Standardy zwalczania handlu ludźmi w prawie międzynarodowym

Autorzy

Anna Głogowska-Balcerzak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych
https://orcid.org/0000-0001-5591-5433

Słowa kluczowe:

handel ludźmi, niewolnictwo, praca przymusowa, praca dzieci, przestępczość zorganizowana, handel narządami, zbrodnia przeciwko ludzkości

Streszczenie

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie problematyki handlu ludźmi w prawie międzynarodowym. Prezentowane zagadnienie jest złożone i wieloaspektowe, dlatego na samej tylko płaszczyźnie prawnej można je analizować zarówno z punktu widzenia międzynarodowego prawa publicznego, jak i międzynarodowego prawa karnego, prawa karnego transnarodowego, prawa krajowego oraz międzynarodowego prawa praw człowieka. Handel ludźmi ma wiele twarzy i dotyczy niemal wszystkich krajów, niezależnie od tego, czy są one miejscami pochodzenia pokrzywdzonych, tranzytu czy państwami docelowymi. To trzeci, po handlu narkotykami i bronią, najbardziej dochodowy typ przestępczości zorganizowanej na świecie.

Bibliografia

Afrykańska karta praw człowieka i ludów z 27 czerwca 1981 r. (OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 ILM 58).
Zobacz w Google Scholar

Amerykańska konwencja praw człowieka z 22 listopada 1969 r. (UNTS vol. 1144 p. 123). Deklaracja w sprawie powszechnego zniesienia handlu niewolnikami z 8 lutego 1815 r. (63 CTS 473).
Zobacz w Google Scholar

Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. nr 61, poz. 284).
Zobacz w Google Scholar

Karta Międzynarodowego Trybunału Wojskowego z 8 sierpnia 1945 r. (Dz.U. z 1947 r. nr 63, poz. 367).
Zobacz w Google Scholar

Karta Narodów Zjednoczonych z 26 czerwca 1945 r. (Dz.U. z 1947 r. nr 23, poz. 90).
Zobacz w Google Scholar

Karta Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej z 15 grudnia 2008 r. (UNTS vol. 2624, p. 223).
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja MOP z 28 czerwca 1919 r. (Dz.U. z 1948 r. nr 43, poz. 308).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja ASEAN przeciwko handlowi ludźmi, w szczególności kobietami dziećmi z 21 listopada 2015 r.
Zobacz w Google Scholar

Konwencja dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej z 1907 r. (Dz.U. z 1927 r. nr 21, poz. 161, załącznik).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja dotycząca statusu uchodźców z 28 lipca 1951 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 119, poz. 515).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja dotycząca zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi z 11 października 1933 r. (Dz.U. z 1938 r. nr 7, poz. 27).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny z 12 sierpnia 1949 r. (Dz.U. z 1956 r. nr 38, poz. 171, załącznik).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja haska o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę z 25 października 1980 r. (Dz.U. z 1995 r. nr 108, poz. 528).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja MOP nr 29 dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej z 28 czerwca 1930 r. (Dz.U. z 1959 r. nr 20, poz. 122).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja MOP nr 95 dotycząca ochrony płacy z 1 lipca 1949 r. (Dz.U. z 1955 r. nr 38, poz. 234).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja MOP nr 97 dotycząca pracowników migrujących z 1 lipca 1949 r. (UNTS, Vol. 120, p. 70).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja MOP nr 105 o zniesieniu pracy przymusowej z 25 czerwca 1957 r. (Dz.U. z 1959 r. nr 39, poz. 240).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja MOP nr 117 dotycząca podstawowych celów i norm polityki społecznej z 22 czerwca 1962 r. (UNTS vol. 494, p. 249).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja MOP nr 131 dotycząca ustalania plac minimalnych, zwłaszcza w odniesieniu do krajów rozwijających się z 22 czerwca 1970 r. (UNTS vol. 825, p. 77).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja MOP nr 138 dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia z 26 czerwca 1973 r. (Dz.U. z 1978 r. nr 12, poz. 53).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja MOP nr 143 dotycząca migracji w niewłaściwych warunkach oraz popierania równości szans i traktowania pracowników migrujących z 24 czerwca 1975 r. (UNTS, Vol. 1120, p. 323).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja MOP nr 182 dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci z 17 czerwca 1999 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 139, poz. 1474).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja MOP nr 189 dotycząca pracowników domowych z 16 czerwca 2016 r. (UNTS reg. nr I-51379).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzona w Montego Bay 10 grudnia 1982 r. (Dz.U z 2002 r. nr 59, poz. 543).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji z 31 października 2003 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 84, poz. 563).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z 15 listopada 2000 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 18, poz. 158).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja o morzu pełnym z 29 kwietnia 1958 r. (Dz.U. z 1963 r. nr 33, poz. 187).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego z 29 maja 1993 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 39, poz. 448).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny z 4 kwietnia 1997 r. (ETS nr 164).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja o prawach dziecka z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi z 16 grudnia 1970 r. (Dz.U. z 1972 r. nr 25, poz. 181).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi z 30 września 1921 r. (Dz.U. z 1925 r. nr 125, poz. 893).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja Południowoazjatyckiego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej o zapobieganiu i zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi w celu prostytucji z 5 stycznia 2002 r.
Zobacz w Google Scholar

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z 11 maja 2011 r. (CETS nr 210).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja Rady Europy przeciwko handlowi ludzkimi narządami z 25 marca 2015 r. (CETS nr 216).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi z 16 maja 2005 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 20, poz. 107).
Zobacz w Google Scholar

Międzynarodowa Konwencja w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem. z 20 grudnia 2006 r. (UNTS vol. 2716, p. 3).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja sporządzona na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji z 26 lipca 1995 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 29, poz. 243).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja w sprawie Afryki podrównikowej z 10 września 1919 r. zmieniająca Akt Generalny konferencji Berlińskiej z 26 lutego 1885 r. oraz Akt Generalny Konferencji Brukselskiej z 2 lipca 1890 r. (8 LNTS 26).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 18 grudnia 1979 r. (Dz.U. z 1982 r. nr 10, poz. 71).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja w sprawie niewolnictwa z 25 września 1926 r. (Dz.U. z 1931 r. nr 4, poz. 21).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania z 10 grudnia 1984 r. (Dz.U. z 1989 r. nr 63, poz. 378).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji z 2 grudnia 1949 r. (Dz.U. z 1952 r. nr 41, poz. 278).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 23 maja 1969 r. (Dz.U. z 1990 r. nr 74, poz. 439).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych, sporządzona z 18 kwietnia 1961 r. (Dz.U. z 1965 r. nr 37, poz. 232).
Zobacz w Google Scholar

Międzyamerykańska konwencja o międzynarodowym handlu nieletnimi z 18 marca 1994 r. (OAS Treaty Series, nr 79).
Zobacz w Google Scholar

Międzyamerykańska Konwencja w sprawie zapobiegania, karania oraz likwidacji przemocy wobec kobiet z 9 czerwca 1994 r. (33 ILM. 1534).
Zobacz w Google Scholar

Międzynarodowa Konwencja o ochronie praw wszystkich migrantów pracowników i członków ich rodzin z 18 grudnia 1990 r. (UNTS, Vol. 2220, p. 93).
Zobacz w Google Scholar

Międzynarodowa konwencja z 4 maja 1910 r. dotycząca zwalczania handlu żywym towarem (Dz.U. z 1922 r. nr 87, poz. 783).
Zobacz w Google Scholar

Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 16 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r. nr 38, poz. 167).
Zobacz w Google Scholar

Międzynarodowe porozumienie z 18 maja 1904 r. dotyczące zwalczania handlu żywym towarem (Dz.U. z 1922 r. nr 87, poz. 783).
Zobacz w Google Scholar

Pakt Ligi Narodów z 28 czerwca 1919 r. (Dz.U. z 1920 r. nr 35, poz. 200).
Zobacz w Google Scholar

Porozumienie dotyczące Specjalnego Trybunału do spraw Sierra Leone i Statut Specjalnego Trybunału do spraw Sierra Leone z 16 stycznia 2002 r. (UNTS vol. 2178, p. 137).
Zobacz w Google Scholar

Porozumienie międzynarodowe w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej.
Zobacz w Google Scholar

Protokół dodatkowy do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r. dotyczący ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych Genewa z 8 czerwca 1977 r. (Dz.U. z 1992 r. nr 41, poz. 175, załącznik).
Zobacz w Google Scholar

Protokół dodatkowy do Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie dotyczący transplantacji organów i tkanek ludzkich z 24 stycznia 2002 r. (ETS nr 186).
Zobacz w Google Scholar

Protokół dotyczący statusu uchodźców z 31 stycznia 1967 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 119, poz. 517).
Zobacz w Google Scholar

Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne z 25 maja 2000 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 91, poz. 608).
Zobacz w Google Scholar

Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii z 25 maja 2000 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 76, poz. 494).
Zobacz w Google Scholar

Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 6 października 1999 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 248, poz. 2484).
Zobacz w Google Scholar

Protokół fakultatywny do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych z 16 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1994 r. nr 23, poz. 80).
Zobacz w Google Scholar

Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z 15 listopada 2000 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 18, poz. 160).
Zobacz w Google Scholar

Protokół przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z 15 listopada 2000 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 18, poz. 162).
Zobacz w Google Scholar

Protokół przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją z 31 maja 2001 r., uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (Dz.U. z 2005 r. nr 252, poz. 2120).
Zobacz w Google Scholar

Protokół, zmieniający Konwencję o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi z 1921 r. i Konwencję dotyczącą zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi z 1933 r., z 20 października 1947 r. (Dz.U. z 1950 r. nr 59, poz. 405).
Zobacz w Google Scholar

Protokół, zmieniający Konwencję w sprawie niewolnictwa z 1926 r., z 23 października 1953 r. (UNTS, Vol. 182, p. 51).
Zobacz w Google Scholar

Protokół, zmieniający Międzynarodowe porozumienie dotyczące zwalczania handlu żywym towarem z 1904 r. i Międzynarodową konwencję dotyczącą zwalczania handlu żywym towarem z 1910 r., z 3 grudnia 1948 r. (UNTS, Vol. 30, p. 23).
Zobacz w Google Scholar

Rzymski statut Międzynarodowego Trybunału Karnego z 17 lipca 1998 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 78, poz. 708).
Zobacz w Google Scholar

Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, Rezolucja RB ONZ 827 z 25 maja 1993 r. (S/RES/827).
Zobacz w Google Scholar

Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy, Rezolucja RB ONZ 955 z 8 listopada 1994 r. (S/RES/955).
Zobacz w Google Scholar

