Bariery we współpracy jednostek samorządu terytorialnego miejskich obszarów funkcjonalnych: Przykład województwa łódzkiego

Autorzy

Małgorzata Żak-Skwierczyńska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem
https://orcid.org/0000-0001-5633-6118

Słowa kluczowe:

miejskie obszary funkcjonalne, jednostki samorządu terytorialnego, administracja publiczna, Lokalne Grupy Działania, władza lokalna, organizacje pozarządowe

Streszczenie

Od lat przedstawiciele nauki oraz praktyki poszukują dróg kształtowania trwałych przewag konkurencyjnych gospodarki kraju i zastanawiają się, jakie działania podejmowane w ramach polityki rozwoju prowadzą do podnoszenia konkurencyjności poszczególnych terytoriów. Coraz silniej przebija się więc terytorialne i zintegrowane podejście do rozwoju, które w praktyce sprowadzono do obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów funkcjonalnych, składających się z miasta centralnego i jego otoczenia, stanowiącego obszar interaktywnego rozprzestrzeniania się zjawisk i procesów zachodzących w centrum. Niestety, występujące w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych blokady negatywnie przekładają się na budowanie przewag konkurencyjnych w oparciu o nowoczesne czynniki bazujące na kapitale ludzkim i terytorialnym.

W publikacji omówiono współpracę samorządów województwa łódzkiego z różnymi partnerami w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem barier przekładających się na podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju miast i ich otoczenia. Ocena zachodzących w tym obszarze zjawisk pozwoliła na sformułowanie rekomendacji co do dalszych działań interwencyjnych służących usprawnieniu tej współpracy. Wyniki podjętych badań wykazują szczególną użyteczność dla rozwoju społecznego i gospodarczego poszczególnych terytoriów i mogą być punktem wyjścia do opracowania i wdrożenia rozwiązań służących budowaniu relacji między różnymi podmiotami uczestniczącymi w procesach rozwojowych.

Bibliografia

Afonso O., Monteiro S., Thompson M. (2012), A growth model for the quadruple helix, „Journal of Business Economics and Management”, http://www.questia.com/read/1G1-310868541/a-growth-model-for-thequadruple-helix (dostęp: 11.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Agenda Terytorialna Unii Europejskiej 2020. W kierunku sprzyjającej społecznemu włączeniu, inteligentnej i zrównoważonej Europy zróżnicowanych regionów, (2011), Gödöllő, Węgry.
Zobacz w Google Scholar

Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego (2011), Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Analiza zakresu terminologicznego obszarów funkcjonalnych (2014), Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Appley D.G., Winder A.E. (1977), An evolving definition of collaboration and some implications for the world of work, „The Journal of Applied Behavioral Science”, 13 (3), s. 279–291.
Zobacz w Google Scholar

Babbie E. (2008), Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Baecker D. (2008), The Network Synthesis of Social Action II: Understanding Catjects, „Cybernetic and Human Knowing”, vol. 15, No 1, s. 45–66.
Zobacz w Google Scholar

Bagdziński S.L., Kosiedowski W., Marszałkowska M. (1995), Ekonomiczne założenia rozwoju i restrukturyzacji regionu w warunkach transformacji systemowej, [w:] S.L. Bagdziński, W. Maik, Potoczek (red.), Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 35–72.
Zobacz w Google Scholar

Bajerowski T. (red.) (2003), Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Bański J. (2009), Typy obszarów funkcjonalnych w Polsce, Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, IGiPZ PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bański J. (2013), Zróżnicowanie terytorialne i spójność przestrzenna, [w:] A. Olechnicka, K. Wojnar (red.), Terytorialny wymiar rozwoju: Polska z perspektywy badań ESPON, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 48–58.
Zobacz w Google Scholar

Barański R., Olejniczak A. (2012), Fundacje i stowarzyszenia. Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Barca F. (2009), An Agenda for a reformed cohesion policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations, Independent Report prepared at the request of Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy by Fabrizio Barca, [b.m.w.].
Zobacz w Google Scholar

Barney D. (2008), Społeczeństwo sieci, przeł. M. Fronia, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bengtsson M., Kock S. (1999), Cooperation and competition in relationships between competitors in business networks, „Journal of Business & Industrial Marketing”, vol. 14, No 3, s. 178–194.
Zobacz w Google Scholar

Berti G. (2011), Weaving the rural web: The dynamics of rural development in Lunigiana, „Quaderni Sismondi”, No 12 (4), s. 1–82.
Zobacz w Google Scholar

Blakely E.J. (1989), Planning local economic development. Theory and practice, Sage Library and Social Research, London.
Zobacz w Google Scholar

Boettke P.J., Coyne C.J., Leeson P.T. (2011), Quasimerket failure, „Public Choice”, No 149, s. 209–224.
Zobacz w Google Scholar

Bogacz-Wojtakowska E. (2005), Strategia działania organizacji pozarządowych w budowaniu relacji z sektorem publicznym i komercyjnym, [w:] B. Plawgo, W. Zaremba (red.), Partnerskie współdziała nie w sektorze publicznym i prywatnym, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok, s. 97–102.
Zobacz w Google Scholar

Böhme K., Doucet P., Komornicki T., Zaucha J., Świątek D. (2011), How to strenghten the territorial dimension of „Europe 2020” and the EU Cohesion Policy. Report based on the Territorial Agenda 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bojar M., Machnik-Słomka J. (2014), Model potrójnej i poczwórnej helisy w budowaniu współpracy sieciowej dla rozwoju innowacyjnych projektów regionalnych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie”, z. 76.
Zobacz w Google Scholar

Borodo A. (2012), Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, LexisNexis, Warszawa. Bourdieu P. (1985), The Forms of Capital, http://econ.tau.ac.il/papers/publicf/Zeltzes1.pdf (dostęp: 12.03.2013).
Zobacz w Google Scholar

Boureille B., Guesnier B. (ed.) (1994), Dynamique des activities et évolutions des territories ASRLDF, Université Jean Monnet, Saint-Etienne.
Zobacz w Google Scholar

Bramwell B., Lane B. (2000), Collaborative Tourism Planning: Issues and Future Directions, [w:] Bramwell, B. Lane (eds.), Tourism Collaboration and Partnerships, Politics, Practice and Sustainability, Chanel View Publications, Clevedon. s. 1–19.
Zobacz w Google Scholar

Brass D.J., Burkhardt M.E. (1993), Potential power and power use: An investigation of structure and behavior, „Academy of Management Journal”, vol. 36, No 3, s. 441–470.
Zobacz w Google Scholar

Brass D.J., Galaskiewicz J., Greve H.R. (2004), Taking stock of network and organisations. A multilevel perspective, „Academy of Management Journal”, No 47, s. 795–817.
Zobacz w Google Scholar

Brodzicki T., Szultka S. (2002), Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, „Organizacja i Kierowanie”, nr 4 (110), s. 45–60.
Zobacz w Google Scholar

Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P., Wojnicka E. (2004), Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, PFSL, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Bruszt L. (2008), Wielopoziomowe zarządzanie – warianty wschodnie. Wyłaniające się wzorce zarządzania rozwojem regionalnym w nowych państwach członkowskich, „Zarządzanie Publiczne”, nr 1 (3), s. 5–22.
Zobacz w Google Scholar

