Bruno Kreisky: Polityka zagraniczna i dyplomacja wobec PRL (1959-1983)

Autorzy

Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Teorii i Historii Stosunków Międzynarodowych, Instytut Studiów Międzynarodowych
https://orcid.org/0000-0003-3682-4442

Słowa kluczowe:

Bruno Kreisky, PRL–Austria, Wiedeń–Warszawa, kanclerz Austrii, kryzys austriacko-polski, polsko-austriackie stosunki dyplomatyczne

Streszczenie

Dyplomacja Brunona Kreisky’ego wobec Polski w latach 1959-1983 miała przynosić korzyści obu stronom. Działając zgodnie z przekonaniem wypełniania obowiązku wobec swojego kraju, wzmacniając Wiedeń i przygotowując go do roli międzynarodowego centrum politycznego, wspomagał on zarazem rozwój państw sąsiednich. Zwracał uwagę, że w interesie Wiednia leży, by kierunek zmian na obszarze wschodnim miał charakter wyłącznie ewolucyjny. Dzięki Polsce Kreisky zmieniał swe podejście do innych krajów Europy Środkowej. Choć negatywnie oceniał polskie doświadczenia związane z kształtowaniem demokracji w przeszłości, już podczas pierwszej wizyty w 1960 r. przekonał się, że z Warszawy wychodził silny impuls do pozostałych państw regionu, zachęcający do otwarcia na Zachód. Kreisky przewidywał, że emancypacja społeczeństw za żelazną kurtyną może następować wyłącznie za przyzwoleniem Moskwy. Jakakolwiek ingerencja, zachęta i presja na obywateli państw wschodnich, mobilizująca ich do zrywów rewolucyjnych skazana była, jak sądził, na porażkę. Jednakże zawsze, kiedy do tych zrywów dochodziło - na Węgrzech, w Czechosłowacji czy Polsce – Austria pomagała poszkodowanym. Kanclerz konsekwentnie sprzeciwiał się przy tym sankcjom międzynarodowym wobec władz komunistycznych, gdyż uważał, ze godzą one przede wszystkim w zwykłych obywateli. Polskie władze wykorzystywały to podejście propagandowo.

Bibliografia

Der Junge Kreisky. Schriften, Reden, Dokumente 1931–1945, Hg. O. Rathkolb, I. Etzersdorfer, Wien 1986, s. 136–141.
Zobacz w Google Scholar

Kreisky B., Austria Draws the Balance, „Foreign Affairs” 1959, No 2, s. 269–281. Kreisky B., Chance Mitteleuropa, Wien 1968.
Zobacz w Google Scholar

Kreisky B., Die Zeit in der wir leben. Betrachtungen zur internationalen Politik, Wien 1978.
Zobacz w Google Scholar

Kreisky B., Dwudziestolecie Traktatu państwowego, „Austria – Polska. Czasopismo Gospodarczo-Kulturalne” 1975, nr 94, s. 15.
Zobacz w Google Scholar

Kreisky B., Im Strom der Politik. Erfahrungen eines Europäers, Wien 1988. Kreisky B., In Memoriam Theodor Körner, „Forum” 1957, nr 1, s. 3.
Zobacz w Google Scholar

Kreisky B., Kiedy nadszedł Anschluss, tłum. z niem. J. Nowakowski, „Kierunki” 1988, nr 12, s. 9.
Zobacz w Google Scholar

Kreisky B., Kilka uwag o współistnieniu, Ref. uzupełnienie dyskusji O. Dłuski, „Sprawy Międzynarodowe” 1960, nr 4, s. 46–71.
Zobacz w Google Scholar

Kreisky B., Österreich und die aktuelle Entwicklung im Donauraum, [w:] Kreisky Reden I, Wien 1965.
Zobacz w Google Scholar

Kreisky B., Österreich und Europa. Wie könen wir am wirtschaftlichen Zusammenschluss der europäischen Lander teilnehmen, Wien 1963.
Zobacz w Google Scholar

Kreisky B., Politik braucht Visionen, Aufsatze, Reden Und Interviews zu aktuellen weltpolitischen Fragen. Mit einem Vorwort von Walter Jens, Bonn 1982.
Zobacz w Google Scholar