Statut MTS z 26 czerwca 1945 r. (Dz.U. z 1947 r. nr 23, poz. 90).
Zobacz w Google Scholar

Uzupełniająca konwencja w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa z 7 września 1956 r. (Dz.U. z 1963 r. nr 33, poz. 185).
Zobacz w Google Scholar

Decyzja Rady Unii Europejskiej 2001/87/WE z 8 grudnia 2000 r. w sprawie podpisania – w imieniu Wspólnoty Europejskiej – Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i jej protokołów uzupełniających o zwalczaniu handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, oraz przemycie migrantów drogą lądową, powietrzną i morską (Dz.Urz. WE z 2001 r., L 30).
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/45/UE z 7 lipca 2010 r. w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia (Dz. Urz. UE z 2010 r., L 207/14).
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z 25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW (Dz.Urz. UE z 2012 r., L 315/57).
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2011/36/UE z 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofi , zastępująca Decyzję ramową Rady Unii Europejskiej 2002/629/WSiSW (Dz. Urz. UE z 2011 r., L 101).
Zobacz w Google Scholar

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 r. (Dz.Urz. UE z 2010 r., C 83/02).
Zobacz w Google Scholar

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 25 marca 1957 r. (wersja skonsolidowana), (Dz.Urz. UE z 2008 r., C 115).
Zobacz w Google Scholar

Wspólne działanie 1997/154/WSiSW dotyczące działań mających na celu zwalczanie handlu ludźmi oraz seksualnego wykorzystywania dzieci z 24 lutego 1997 r. (Dz.Urz. WE z 1997 r., L 63/1).
Zobacz w Google Scholar

Amnesty International, Sex Workers At Risk: A Research Summary on human rights abuses against sex workers, London 2016.
Zobacz w Google Scholar

AntiSlavery International and David Weissbrodt, Abolishing Slavery and its Contemporary Forms Report, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, New York– Geneva 2002.
Zobacz w Google Scholar

ASEAN, Deklaracja przywódców wspólnoty w zakresie zacieśniania współpracy przeciwko handlowi ludźmi w Azji Południowo-Wschodniej z 8 maja 2011 r.
Zobacz w Google Scholar

CAHDI, Pilot Project of the Council of Europe on State Practice Regarding State Immunities – Analytical report, Strasbourg 2005.
Zobacz w Google Scholar

Europol, Annual Report, The Hague 2004.
Zobacz w Google Scholar

Eurostat, Trafficking in Human Beings, Statistical working papers, Luxembourg 2015.
Zobacz w Google Scholar

GAATW, More ‘Trafficking’ Less ‘Trafficked’. Trafficking for exploitation outside the sex sector in Europe, GAATW working paper series, Bangkok 2011.
Zobacz w Google Scholar

GRETA, Provisional timetable for the Second evaluation round, GRETA(2014) 14rev, Strasburg 2014.
Zobacz w Google Scholar

GRETA, Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Norwegię (Pierwszy etap oceny), GRETA(2013) 5, Strasbourg 2013.
Zobacz w Google Scholar

GRETA, Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę (Pierwszy etap oceny), GRETA(2013) 6, Strasbourg 2013.
Zobacz w Google Scholar

GRETA, Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Hiszpanię (Pierwszy etap oceny), GRETA(2013) 16, Strasbourg 2013.
Zobacz w Google Scholar

HRW, Hidden Away Abuses against Migrant Domestic Workers in the UK, 2014.
Zobacz w Google Scholar

HRW, Hidden in the Home: abuse of domestic workers with special visas in the United States, Vol. 13, No. 2G, 2001.
Zobacz w Google Scholar

HRW, Hopes Betrayed: Trafficking of Women and Girls to Post-Conflict Bosnia and Herzegovina for Forced Prostitution, Vol. 14, No. 9D, 2002.
Zobacz w Google Scholar

HRW, Slow Reform Protection of Migrant Domestic Workers in Asia and the Middle East, 2010.
Zobacz w Google Scholar

ILC, Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries, Yearbook of the International Law Commission, Vol. II, 1966.
Zobacz w Google Scholar

ILC, Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind with Commentaries (Report of the Commission to the GA on the work of its forty-eighth session), Yearbook of the International Law Commission, Vol. II, No. 2, 1996.
Zobacz w Google Scholar

ILC, The Obligation to Extradite or Prosecute (aut dedere aut judicare), Final Report of the International Law Commission, 2014.
Zobacz w Google Scholar

ILO, 2012 Global Estimate of Forced Labour, Geneva 2012.
Zobacz w Google Scholar

ILO, Eradication of Forced Labour, ILO General Survey, Geneva 2007.
Zobacz w Google Scholar

ILO, Forced Labour and Trafficking: a casebook of court decisions: a training manual for judges, prosecutors and legal practitioners, International Labour Office, Geneva 2009.
Zobacz w Google Scholar

ILO, Global Alliance against Forced Labour, International Labour Office, Geneva 2005.
Zobacz w Google Scholar

ILO, Indicators of Forced Labour, International Labour Office, Geneva 2012.
Zobacz w Google Scholar

ILO, The Cost of Coercion. Report of the director-general global report under the follow-up to the ILO declaration on fundamental principles and rights at work, Geneva 2009.
Zobacz w Google Scholar

KE, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Strategia UE na rzecz Walki z Handlem Ludźmi na lata 2012–2016 z 19 czerwca 2012 r., COM(2012)286.
Zobacz w Google Scholar

Konferencja Stron Konwencji o międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, Decyzja nr 1/5 przyjęta na pierwszej sesji w dniach 28 czerwca–8 lipca 2004 r. (UN Doc. CTOC/COP/2004/6).
Zobacz w Google Scholar

Konferencja Stron Konwencji o międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, Decyzja nr 4/4 przyjęta na pierwszej sesji w dniach 8–17 października 2008 r. (UN Doc. CTOC/COP/2008/19)
Zobacz w Google Scholar

Konferencja Stron Konwencji o międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, Raport z posiedzenia Grupy Roboczej do spraw handlu ludźmi w dniach 14–15 kwietnia 2009 r. (UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2009/2).
Zobacz w Google Scholar

Konferencja Stron Konwencji o międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, Raport z posiedzenia Grupy Roboczej do spraw handlu ludźmi w dniach 10–12 października 2011 r. (UN Doc. CTOC/COP/WG.4/2011/8).
Zobacz w Google Scholar

LN, Raport Specjalnej Grupy Ekspertów do spraw handlu kobietami i dziećmi (C.52. M.52. 1927.IV), Vol. 1, Geneva 1927.
Zobacz w Google Scholar

MOP, Deklaracja dotycząca zamierzeń i celów Międzynarodowej Organizacji Pracy z 10 maja 1944 r. stanowiąca załącznik do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy z 28 czerwca 1919 r. (Dz.U. z 1948 r. nr 43, poz. 308 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

MOP, Deklaracja podstawowych Zasad i Praw w Pracy z 18 czerwca 1998 r. przyjęta przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy podczas jej 86. sesji.
Zobacz w Google Scholar

MOP, Zalecenie nr 190 dotyczące zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci z 17 czerwca 1999 r. przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy podczas jej 87. sesji.
Zobacz w Google Scholar

National Rapporteur on Trafficking in Human Beings, Does Legalised Prostitution Generate More Human Trafficking?, The Hague 2013.
Zobacz w Google Scholar

National Rapporteur on Trafficking in Human Beings, Human Trafficking for the Purpose of the Removal of Organs and Forced Commercial Surrogacy, The Hague 2012.
Zobacz w Google Scholar

National Rapporteur on Trafficking in Human Beings, Trafficking in Human Beings. Case law on trafficking in human beings 2009–2012. An analysis, The Hague 2012.
Zobacz w Google Scholar

National Rapporteur on Trafficking in Human Beings, Trafficking in Human Beings. Supplementary figures. Sixth report of the Dutch National Rapporteur, The Hague 2008.
Zobacz w Google Scholar

OBWE, Decyzja Rady Ministerialnej nr 1: Wzmocnienie wysiłków OBWE w walce z handlem ludźmi z 28 listopada 2000 r. (MC(8).DEC/1).
Zobacz w Google Scholar

OBWE, Decyzja Rady Ministerialnej nr 13/04: Specjalne potrzeby dzieci ofiar handlu w zakresie ochrony i pomocy z 7 grudnia 2004 r. w Sofii (MC.DEC/13/04).
Zobacz w Google Scholar

OBWE, Decyzja Rady Ministerialnej nr 13/05: Zwalczanie handlu ludźmi z 6 grudnia 2005 r. (MC. DEC/13/05).
Zobacz w Google Scholar

OBWE, Decyzja Rady Ministerialnej nr 14/06: Wzmocnienie wysiłków w walce z handlem ludźmi, zwłaszcza w celu eksploatacji pracy, poprzez wszechstronne i operatywne podejście z 5 grudnia 2006 r. (MC.DEC/14/06).
Zobacz w Google Scholar

OBWE, Decyzja Rady Ministerialnej nr 5/08: Wzmocnienie reakcji wymiaru sprawiedliwości na handel ludźmi poprzez wszechstronne podejście z 5 grudnia 2008 r. (MC.DEC/5/08).
Zobacz w Google Scholar

OBWE, Decyzja Rady Ministerialnej nr 8/07: Zwalczanie handlu ludźmi w celu eksploatacji pracy z 30 listopada 2007 r. (MC.DEC/8/07).
Zobacz w Google Scholar

OBWE, Decyzja Stałej Rady nr 557: Plan działań OBWE w sprawie zwalczania handlu ludźmi z 24 lipca 2003 r. (PC.DEC/557).
Zobacz w Google Scholar

Office of the United States Chief of Counsel for Prosecution of Axis Criminality, Nazi Conspiracy and Aggression, Vol. I, U. S. Government Printing Office, 1946.
Zobacz w Google Scholar

OHCHR, Fact Sheet No.14, Contemporary Forms of Slavery, Geneva 1991.
Zobacz w Google Scholar

OHCRH, Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking, E/2002/68/Add. 1, 2010.
Zobacz w Google Scholar

ONZ, Komitet Praw Człowieka, Uwagi Ogólne nr 28: Równość praw kobiet i mężczyzn (art. 3), U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.10, 2000.
Zobacz w Google Scholar

ONZ, Komitet Praw Człowieka, Uwagi Ogólne nr 31: Natura ogólnych zobowiązań prawnych ciążących na Państwach-Stronach Paktu, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 2004.
Zobacz w Google Scholar

ONZ, Rezolucja Komisji Praw Człowieka z 8 marca 1988 r., 1988/42.
Zobacz w Google Scholar

ONZ, Komitet Praw Człowieka, Uwagi Końcowe: Łotwa, U.N. Doc. CCPR/CO/79/LVA, 2003.
Zobacz w Google Scholar