Bryson J.M., Crosby B.C. (2008), Failing into cross-sector collaboration successfully, [w:] L.B. Bringham, R. O’Leary (eds.), Big ideas in collaborative public management, M.F. Sharpe, Armonk, NY, s. 55–78.
Zobacz w Google Scholar

Budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego w województwie łódzkim w 2015 roku (2016), Główny Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Camagni R. (2008), Regional competitiveness: Towards a concept of territorial capital, [w:] R. Capello, R. Camagni, B. Chizzolini & U. Fratesi, Modelling Regional Scenarios for the Enlarges Europe, European Competitivenes and Global Strategies, Springer, Berlin, s. 33–47.
Zobacz w Google Scholar

Camagni R. (2009), Territorial capital and regional development, [w:] R. Capello, P. Nijkamp (eds.), Handbook of Regional Growth and Development Theories, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK 2009, s. 118–132.
Zobacz w Google Scholar

Camagni R. (2011), Local knowledge, national version: challenge and prospect for the UE regional policy, [w:] Territorial Dimension of Development Policies, Ministry of Regional Development, Warsaw, s. 75–84.
Zobacz w Google Scholar

Camagni R., Capello R. (2013), Regional competitiveness and territorial capital: A conceptual approach and empirical evidence from the European Union, „Regional Studies”, vol. 47, No 9, s. 1383–1402.
Zobacz w Google Scholar

Camagni R., Caragliu A., Perucca G. (2011), Territorial capital. Relational and human capital, Politecnico di Milano, Milano, http://www.grupposervizioambiente.it/aisre/pendrive2011/pendrive/Paper?Camagni_Caragliu_Perucca.pdf (dostęp: 12.03.2013).
Zobacz w Google Scholar

Camarinha-Matos L.M., Abreu A. (2007), Performance indicators for collaborative networks based on collaboration benefits, Production Planning & Control: The Management of Operations, vol. 18 (7), Cambridge, s. 592–609.
Zobacz w Google Scholar

Canina L., Enz C.A., Harrison J.S. (2005), Agglomeration effects and strategic orientations: Evidence from the U.S. lodging industry, „Academy of Management”, vol. 48, No 4, s. 565–581.
Zobacz w Google Scholar

Capello R., Nijkamp P. (eds.) (2009), Handbook of regional growth and development theories, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK.
Zobacz w Google Scholar

Carayannis E.G., Barth T.D., Campbell D.F.J. (2012), The Quintuple Helix innovation model: global warming as a challenge and driver for innovation, „Journal of Innovation and Entrepreneurship”, https://innovation-entrepreneurship.springeropen.com/articles/10.1186/2192-5372-1-2 (dostęp: 11.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Carayannis E.[G.], Campbell D.[F.J.] (2010), Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and how do knowledge, innovation and the environment relate to each other? A proposed framework for a trans-disciplinary analysis of sustainable development and social ecology, „International Journal of Social Ecology and Sustainable Development”, vol. 1, No 1, s. 41–69.
Zobacz w Google Scholar

Carayannis E.G., Campbell D.F.J. (2011), Open innovation diplomacy and a 21st century fractal research, education and innovation (FREIE) ecosystem: Building on the quadruple and quintuple helix innovation concepts and the „Mode 3” knowledge production system, „Journal of the Knowledge Economy”, No 2, s. 327–372.
Zobacz w Google Scholar

Castells M. (1996), The Rise of Network Society, Blackwell Publishers, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Castells M. (2007), Społeczeństwo sieci, przeł. M. Marody, K. Pawluś, J. Stawiński, S. Szymański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ceglarski A. (2005), Organizacje pożytku publicznego, LexisNexis, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z. (2012), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chrabąszcz R. (2015), Współzarządzanie a zarządzanie wielopoziomowe, [w:] S. Mazur, Współzarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 258–274.
Zobacz w Google Scholar

Christaller W. (1933), Die Zentralen Orte In Süddeutschland. Eine ökonomisch-geographische Untersuchung ūber die Gesetzmässigkeit der Vorbereitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen, Gustav Fischer Verlag, Jena.
Zobacz w Google Scholar

Churski P. (2005), Czynniki rozwoju regionalnego w świetle koncepcji teoretycznych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, Nauki ekonomiczne”, t. 19, z. 3: Gospodarka regionu na Jednolitym Rynku Europejskim, Wybrane zagadnienia, s. 13–30.
Zobacz w Google Scholar

Churski P. (2008), Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Ciołek D., Komornicki T. (2014), The territorial capital of polish local administrative districts, Institute for Development Working Papers, No 006/2014.
Zobacz w Google Scholar

Clamen M. (2005), Lobbing i jego sekrety, Felberg SA Wydawnictwo, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Coase R. (1937), The Nature of the Firm, „Economica”, No 4, s. 386–405.
Zobacz w Google Scholar

Cyfert S., Krzakiewicz K. (2002), Teoria stakeholders. Krytyka założeń. Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku, Prace Naukowe 940 AE, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Czajkowski J.M., Dąbrówka Ł., Kaczmarek G., Jaszczołt K., Kipta E., Komża J., Kudra A., Perska A., Nowak J., Potkański T., Porawski A., Szewczuk J., Potkański T. (red.) (2013), Współpraca JST w Polsce – stan i potrzeby, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Czapla T. (2011), Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Czernek K. (2012), Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie, Proksenia, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Danielewicz J. (2013a), Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Danielewicz J. (2013b), Zintegrowane zarządzanie rozwojem, Materiały szkoleniowe opracowane w ramach projektu „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Danielewicz J., Turała M. (2011), Delimitacja obszarów metropolitalnych jako podstawa wdrażania metropolitan governance, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica, 2 (258), s. 109–121.
Zobacz w Google Scholar

Danielewicz J., Turała M. (2015), Zintegrowane zarządzanie rozwojem, [w:] T. Markowski, M. Turała (red.), Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 20–30.
Zobacz w Google Scholar

Danielewicz J., Turała M. (2016), Territorial capital as a determinant of development processes in functional areas, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica, 2 (319), s. 55–68.
Zobacz w Google Scholar

Davoudi S., Evans N., Governa F., Santangelo M. (2008), Territorial governance in the making. Approaches, methodologies, practices, „Boletín de la A.G.E.”, No 46, s. 33–52.
Zobacz w Google Scholar

Definition of Functional Urban Areas (FUA) for the OECD Metropolitan Database (2013), OECD, http://www.oecd.org/gov/regional-policy/Definition-of-Functional-Urban-Areas-for-theOECDmetropolitan-database.pdf (dostęp: 15.01.2015).
Zobacz w Google Scholar

Denzin N.K. (1989), The research act, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
Zobacz w Google Scholar

Denzin N.K., Lincoln Y.S. (2014a), Metody badań jakościowych, t. 1, przeł. K. Podemski i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Denzin N.K., Lincoln Y.S. (2014b), Metody badań jakościowych, t. 2, przeł. K. Podemski i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Denzin N.[K.], Lincoln Y.[S.] (eds.) (2000), Handbook of Qualitative Research, Sage, Thousand Oaks, CA.
Zobacz w Google Scholar

Diagnoza stanu współpracy organizacji pozarządowych w Małopolsce (2010), Fundacja Rozwoju Regionu Rabka.
Zobacz w Google Scholar

Dobrołowicz W. (1993), Psychika i bariery, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Doeringer P.B., Terkla D.G. (1995), Business strategy and cross-industry clusters, „Economic Development Quarterly”, No 9, s. 225–237.
Zobacz w Google Scholar