Kreisky B., Przemówienie [podczas spotkania w pałacu Rady Ministrów 25 VI 1973 roku], „Trybuna Ludu” 1973, nr 176, s. 4.
Zobacz w Google Scholar

Kreisky B., Przemówienie, 30 IX 1974, „Trybuna Ludu” 1974, nr 274, s. 2. Kreisky B., Wywiad dla telewizji izraelskiej emitowany w XI 1975 roku, „Zeszyty Dokumentacyjne. Seria Biograficzna” [PAP, Warszawa] 1976, nr 2 (35), s. 24–26.
Zobacz w Google Scholar

Kreisky B., Z Polską wiązałem zbyt duże nadzieje, „Prawo i Życie” 1991, nr 32, s. 13.
Zobacz w Google Scholar

Kreisky B., Zwischen den Zeiten. Erinnerungen aus fünf Jahrzehnten, Berlin 1986.
Zobacz w Google Scholar

Adenauer K., Wspomnienia, Warszawa 2000. Długosz S., Jak zadłużyłem PRL, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Jaroszewicz P., Roliński B., Przerywam milczenie… 1939–1989, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Krzemień L., Czas wojny, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Łętowski M., Ostatnia dekada PRL. Zapiski dziennikarza z lat 1982–1991, Lublin 2016.
Zobacz w Google Scholar

Mantel F., Wachlarz wspomnień, Paryż 1980.
Zobacz w Google Scholar

Mołotow W., Molotov Remembers: Inside Kremlin Politics. Conversations with Feliks Chuev, ed. A. Resis, Chicago 1993.
Zobacz w Google Scholar

Noworyta E., Polityka i dyplomacja – wspomnienia ambasadora, Łódź 2008.
Zobacz w Google Scholar

Rakowski M., Dzienniki polityczne 1981–1983, t. VIII, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Rapacki A., Przemówienia, artykuły, wywiady 1957–1968, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Rolicki J., Edward Gierek – przerwana dekada. Wywiad rzeka, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Stempowski J., Dziennik podróży do Austrii i Niemiec, Rzym 1946.
Zobacz w Google Scholar

Strzelecki-Gomułka R., Salwa-Syzdek E., Między realizmem a utopią. Władysław Gomułka we wspomnieniach syna, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Tejchma J., Odszedł Gomułka, przyszedł Gierek. Notatki z lat 1971–1973, Toruń 2006.
Zobacz w Google Scholar

Wiesenthal S., Niewygodny świadek historii, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Dokumenty do dziejów PRL, z. 13, Centrum władzy. Protokoły posiedzeń kierownictwa PZPR. Wybór z lat 1949–1970, oprac. A. Dudek, A. Kochański, K. Persak, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Dokumenty do dziejów PRL. Protokoły posiedzeń Biura Politycznego KC PPR 1947–1948, red. A. Kochański, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Foreign Relations of the United States 1946, vol. V, The British of Commonwealth, Europe, Washington 1972.
Zobacz w Google Scholar

Foreign Relations of the United States 1946, vol. VI, Easter Europe, Washington 1969.
Zobacz w Google Scholar

Foreign Relations of the United States 1947, vol. III, The British of Commonwealth, Europe, Washington 1972.
Zobacz w Google Scholar

Foreign Relations of the United States 1952–1954, vol. V, Washington 1983.
Zobacz w Google Scholar

Foreign Relations of the United States 1952–1954, vol. VII, Washington 1986.
Zobacz w Google Scholar

Polska w dokumentach z archiwów rosyjskich 1949–1953, red. A. Noskowa, A. Kochański, A. Paczkowski, A. Muraszko, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1989. Wybór dokumentów, red. J. Zając, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Polskie dokumenty dyplomatyczne z 1973 roku, red. P. Majewski, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980–1982, t. I (sierpień 1980 – marzec 1981), red. Ł. Kamiński, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Statystyczny Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 1947.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Statystyczny Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 1956.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Statystyczny Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Statystyczny Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Statystyczny Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Tajne dokumenty Biura Politycznego. PRL – ZSRR, 1956–1970, red. A. Paczkowski, Londyn 1998.
Zobacz w Google Scholar

Zbiór Dokumentów, red. J. Makowski, PISM, Warszawa 1946, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Zbiór Dokumentów, red. J. Makowski, Warszawa 1947, nr 1/2.
Zobacz w Google Scholar