ONZ, Komitet Praw Człowieka, Uwagi Końcowe: Polska, U.N. Doc. CCPR/C/POL/CO/7, 2016.
Zobacz w Google Scholar

ONZ, Komitet Praw Człowieka, Uwagi Końcowe: Serbia i Czarnogóra, U.N. Doc. CCR/CO/81/ SEMO, 2004.
Zobacz w Google Scholar

ONZ, Komitet Przeciwko Torturom, Uwagi Ogólne nr 2: Implementacja artykułu 2 przez Państwa-Strony, UN Doc. CAT/C/GC/2, 2008.
Zobacz w Google Scholar

ONZ, Rezolucja Rady Praw Człowieka z 28 września 2007 r. (A/HRC/RES/6/14).
Zobacz w Google Scholar

ONZ, Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego „Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030 z 25 września 2005 r. (UN Doc. A/RES/70/1).
Zobacz w Google Scholar

ONZ, Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 217 A (III) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.
Zobacz w Google Scholar

ONZ, Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego w sprawie handlu kobietami i dziewczynkami z 23 grudnia 1994 r. (UN Doc. A/RES/49/166).
Zobacz w Google Scholar

OSCE, Handbook: How to prevent human trafficking for domestic servitude in diplomatic households and protect private domestic workers, Vienna 2014.
Zobacz w Google Scholar

OSCE, Trafficking in Human Beings Amounting to Torture and other Forms of Ill-treatment, Occasional Paper Series, No. 5, 2013.
Zobacz w Google Scholar

OSCE, Trafficking in Human Beings: Identification of Potential and Presumed Victims A Community Policing Approach, Vienna 2011.
Zobacz w Google Scholar

OSCE/UN.Gift, Analyzing the business model of trafficking in human beings to better understand the crime, Vienna 2010.
Zobacz w Google Scholar

PE, Rezolucja legislacyjna z 22 kwietnia 2008 r. w sprawie dawstwa i przeszczepiania narządów: działania polityczne na poziomie UE, 2007/2210(INI).
Zobacz w Google Scholar

PE, Rezolucja w sprawie handlu ludźmi z 18 stycznia 1996 r. (OJ C 032, 05/02/1996 P. 0088).
Zobacz w Google Scholar

PE, Rezolucja w sprawie handlu ludźmi z 18 stycznia 1996 r. (OJ C 032, 05/02/1996 P. 0088).
Zobacz w Google Scholar

Princeton University Program in Law and Public Affairs, The Princeton Principles on Universal Jurisdiction, Princeton 2001.
Zobacz w Google Scholar

Raport Grupy Roboczej do spraw Niewolnictwa z 28 sierpnia 1975 r. (E/CN.4/Sub.2/AC.2/3).
Zobacz w Google Scholar

Raport Manfreda Nowaka, Specjalnego Sprawozdawcy ds. tortur oraz innych form okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania z 15 stycznia 2008 r. (A/HRC/7/3).
Zobacz w Google Scholar

Raport Radhiki Coomaraswamy, Specjalnej sprawozdawczyni ONZ ds. przemocy wobec kobiet, jej przyczyn i skutków z 29 lutego 2000 r., w sprawie handlu kobietami, migracji kobiet i przemocy wobec kobiet złożony na podstawie Rezolucji Komisji Praw Człowieka nr 1997/44 (E/CN.4/2000/68).
Zobacz w Google Scholar

Raport Sekretarza Generalnego ONZ z 6 lipca 2006 r. na temat wszelkich form przemocy wobec kobiet (A/61/122/Add.1).
Zobacz w Google Scholar

Raport Sigmy Hudy, Specjalnej Sprawozdawczyni w sprawie aspektów praw człowieka ofiar handlu ludźmi, zwłaszcza kobiet i dzieci z 24 stycznia 2007 r. (A/HRC/4/23).
Zobacz w Google Scholar

Raport Specjalnego Sprawozdawcy do spraw współczesnych form niewolnictwa, ich przyczyn i skutków z 28 lipca 2008 r. (A/HRC/9/20).
Zobacz w Google Scholar

Raport Specjalnego Sprawozdawcy do spraw współczesnych form niewolnictwa, ich przyczyn i skutków z 18 czerwca 2010 r. (A/HRC/12/21/Add.1).
Zobacz w Google Scholar

Raport tymczasowego Komitetu do spraw Niewolnictwa z 4 maja 1951 r. (U.N. Doc. E/AC.33/13).
Zobacz w Google Scholar

RE, Raport wyjaśniający do Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi z 16 maja 2005 r. (CETS nr 197).
Zobacz w Google Scholar

RE, Rekomendacja Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży, pornografii, prostytucji dziecięcej oraz handlu dziećmi z 9 września 1991 r., nr R(91)11.
Zobacz w Google Scholar

RE, Rekomendacja Komitetu Ministrów w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi dla celów wykorzystywania seksualnego z 19 maja 2000 r., nr R(2000)11].
Zobacz w Google Scholar

RE, Rekomendacja Komitetu Ministrów w sprawie zarządzania listami oczekującymi i czasami oczekiwania na transplantację z 7 marca 2001 r., nr R(2001)5.
Zobacz w Google Scholar

RE, Rekomendacja Zgromadzenia Parlamentarnego w sprawie niewolnictwa domowego z 26 czerwca 2001 r., nr 1523.
Zobacz w Google Scholar

RE, Rekomendacja Zgromadzenia Parlamentarnego w sprawie niewolnictwa domowego: poddaństwo, au pairs i korespondencyjne żony z 22 czerwca 2004 r., nr 166.
Zobacz w Google Scholar

RE, Zalecenie Zgromadzenia Parlamentarnego w sprawie handlu kobietami i przymusowej prostytucji w Państwach Członkowskich Rady Europy z 23 kwietnia 1997 r., nr 1325.
Zobacz w Google Scholar

U.S. Bureau of Citizenship and Immigration Services, Considerations for Asylum Officers Adjudicating Asylum Claims from Women, Washington 1995.
Zobacz w Google Scholar

U.S. Department of State, Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000: Trafficking in Persons Report, Washington 2009.
Zobacz w Google Scholar

UA, Projekt Protokołu zmieniającego Protokół w sprawie utworzenia Afrykańskiego Trybunału Sprawiedliwości i Praw Człowieka z 15 maja 2012 r., STC/Legal/Min/7(I) Rev. 1.
Zobacz w Google Scholar

UN Commission on Human Rights, Contemporary Forms of Slavery. Systematic rape, sexual slavery and slavery-like practices during armed conflict. Update to the final report submitted by Ms. Gay J. McDougall, Special Rapporteur, E/CN.4/Sub.2/2000/21, 2000.
Zobacz w Google Scholar

UN Congresses on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Results of the supplement to the fourth UN Survey on Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems, on Transnational Crime, A/CONF.169/15/Add.1, 1995.
Zobacz w Google Scholar

UN General Assembly, Interpretative notes for the official records (travaux préparatoires) of the negotiation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto (A/55/383/Add.1).
Zobacz w Google Scholar

UN HRC, „They Came to Destroy”: ISIS crimes against the Yazidis, A/HRC/32/CRP.2 (2016).
Zobacz w Google Scholar

UN HRC, Persons with Albinism, Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, A/HRC/24/57, 2013.
Zobacz w Google Scholar

UNESCO and the Coalition against Trafficking in Women, The Penn State Report: Report of an International Meeting of Experts on Sexual Exploitation, Violence and Prostitution, Pennsylvania 1991.
Zobacz w Google Scholar

UNESCO, Human Trafficking in Nigeria: root causes and recommendations, Policy Paper Poverty Series nr 14.2 (E), Paris 2006.
Zobacz w Google Scholar

UNHCR, Guidelines on International Protection: Gender-Related Persecution within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, HCR/GIP/02/01, 2002.
Zobacz w Google Scholar

UNHCR, Guidelines on International Protection: The Application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees to Victims of Trafficking and Persons at Risk of Being Trafficked, HCR/GIP/06/07, 2006.
Zobacz w Google Scholar

UNHCR, Handbook for the Protection of Women and Girls, Geneva 2008.
Zobacz w Google Scholar

UNHCR, Handbook on procedures and criteria for determining refugee status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the status of refugees, UN Doc. HCR/IP/4/Eng/ Rev.1, 1992.
Zobacz w Google Scholar

UNODC, Abuse of a Position of Vulnerability and Other „Means” within the Definition of Trafficking in Persons, Vienna 2013.
Zobacz w Google Scholar

UNODC, Anti-trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners, Vienna 2009.
Zobacz w Google Scholar

UNODC, Global Report on Trafficking in Persons, New York 2012.
Zobacz w Google Scholar

UNODC, Global Report on Trafficking in Persons, Vienna 2009.
Zobacz w Google Scholar

UNODC, International Framework for Action to Implement the Trafficking in Persons Protocol, Vienna 2009.
Zobacz w Google Scholar

UNODC, Legislative Guides: United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto, New York 2004.
Zobacz w Google Scholar

UNODC, Model Law against Trafficking in Persons, Vienna 2009.
Zobacz w Google Scholar

UNODC, The Concept of ‘Exploitation’ in the Trafficking in Persons Protocol, Vienna 2015.
Zobacz w Google Scholar

UNODC, The Role of „Consent” in the Trafficking in Persons Protocol, Vienna 2014.
Zobacz w Google Scholar

UNODC, Travaux Préparatoires of the Negotiations for the Elaboration of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, New York 2006.
Zobacz w Google Scholar

WHO, Rezolucja Światowego Zgromadzenia Zdrowia, Zasady przewodnie ludzkich komórek, tkanek i transplantacji narządów (poprawione) z 21 maja 2010 r. (WHA63.22).
Zobacz w Google Scholar

WHO, Uchwała Komitetu Wykonawczego Światowej Organizacji Zdrowia, Zasady przewodnie ludzkich komórek, tkanek i transplantacji narządów z 24 stycznia 1991 r. (EB 87.R22).
Zobacz w Google Scholar

Women’s Initiative for Gender Justice, Partial Conviction of Katanga by ICC Acquittals for Sexual Violence and Use of Child Soldiers, 2014.
Zobacz w Google Scholar

Decyzja EKomPC w sprawie Iversen przeciwko Norwegii, skarga nr 1468/62.
Zobacz w Google Scholar

Decyzja EKomPC w sprawie Van Droogenbroeck przeciwko Belgii, skarga nr 7906/77.
Zobacz w Google Scholar

Decyzja EKomPC w sprawie W., X., Y., i z przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skargi nr 3435/67, 3436/67, 3437/67, 3438/67.
Zobacz w Google Scholar