Domański C., Śmiłowska T. (red.) (2010), Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Łodzi, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Domański R. (1990), Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Domański R. (2006), Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Donaldson B., O’Toole T. (2002), Strategic market relationships: from strategy to implementation, John Wiley, Chichester.
Zobacz w Google Scholar

Dredge D. (2006), Policy networks and the local organization of tourism, „Tourism Management”, vol. 27, No 2, s. 269–280.
Zobacz w Google Scholar

Eberhardt P. (1986), Krajowy system osadniczy, „Czasopismo Geograficzne”, t. 57, z. 1, s. 21–46.
Zobacz w Google Scholar

Enright M.J. (2001), Regional Clusters: What we know and what should we know, paper prepared for the Kiel Institute International Workshop on Innovation Clusters and Interregional Competition, Kilonia 12–13 XI 2001.
Zobacz w Google Scholar

ESPON, Study on Urban Functions (2007), ESPON Project 1.4.3. Final Report, ESPON Coordination Unit, Luxembourg.
Zobacz w Google Scholar

ESPON 111, Potentials for Polycentric Development in Europe (2005), ESPON, Luxembourg.
Zobacz w Google Scholar

Etzkowitz H., Leydesdorff L. (2000), The dynamics of innovation: from national systems and „Mode 2” to a Triple Helix of university-industry-government Relations, Introduction to the special „Triple Helix” issue of „Research Policy”, vol. 29, No 2, s. 109–123, http://www.leydesdorff.net/rp2000/ (dostęp: 11.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010), Komisja Europejska, KOM(2010) 2020, Bruksela.
Zobacz w Google Scholar

European Commission (2005), Territorial state and perspectives of the European Union, towards a stronger European territorial cohesion in the light of the Lisbon and Gothenburg ambitions Scoping document and summary of political messages, Luxembourg.
Zobacz w Google Scholar

Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r., DzU z 1994 r., nr 124, poz. 607.
Zobacz w Google Scholar

Flick U. (1998), An introduction to qualitative research: Theory, method and applications, Sage, London.
Zobacz w Google Scholar

Fonfara K. (2004), Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Freeman R.E., McVea J. (2001), A stakeholder approach to strategic management, „Darden Business School Working Paper”, No 01-02, http://ssrn.com/abstract=263511. Materiał dostępny on-line (dostęp: 11.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Fyall A., Garrod B. (2005), Tourism marketing: A collaborative approach, Channel View Publications, Clevedon–Buffalo–Toronto.
Zobacz w Google Scholar

Gałązka A. (2013), Procesy społeczno-gospodarcze na poziomie lokalnym. Zróżnicowania i długookresowe trendy zmian przestrzennych w Polsce, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Zobacz w Google Scholar

Geddes M. (2008), Inter-organizational relationships in local and regional development partnership, [w:] S. Cropper, M. Ebers, Ch. Huxham, P.S. Rind (eds.), The Oxford Handbook of Inter-organizational Relationships, Oxford University Press, Oxford–New York, s. 203–231.
Zobacz w Google Scholar

Glasbergen P. (1995), Managing Environmental Disputes. Network Management as an Alternative, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
Zobacz w Google Scholar

Goetz J.P., LeCompte M.D. (1984), Ethnography and qualitative design in educational research, Academic Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Governance of territorial and urban policies. ESPON project 2.3.2 (2006).
Zobacz w Google Scholar

Gray B. (1989), Collaborating: Finding common ground for multiparty problems, Jossey-Bass, San Francisco.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. (2014), Samorządność lokalna a terytorialny wymiar rozwoju. Zarządzanie obszarami funkcjonalnymi, „Mazowsze Studia Regionalne”, nr 15, s. 119–136.
Zobacz w Google Scholar

Grosse T. (2002), Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1 (8), s. 25–48.
Zobacz w Google Scholar

Grosse T. (2004), Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, wyd. 2, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grosse T. (2009), Cele i zasady polityki regionalnej państwa. Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na temat Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grzeszczak J. (1999), Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, nr 173, Wydawnictwo Continuo, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Grzybowski P., Kaźmierczak P., Koźmiński P. (2016), Finansowo-prawne aspekty organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych, [w:] K.M. Ziemski, I.M. Wieczorek (red.), Prawne aspekty organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 143–178.
Zobacz w Google Scholar

Gulati R. (1998), Alliances and networks, „Strategic Management Journal”, vol. 19, s. 293–317.
Zobacz w Google Scholar

Håkanson H., Snehota I. (1995), Developing Relationships in Business Networks, Routledge, London.
Zobacz w Google Scholar

Hausner J. (2001), Modele polityki regionalnej w Polsce, VII Kongres Ekonomistów Polskich, Sesja V, Problemy Rozwoju Regionalnego, z. 1, Warszawa. Hausner J. (2008), Zarządzanie publiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hausner J. (2017), Miasto-Idea – nowe podejście do rozwoju miast, Open Eyes Economy Summit, Konferencja Zintegrowana Odnowa Miasta – wymiar społeczny, gospodarczy i materialno-przestrzenny, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, http://oees.pl/wp-content/uploads/2017/06/Prezentacja-J.-Hausner.pdf (dostęp: 17.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Heller J. (2011), Ustrój samorządu lokalnego w świetle badań nad kierunkami decentralizacji finansów publicznych, „Samorząd Terytorialny”, nr 10, s. 6–13.
Zobacz w Google Scholar

Huxham C. (2006), Theorizing collaboration practice, „Public Management. Review”, vol. 5, No 3, s. 401–423.
Zobacz w Google Scholar

Huxham C., Vange S. (2000), Ambiguity, complexity and dynamics in the membership of collaboration, „Human Relations”, 53 (6), s. 771–806.
Zobacz w Google Scholar

Jackson J. (2006), Developing regional tourism in China: The potential for activating business clusters in socialist market economy, „Tourism Management”, vol. 27, No 4, s. 695–706.
Zobacz w Google Scholar

Jamal T.B., Getz D. (1995), Collaboration theory and community tourism planning, „Annals of Tourism Research”, vol. 22, No 1, s. 186–204.
Zobacz w Google Scholar

Jastrzębska M. (2012), Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jaworska-Dębska B. (2002), Podstawy prawne współdziałania samorządu terytorialnego, [w:] S. Michałkowski (red.), Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej. Dziesięć lat doświadczeń, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Jemielniak D. (2012a), Badania jakościowe, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Jemielniak D. (2012b), Badania jakościowe, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jewtuchowicz A. (2001), Rozwój, środowisko, sieci innowacyjne i lokalne systemy produkcyjne, [w:] K.B. Matusiak, E. Stawasz, A. Jewtuchowicz (red.), Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 129–146.
Zobacz w Google Scholar

Jewtuchowicz A. (2005), Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

John P. (2001), Local Governance in Western Europe, Sage, London.
Zobacz w Google Scholar

Jones T., Wicks A. (1998), Convergent Stakeholder Theory, „Academy of Management Review”, vol. 24, No 2, s. 206–221.
Zobacz w Google Scholar

Kampen M.H.A. van, Naerssen A.L. van (2008), Globalisation and Urban Governance in Two Asian Cities: Pune (India) and Cebu (The Philippnes), „European Planning Studies”, vol. 16, No 7, s. 941–954.
Zobacz w Google Scholar