Zbiór Dokumentów red. J. Makowski, Warszawa 1949, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Zbiór Dokumentów, red. J. Makowski, Warszawa 1954, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Zbiór Dokumentów, red. J. Makowski, Warszawa 1954, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Zbiór Dokumentów, red. J. Makowski, Warszawa 1955, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Zbiór Dokumentów, red. J. Makowski, Warszawa 1956, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Apfalter H., Koncern VOEST-ALPINE jako partner polskiej gospodarki, „Austria – Polska. Czasopismo Gospodarczo-Kulturalne” 1979, nr 107, s. 55.
Zobacz w Google Scholar

Bodulan T., Z sympatii i wzajemnych korzyści, „Czas” 1976, nr 48, s. 21.
Zobacz w Google Scholar

Brandt W., Kreisky B., Palme O., Briefe und Geschpräche. 1972–1975, Frankfurt am Main [rec. R. Kumf], „Problemy Pokoju i Socjalizmu” 1980, nr 2, s. 145–149.
Zobacz w Google Scholar

Brodzic T., Mosty i polityka, „Prawo i Życie” 1976, nr 46, s. 13.
Zobacz w Google Scholar

Chądzyński H., Bliscy partnerzy. Polska – Austria, „Życie Warszawy” 1979, nr 276, s. 5.
Zobacz w Google Scholar

Condito M., Socjalizm według formuły Kreisky’ego, „La Stampa”, 23 III 1975; [przedruk] Rudolf Kirchschläger, Bruno Kreisky, „Zeszyty Dokumentacyjne. Seria Biograficzna” [PAP, Warszawa] 1976, nr 2 (35), s. 35–39.
Zobacz w Google Scholar

Czernousow M., Leksykon dnia wczorajszego, „Nowe Czasy”, 6 IV 1974; [przedruk] „Zeszyty Dokumentacyjne. Seria Biograficzna” [PAP, Warszawa] 1976, nr 2 (35) s. 33–34.
Zobacz w Google Scholar

Derlatka T., Obrady polsko-austriackiej komisji gospodarczej, „Trybuna Ludu” 1976, nr 228, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

Derlatka T., Pod figowym listkiem niezależności, „Trybuna Ludu” 1977, nr 44, s. 7.
Zobacz w Google Scholar

Derlatka T., Polsko-austriacka współpraca gospodarcza, „Życie Warszawy” 1976, nr 227, s. 4.
Zobacz w Google Scholar

Derlatka T., W obronie superbogatych, „Trybuna Ludu” 1977, nr 59, s. 6.
Zobacz w Google Scholar

Drecki R., Austria: czynny udział w sprawach Europy, „Trybuna Ludu” 1973, nr 113, s. 7.
Zobacz w Google Scholar

Eidlitz J., Król słońca i socjalista, „Deutsche Zeitung/Christ und Welt”, 27 VI 1975, „Zeszyty Dokumentacyjne. Seria Biograficzna” [PAP, Warszawa] 1976, nr 2 (35), s. 42–47.
Zobacz w Google Scholar

Gauck J., Prawda nigdy nie szkodzi, „Rzeczpospolita” 2008, 24–25 maja, s. A 16–17.
Zobacz w Google Scholar

Gomółka M., Kronika austriacka, „Kultura” 1982, nr 5/416, s. 149.
Zobacz w Google Scholar

Gutowski A., Otwieranie zamkniętej gospodarki, „Kultura” 1973, nr 11/314.
Zobacz w Google Scholar

Jasiołd P., Zagadnienie Austrii, „Świat i Polska”, 19 stycznia 1947, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

Jaworski M., Austriackie spotkania, „Kamena” 1979, nr 13, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

Kalt H., Autoportret komunisty, „Volkesstimme”, 24 IV 1975; [przedruk] „Zeszyty Dokumentacyjne. Seria Biograficzna” [PAP, Warszawa] 1976, nr 2 (35), s. 40.
Zobacz w Google Scholar

Kałuża R., Wiedeńskie ABC, „Życie Warszawy” 1979, nr 136, s. 7.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński Z., Mekka na dwa tygodnie, Korespondencja z Insbrucku, „Życie Warszawy” 1976, nr 14, s. 6.
Zobacz w Google Scholar

