEX nr 51679.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2001 r., sygn. akt III KKN 76/99, OSNKW 2002, nr 1–2, poz. 8.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2002 r., sygn. akt V KKN 497/99, LEX nr 53022.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2002 r., sygn. akt V KKN 83/00, LEX nr 53056.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2002 r., sygn. akt III KKN 296/99, LEX nr 53348.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2002 r., sygn. akt IV KKN 340/98, LEX nr 563161.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2002 r., sygn. akt V KKN 323/99, OSNKW 2002, nr 9–10, poz. 71.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2002 r., sygn. akt II KK 220/00, LEX nr 55524.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2002 r., sygn. akt V KKN 29/01, „Prokuratura i Prawo” 2003, nr 2, dodatek Orzecznictwo.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2003 r., sygn. akt IV KK 37/03, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 6, dodatek Orzecznictwo.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2004 r., sygn. akt IV KK 192/03, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 9, dodatek Orzecznictwo.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2004 r., sygn. akt II KK 38/03, OSNKW 2004, nr 7–8, poz. 76.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2005 r., sygn. akt III KK 310/04, LEX nr 146278.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2005 r., sygn. akt III KK 206/04, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 12, dodatek Orzecznictwo.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 września 2005 r., sygn. akt III KK 140/05, OSNwSK 2005, nr 1, poz. 1731.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2005 r., sygn. akt II CK 174/05, OSNC 2006, nr 9, poz. 149.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2005 r., sygn. akt II KK 108/05, OSNwSK 2005, nr 1, poz. 2094.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 stycznia 2006 r., sygn. akt WA 35/05, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 6, dodatek Orzecznictwo.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2006 r., sygn. akt V KK 271/05, OSNKW 2006, nr 5, poz. 50.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 2006 r., sygn. akt WA 19/06, OSNwSK 2006, nr 1, poz. 1243.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 2007 r., sygn. akt akt III KK 362/06, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 10, dodatek Orzecznictwo.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2007 r., sygn. akt IV KK 34/07, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 10, dodatek Orzecznictwo.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lipca 2007 r., sygn. akt II KK 336/06, LEX nr 299185.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2007 r., sygn. akt V KK 194/07, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 1, poz. 1.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2008 r., sygn. akt 368/07, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 11, dodatek Orzecznictwo.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2008 r., sygn. III KK 473/07, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 10, dodatek Orzecznictwo.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2008 r., sygn. akt V KK 15/08, OSNKW 2008, nr 1, poz. 1068.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2008 r., sygn. akt IV KK 42/08, OSNKW 2008, nr 9, poz. 76.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2008 r., sygn. akt II CSK 102/08, LEX nr 447689.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 listopada 2008 r., sygn. akt IV KK 373/08, „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 3, dodatek Orzecznictwo.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt III KK 242/08, „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 4, poz. 2.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2009 r., sygn. akt V KK 330/08, LEX nr 485044.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2009 r., sygn. akt WA 16/09, „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 11–12, dodatek Orzecznictwo.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2010 r., sygn. akt IV KK 379/10, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 4, dodatek Orzecznictwo.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 stycznia 2011 r., sygn. akt V KK 64/10, BPK 2011, nr 3, poz. 1, 2, 4.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 2011 r., sygn. akt IV KK 31/11, LEX nr 848167.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r., sygn. akt V KK 226/11, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa” 2016, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2012 r., sygn. akt III CSK 238/11, LEX nr 1168892.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2012 r., sygn. akt II KK 11/12, LEX nr 1231565.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 2015 r., sygn. akt III KK 371/14, LEX nr 1653755.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2015 r., sygn. akt II KK 216/15, OSNKW 2016, nr 2, poz. 13.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn. akt II KK 411/17, LEX nr 2488055.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 1933 r., sygn. akt II K 42/33, OSN(K) 1933, nr 5, poz. 81.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 1994 r., sygn. akt I KZP 6/94, LEX nr 45491.