Karaś Ł., Skipioł I. (2012), Stowarzyszenia gmin jako jedna z form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie stowarzyszeń gmin uzdrowiskowych – uwagi do dyskusji, [w:] B. Dolnicki (red.), Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, s. 177–204.
Zobacz w Google Scholar

Karwacka M. (2013), Postrzeganie współpracy z organizacjami pozarządowymi przez przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne. Raport z badania, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Kickert W.J.M. (1997), Public governance in the Netherlands: An alternative to Anglo-American Managerialism, „Public Administration”, vol. 75, s. 731–752.
Zobacz w Google Scholar

Kiełbus M. (2016), Cele tworzenia samorządowych centrów usług wspólnych, [w:] K.M. Ziemski, I.M. Wieczorek (red.), Prawne aspekty organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 19–30.
Zobacz w Google Scholar

Kledzik P. (2013), Działalność organizacji pozarządowych na rzecz realizacji celów publicznych. Studium administracyjno-prawne, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kmieć T., Wrana K., Raczek M., Kmieć B. (2015), Koncepcja kształtowania i rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych na przykładzie województwa śląskiego, [w:] A. Klasik, F. Kuźnik (red.), Rozwój obszarów miejskich w polityce regionów, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. 164, Warszawa, s. 233–250.
Zobacz w Google Scholar

Knoke D., Kukliński J. (1983), Network analysis, Sage, Los Angeles.
Zobacz w Google Scholar

Koc K. (2012), Mapa powiatowa a proces decentralizacji władzy publicznej w Polsce po 1999 r., [w:] A. Lutrzykowski (red.), Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej, Toruń, s. 177–189.
Zobacz w Google Scholar

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2012), Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań (2016), Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU z 1997 r., nr 78, poz. 483.
Zobacz w Google Scholar

Korbus B., Zalewski D. (2016), Analiza rynku ppp za okres od 2009 r. do 31 grudnia 2016 r., Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Korzeniowska A. (2004), ABC samorządu terytorialnego, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kotlińska J. (2011), Finanse powiatów w świetle ustawy o finansach publicznych, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, nr 4, s. 59–74.
Zobacz w Google Scholar

Kotlińska J. (2014), Finanse JST w nowych regułach zadłużeniowych, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, nr 7, s. 49–62.
Zobacz w Google Scholar

Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo PLACET, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krajowa Polityka Miejska 2023 (2015), Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (2016), Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (2010), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krejner-Nowecka A. (2002), Jakość partnerstwa a sukces outsourcingu w przedsiębiorstwie, [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa, s. 124–146.
Zobacz w Google Scholar

Kryteria delimitacji miejskich obszarów wojewódzkich (2013), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kucharski T. (2014), Prawne uwarunkowania współpracy finansowej pomiędzy gminami i powiatami a organizacjami pozarządowymi. Raport, Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kudłacz T. (1999), Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kudłacz T. (2007), Rozwój lokalny, [w:] J. Hausner (red.), Ekonomia społeczna a rozwój, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 105–123.
Zobacz w Google Scholar

Kudłacz T., Markowski, T. (2017), Miejskie obszary funkcjonalne w świetle wybranych koncepcji teoretycznych – zarys problemu, [w:] T. Kudłacz, P. Brańka (red.), Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, t. 174, Warszawa, s. 17–30.
Zobacz w Google Scholar

Kudłacz T., Markowski T. (2018), The territorial capital of urban functional areas as a challenge for regional development policy: An outline of the concept, „Zarządzanie Publiczne (Public Governance)”, No 2 (44), s. 41–55.
Zobacz w Google Scholar

Kudra A. (2016), Uwarunkowania prawne współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej, [w:] T. Potkański (red.), Współpraca jednostek samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polskiej polityki rozwoju, Związek Miast Polskich, Poznań, s. 43–62.
Zobacz w Google Scholar

Kumar K., Dissel H.G. van (1996), Sustainable Collaboration: Managing Conflict and Cooperation in Interorganizational Systems, „MIS Quarterly”, vol. 20, No 3, s. 279–300.
Zobacz w Google Scholar

Kvale S. (2010), Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lackowska M. (2009a), Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce. Między dobrowolnością a imperatywem, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lackowska M. (2009b), Zarządzanie wielopoziomowe – nowe zastosowania koncepcji, „Zarządzanie Publiczne”, nr 3 (9), s. 53–67.
Zobacz w Google Scholar

Laumann E., Galaskiewicz J., Marsen D. (1978), Community structure as interorganisational linkages, „Annual Review of Sociology”, vol. 4, s. 455–484.
Zobacz w Google Scholar

Lewicki J. (2012), Powiat wobec wyzwań polityki miejskiej, [w:] A. Lutrzykowski (red.), Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej, Toruń, s. 190–201.
Zobacz w Google Scholar

Leydesdorff L., Etzkowitz H. (2001), The transformation of university-industry-government relations, „Electronic Journal of Sociology”, https://www.sociology.org/content/vol005.004/th.html (dostęp: 11.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Lic J. (2008), Konsorcjum w zamówieniach publicznych, „Prawo Zamówień Publicznych”, nr 4, s. 98–114.
Zobacz w Google Scholar

Local partnership, cluster and SME globalisation (2000), OECD, Bologna.
Zobacz w Google Scholar

Lofland J., Lofland L. (1995), Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis, Wadsworth, Belmont, Cal.
Zobacz w Google Scholar

Łukomska-Szarek J. (2011), Finansowanie działalności rozwojowej samorządów terytorialnych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie”, z. 59, nr kol. 1864.
Zobacz w Google Scholar

Machaj F. (2008), Klastry w ewolucji podejścia do rozwoju regionalnego, [w:] M. Sławińska (red.), Gospodarka – rynek – przedsiębiorstwo. Uwarunkowania rozwoju i zasady funkcjonowania, Studia Doktorantów AE w Poznaniu, Poznań, s. 30–40.
Zobacz w Google Scholar

Makowski G. (2016), Ryzyko nadużyć w zamówieniach publicznych – czy można je zmierzyć, czy można je lepiej kontrolować?, Fundacja im. Stefana Batorego, Program Odpowiedzialne Państwo, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Makulska D. (2014), Rola nowoczesnych czynników rozwoju w świetle nowego paradygmatu polityki regionalnej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Malinowska-Misiąg E., Misiąg W. (2006), Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, Warszawa–Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Malizia E.E, Feser E.J. (1999), Understanding local economic development, Center for Urban Policy Research, New Brunswick, NJ.
Zobacz w Google Scholar

Marin B., Mayentz R. (1991), Policy Networks: Empirical Evidence and Theoretical Considerations, Westview Press, Colorado.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (2005), Współczesne uwarunkowania polityki innowacyjnej w regionach, [w:] F. Kuźnik (red.), Studia regionalne w Polsce. Teoria, polityka, projektowanie, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice, s. 305–322.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (2006), Rola klastrów w budowaniu przewag konkurencyjnych miasta i regionu. Wykład na konferencji Klaster jako innowacyjne narzędzie zarządzania miastem, Urząd Miasta Łodzi, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (2011a), Dylematy terytorialnego wymiaru w krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych, [w:] J. Szlachta, J. Woźniak (red.), Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do roku 2020 a strategie rozwoju społeczno-gospodarczego województw, Studia KPZK PAN, t. 137, Warszawa, s. 75–96.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (2011b), Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej – założenia budowy modelu zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem, [w:] T. Markowski, P. Żuber (red.), System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, Studia KPZK PAN, t. 134, Warszawa, s. 26–44.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (2013), Flexible and integrative planning in functional urban areas – towards a new approach to spatial planning, [w:] W.M. Gaczek (red.), Dynamika, cele challenges polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 24–41.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (2016), Kapitał terytorialny jako strategiczny cel zintegrowanego planowania rozwoju, Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości, http//:pprn.pl. (dostęp: 22.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (red.) (2015), Strategia Rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego (projekt), Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T., Stawasz D. (red.) (2001), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T., Turała M. (red.) (2015), Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Katedry Zarządzania Miastem i Regionem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Markusen A. (1999), Sticky Paces in Slippery Space. A Typology of Industrial Districts, [w:] T.J. Barnes, M.S. Gertler (eds.), The Industrial Geography, Regions, Regulations and Institutions, Routledge, London–New York, s. 98–124
Zobacz w Google Scholar