Kanclerz Austrii Bruno Kreisky przybędzie do Polski, „Głos Robotniczy”, 22 VI 1973, nr 147, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

Kanclerz Austrii o swej przyszłej wizycie w Polsce, „Biuletyn Specjalny Polskiej Agencji Prasowej”, 18.06.1973, nr 141A, s. 5.
Zobacz w Google Scholar

Kanclerz Kreisky o polityce zagranicznej, „Biuletyn Specjalny Polskiej Agencji Prasowej”, 14 X 1976, nr 1124, s. 8.
Zobacz w Google Scholar

Kaufman M., Spór o Austrię, „Świat i Polska” 1947, nr 25, s. 6.
Zobacz w Google Scholar

Kosowski A., Współpraca gospodarcza państw Dunaju, „Świat i Polska” 1947, nr 18, s. 3.
Zobacz w Google Scholar

Laskowski J., Gospodarka Austrii w ostatnich latach siódmej dekady, „Gospodarka Planowana” 1981, nr 3, s. 161–163.
Zobacz w Google Scholar

Lasota E., B. Kreisky, Sylwetka tygodnia, „Tygodnik Kulturalny” 1976, nr 40, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

Lubowski A., Austria: Wytrwać wśród mocniejszych. Korespondencja z Austrii, „Życie Gospodarcze” 1979, nr 46, s. 15.
Zobacz w Google Scholar

Luliński D., Austria i polityka odprężenia. Korespondencja z Wiednia, „Trybuna Ludu” 1979, nr 117, s. 7.
Zobacz w Google Scholar

Luliński D., Odnaleziona tożsamość. Korespondencja z Austrii, „Trybuna Ludu” 1979, nr 276, s. 6.
Zobacz w Google Scholar

Maciąg W., Austria stara i nowa, „Życie Literackie” 1973, nr 32, s. 5.
Zobacz w Google Scholar

Moszczeński J., Kreisky po raz trzeci, „Życie Warszawy” 1975, nr 260, s. 5.
Zobacz w Google Scholar

Moszczeński J., Wyborcza jesień przed Alpami, „Życie Warszawy” 1973, nr 265, s. 5.
Zobacz w Google Scholar

Muhri F., Austria: Nowa sytuacja – nowe zadania, „Problemy Pokoju” 1981, nr 4, s. 38–44.
Zobacz w Google Scholar

Muhri F., Główna przesłanka przeobrażeń społecznych, „Problemy Pokoju” 1979, nr 5, s. 18–24.
Zobacz w Google Scholar

Na temat wizyty Henryka Jabłońskiego w Austrii, „Perspektywy 1976, nr 17, s. 5.
Zobacz w Google Scholar

Niegowski K., Austria i Plan Marshalla, „Polska i Świat” 1948, nr 36, s. 7.
Zobacz w Google Scholar

Nieoficjalna wizyta kanclerza Bruno Kreisky’ego, „Głos Robotniczy”, 1 i 2 lutego 1975, nr 27, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowski J. [rec.], B. Kreisky, Zwischen den Zeiten, „Kierunki” 1986, nr 12, s. 9.
Zobacz w Google Scholar

Podkowiński M., Kreisky – fenomen czy symbol?, „Miesięcznik Literacki” 1981, nr 4, s. 121–124.
Zobacz w Google Scholar

Podkowiński M., Neutralność i współistnienie, „Perspektywy” 1973, nr 25, s. 26.
Zobacz w Google Scholar

Podkowiński M., Obiad w Hofburgu [przed wizytą prezydenta Austrii w Polsce], „Perspektywy” 1975, nr 20, s. 9.
Zobacz w Google Scholar

Podkowiński M., Stanowczy kanclerz, „Perspektywy” 1975, nr 6, s. 8.
Zobacz w Google Scholar

Podkowiński M., W stronę odprężenia, „Perspektywy” 1976, nr 49, s. 18.
Zobacz w Google Scholar

Ramotowski Z., Mat kanclerski. Austria po wyborach, „Życie Warszawy” 1975, nr 233, s. 5.
Zobacz w Google Scholar

Reiter J., Drogi w niepewną przyszłość, „Życie Warszawy” 1977, nr 65, s. 5.
Zobacz w Google Scholar