Decyzja EKomPC w sprawie X. przeciwko Holandii, skarga nr 9322/81. Decyzja EKomPC w sprawie X. przeciwko RFN, skarga nr 8410/78.
Zobacz w Google Scholar

Decyzja ETPC w sprawie G.J. przeciwko Hiszpanii, skarga nr 59172/12.
Zobacz w Google Scholar

Decyzja ETPC w sprawie Kawogo przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 56921/09.
Zobacz w Google Scholar

Decyzja ETPC w sprawie L.R. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 49113/09.
Zobacz w Google Scholar

Decyzja ETPC w sprawie Štefan Bucha przeciwko Słowacji, skarga nr 43259/07.
Zobacz w Google Scholar

Decyzja ETPC w sprawie V.F. przeciwko Francji, skarga nr 7196/10.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC w sprawie A. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 25599/94.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC w sprawie Annayev przeciwko Ukrainie, skarga nr 32374/02.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC w sprawie C.N i V. przeciwko Francji, skarga nr 67724/09.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC w sprawie C.N. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 4239/08.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC w sprawie Cherginets przeciwko Ukrainie, skarga nr 37296/03.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC w sprawie Chowdury i inni przeciwko Grecji, skarga nr 21884/15.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC w sprawie CLR w imieniu V. Câmpeanu przeciwko Rumunii, skarga nr 47848/08.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC w sprawie De Wilde, Ooms i Versyp przeciwko Belgii, skargi nr 2832/66; 2835/66; 2899/66.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC w sprawie Hirsi Jamaa i inni przeciwko Włochom, skarga nr 27765/09.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC w sprawie J. i inni przeciwko Austrii, skarga nr 58216/12.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC w sprawie Karlheinz Schmidt przeciwko RFN, skarga nr 13580/88.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC w sprawie L.E. przeciwko Grecji, skarga nr 71545/12.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC w sprawie M. i inni przeciwko Włochom i Bułgarii, skarga nr 40020/03.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC w sprawie Meier przeciwko Szwajcarii, skarga nr 10109/14.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC w sprawie Rantsev przeciwko Cyprowi i Rosji, skarga nr 25965/04.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC w sprawie Siliadin przeciwko Francji, skarga nr 73316/01.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC w sprawie Solovyev przeciwko Ukrainie, skarga nr 4878/04.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC w sprawie Van der Mussele przeciwko Belgii, skarga nr 8919/80.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC w sprawie Van Droogenbroeck przeciwko Belgii, skarga nr 7906/77.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC w sprawie Vorona przeciwko Ukrainie, skarga nr 44372/02
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC w sprawie Zarab Adami przeciwko Malcie, skarga nr 17209/02.
Zobacz w Google Scholar

Decyzja Izby Przygotowawczej MTK, Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, sprawa nr ICC01/05-01/08.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Izby Orzekającej MTK, Prosecutor v. Germain Katanga, sprawa nr ICC-01/04-01/07.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Izby Orzekającej MTK, Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, sprawa nr ICC-01/05-01/08.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Izby Orzekającej MTKJ, Prosecutor v. Krnojelac, sprawa nr IT-97-25-T.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Izby Orzekającej MTKJ, Prosecutor v. Kunarac, Vukovic and Kovac, sprawa nr IT-96-23-T i IT-96-23/1-T.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Izby Apelacyjnej MTKJ, Prosecutor v. Kunarac, Vukovic and Kovac, sprawa nr IT-96-23/1-A.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Izby Apelacyjnej MTKJ, Prosecutor v. Tadić, sprawa nr IT-94-1-A.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Izby Orzekającej SSSL, Prosecutor v. Birma, Kamaru, Kanu, sprawa nr SCSL-04-16-T.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Izby Orzekającej SSSL, Prosecutor v. Taylor, sprawa nr SCSL-03-01-T.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie Izby Karnej Sądu Najwyższego RP z 23 maja 2007 r. (III KK 370/2006).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego USA dla Drugiego Okręgu z 25 września 2002 r. w sprawie United States v. Prosper Emeka Udogwu (01-1672).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Londynie w sprawie C. Reyes & T. Suryadi v. J Al-Malki & Mrs Al-Malki z 5 lutego 2015 r. (A2/2013/3061).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 29 kwietnia 2002 r. (II AKa 330/02).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Administracyjnego w Wiesbaden z 14 marca 2011 r. (3 K 1465/09 WI.A.).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Dystryktowego USA dla Centralnego Dystryktu Kalifornii z 23 października 2006 r. w sprawie United States v. Abdel Nasser Youssef Ibrahim.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Dystryktowego USA dla Dystryktu Kolumbii z w sprawie Mani Kumari Sabbithi, et al. v. Major Waleed KH N.S. Al Saleh, et al.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Dystryktowego USA dla Dystryktu Maryland z 8 stycznia 2004 r. w sprawie United States v. Blackwell.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Dystryktowego USA dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku z 20 marca 2009 r. w sprawie Swarna v. Al-Awadi (607 F. Supp. 2d 509, 514).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Dystryktowego USA dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku z 16 czerwca 2009 r. w sprawie Baoanan v. Baja (627 F. Supp. 2d 155).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Dystryktowego USA dla Południowego Dystryktu Teksasu z 29 stycznia 2004 r. w sprawie United States v. Armando Soto-Huarto.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Dystryktowego USA dla Zachodniego Dystryktu Waszyngtonu z 20 grudnia 2006 r. w sprawie United States v. Abdenasser Ennassime.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego Australii w sprawie R. v. Tang z 28 sierpnia 2008 r. (HCA 39).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego Norwegii z 9 października 2013 r. (nr Rt-2013-1247).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego RFN z 13 stycznia 2010 r. (3 StR 507/09).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego USA z 15 stycznia 1917 r. w sprawie Caminetti v. United States (242 U.S. 470).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego w Queensland w sprawie R. v. Kovacs z 27 kwietnia 2007 r. (QCA 143).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego Wielkiej Brytanii w sprawie Hounga v. Allen z 30 lipca 2014 r. (UKSC 47).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok w sprawie US v. Carl Krauch and Others (IG Farben), dostępny w: Law Reports of Trials of War Criminals, The UN War Crimes Commission, Vol. X.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok w sprawie US v. Friedrich Flick and Others, dostępny w: Trials of War Criminals Before the Nurnberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10, Vol. VI.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok w sprawie US v. Oswald Pohl and Others, dostępny w: Trials of War Criminals Before the Nurnberg Military Tribunals under Control Council Law No10, Vol. V.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok w sprawie US v. Milch, dostępny w: Trials of War Criminals Before the Nurnberg Military Tribunals under Control Council Law No.10, Vol. II.
Zobacz w Google Scholar

Decyzja CEDAW w sprawie Z.Z.Z. przeciwko Holandii, skarga nr 15/2007, CEDAW/C/42/D/15/2007.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok MTPC w sprawie Hacienda Brasil Verde Workers przeciwko Brazylii, skarga na 318, seria C. Wyrok MTS w sprawie Belgii przeciwko Hiszpanii (Barcelona Traction, Light and Power Company Limited), ICJ Reports 1970.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok MTS w sprawie Belgii przeciwko Senegalowi (Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite), ICJ Reports 2012.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości ECOWAS w sprawie Mani przeciwko Nigrowi, skarga nr CW/ CCJ/JUD/06/08.
Zobacz w Google Scholar

Baza orzecznictwa Asyl und Migration: http://www.asyl.net/rechtsprechungsdatenbank
Zobacz w Google Scholar

Baza orzecznictwa EKomPC i ETPC: http://hudoc.echr.coe.int
Zobacz w Google Scholar

Baza orzecznictwa UNODC: http://www.unodc.org/cld
Zobacz w Google Scholar

Departament Stanu USA: https://www.state.gov/j/tip/rls
Zobacz w Google Scholar

KOK – Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e.V.: https://www.kok-gegenmenschenhandel.de
Zobacz w Google Scholar

Max Planck Encyclopedia of Public International Law: http://www.mpepil.com
Zobacz w Google Scholar

OBWE: http://www.osce.org
Zobacz w Google Scholar

Słownik Języka Polskiego PWN: http://sjp.pwn.pl
Zobacz w Google Scholar

Specjalny Sprawozdawca ds. handlu ludźmi Holandii: http://www.dutchrapporteur.nl
Zobacz w Google Scholar

The Global Slavery Index: http://www.globalslaveryindex.org
Zobacz w Google Scholar

Traktatowa baza danych ONZ: http://treaties.un.org
Zobacz w Google Scholar

UN Sustainable Development knowledge platform: https://sustainabledevelopment.un.org
Zobacz w Google Scholar

Aleinikoff, T.A., Protected Characteristics and Social Perceptions: an analysis of the meaning of ‘membership of a particular social group’, [w:] E. Feller, V. Türk, F. Nicholson (red.), Refugee Protection in International Law, Cambridge 2003, s. 263–311.
Zobacz w Google Scholar

Allain, J., Case Notes: R v. Tang, clarifying the definition of „slavery” in international law, „Melbourne Journal of International Law” 2009, Vol. 10.
Zobacz w Google Scholar

Allain, J., On the Curious Disappearance of Human Servitude from General International Law, „Journal of the History of International Law” 2009, Vol. 11.
Zobacz w Google Scholar

Allain, J., Rantsev v. Cyprus and Russia: The European court of human rights and trafficking as slavery, „Human Rights Law Review” 2010, Vol. 10, s. 546–557.
Zobacz w Google Scholar

Allain, J., Slavery in International Law: Of human exploitation and trafficking, Leiden 2013.
Zobacz w Google Scholar

Allain, J., The Definition of „Slavery” in General International Law, „Howard Law Journal” 2009, Vol. 52, s. 239–276.
Zobacz w Google Scholar

Allain, J., The Implications of Preparatory Works for the Debate Regarding Slavery, Servitude and Forced Labour, [w:] A. Blackett, A. Trebilcock (red.), Research Handbook on Transnational Labour Law, London 2015.
Zobacz w Google Scholar

Allain, J., The Nineteenth Century Law of the Sea and the British Abolition of The Slave Trade, „British Yearbook of International Law” 2007, Vol. 78.
Zobacz w Google Scholar

Allain, J. (red.), The Legal Understanding of Slavery from the Historical to the Contemporary, Oxford 2012.
Zobacz w Google Scholar

Allain, J., Bales, K., Slavery and Its Definition, Queen’s University Belfast Law Research Paper, No. 12–06, 2012.
Zobacz w Google Scholar

Anderson, B., Doing the Dirty Work? The global politics of domestic labour, London–New York 2000.
Zobacz w Google Scholar

Anderson, B., Motherhood, Apple Pie and Slavery: Reflections on trafficking debates, Centre on Migration, Policy and Society Working Paper No. 48, Oxford 2007.
Zobacz w Google Scholar