Marsh D., Rhodes R.A.W. (1992), Policy Networks in British Government, Clarendon, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Mason J. (1996), Qualitative Researching, Sage, London.
Zobacz w Google Scholar

Mattessich P.W., Monsey B.R. (1992), Collaboration: What Makes It Work, Amherst H. Wilder Foundation, Saint Paul, MN.
Zobacz w Google Scholar

Mazur S. (2015), Governance in Public Administration, [w:] S. Mazur (ed.), Public Governance, Scholar Publishing House, Warsaw.
Zobacz w Google Scholar

Medeiros E. (2011), Territorial Cohesion: A Conceptual Analysis, Institute of Geography and Spatial Planning (IGOT) Almeda da Universidade, Lisbon, http://www.regionalstudies.org/uploads/funding/conferences/presentations/european-conference-2012/presentations/medeiros.pdf. (dostęp: 22.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

Medema S.G. (1996), Coase, Costs and Coordination, „Journal of Economic Issues”, vol. 30, No 2, s. 571–578.
Zobacz w Google Scholar

Mendel T. (2000), Próba określenia wpływu poszczególnych grup interesu (stakeholders) na zarządzanie przedsiębiorstwami, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”, nr 2, s. 45–54.
Zobacz w Google Scholar

Miasta w liczbach 2016 (2018), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa–Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Mierzejewska L. (2003), Rozwój zrównoważony jako kategoria ładu przestrzennego, [w:] Z. Zioło, T. Ślęzak (red.), Społeczno-gospodarcze aspekty ładu przestrzennego, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 205, s. 127–140.
Zobacz w Google Scholar

Mintzberg H. (1979), Organizational Power and Goals: a Sceletal Theory, [w:] D.E. Schendel, C. Hofer (eds.), Strategic Management: A New View of Business Policy and Planning, Little Brown Company, Boston, s. 64–80.
Zobacz w Google Scholar

Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J. (1997), Toward a theory of stakeholder identification and salience: defining the principle of who and what really counts, „Academy of Management Review”, vol. 22, No 4, s. 853–886.
Zobacz w Google Scholar

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, http://www.pozytek.gov.pl/ files/Biblioteka/BPP/model_wspolpracy.pdf. (dostęp: 5.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

Molęda-Zdziech M. (2002), Między pluralizmem a korporatywizmem – próba rekonstrukcji modeli lobbingu, [w:] J. Gładys-Jakóbik (red.), Kształtowanie się środowiska biznesu jako grupy interesu w Polsce, Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 109–137.
Zobacz w Google Scholar

Morgan R.M., Hunt S.D. (1994), The commitment – trust theory of relationship marketing, „Journal of Marketing”, vol. 58, s. 20–38.
Zobacz w Google Scholar

Mossberger K., Stoker G. (2001), The evolution of urban regime Theory: The challenge of conceptualisation, „Urban Affairs Review”, vol. 36, No 6.
Zobacz w Google Scholar

Mularska-Kucharek M., Świątek A. (2011), Aktywność społeczna mieszkańców Łodzi. Analiza wybranych wymiarów, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 4 (46), s. 67–83.
Zobacz w Google Scholar

Myrdal G. (1982), Znaczenie wartości ekonomii instytucjonalnej, [w:] K. Dopfer (red.), Ekonomia w przyszłości, PWN, Warszawa, s. 140–141.
Zobacz w Google Scholar

Mytelka L., Farinelli F. (2000), Local clusters, innovation systems and sustained competitiveness. Paper prepared for the meeting on Local Productive Clusters and Innovation Systems in Brazil: new industrial and technological policies for their development, Rio de Janeiro.
Zobacz w Google Scholar

Nawrocka E. (2006), Grupy interesu w procesie kształtowania wizerunku obszaru turystycznego, [w:] S. Wodejko (red.), Gospodarka turystyczna a grupy interesu, SGH, Warszawa, s. 311–319.
Zobacz w Google Scholar

North D.C. (1991), Institutions, „Journal of Economic Perspectives”, vol. 5, No 1.
Zobacz w Google Scholar

Novelli M., Schmitz B., Spencer T. (2006), Networks, clusters and innovation in tourism: A UK experience, „Tourism Management”, vol. 27, s. 1141–1152.
Zobacz w Google Scholar

Nowak M.J. (2016), Niesprawność władz publicznych a polityka przestrzenna w Polsce, „Zarządzanie Publiczne”, nr 2 (36), s. 94–106.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowska A. (2007), Podstawy polityki regionalnej, [w:] J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa, s. 197–216.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowska A. (2015), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Nowińska-Łaźniewska E. (2004), Relacje przestrzenne w Polsce w okresie transformacji w świetle teorii rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Noworól A. (2007), Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Noworól A. (2013), Ku nowemu paradygmatowi planowania terytorialnego, CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Oakerson R.J. (2004), The study of metropolitan governance, [w] R.C. Feiock (ed.), Metropolitan governance. Conflict, competition and cooperation, Georgetown University Press, Washington, D.C.
Zobacz w Google Scholar

Ocena sytuacji samorządów lokalnych (2013), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa. OECD Territorial Outlook (2001), Paris.
Zobacz w Google Scholar

O’Leary R., Gazley B., McGuire M., Bingham L.B. (2009), Public Managers in Collaboration, [w:] R. O’Leary, L.B. Bringham (eds.), The collaborative Public Manager, Georgetown University Press, Washington, D.C., s. 1–12.
Zobacz w Google Scholar

Orbach B. (2013), What is government failure? 30 Yale Journal on Regulation Online 44, Arizona Legal Studies Discussion Paper 13–10; https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2219709 (dostęp: 4.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Ostrom E. (1990), Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Ostrom V. (1989), The Intellectual Crisis in American Public Administration, University of Alabama Press, Tuscaloosa.
Zobacz w Google Scholar

Parysek J.J. (1996), Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Parysek J.J. (2001), Podstawy gospodarki lojalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Pecqueur B. (2000), Le développement local pour une économie des territoires, Syros, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Pfeffer J., Salancik G.R. (1978), The External Control of Organizations, Harper and Row, New York.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzyk I. (2000), Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzyk I. (2004), Globalizacja, integracja europejska a rozwój regionalny, [w:] A. Jewtuchowicz (red.), Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9–22.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzyk I. (2006), Wspólnotowa polityka spójności a wzrost konkurencyjności krajów kohezji, [w:] A. Klasik (red.), Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 61–122.
Zobacz w Google Scholar