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1994 r., sygn. akt I KZP 30/94, „Prokuratura i Prawo” 1995, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1994 r., sygn. akt I KZP 31/94, OSNKW 1995, nr 1–2, poz. 11.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 1995 r., sygn. akt I KZP 35/94, OSP 1996, nr 6, poz. 114.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2001 r., sygn. akt I KZP 7/2001, OSNKW 2001, nr 7–8, poz. 55.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31 lipca 2001 r., sygn. akt II KO 34/01, LEX nr 51110.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2001 r., sygn. akt V KKN 249/01, OSNKW 2002, nr 1–2, poz. 7.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 kwietnia 2002 r., sygn. akt IV KKN 421/98, LEX nr 53338.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2002 r., sygn. akt III KK 283/02, OSP 2003, nr 10, poz. 128.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2005 r., sygn. akt I KZP 31/04, OSNKW 2005, nr 2, poz. 20.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2005 r., sygn. akt II KK 23/05, „Wokanda” 2006, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2007 r., sygn. akt III KK 288/06, OSNwSK 2007, nr 1, poz. 403.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2007 r., sygn. akt III KK 248/06, LEX nr 262647.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 2007 r., sygn. akt II KK 69/06, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 10, dodatek Orzecznictwo.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2007 r., sygn. akt WZ 7/07, OSNwSK 2007, nr 1, poz. 817.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 2009 r., sygn. akt II KK 283/08, LEX nr 507938.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2010 r., sygn. akt IV KK 315/09, OSNKW 2010, nr 6, poz. 67.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 2011 r., sygn. akt III KK 181/10, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 9, dodatek Orzecznictwo.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2012 r., sygn. akt IV KK 259/12, LEX nr 1235895.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. akt I KZP 22/12, OSNKW 2013, nr 3, poz. 20.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 2013 r., sygn. akt III KK 74/13, LEX nr 1388230.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2013 r., sygn. akt V KK 202/13, LEX nr 1388530.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2015 r., sygn. akt V KK 400/14, LEX nr 648730.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2016 r., sygn. akt I KZP 5/16, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa” 2016, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 maja 2014 r., sygn. akt II AKa 70/14, LEX nr 1480393.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 marca 2016 r., sygn. akt II AKa 27/16, LEX nr 2039695.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 października 2014 r. w sprawie o sygn. akt II AKa 251/14, LEX nr 1799207.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 czerwca 1999 r., sygn. akt II AKa 179/99, OSA 2000, z. 7–8, poz. 52.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 listopada 2001 r., sygn. akt II AKa 400/01, KZS 2002, nr 3, poz. 37.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 stycznia 2005 r., sygn. akt II AKa 455/04, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 1, dodatek Orzecznictwo.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 października 2005 r., sygn. akt II AKa 88/05, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 7–8, dodatek Orzecznictwo.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 stycznia 2009 r., sygn. akt II AKa 399/08, Biul.SAKa 2009, nr 1, poz. 9.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 listopada 2009 r., sygn. akt II AKa 255/09, „Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Sądów Okręgowych” 2009, nr 4, poz. 12.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 maja 2011 r., sygn. akt II AKa 104/11, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 1, dodatek Orzecznictwo.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 maja 2012 r., sygn. akt II AKa 148/12, LEX nr 1220205.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 października 2013 r., sygn. akt II AKa 311/13, LEX nr 1391898.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 listopada 2013 r., sygn. akt II AKa 350/13, KZS 2014, z. 4, poz. 67.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 kwietnia 2014 r., sygn. akt II AKa 36/14, LEX nr 1487106.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 maja 2015 r., sygn. akt II AKa 93/15, LEX nr 1809501.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 maja 2016 r., sygn. akt II AKa 71/16, LEX nr 2101695.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 października 2016 r., sygn. akt II AKa 292/16, LEX nr 2202534.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 grudnia 2016 r., sygn. akt II AKa 433/16, LEX nr 2202724.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 lutego 2018 r., sygn. akt II AKa 519/17, LEX nr 2490249.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 25 listopada 1999 r., sygn. akt II 173/99, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 4, dodatek Orzecznictwo.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 stycznia 2004 r., sygn. akt I ACa 1213/03, TPP 2004, nr 3–4, poz. 138.