Anderson, B., Andrijasevic, R., Anti-trafficking Campaigns: decent? honest? truthful, „Feminist Review” 2009, Vol. 92, No.1.
Zobacz w Google Scholar

Andrees, B., Praca przymusowa jako forma handlu ludźmi, [w]: Z. Lasocik (red.), Handel ludźmi, zapobieganie i ściganie, Warszawa 2006, s. 191–202.
Zobacz w Google Scholar

Angenendt, S., Irregular Migration as an International Problem. Risks and Options, Stiftung Wissenschaft und Politik 2008.
Zobacz w Google Scholar

Aronowitz, A., Human Trafficking, Human Misery – the global trade in human beings, London 2009.
Zobacz w Google Scholar

Aston, J.N., Paranjape, V.N., Human Trafficking and its Prosecution: Challenges of the ICC, „Social Science Research Network” 2012.
Zobacz w Google Scholar

Bade, K.J., Legal and Illegal Immigration into Europe: Experiences and challenges, „European Review” 2003, Vol. 12, No. 3.
Zobacz w Google Scholar

Balcerzak, M., Zagadnienie precedensu w prawie międzynarodowym praw człowieka, Toruń 2008.
Zobacz w Google Scholar

Bales, K., Understanding Global Slavery: a reader, University of California Press, Berkeley 2005.
Zobacz w Google Scholar

Bales, K., Robbins, P.T., „No One Shall Be Held in Slavery or Servitude”: A critical analysis of international slavery agreements and concepts of slavery, „Human Rights Review” 2001, Vol. 2, No. 2, s. 18–45.
Zobacz w Google Scholar

Bales, K., Trodd, Z., Williamson, A.K., Modern Slavery: The secret world of 27 million people, London 2009.
Zobacz w Google Scholar

Banach-Gutierrez, J., Europejski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych, w kierunku ponadnarodowego systemu sui generis?, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Barry, K., The Prostitution of Sexuality: The global exploitation of women, New York 1995.
Zobacz w Google Scholar

Bassiouni, M.Ch., Crimes Against Humanity in International Criminal Law, Haga 1999.
Zobacz w Google Scholar

Bassiouni, M.Ch., Enslavement as an International Crime, „New York Journal of International Law and Politics” 1991, Vol. 23, s. 445–518.
Zobacz w Google Scholar

Bassiouni, M.Ch., Wise E. M., Aut Dedere Aut Judicare: The duty to extradite or prosecute in international law, London 1995.
Zobacz w Google Scholar

Beckman, M.D., The White Slave Traffic Act: The historical impact of a criminal law policy on women, „Georgetown Law Journal” 1983/1984, Vol. 72.
Zobacz w Google Scholar

Belser, P., Forced Labour and Human Trafficking: Estimating the profits, Special Action Programme to Combat Forced Labour, Cornell University ILR School 2005.
Zobacz w Google Scholar

Binetti, A., A New Frontier: Human Trafficking and ISIS’s Recruitment of Women from the West, New York 2015.
Zobacz w Google Scholar

Boister, N., An Introduction to Transnational Criminal Law, Oxford 2012.
Zobacz w Google Scholar

Boister, N., Transnational Criminal Law?, „European Journal of International Law” 2003, Vol. 14, No. 5, s. 953–976.
Zobacz w Google Scholar

Boister, N., Currie, R. J. (red.), Routledge Handbook on Transnational Criminal Law, London–New York 2015.
Zobacz w Google Scholar

Bolkovac, K., Lynn, C., The Whistleblower: Sex Trafficking, Military Contractors, and One Woman’s Fight for Justice, London 2011.
Zobacz w Google Scholar

Bralczyk, K., Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, [w:] Z. Lasocik (red.), Handel ludźmi: zapobieganie i ściganie, Warszawa 2006, s. 91–108.
Zobacz w Google Scholar

Brennan, A.M., Prosecuting ISIL before the International Criminal Court: Challenges and Obstacles, ASIL Insights, Vol. 19, No. 21, 2015.
Zobacz w Google Scholar

Buchowska, S., Formy wykorzystywania ofiar handlu ludźmi w szczególności w celu prostytuowania, żebractwa, pracy przymusowej, transplantologii – skala zjawiska globalnego i europejskiego. Handel ludźmi w celach adopcyjnych – jako szczególna forma handlu ludźmi, [w:] Handel ludźmi, KSSiP, Lublin 2014.
Zobacz w Google Scholar

Buczyński, S.M., Snopek, P., Aspekty kryminologiczne nielegalnego obrotu narządami, tkankami oraz komórkami ludzkimi, „Hygeia Public Health” 2013, Vol. 49, No. 2.
Zobacz w Google Scholar

Caplan, A., Domínguez-Gil, B., Matesanz, R., Prior, C., Trafficking in Organs, Tissues and Cells and Trafficking in Human Beings for the Purpose of the Removal of Organs, Joint Council of Europe and United Nations Study 2009.
Zobacz w Google Scholar

Cassese, A., International Criminal Law, Oxford 2013.
Zobacz w Google Scholar

CdeBaca, L., Successes and Failures in International Human Trafficking Law, „Michigan Journal of International Law” 2011/2012, Vol. 33.
Zobacz w Google Scholar

Cedrangolo, U., The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography and the Jurisprudence of the Committee on the Rights of the Child, UNICEF Innocenti Research Centre 2009.
Zobacz w Google Scholar

Cho, S.-Y., Dreher, A., Neumayer, E., Does Legalized Prostitution Increase Human Trafficking?, Economics of Security Working Paper 71, Berlin 2012.
Zobacz w Google Scholar

Chowdhry, N., Wadud, A.J., Review of the SAARC Convention and the Current Status of Implementation in Nepal, IOM 2009.
Zobacz w Google Scholar

Christensen, T.M., Trafficking for Sexual Exploitation: victim protection in international and domestic asylum law, UNHCR Policy Development and Evaluation Service, research paper, No. 206, 2011.
Zobacz w Google Scholar

Cimpric, A., Children Accused of Witchcraft: An anthropological study of contemporary practices in Africa, UNICEF, Dakar 2010.
Zobacz w Google Scholar

Clark, R., Some Aspects of the Concept of International Criminal Law: Suppression conventions, jurisdiction, submarine cables and the lotus, „Criminal Law Forum” 2011, Vol. 22, No. 4.
Zobacz w Google Scholar

Corrigan, K., Putting the Breaks on the Global Trafficking of Women for the Sex Trade: An analysis of existing regulatory schemes to stop the flow of traffic, „Fordham International Law Journal” 2001, Vol. 25, No. 1, s. 151–214.
Zobacz w Google Scholar

Crawford, J., Olleson, S., The Nature and Forms of International Responsibility, [w:] M. Evans (red.) International Law, Oxford 2003.
Zobacz w Google Scholar

Cullen, H., Contemporary International Legal Norms on Slavery: problems of judicial interpretation and application, [w:] J. Allain (red.), The Legal Understanding of Slavery From the Historical to the Contemporary, Oxford 2012.
Zobacz w Google Scholar

Cullen-DuPont, K., Global Issues: human trafficking, New York 2009.
Zobacz w Google Scholar

Czapliński, W., Wyrozumska, A., Prawo Międzynarodowe Publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Daranowski, P., Połatyńska, J. (red.), Prawo międzynarodowe publiczne, wybór orzecznictwa, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Davidson, J.O., New Slavery, Old Binaries: human trafficking and the borders of ‘freedom’, Blackwell Publishing Ltd & Global Networks Partnership 2010.
Zobacz w Google Scholar

Dawid-Olczyk, I., Uwagi do prokuratorów na temat współpracy z ofiarami handlu ludźmi z punktu widzenia praktyka, [w:] L. Mazowiecka (red.), Ofiary handlu ludźmi, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Demleitner, N.V., Forced Prostitution: Naming an International Offense, „Fordham International Law Journal” 1994, Vol. 18, No. 1, s. 163–197.
Zobacz w Google Scholar

Derenčinović, D., Comparative Perspectives on Non-punishment of Victims of Trafficking in Human Beings, „Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul” 2014, Vol. 46, No. 63.
Zobacz w Google Scholar

Doezema, J., Now You See Her, Now You Don’t: Sex workers at the UN Trafficking Protocol negotiations, „Social Legal Studies” 2005, No. 14, s. 61–89.
Zobacz w Google Scholar

Doezema, J., Who Gets to Choose? Coercion, Consent, and the UN Trafficking Protocol, „Gender and Development” 2002, Vol. 10, No. 1, s. 20–27.
Zobacz w Google Scholar

Drakulić, S., Oni nie skrzywdziliby nawet muchy – zbrodniarze wojenni przed Trybunałem w Hadze, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Duffy, H., Hadijatou Mani Koroua v Niger, Slavery Unveiled by the ECOWAS Court, „Human Rights Law Review” 2009, Vol. 9, No. 1.
Zobacz w Google Scholar

Edwards, A., Traffic in Human Beings: at the intersection of criminal justice, human rights, asylum/migration and labor, „Denver Journal of International Law & Policy” 2007, No. 36, s. 9–54.
Zobacz w Google Scholar

Esser, L.B., Dettmeijer-Vermeulen, C.E., The Prominent Role of National Judges in Interpreting the International Definition of Human Trafficking, „Anti-Trafficking Review” 2016, No. 6.
Zobacz w Google Scholar

Fajst, M., Prostytucja w Polsce, „Archiwum Kryminologii” 2007, t. XXVIII.
Zobacz w Google Scholar

Filip, A., Refugee Women Fleeing Persecution by Daesh, „Fempower” 2015, Vol. 26, No. 1.
Zobacz w Google Scholar

Fineman, M., The Autonomy Myth, New York 2004.
Zobacz w Google Scholar

Friedman, A. L., Payment for Living Organ Donation Should Be Legalised, „British Medical Journal” 2006, Vol. 333, No. 7571.
Zobacz w Google Scholar

Galicki, Z.W., Transnational Organized Crime, [w:] A. Łazowski, R. Ostrihansky (red.), Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Gallagher, A.T., Holmes, P., Developing an Effective Criminal Justice Response to Human Trafficking. Lessons from the front line, „International Criminal Justice Review” 2008, Vol. 18, No. 3, s. 318–343.
Zobacz w Google Scholar

Gallagher, A.T., Human Rights and Human Trafficking: Quagmire or firm ground? A response to James Hathaway, „Virginia Journal of International Law” 2009, Vol. 49, No. 4, s. 789–848.
Zobacz w Google Scholar

Gallagher, A.T., Human Rights and the new UN Protocols on Trafficking and Migrant Smuggling: a preliminary analysis, „Human Rights Quarterly” 2001, Vol. 23, s. 975–1004.
Zobacz w Google Scholar