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego (2011), Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Platje J. (2007), Bodźce i koszty transakcyjne a zmiany instytucjonalne oraz stan polskiej gospodarki w latach 1970–2000, Studia i monografie, nr 378, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Ploeg J.D. van der, Broekhuizen R. van, Brunori G., Sonnino R., Knickel K., Tisenkopfs T., Oostindie H. (2008), Towards a framework for understanding regional rural development, [w:] J.D. van der Ploeg, T. Marsden (eds.), Unfolding Webs: The Dynamics of Regional Rural Development, Van Gorcum, Assen, s. 1–28.
Zobacz w Google Scholar

Podgórniak-Krzykacz A. (2016), Local governance – czyli jak równoważyć zarządzanie miastem, [w:] Z. Przygodzki (red.), Ekomiasto#Zarządzanie. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 21–43.
Zobacz w Google Scholar

Policy Challenges. New Issues and Good Practices (2009), OECD, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Porawski A. [bez tytułu, zapis wystąpienia konferencyjnego] (2013), [w:] J. Szymańczak (red.), Konferencja. Ustawa – Prawo zamówień publicznych w praktyce samorządów terytorialnych, Warszawa, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/0E7492DACA8BC932C1257C19004A3ACD/$file/Zamowienia_publiczne.pdf (dostęp: 3.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

Porawski A., Potkański T., Czajkowski J.M., Szewczuk J. (2016), Ogólna charakterystyka stanu i uwarunkowań współpracy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] T. Potkański (red.), Współpraca jednostek samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polskiej polityki rozwoju, Związek Miast Polskich, Poznań, s. 27–42.
Zobacz w Google Scholar

Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, przeł. A. Ehrlich, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Potkański T. (red.) (2016), Współpraca jednostek samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polskiej polityki rozwoju, Związek Miast Polskich, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Pozyskiwanie środków z budżetu Unii Europejskiej przez małe jednostki samorządu terytorialnego (2012), Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (2014), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Przybysz J., Sauś J. (2004), Kapitał społeczny: szkice socjologiczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Punch K. (1998), Introduction to Social research: Quantitative and Qualitative Approaches, Sage, London.
Zobacz w Google Scholar

Ranking najbogatszych i najbiedniejszych gmin 2016, (2016), Serwis samorządowy PAP, http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/161549/Bogaci-i-biedni--Ranking-najbogatszych-inajbiedniejszych-gmin-2016 (dostęp: 06.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Raport Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego ROT WŁ (2008), Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Raport Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego ROT WŁ (2010), Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Realizacja przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego (2013), Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy (2006), „Biuletyn Informacyjny”, nr 4 (54).
Zobacz w Google Scholar

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 (2018), Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Regulski J. (1986), Planowanie miast, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Regulski J. (2000), Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Regulski J. (2005), Samorządna Polska, Rosner i Wspólnicy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rhodes R.A.W. (1988), Beyond Westminster and Whitehall: The Subsectoral Governments of Britain, Unwin Hyman, London.
Zobacz w Google Scholar

Rhodes R.A.W. (1997), Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability, Open University Press, Buckingham.
Zobacz w Google Scholar

Rosenfeld S.A. (1997), Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development, „European Planning Studes”, vol. 5, No 1, s. 3–23.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/200614.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, DzU, 2009, nr 50, poz. 398.
Zobacz w Google Scholar

Rudolf W. (2016), Marketing w terytorialnym ujęciu relacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Runge A. (2013), Rola miast średnich w kształtowaniu systemu Polski, Uniwersytet Śląski, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski M. (2009), Bank Światowy a poprawianie jakości rządzenia w zmieniającym się świecie. Sytuacja Polski i wyzwania kryzysu gospodarczego, „Zarządzanie Publiczne”, nr 3 (9), s. 69–77.
Zobacz w Google Scholar

Rykiel Z., Żurkowska A. (1984), Regionalne systemy osadnicze i ośrodki regionalne, „Czasopismo Geograficzne”, t. 55, z. 2, s. 173–189.
Zobacz w Google Scholar

Salamon L.M., Anheier H.K. (1997), The Civil Society Sector, „Society”, vol. 34, No 2, s. 60–65.
Zobacz w Google Scholar

Samuelson P.A. (1954), The Pure Theory of Public Expenditure, „The Review of Economics and Statistics”, vol. 36, No 4, s. 387–389.
Zobacz w Google Scholar

Sawicka K. (2013), Finanse samorządu terytorialnego – podstawy wyodrębnienia, struktura, [w:] J. Korczak (red.), Region, regionalizacja 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej. II Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 21–22 listopada 2013 r., s. 285–302.
Zobacz w Google Scholar

Saxena G. (2005), Relationships, Networks and the learning regions: case evidence from Peak District National Park, „Tourism Management”, vol. 26, No 5, s. 277–289.
Zobacz w Google Scholar

Schmitz H. (1995), Collective Effeciency: Growth Path for Small Scale, „Journal of Development Studies”, vol. 31, No 4, s. 529–566.
Zobacz w Google Scholar

Schöttle A., Haghshen S., Gehbauer F. (2014), Defining cooperation and collaboration in the context of lean, iglc.net/Papers/Details/1000/pdf (dostęp: 5.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Schrage M. (1995), No More Teams!: Mastering the Dynamics of Creative Collaboration, Currency Doubleday, New York.
Zobacz w Google Scholar

Schuckert M., Kronenber Ch. (2007), Transformation of Destination – The Identification of the Change Agent, [w:] K. Weiermair (ed.), Managing Change in Tourism, Erich Schmidt Verlag, Berlin, s. 155–174.
Zobacz w Google Scholar

Scott R., Baggio R., Cooper C. (eds.) (2008), Network analysis and tourism: from theory to practice, Chanel Review Publications, Clevedon, Buffalo, N.Y.
Zobacz w Google Scholar

Selin S., Beason K. (1991), Interorganizational relations in tourism, „Annals of Tourism Research”, vol. 18, s. 639–652.
Zobacz w Google Scholar

Sidor M. (2013), Powiązanie struktur samorządu terytorialnego z instytucjami naukowo-badawczymi. Ekspertyza naukowa w ramach projektu systemowego Kapitał intelektualny Lubelszczyzny 2010– 2013, http://www.kil.lubelskie.pl/wp-content/uploads/2013/08/Wsp%C3%B3%C5%82praca-samorz%C4%85du-terytorialnego-z-instytucjami-naukowymi.pdf (dostęp: 11.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

Silverman D. (2007), Interpretacja danych jakościowych, przeł. M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Silverman D. (2012), Prowadzenie badań jakościowych, przeł. J. Ostrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sioutis Ch., Tweedale J. (2006), Agent Cooperation and Collaboration, [w:] B. Gabrys, R.J. Howlett, L.C. Jain (eds.), Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems, 10th International Conference, KES 2006, Bournemouth, s. 464–471.
Zobacz w Google Scholar

Sivadas E., Dwyer F.R. (2000), An examination of organizational factors influencing new product success in internal and alliance-based processes, „Journal of Marketing”, No 64 (1), s. 31–49.
Zobacz w Google Scholar

Słownik rozwoju regionalnego (2001), Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sørensen E., Torfing J. (2004), Making governance networks democratic, Working Paper Series, No 1, Centre for Democratic Network Governance, Roskilde University, Roskilde.
Zobacz w Google Scholar

Sozański T. (2002), Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stackelberg K. von, Hahne U. (1998), Teorie rozwoju regionalnego, [w:] S. Golinowska (red.), Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne. Polska, Czechy, Węgry, Raport IPiSS, z. 16, Warszawa, s. 19–110.
Zobacz w Google Scholar