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 3 kwietnia 2007 r., sygn. II AKa 29/07, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 10, dodatek Orzecznictwo.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 października 2009 r., sygn. akt II AKa 164/07, KZS 2007, z. 10, poz. 50.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 grudnia 2010 r., sygn. akt II AKa 191/10, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 10, dodatek Orzecznictwo.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 marca 2017 r., sygn. akt II AKa 271/16, KZS 2017, nr 6, poz. 53.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 marca 1997 r., sygn. akt I ACa 27/97, OSA w Lublinie nr 4, poz. 19.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 lipca 2000 r., sygn. akt II AKa 109/2000, „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 5, dodatek Orzecznictwo.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 października 2000 r., sygn. akt II AKa 155/2000, „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 5, dodatek Orzecznictwo.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 czerwca 2009 r., sygn. akt II AKa 86/09, niepubl.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 września 2010 r., sygn. akt II AKa 122/10, OSA 2011, nr 11, poz. 44.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15 grudnia 2011 r., sygn. akt II AKa 133/11, OSAŁ 2012, nr 2, poz. 18.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 grudnia 2012 r., sygn. akt II AKa 269/12, OSA 2013, nr 8, poz. 43–49.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23 września 2014 r., sygn. akt II AKa 43/14, LEX nr 1649262.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 22 czerwca 1995 r., sygn. akt II AKr 178/95, „Prawo Gospodarcze” 1996, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 7 lutego 2013 r., sygn. akt II AKa 291/12, LEX nr 1307477.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 13 czerwca 2013 r., sygn. akt II AKa 40/13, LEX nr 1322647.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 31 października 2012 r., sygn. akt II AKa 176/12, LEX nr 1237935.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 13 listopada 2014 r., sygn. akt II AKa 194/14, LEX nr 1668660.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2015 r., sygn. akt I ACa 38/15, LEX nr 1782037.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 7 listopada 2016 r., sygn. akt II AKa 94/16, LEX nr 2292445.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2018 r., sygn. akt I ACa 1022/17, OSASz 2018, nr 3, poz. 29.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 1996 r., sygn. akt I ACr 853/96, OSA 1997, nr 3, poz. 23.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 października 1998 r., sygn. akt II AKa 302/98, LEX nr 36264.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2014 r., sygn. akt II AKa 64/14, LEX nr 1455650.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2017 r., sygn. akt II AKa 271/17, LEX nr 2405125.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2018 r., sygn. akt II AKa 286/17, LEX nr 2460059.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22 marca 2001 r., sygn. akt II AKa 61/01, OSA 2001, nr 9, poz. 55.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2006 r., sygn. akt II AKa 355/05, LEX nr 176529.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 października 2006 r., sygn. akt II AKa 224/06, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 4, dodatek Orzecznictwo.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2008 r., sygn. akt II AKa 203/08, OSAW 2009, nr 3, poz. 140.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 3 września 2009 r., sygn. akt II AKa 105/09, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 2, dodatek Orzecznictwo.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 27 października 2011 r., sygn. akt II AKa 261/11, LEX nr 1085916.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2012 r., sygn. akt II AKa 338/11, LEX nr 1171343.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2012 r., sygn. akt II AKa 101/12, KZS 2014, z. 2, poz. 76.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2012 r., sygn. akt II AKa 189/12, LexPolonica nr 3976865.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12 listopada 2013 r., sygn. akt II AKa 309/13, LEX nr 1402997.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12 lutego 2014 r., sygn. akt II AKa 294/13, LEX nr 1499092.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2014 r., sygn. akt II AKa 59/14, LEX nr 1621283.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 lipca 2017 r., sygn. akt II AKa 69/17, KZS 2017, nr 12, poz. 55.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 r., sygn. akt VI Ka 1306/12, LEX nr 1796897.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 28 kwietnia 2015 r., sygn. akt V K 285/14, LEX nr 1796893.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2015 r., sygn. akt II GPS 1/15, ONSAiWSA 2016, nr 4, poz. 57.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 sierpnia 2013 r., sygn. akt II FSK 2495/11, LEX nr 1364156.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2014 r., sygn. akt II GSK 1233/13, LEX nr 2090938.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 września 2017 r., sygn. akt II FSK 1423/15, LEX nr 2393224.
Zobacz w Google Scholar