Gallagher, A.T., Improving the Effectiveness of the International Law of Human Trafficking: A vision for the future of the US Trafficking in persons reports, „Human Rights Review” 2011, Vol. 12.
Zobacz w Google Scholar

Gallagher, A.T., The International Law of Human Trafficking, Cambridge 2010.
Zobacz w Google Scholar

Gallagher, A.T., Recent Legal Developments in the Field of Human Trafficking: A critical review of the 2005 European Convention and related instruments, „European Journal of Migration and Law” 2006, Vol. 8, No. 2, s. 163–189.
Zobacz w Google Scholar

Gallagher, A.T., Using International Human Rights Law to Better Protect Victims of Trafficking: The prohibitions on slavery, servitude, forced labour and debt bondage, [w:] L.N. Sadat, M.P. Scarf, The Theory and Practice of International Criminal Law: Essays in Honour of M. Cherif Bassiouni, Leiden 2008, s. 397–430.
Zobacz w Google Scholar

Gareis, C., Das Heutige Völkerrecht und der Menschenhandel – Eine völkerrechtliche Abhandlung, zugleich Ausgabe des deutschen Textes der Verträge vom 20. Dezember 1841 und 29. März 1879, Giessen 1979.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki L. (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz, t. I, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Gawłowicz, I., Wasilewska, M.A., Międzynarodowa współpraca w walce z przestępczością, Szczecin 2004.
Zobacz w Google Scholar

Ghods, A.J., Ethical Issues and Living Unrelated Donor Kidney Transplantation, „Iranian Journal of Kidney Diseases” 2009, Vol. 3, No. 4.
Zobacz w Google Scholar

Ghods, A.J., Mahdavi, M., Organ transplantation in Iran, „Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation” 2007, Vol. 18, No. 4.
Zobacz w Google Scholar

Głogowska, A., Handel ludźmi w celu usunięcia narządów w ujęciu prawnomiędzynarodowym, „Białostockie Studia Prawnicze” 2013, z. 13, s. 137–146.
Zobacz w Google Scholar

Głogowska-Balcerzak, A., International Legal Framework to Combat Trafficking in Persons as an Example of a Response to Security Threats Posed by Transnational Organized Crime, Security as the Purpose of Law – conference papers, Vilnius 2015, s. 50–56.
Zobacz w Google Scholar

Głogowska-Balcerzak, A., Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Rantsev przeciwko Cyprowi i Rosji – handel ludźmi a artykuł 4 Konwencji, [w:] A. Wyrozumska (red.), Swoboda orzekania sądów międzynarodowych, Łódź 2014, s. 51–63.
Zobacz w Google Scholar

Grabowska, K., Sobieska, A., Wachholz, A., Prawo Unii Europejskiej, [w:] M. Przybysz (red.), Handel ludźmi i praca przymusowa – prawa pokrzywdzonych i środki kompensacyjne w prawie międzynarodowym i polskim, Szczecin–Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Gronowska B., Jasudowicz T., Balcerzak M., Mizerski R., Lubiszewski M., Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2010.
Zobacz w Google Scholar

Harris, R., Gelber, K., Defining ‘De Facto’Slavery in Australia: Ownership, consent and the defence of freedom, „International Criminal Law Review” 2011, Vol. 11.
Zobacz w Google Scholar

Hathaway, J.C., The Human Rights Quagmire of „Human Trafficking”, „Virginia Journal of International Law” 2008, Vol. 49, No. 1, s. 1–59.
Zobacz w Google Scholar

Haque, Md. S., Ambiguities and Confusions in the Migration-Trafficking Nexus: A development challenge, [w:] K. Beeks, D. Amir (red.), Trafficking and the Global Sex Industry, Oxford 2006.
Zobacz w Google Scholar

Herzog, A., Komentarz do art. 189a Kodeksu karnego, [w:] R. A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Holvoet, M., The State or Organisational Policy Requirement within the Definition of Crimes against Humanity in the Rome Statute: an appraisal of the emerging jurisprudence and the implementation practice by ICC states parties, „International Crimes Database” 2013, No. 2.
Zobacz w Google Scholar

Hoover-Kappus, J., Does Immunity Mean Impunity? The legal and political battle of household workers against trafficking and exploitation by their foreign diplomat employers, „Case Western Reserve Law Review” 2010, Vol. 61.
Zobacz w Google Scholar

Huntley, S., The Phenomenon of „Baby Factories” in Nigeria as a New Trend in Human Trafficking, „International Crimes Database” 2013, Vol. 3.
Zobacz w Google Scholar

Huston, J.A., Prosecution of Mormon „Fundamentalists” under the Mann Act – Doctrine of Caminetti v. United States, „Michigan Law Review” 1947, Vol. 45, No. 6.
Zobacz w Google Scholar

Iniguez de Heredia, M., People Trafficking: Conceptual issues with the United Nations Trafficking Protocol 2000, „Human Rights Review” 2008, Vol. 9, No. 3, s. 299–316.
Zobacz w Google Scholar

Jasudowicz T., Prawa człowieka w niemiędzynarodowych konfliktach zbrojnych, [w:] T. Jasudowicz (red.) Międzynarodowe Prawo Humanitarne we współczesnym świecie – osiągnięcia i wyzwania, Toruń 2007.
Zobacz w Google Scholar

Jasudowicz, T., Czepek, J., Kapelańska-Pręgowska, J., Międzynarodowe Standardy Bioetyczne – dokumenty i orzecznictwo, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Jessup, Ph. C., Transnational Law, New Haven 1956.
Zobacz w Google Scholar

Jones, J., Human Trafficking in the UK. A focus on children, „Child and Family Law Quarterly” 2012, Vol. 22, No. 1.
Zobacz w Google Scholar

Jurewicz, J., Analiza dogmatyczna znamion zbrodni przeciwko ludzkości określonych w art. 7 Statutu Rzymskiego (morderstwo, eksterminacja, niewolnictwo, deportacja lub przymusowe przesiedlenie populacji, pozbawienie wolności, tortury), [w:] K. Indecki, S. Lelental, Aktualne zagadnienia litewskiego i polskiego prawa karnego, Łódź 2007.
Zobacz w Google Scholar

Jurewicz, J., Handel ludźmi w polskim prawie karnym i prawie ponadnarodowym, Łódź 2011.
Zobacz w Google Scholar

Jurewicz, J., Jurysdykcja przedmiotowa Międzynarodowego Trybunału Karnego, Łódź 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kangaspunta, K., Collecting Data on Human Trafficking: Availability, Reliability and Comparability of Trafficking Data, [w:] E. Savona, S. Stefanizzi (red.), Measuring Human Trafficking, Complexities And Pitfalls, New York 2007, s. 27–36.
Zobacz w Google Scholar

Kelly L., You Can Find Anything You Want”: A critical reflection on research on trafficking in persons within and into europe, „International Migration” 2005, Vol. 43, No. 1, s. 235–265.
Zobacz w Google Scholar

Kerbage, C., Esim, S., The Situation of Migrant Domestic Workers in Arab States. A legislative overview, Draft Paper 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kim, J., Prosecuting Human Trafficking as a Crime against Humanity under the Rome Statute, Columbia Law School Gender and Sexuality Online, 2011.
Zobacz w Google Scholar

Klebeko, B., Handel ludźmi jednym z największych współczesnych zagrożeń dla realizacji idei praw człowieka, [w:] M. Jabłoński, T. Jurczyk, P. Gutierrez (red.), Międzynarodowa ochrona praw człowieka – współczesne problemy na świecie, Wrocław 2015.
Zobacz w Google Scholar

Kolodizner, I., R v Tang: Developing an Australian anti-slavery jurisprudence, „Sydney Law Review” 2009, Vol. 31.
Zobacz w Google Scholar

Kondratiewa-Bryzik, J., Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Kordasiewicz, A., Etniczny wymiar funkcjonowania rynku usług domowych w Warszawie, ISP, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Koss-Goryszewska, M., Wizerunek ofiary handlu kobietami w krajowym orzecznictwie karnym na podstawie analizy wyroków w sprawach o handel ludźmi w latach 1997–2009, „Archiwum Kryminologii” 2013, t. XXXV.
Zobacz w Google Scholar

Kontorovich, E., The Piracy Analogy: Modern Universal Jurisdiction’s Hollow Foundation, „Harvard International Law Journal” 2004, Vol. 45, No. 1.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowska, U., Problematyka prawna – handel ludźmi w dokumentach międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę, [w:] Handel ludźmi w Polsce. Materiały do raportu, MSWiA, Warszawa 2007, s. 12–22.
Zobacz w Google Scholar

Krzan, B., Kompetencje Rady Bezpieczeństwa ONZ w międzynarodowym sądownictwie karnym, Toruń 2009.
Zobacz w Google Scholar

Krzan, B., The relationship between the International Criminal Court and the International Court of Justice, [w:] B. Krzan (red.), Jurisdictional Competition of International Courts and Tribunals, Wrocław 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kwiecień, R., Teoria i filozofia prawa międzynarodowego, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Larsaeus, N., The Relationship between Safeguarding Internal Security and Complying with International Obligations of Protection. The Unresolved Issue of Excluded Asylum Seekers, „Nordic Journal of International Law” 2004, Vol. 73.
Zobacz w Google Scholar

Larsen, J.J., Renshaw, L., Gray-Barry, S., Andrevski, H., Corsbie, T., Trafficking in Persons Monitoring Report January 2009–June 2011, Australian Institute of Criminology, Canberra 2012.
Zobacz w Google Scholar

Lasocik, Z. (red.) Niekaralność ofiar handlu ludźmi – wstępna diagnoza problemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Lasocik, Z., Handel ludźmi jako przestępstwo i naruszenie praw człowieka – wyzwania dla kryminologii, „Archiwum Kryminologii” 2007, t. 28.
Zobacz w Google Scholar

Lerche, J., A Global Alliance against Forced Labour? Unfree labour, neo-liberal globalization and the International Labour Organisation, „Journal of Agrarian Change” 2007, Vol. 7, No. 4.
Zobacz w Google Scholar

Ligęza-Turlakiewicz, M., Turlakiewicz, G., Człowiek jako dobro extra commercium w przestępstwie handlu ludźmi, „Prawo i Prokuratura” 2015, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Limoncelli, S.A., The Politics of Trafficking, Stanford 2010.
Zobacz w Google Scholar

Limoncelli, S.A., The Trouble with Trafficking: conceptualizing women’s sexual labor and economic human rights, „Women’s Studies International Forum” 2009, Vol. 32, No. 4.
Zobacz w Google Scholar