Stake R. (2000), Case studies, [w:] N. Denzin, Y. Lincoln (eds.), Handbook of Qualitative Research, wyd. 2, Sage, Thousand Oaks, CA, s. 435–454.
Zobacz w Google Scholar

Stake R. (2009), Jakościowe studium przypadku, przeł. M. Sałkowska, [w:] N. Denzim, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 623–655.
Zobacz w Google Scholar

Stanowisko Rządu Rzeczpospolitej Polskiej do Komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Zielona Księga w sprawie spójności terytorialnej – Przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę, (2008), COM (2008) 616, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Statystyczne Vademecum Samorządowca (2016), Województwo Łódzkie, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź, http://lodz.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lodzkie/portret_wojewodztwa/wojewodztwo_lodzkie.pdf (dostęp: 10.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

Statystyczne Vademecum Samorządowca (2016), Województwo Mazowieckie, Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa, http://warszawa.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_mazowieckie/portret_wojewodztwa/wojewodztwo_mazowieckie.pdf (dostęp: 10.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

Stawasz D. (red.) (2004), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionów. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Stoker G. (1998), Governance as Theory: Five Propositions, „International Social Science Journal”, No 155, s. 17–28.
Zobacz w Google Scholar

Stone C.L. (1989), Regime politics, Governing Atlanta 1946–1988, University of Kansas Press, Lawrence.
Zobacz w Google Scholar

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), (2017), Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Strategia Rozwoju Kraju – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo (2012), Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego. Łódzkie 2020 (2013), Zarząd Województwa Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Strzelecki Z. (2011), Czynniki i bariery w rozwoju polskich regionów i jednostek lokalnych, [w:] Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 49–80.
Zobacz w Google Scholar

Swianiewicz P. (2010), Bezpartyjni radni w samorządach gminnych, „Samorząd Terytorialny”, nr 11, s. 18–43.
Zobacz w Google Scholar

Swianiewicz P. (2014), Ocena podziału terytorialnego państwa z uwzględnieniem efektywności funkcjonowania urzędów organów jednostek samorządu terytorialnego – wnioski i rekomendacje. Raport przygotowany na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, www.nist.gov.pl/index/pobierzplik/id/119 (dostęp: 20.03.2017).
Zobacz w Google Scholar

Swianiewicz P., Gendźwiłł A., Krukowska J., Lackowska M., Picej A. (2016), Współpraca międzygminna w Polsce. Związek z rozsądku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Swianiewicz P., Mielczarek A. (2005), Parties and political culture in Central and Eastern European local governments, [w:] G. Soós, V. Zentai (eds.), Faces of Local Democracy. Comparative Papers from Central and Eastern Europe, Open Society Institute, Budapest, s. 13–78.
Zobacz w Google Scholar

Szafranek E. (2010), Determinanty konkurencyjności regionów. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytet Opolski, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 (2016), Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Szlachetko J.H., Borówka K. (2016), Związek metropolitalny, [w:] J.H. Szlachetko, R. Gajewski, Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Szlachta J. (1999), Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, Studia KPZK PAN, t. 105, wyd. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szlachta J. (2009), Doktryna OECD w sferze polityki rozwoju regionalnego, [w:] A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak (red.), Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, s. 141–150
Zobacz w Google Scholar

Szlachta J. (2011), Strategiczne programowanie rozwoju regionalnego w kierunku krajowego systemu myśli strategicznej w sferze polityki regionalnej, [w:] M. Kolczyński, P. Żuber (red.), Nowy paradygmat rozwoju – najnowsze trendy i perspektywy polityki regionalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 27–37.
Zobacz w Google Scholar

Śleszyński P. (2013), Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, „Przegląd Geograficzny”, nr 85 (2), s. 173–197.
Zobacz w Google Scholar

Ślęzak T., Zioło Z. (red. tomu) (2003), Społeczno-gospodarcze aspekty ładu przestrzennego, „Biuletyn KPZK PAN” [Warszawa], z. 205.
Zobacz w Google Scholar

Światowiec-Szczepańska J., Zdziarski M. (2016), Teoria sieci społecznych w naukach o zarządzaniu, http://pz.wz.uw.edu.pl/pl/numer/teoria-sieci-spolecznych-w-naukach-o-zarzadzaniu#zawartosc (dostęp: 10.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

Teles F. (2015), Local governance and inter-municipial cooperation, Palgrave, Basingstoke.
Zobacz w Google Scholar

Territorial Outlook, Territorial Economy, OECD, 2001 (2001), OECD Publications, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Thomson A.M., Perry J.L. (2006), Collaboration process: Inside the black box, „Public Administration Review”, vol. 66, s. 20–32.
Zobacz w Google Scholar

Thomson A.M., Perry J.L., Miller T.K. (2009), Conceptualizing and measuring collaboration, „Journal of Public Administration Research and Theory”, vol. 19, No 1, s. 23–56.
Zobacz w Google Scholar

Thorelli H.B. (1986), Networks: between markets and hierarchies, „Strategic Management Journal”, vol. 7, s. 37–51.
Zobacz w Google Scholar

Tinsley R., Lynch P. (2001), Small tourism business networks and destination development, „International Journal of Hospitality Management”, vol. 20, No 4, s. 367–378.
Zobacz w Google Scholar

Todeva E. (2006), Business Networks. Strategy and Structure, Routledge Taulor & Francis Group, London–New York.
Zobacz w Google Scholar

Tóth B.I. (2015), Territorial Capital: Theory, Empirics and Critical Remarks, „European Planning Studies”, vol. 23, No 7, s. 1327–1344.
Zobacz w Google Scholar

Towards Better Territorial Governance in Europe (2014), A guide for practitioners, policy and decision makers based on contributions from the ESPON TANGO Project, Luxembourg.
Zobacz w Google Scholar

Trutkowski C., Kurniewicz A., Bilans kadencji 2010–2014, (2015), http://www.frdl.org.pl/pliki/frdl/document/publikacjeFRDL/Bilans_WNIOSKI.pdf. (dostęp: 30.03.2017).
Zobacz w Google Scholar

Turała M. (2015), Zarządzanie, administracja, polityka, [w:] T. Markowski, M. Turała (red.), Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Turała M., Danielewicz J. (2011), Delimitacja obszarów metropolitalnych jako podstawa wdrażania metropolitan governance, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica, vol. 2, nr 258, s. 109–120.
Zobacz w Google Scholar