http://beta.hfhr.pl/wp-content/uploads/2011/11/omowienie_orzeczenia_agrokompleks_przeciwko_ukrainie.pdf (dostęp 2.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/onz/publikacja.docx (dostęp 28.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/17/oj/pol/pdfa1a (dostęp 2.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

http://orka.sejm.gov.pl/Drektywy.nsf/all/31968L0151/$File/31968L0151.pdf (dostęp 1.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

http://orka.sejm.gov.pl/Drektywy.nsf/all/32003L0058/$File/32003L0058.pdf (dostęp 2.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

http://seg.org.pl/sites/seg13.message-asp.com/files/projekt_ustawy_o_odpowiedzialnosci_podmiotow_zbiorowych_za_czyny_zabronione_pod_grozba_kary_z_05.09.2018r.pdf (dostęp 11.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

http://www.hfhr.pl/publication/orzeczenie-w-sprawie-kotov-przeciwko-rosji (dostęp 1.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/45/contents (dostęp 8.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/45/part/IX/chapter/VI (dostęp 8.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes (dostęp 4.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

http://www.mpips.gov.pl/spoleczne-prawa-czlowieka---niowa/organizacja-narodow-zjednoczonych---powszechny-system-ochrony-praw-czlowieka/konwencja-o-ochronie-praw-wszystkich-pracownikowmigrujacych-oraz-czlonkow-ich-rodzin/ (dostęp 1.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

http://www.praca.ffm.pl/download/publikacje_onz/Konwencja_ws._ochrony_praw_migrujacych.pdf (dostęp 1.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/III%20CZP%2069-16.pdf (dostęp 27.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/III%20CZP%2096-14.pdf (dostęp 27.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf (dostęp 28.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

http://www.unic.un.org.pl/dyskryminacja/ct_cmw.php (dostęp 1.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawo_eu/ue3/31998F0742_pl.doc (dostęp 2.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawo_eu/ue4/l_25820091001pl00110019.pdf (dostęp 2.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Karta_Atlantycka&action=edit&section=2 (dostęp 28.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powszechna_deklaracja_praw_cz%C5%82owieka (dostęp 28.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

https://sip.lex.pl/#/akt/17582618/1030154/konwencja-o-ochronie-interesowfinansowych-wspolnot-europejskich-bruksela-1995-07-26-protokol-do...?keyword=drugi%20protok%C3%B3%C5%82%20do%20konwencji%20o%20 ochronie%20interes%C3%B3w%20finansowych&cm=SFIRST (dostęp 2.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

https://sip.lex.pl/#/akt/68255238?unitId=art(48)#art(27)ust(2) (dostęp 2.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

https://sip.lex.pl/#/komentarz/587337873/135313/wieruszewski-roman-red-miedzynarodowy-pakt-praw-obywatelskich-osobistych-i-politycznych-komentarz (dostęp 28.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

https://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/16257/preview (dostęp 8.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.legislationline.org/download/id/3763/file/Slovakia_CC_2005_en.pdf (dostęp 8.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.legislationline.org/download/id/4247/file/RF_CC_1996_am03.2012_en.pdf (dostęp 7.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.legislationline.org/download/id/6370/file/Czech%20Republic_CC_2009_am2011_en.pdf (dostęp 7.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.legislationline.org/download/id/8253/file/Germany_CCam2019_de.pdf (dostęp 7.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.legislationline.org/download/id/8272/file/Lithuania_CC_2000_am2017_en.pdf (dostęp 8.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.legislationline.org/download/id/8546/file/France_CC_am012020_fr.pdf (dostęp 7.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.legislationline.org/download/id/8548/file/Austria_CC_1974_am122019_de.pdf (dostęp 7.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.unodc.org/tldb/pdf/Belarus/BYE_Crim_Law_EN.pdf (dostęp 4.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

19 stycznia 2021

Serie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-161-1

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-162-8

Inne prace tego samego autora