López-Fraga, M., Domínguez-Gil, B., Capron, A.M., Van Assche, K., Martin, D., Cozzi, E., Delmonico, F.L., A Needed Convention against Trafficking in Human Organs, „The Lancet” 2014, Vol. 383, No. 9936.
Zobacz w Google Scholar

Lyneham, S., Richards, K., Human Traff Involving Marriage and Partner Migration to Australia, Australian Institute of Criminology, Reports Research and Public Policy Series, No. 124, 2014.
Zobacz w Google Scholar

Martinez, J. Antislavery Courts and the Dawn of International Human Rights Law, „The Yale Law Journal” 2008, Vol. 117, No. 3.
Zobacz w Google Scholar

Martinez, J., The Slave Trade and the Origins of International Human Rights Law, Oxford 2011.
Zobacz w Google Scholar

Mattar, M., The International Criminal Court (ICC) Becomes a Reality: When will the court prosecute the first trafficking in persons case?, Protection Project, 2002.
Zobacz w Google Scholar

Mazowiecka, L. (red.), Ofiary handlu ludźmi, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

McCalla, J., Restavèk No More. Eliminating child slavery in Haiti, National Coalition for Haitian Rights, New York 2002.
Zobacz w Google Scholar

McClean, D., Transnational Organized Crime: A commentary on the United Nations Convention and its Protocols, New York 2007.
Zobacz w Google Scholar

Miers, S., Contemporary Forms of Slavery, „Canadian Journal of African Studies/Revue Canadienne des Études Africaines” 2000, Vol. 34, No. 3.
Zobacz w Google Scholar

Miers, S., Slavery in the Twentieth Century: The evolution of a global pattern, Oxford 2003.
Zobacz w Google Scholar

Milano V., Human Trafficking by Regional Human Rights Courts: An analysis in light of Hacienda Brasil Verde, the first Inter-American Court’s ruling in this area, „Revista Electrónica de Estudios Internacionales” 2018, No. 36.
Zobacz w Google Scholar

Moloo, R., When Actions Speak Louder Than Words: The relevance of subsequent party conduct to treaty interpretation, „Berkeley Journal of International Law” 2013, Vol. 39, No. 1, s. 39–87.
Zobacz w Google Scholar

Monaghan, C., Hounga v. Allen at the Supreme Court. The defence of illegality in race discrimination cases and the competing public interest in preventing the exploitation of illegal immigrants, „International Journal of Discrimination and the Law” 2015, Vol. 15, No. 3.
Zobacz w Google Scholar

Moran, C.F., Beyond The State: The future Of international criminal law, „International Crimes Database” 2014, Vol. 7.
Zobacz w Google Scholar

Moran, C.F., Human Trafficking and the Rome Statute of the International Criminal Court, „The Age of Human Rights Journal” 2014, Vol. 3.
Zobacz w Google Scholar

Morawska, E. H., Gałka, K, Standardy ochrony praw człowieka w prawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza wiodących spraw polskich, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Morehouse, C., Blomfield, M., Irregular Migration in Europe, Migration Policy Institute, Washington 2011.
Zobacz w Google Scholar

Morehouse, C., Combating Human Trafficking, Policy Gaps and Hidden Political Agendas in the USA and Germany, Wiesbaden 2009.
Zobacz w Google Scholar

Mozgawa, M. (red.), Prawo karne materialne, część ogólna, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Mueller, G.O.W., Transnational Crime: Definitions and Concepts, [w:] P. Williams, D. Vlassis (red.), Combating Transnational Crime: Concepts, Activities and Responses, New York 2005.
Zobacz w Google Scholar

Munro, V.E., Of Rights and Rhetoric: Discourses of degradation and exploitation in the context of sex trafficking, „Journal of Law and Society” 2008, Vol. 35, No. 2 s. 240–264.
Zobacz w Google Scholar

Nakonieczna, J., Migracje międzynarodowe jako wyzwanie we współczesnym świecie, [w:] J. Symonides (red.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Niżyńska, A., Prześladowanie ze względu na płeć? Płeć jako przesłanka nadania statusu uchodźcy, ISP, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Nolte, G., Treaties Over Time In Particular: Subsequent agreement and practice, Reports of the International Law Commission, U.N. Doc. A/63/10, 2008.
Zobacz w Google Scholar

Nowak, B., Współczesny handel ludźmi a nowożytny handel niewolnikami, [w:] Z. Lasocik (red.), Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie, Warszawa 2006, s. 33–48.
Zobacz w Google Scholar

Nowak, M., U.N. Covenant On Civil And Political Rights: ICCPR Commentary, Kehl am Rhein 2005.
Zobacz w Google Scholar

Nowicki, M.A., Europejski Trybunał Praw Człowieka, Wybór orzeczeń 2010, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Nowicki, M. A., Pierwszy wyrok trybunału w Strasburgu dotyczący problemu współczesnej niewoli domowej i poddaństwa w Europie, [w:] Z. Lasocik (red.), Handel ludźmi, zapobieganie i ściganie, Warszawa 2006, s. 109–114.
Zobacz w Google Scholar

Nowicki, M.A., Słownik Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

O’Brien, M., Prosecuting Peacekeepers in the ICC for Human Trafficking, „Intercultural Human Rights Law Review” 2006, Vol. 1.
Zobacz w Google Scholar

Obokata, T., EU Council Framework Decision on Combating Trafficking in Human Beings: A critical appraisal, „Common Market Law Review” 2003, Vol. 40, No. 4, s. 917–936.
Zobacz w Google Scholar

Obokata, T., Trafficking and Smuggling of Refugees from a Human Rights Perspective, Paper presented on the International Conference on Refugees and International Law: The Challenge of Protection at the Refugee Studies Centre, Oxford 2006.
Zobacz w Google Scholar

Obokata, T., Trafficking of Human Beings as a Crime against Humanity: Some Implications for the International Legal System, „The International and Comparative Law Quarterly” 2005, Vol. 54, No. 2, s. 445–457.
Zobacz w Google Scholar

Obokata, T., Trafficking of Human Beings from a Human Rights Perspective: Towards a holistic approach, Leiden 2006.
Zobacz w Google Scholar

O’Neill, J., Varieties of Unfreedom, Manchester Papers in Political Economy, Manchester 2011.
Zobacz w Google Scholar

Patterson, O., Slavery and Social Death: A Comparative Study, Harvard 1982.
Zobacz w Google Scholar

Patterson, O., The Constituent Elements of Slavery [w:] V. Shepherd, H. Beckles (red.), Caribbean Slavery in the Atlantic World, Kingston 2000.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowski, M., Międzynarodowe standardy ścigania handlu ludźmi i ochrony jego ofiar, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Pearson, E., Handel ludźmi a prawa człowieka. Nowe rozumienie ochrony ofiar, Anti-Slavery International, London 2002.
Zobacz w Google Scholar

Peroni, L., Timmer, A., Vulnerable Groups:Tthe promise of an emergent concept in European Human
Zobacz w Google Scholar

Rights Convention Law, „International Journal of Constitutional Law” 2013, Vol. 11, No. 4.
Zobacz w Google Scholar

Petersen, B., Legal Issues Relating to the Criminal Nature of Human Trafficking, [w:] Human Trafficking in Germany – an overview from a practical standpoint, Berlin 2015.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowicz, R., State’s Obligations under Human Rights Law towards Victims of Trafficking in Human Being: positive developments in positive obligations, „International Journal of Refugee Law” 2012, Vol. 24, No. 2.
Zobacz w Google Scholar

Płatek, M., Genderowo-prawne aspekty usług seksualnych w Polsce, [w:] A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak (red.), Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga Jubileuszowa Profesora Mariana Filara, Toruń 2012.
Zobacz w Google Scholar

Płończyk, K., Metodyka prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach, dotyczących handlu ludźmi w kontekście identyfikacji ofiary handlu ludźmi, w tym różnic kulturowych, roli psychologa; specyfika czynności procesowych w tym zabezpieczanie dowodów, [w:] Handel ludźmi, KSSiR, Lublin 2014.
Zobacz w Google Scholar

Pollock, J. M., Criminal Law, Routledge 2012.
Zobacz w Google Scholar

Pomarańska-Bielecka, M., Obraz handlu kobietami w prasie polskiej, [w]: Z. Lasocik (red.), Handel ludźmi, zapobieganie i ściganie, Warszawa 2006, s. 339–348.
Zobacz w Google Scholar

Pomarańska-Bielecka, M., Wiśniewski, M., Analiza przepisów prawa dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania zjawiska handlu dziećmi, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Quirk, J., Trafficked into Slavery, „Journal of Human Rights” 2007, Vol. 6, s. 181–207.
Zobacz w Google Scholar

Ray, N., Looking at Trafficking Through a New Lens, „Cardozo Journal of Law & Gender” 2005, Vol. 12.
Zobacz w Google Scholar

Renzikowski, J., Digression: The long-overdue reform of legal provisions against human trafficking, [w:] Human Trafficking, in Germany – an overview from a practical standpoint, Berlin 2015.
Zobacz w Google Scholar

Renzikowski, J., Strafvorschriften gegen. Menschenhandel und Zwangsprostitution de lege lata und de lege ferenda, „Beiträgen zum Transnationalen Wirtschaftsrecht” 2014, Bd. 132.
Zobacz w Google Scholar

Revaz, C.R., The Optional Protocols to the UN Convention on the Rights of the Child on Sex Trafficking and Child Soldiers, „Human Rights Brief” 2001, Vol. 9, No. 1.
Zobacz w Google Scholar

Riedemann, P., Domestic Workers in Diplomatic Households, [w:] Human Trafficking in Germany – an overview from a practical standpoint, Berlin 2015.
Zobacz w Google Scholar

Rijken, C., Trafficking in Persons: Prosecution from a European Perspective, The Hague 2003.
Zobacz w Google Scholar

Robertson, G., Crimes against Humanity – the Struggle for Global Justice, New York 2006.
Zobacz w Google Scholar

Robinson, D., Crimes against Humanity: a better policy on ‘Policy’, [w:] C. Stahn (red.), The Law and Practice of the International Criminal Court, Oxford 2015.
Zobacz w Google Scholar

Rowiński, W., Prawne i organizacyjne warunki przeszczepu narządów w Polsce, [w:] Z. Lasocik (red.), Handel ludźmi, zapobieganie i ściganie, Warszawa 2006, s. 317–330.
Zobacz w Google Scholar

Rudge, C., Martinez, R., Delmonico, F.L., Chapman, J., International Practices of Organ Donation, „British Journal of Anesthesia” 2012, No. 108.
Zobacz w Google Scholar

Sandoz, Y., Swinarski, Ch., Zimmermann, B, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, International Committee of the Red Cross, Geneva 1987.
Zobacz w Google Scholar