Tyler D., Dinan C. (2001), The role of Interested Groups in England’s Emerging Tourism Policy Network, „Current Issues in Tourism”, No 4, s. 210–252.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks cywilny, DzU, 1964, nr 16, poz. 93.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, DzU, 1989, nr 20, poz. 104.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, DzU, 1989, nr 30, poz. 163.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU, 1990, nr 16, poz. 95 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, DzU, 1990, nr 32, poz. 191.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, DzU, 1992, nr 85, poz. 428.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, DzU, 1997, nr 9, poz. 43.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, DzU, 1997, nr 115, poz. 741.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, DzU, 1997, nr 123, poz. 776.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, DzU, 1998, nr 91, poz. 578 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU, 1998, nr 91, poz. 576 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU, 2000, nr 94, poz. 1037.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, DzU, 2001, nr 112, poz. 1198.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU, 2003, nr 80, poz. 717.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, DzU, 2003, nr 80, poz. 721.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU, 2003, nr 203, poz. 1966.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, DzU, 2004, nr 19, poz. 177.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU, 2004, nr 173, poz. 1807.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, DzU, 2005, nr 14, poz. 114.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, DzU, 2006, nr 227, poz. 1658.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU, 2009, nr 19, poz. 100.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, DzU, 2009, nr 19, poz. 101.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU, 2009, nr 157, poz. 1240.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, DzU, 2010, nr 28, poz. 146.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, DzU, 2010, nr 127, poz. 857.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, DzU, 2011, nr 112, poz. 654.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, DzU, 2013, poz. 1399.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, DzU, 2014, poz. 1146.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, DzU, 2015, poz. 378.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, DzU, 2015, poz. 1045.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych, DzU, 2015, poz. 1890.
Zobacz w Google Scholar

Veblen T. (1998), Teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ventura F., Brunori G., Milone P., Berti G. (2008), The rural web: A synthesis, [w:] J.D. van der Ploeg, T. Marsden (eds.), Unfolding Webs: The Dynamics of Regional Rural Development, Van Gorcum, Assen, s. 149–174.
Zobacz w Google Scholar

Wassenhoven L., Sapountzaki K. (2009), The difficult road to territorial governance in European Countries, [w:] F. Governa, U.J. Rivolin, M. Santangelo (eds.), La Costruzione del Territorio Europeo: Sviluppo, coesione, governance, Carocci, Roma, s. 141–171.
Zobacz w Google Scholar

Weber M. (1998), Polityka jako zawód i powołanie, przeł. A. Kopacki, P. Dybel, SIW ZNAK, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków–Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wiktorska-Święcka A. (2016), Współzarządzanie miastami w Unii Europejskiej. Polityka instytucjonalna na tle koncepcji, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wilks S., Wright M. (1987), Comparative Government Industry Relations, Oxford University, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Williamson O.E. (1991), Comparative Economic Organization. The Analysis of Discrete Structural Alternatives, „Administrative Science Quarterly”, vol. 36, No 2 (Jun.), s. 269–296.
Zobacz w Google Scholar

Williamson O.E. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, przeł. J. Kropiwnicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski E. (2003), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wood D.J., Gray B. (1991), Toward a Comprehensive Theory of Collaboration, „Journal of Applied Behavioral Science”, vol. 27, No 2, s. 139–162.
Zobacz w Google Scholar

Wouters P., Leydesdorff L., Annerstedt J. (1999), The European Guide to Science, Technology, and Innovation Studies, European Commission, Luxembourg.
Zobacz w Google Scholar

Wykonanie budżetów JST woj. łódzkiego za 2015 r., (2016), Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SA w Katowicach z dnia 19 lutego 2004 r., (2004), sygn. akt: I ACa 885/03.
Zobacz w Google Scholar

Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego (2003), Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny, Polityka Regionalna, Bruksela.
Zobacz w Google Scholar

Yin R.K. (2003a), Applications of Case Study Research, Sage Publications, Thousand Oaks.
Zobacz w Google Scholar

Yin R.K. (2003b), Case Study Research. Design and Methods, Sage Publications, Thousand Oaks.
Zobacz w Google Scholar

Zagożdżon A. (1979), Ośrodki regionalne i subregionalne Polski. Charakterystyka ogólna i niektóre problemy metodologiczne, Acta Universitatis Wratislaviensis 513, Studia Geograficzne 33, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Zajdel M. (2011), Wybrane teorie rozwoju regionalnego oraz lokalnego a rynek pracy, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. 33, s. 397–421.
Zobacz w Google Scholar

Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski (2009), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Zespołem Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zaucha J. (2013), Przegląd literatury dotyczącej spójności terytorialnej i wnioski do dalszych badań, ekspertyza w ramach projektu: Kategoria spójność terytorialna w polityce spójności. Implikacje dla wzrostu gospodarczego, [b.m.w.].
Zobacz w Google Scholar

Zaucha J., Brodzicki T., Ciołek D., Komornicki T., Mogiła Z., Szlachta J., Zaleski J. (2015), Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zaucha J., Ciołek D., Brodzicki T., Głazek E. (2014), Wrażliwość polskich regionów na wyzwania gospodarki globalnej, [w:] K. Gawlikowska-Hueckel, J. Szlachta (red.), Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki: implikacje dla polityki rozwoju regionalnego, Warszawa, s. 206–244.
Zobacz w Google Scholar

Zaucha J., Komornicki T., Böhme K., Świątek D., Żuber P. (2014), Territorial Keys for Bringing Closer the Territorial Agenda of the EU and Europe 2020, „European Planning Studies”, vol. 22, No 2, s. 246–267.
Zobacz w Google Scholar

Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej. Przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę {SEC(2008) 2550}. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, COM(2008) 616, Bruksela, http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/consultation/terco/paper_terco_pl.pdf. (dostęp: 15.02.2017).
Zobacz w Google Scholar

Żak-Skwierczyńska M. (2012), Bariery we współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, [w:] M. Burchard-Dziubińska (red.), Lokalne i globalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź, s. 231–244.
Zobacz w Google Scholar

Żak-Skwierczyńska M. (2015), Projekty zintegrowane szansą na rozwój funkcji uzdrowiskowo-turystycznych na przykładzie pasma Uniejów–Poddębice–Rogóźno, [w:] B. Banachowicz, K. Wojtaszczyk, M. Żak-Skwierczyńska (red.), Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Łódź, s. 326–344.
Zobacz w Google Scholar

Żak-Skwierczyńska M. (2016), Zintegrowane podejście w planowaniu rozwoju na przykładzie Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego, „Mazowsze. Studia Regionalne”, nr 18, s. 121–136.
Zobacz w Google Scholar

Żak-Skwierczyńska M. (2019), Współpraca jednostek samorządu terytorialnego miejskich obszarów funkcjonalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź (planowany rok publikacji 2019).
Zobacz w Google Scholar

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/aktywnosc-spoleczna;3867107.html (dostęp: 22.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/polityka;3959606.html (dostęp: 29.03.2017).
Zobacz w Google Scholar

http://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt/rejestr_teryt/aktualnosci/aktualnosci.aspx (dostęp: 5.08.2018).
Zobacz w Google Scholar

http://grantthornton.pl/ (dostęp: 11.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

http://lodz.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/ (dostęp: 5.08.2018).
Zobacz w Google Scholar

http://sjp.pwn.pl/sjp/bariera;2551733.html (dostęp: 1.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

http://sjp.pwn.pl/sjp/roszczeniowy;2515802 (dostęp: 16.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

http://www.paiz.gov.pl/strefa_inwestora/sse/lodz (dostęp: 4.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

http://www.ppp.gov.pl/baza/Strony/baza_projektow_ppp.aspx/ (dostęp: 4.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

https://rpo.lodzkie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/dowiedz-sie-o-instytucjach-w-programie/instytucja-zarzadzajaca (dostęp: 5.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://sjp.pwn.pl/szukaj/cel.html (dostęp: 5.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://sjp.pwn.pl/szukaj/motywy.html (dostęp: 5.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://sjp.pwn.pl/szukaj/korzy%C5%9B%C4%87.html (dostęp: 5.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://www.espon.eu/ (dostęp: 1.02.2017).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

27 czerwca 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-522-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-523-0

Inne prace tego samego autora