Scarpa, S., Trafficking in Human Beings: Modern Slavery, New York 2008.
Zobacz w Google Scholar

Schabas, W., The International Criminal Court: A commentary on the Rome Statute, Oxford 2016.
Zobacz w Google Scholar

Scheper-Hughes, N., Bodies of Apartheid: the ethics and economics of Organ Transplantation in
Zobacz w Google Scholar

South Africa, Center for African Studies, Berkeley 1999.
Zobacz w Google Scholar

Schloenhardt, A., Transnational Organized Crime and the International Criminal Court: Developments and Debates, „University of Queensland Law Journal” 2005, Vol. 24, No. 1.
Zobacz w Google Scholar

Schloenhardt, A., Bevan, E., To Sign or Not To Sign? Exploring the Barriers to. Wider Ratification of the Trafficking in Persons Protocol, Research paper 2011.
Zobacz w Google Scholar

Schloenhardt, A., Beirne, G., Corsbie, T., Human Trafficking and Sexual Servitude in Australia, „University of New South Wales Law Journal” 2009, Vol. 32, No. 1.
Zobacz w Google Scholar

Schloenhardt, A., Jolly, J., Honeymoon from Hell: human trafficking and domestic servitude in Australia, „Sydney Law Review” 2010, Vol. 32, No. 4, s. 671–692
Zobacz w Google Scholar

Schloenhardt, A., Morcom, C., All about Sex? The evolution of trafficking in persons in international law, Research paper 2011.
Zobacz w Google Scholar

Schmidt, A.B., Menschenhandel: Europas neuer Schandfleck, Spotlight Europe 2008.
Zobacz w Google Scholar

Schulz, A., Pojęcie międzynarodowego standardu prawnego – refleksje na tle międzynarodowego prawa dotyczącego rodziny, „Studia Prawnicze” 2012, z. 3, nr 191.
Zobacz w Google Scholar

Scott, R.J., Under Color of Law – Siliadin versus France and the dynamics of enslavement in historical perspective [w:] J. Allain (red.), The Legal Understanding of Slavery: From the historical to the contemporary, Oxford 2012.
Zobacz w Google Scholar

Seaman, A.L., Permanent Residency for Human Trafficking Victims in Europe: The Potential Use of Article 3 of the European Convention as a Means of Protection, „Columbia Journal of Transnational Law” 2009, Vol. 48, No. 2.
Zobacz w Google Scholar

Seelinger, K.T., Silverberg, H., Mejia, R., The Investigation and Prosecution of Sexual Violence, Sexual violence and accountability project working paper series, University of California, Berkeley 2011.
Zobacz w Google Scholar

Shelley, L., Human Trafficking, a Global Perspective, Cambridge 2010.
Zobacz w Google Scholar

Siedell, E.F., Swarna and Baoanan: Unraveling the Diplomatic Immunity Defense to Domestic Worker Abuse, „Maryland Journal of International Law” 2011, Vol. 26, No. 1.
Zobacz w Google Scholar

Siller, N., ‘Modern Slavery’ Does International Law Distinguish between Slavery, Enslavement and Trafficking?, „Journal of International Criminal Justice” 2016, Vol. 14, No. 2.
Zobacz w Google Scholar

Siller, N., The Prosecution of Human Traffickers? A Comparative analysis of enslavement judgments among International Courts and Tribunals, „European journal of Comparative law and Governance” 2015, No. 2.
Zobacz w Google Scholar

Siron, N., Van Baeveghem, P., Trafficking in Migrants Through Poland: Multidisciplinary research into the phenomenon of transit migration in the candidate member states of the EU, with a view to the combat of traffic in persons, Ghent 1999.
Zobacz w Google Scholar

Skinner, E.B., Zbrodnia. Twarzą w twarz ze współczesnym niewolnictwem, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Skrivankova, K., Between Decent Work and Forced Labour: examining the continuum of exploitation, The Joseph Rowntree Foundation 2010.
Zobacz w Google Scholar

Smith, L., Mattar, M.Y., Creating International Consensus on Combating Trafficking in Persons: U.S. Policy, the role of the UN, and global responses and challenges, „Fletcher Forum of World Affairs” 2004, Vol. 28, No. 1.
Zobacz w Google Scholar

Smyczyński, T., Schulz, A., Andrzejewski, M., Kociucki, L., Ochrona praw osobistych dziecka i człowieka dorosłego w świetle standardów międzynarodowych i prawa polskiego (zagadnienia wybrane), „Studia Prawnicze” 2001, nr 3–4.
Zobacz w Google Scholar

Sokołowska-Walewska, M.J., Definicja handlu ludźmi na tle prawa międzynarodowego, „Prokuratura i Prawo” 2012, No. 5.
Zobacz w Google Scholar

Spencer, R., Kobiety-uchodźcy z Korei Północnej zmuszane są do uprawiania seksu w Chinach, [w:] Z. Lasocik (red.), Handel ludźmi, zapobieganie i ściganie, Warszawa 2006, s. 213–218.
Zobacz w Google Scholar

Stoyanova, V., Dancing on the Borders of Article 4. Human trafficking and the European Court of Human Rights in the Rantsev case, „Netherlands Quarterly of Human Rights” 2012, Vol. 30, No. 2.
Zobacz w Google Scholar

Stoyanova, V., L.E. v. Greece: Human trafficking and the scope of states‘ positive obligations under the ECHR, „European Human Rights Law Review” 2016, No. 3.
Zobacz w Google Scholar

Střítecký, V., Topinka, D., Discovering Trafficking in Human Beings for the Purpose of Labour Exploitation and Forced Labour: European perspective, Prague 2013.
Zobacz w Google Scholar

Szpak, A., Sexual Slavery Before ad hoc International Criminal Tribunals and the International Criminal Court, „European Scientific Journal” 2013, Vol. 9, No. 16, s. 316–325.
Zobacz w Google Scholar

Termiński, B., Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Touzenis, K., Trafficking in Human Beings Human Rights and Transnational Criminal Law, Developments in Law and Practices, „UNESCO Migration Studies” 2010, No. 3.
Zobacz w Google Scholar

Trahan, J., The Tenth Anniversary of the International Criminal Court: Potential future Rome Statute amendments, „New England Journal of International and Comparative Law” 2012, Vol. 18, s. 49–104.
Zobacz w Google Scholar

Tully, S., Sex, Slavery and the High Court of Australia: The contribution of R v. Tang to international jurisprudence, „International Criminal Law Review” 2010, Vol. 10, No. 3.
Zobacz w Google Scholar

Turano, L.C., The Gender Dimension of Transitional Justice Mechanisms, „International Law and Politics” 2011, Vol. 43.
Zobacz w Google Scholar

van der Wilt, H., Domestic Courts’ Contribution to the Development of International Criminal Law: Some reflection, „Israel Law Review” 2013, Vol. 46, No. 2, s. 207–231.
Zobacz w Google Scholar

van der Wilt, H., Trafficking in Human Beings, Enslavement, Crimes Against Humanity: Unraveling the concepts, „Chinese Journal of International Law” 2014, No. 13, s. 297–334.
Zobacz w Google Scholar

van Dijk, J., Empowering Victims of Organized Crime: on the concurrence of the Palermo Convention with the UN declaration on basic principles of justice for victims, „International Review of Victimology” 2002, Vol. 9, No. 1.
Zobacz w Google Scholar

Vandenberg, M.E., Levy, A.F., Human Trafficking and Diplomatic Immunity: Impunity No More, „Intercultural Human Rights Law Review” 2012, Vol. 7.
Zobacz w Google Scholar

Warpinski, S., Know Your Victim: A key to prosecuting human trafficking offenses, Michigan State University College of Law, East Lansing 2013.
Zobacz w Google Scholar

Wąsek-Wiaderek, M., O proceduralnych obowiązkach państwa na gruncie art. 2 i 3 Europejskiej konwencji praw człowieka – wykładnia czy tworzenie prawa?, [w:] C. Mik, K. Gałka (red.), Między wykładnią a tworzeniem prawa: refleksje na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i międzynarodowych trybunałów karnych, Toruń 2011.
Zobacz w Google Scholar

Weitzer, R., The Social Construction of Sex Trafficking: ideology and instutionalization of a moral crusade, „Politics and Society” 2007, Vol. 35, No. 3, s. 447–475.
Zobacz w Google Scholar

Welch, C.E., Defining Contemporary Forms of Slavery: Updating a venerable NGO, „Human Rights Quarterly” 2009, Vol. 31, No. 1, s. 70–128.
Zobacz w Google Scholar

Welskop, W., Wykluczenie prostytutek z dyskursu społecznego. Sytuacja formalno-prawna zjawiska prostytucji w Polsce, „Pro Publico Bono” 2009, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Wertheimer, A., Zwolinski, M., Exploitation, [w:] E.N. Zalta (red.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stanford 2013.
Zobacz w Google Scholar

Wetterö, T., It Is Time to Eliminate Forced Labour – An analysis of the Protocol and the Recommendation (2014) to the ILO Forced Labour Convention, Lund 2015.
Zobacz w Google Scholar

Whitaker, B., Slavery: report updating the Report on Slavery submitted to the Sub-Commission in 1966, United Nations document E/CN.4/Sub.2/1982/20/Rev.1, 1982.
Zobacz w Google Scholar

Wieczorek, Ł., Praca przymusowa – przyczyny, rodzaje, nowe zjawiska, [w:] S. Buchowska (red.), Kryminologiczne i społeczno-kulturowe aspekty migracji i handlu ludźmi, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Wierczyńska, K., The Principle of Complementarity in International Criminal Law, [w:] B. Krzan (red.), Jurisdictional Competition of International Courts and Tribunals, Wrocław 2012.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski, L., Geneza Konwencji o prawach dziecka i stosunek jej norm do innych aktów prawa międzynarodowego, [w:] T. Smyczyński (red.), Konwencja o prawach dziecka – analiza i wykładnia, Poznań 1999.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski, M., Kilka uwag o zwalczaniu handlu ludźmi w dokumentach ONZ i Rady Europy, [w:] Z. Lasocik (red.), Handel ludźmi, zapobieganie i ściganie, Warszawa 2006, s. 115–126.
Zobacz w Google Scholar

Witowicz, B., Feminizm wobec prostytucji, „Prawo i Płeć” 2001, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Zielińska, E., Handel ludźmi jako naruszenie praw kobiet, [w:] Z. Lasocik (red.), Handel ludźmi: zapobieganie i ściganie, Warszawa 2006, s. 177–190.
Zobacz w Google Scholar

Zielińska, E., O zgodności polskiego ustawodawstwa karnego z Protokołem Dodatkowym do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji oraz pornografii, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2005, t. 12.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

22 października 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-570-4

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-571-1

Inne prace tego samego autora