Reiter J., Herr Karl i wielka polityka, „Życie Warszawy” 1976, nr 231, s. 5.
Zobacz w Google Scholar

Reiter J., Wiedeński widok na świat, „Życie Warszawy” 1979, nr 277, s. 4.
Zobacz w Google Scholar

Rudolf Kirchschläger, Bruno Kreisky, „Zeszyty Dokumentacyjne. Seria Biograficzna” [PAP, Warszawa] 1976, nr 2 (35).
Zobacz w Google Scholar

Rudziński C., Austria w Europie, „Trybuna Ludu” 1973, nr 172, s. 5.
Zobacz w Google Scholar

Rudziński C., Polska – Austria na progu nowego etapu, „Trybuna Ludu” 1973, nr 246, s. 5.
Zobacz w Google Scholar

Rotocki Z., Model okupacji Austrii. Studium prawno-międzynarodowe, „Przegląd Zachodni” 1958, nr 1, s. 53–98.
Zobacz w Google Scholar

Sallinger R., Austriacko-polska wymiana towarowa wyrazem dobrych stosunków między obu krajami, „Austria – Polska. Czasopismo Gospodarczo-Kulturalne” 1971, t. 81, s. 33.
Zobacz w Google Scholar

Sallinger R., Polsko-austriackie stosunki gospodarcze w fazie konsolidacji, „Austria – Polska. Czasopismo Gospodarczo-Kulturalne” 1979, nr 107, s. 53.
Zobacz w Google Scholar

Schärf E., Niebezpieczeństwo zagrażające neutralności Austrii, „Problemy Pokoju” 1973, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Sikorski J., Przyszłość polsko-austriackich stosunków gospodarczych, „Sprawy Międzynarodowe” 1973, nr 9, s. 104–113.
Zobacz w Google Scholar

Solecki J., A. Kosygin z wizytą w Austrii, „Tybuna Ludu” 1973, nr 183, s. 1–3.
Zobacz w Google Scholar

Solecki W., Terrorystyczny zamach w Austrii, „Życie Warszawy” 1973, nr 233, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

Sprawy gospodarcze Austrii, „Polska i Świat” 1947, nr 2, s. 4.
Zobacz w Google Scholar

Staribacher J., Austriacko-polskie stosunki gospodarcze, „Austria – Polska. Czasopismo Gospodarczo-Kulturalne” 1973, t. 87, s. 13.
Zobacz w Google Scholar

Staribacher J., Austriacko-polskie stosunki gospodarcze, „Austria – Polska. Czasopismo Gospodarczo-Kulturalne” 1979, nr 107, s. 9.
Zobacz w Google Scholar

Staribacher J., Perspektywy współpracy gospodarczej z Polską, „Przegląd Organizacji” 1976, nr 10, s. 410.
Zobacz w Google Scholar

Sylwetka tygodnia, „Tygodnik Kulturalny” 1970, nr 13, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

„The Times”, 28 X 1946, s. 4.
Zobacz w Google Scholar

Tycner J., Ery Kreisky’ego ciąg dalszy, „Prawo i Życie” 1979, nr 21, s. 13.
Zobacz w Google Scholar

Tycner J., Papa Austriae, „Prawo i Życie” 1990, nr 32, s. 13.
Zobacz w Google Scholar

Urbaniak J., Austriacy oczekują szefa polskiego rządu, „Trybuna Ludu”, 19.09.1965, nr 260, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

Wańkowicz J., 30 lat Towarzystwa Austria–Polska. Piotr Jaroszewicz i Bruno Kreisky o rozwoju polsko-austriackiej współpracy. Korespondencja z Wiednia, „Życie Warszawy” 1976, nr 249, s. 4.
Zobacz w Google Scholar

Zanetti F., Należymy do tej samej Europy, „Życie Warszawy” 1981, nr 78, s. 5.
Zobacz w Google Scholar

Aschheim D., Bruno Kreisky and the Paradoxes of Jewishness, Socialism and the Middle East Conflict, Jerusalem 2015.
Zobacz w Google Scholar

Auf dem Weg zur Staatspartei. Zur Geschichte und Politik der SPÖ seit 1945, Hg. P. Pelinka, G. Steger, Wien 1988.
Zobacz w Google Scholar

Austria – Polska – wybrane dane porównawcze. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Austrian Federalism in Comparative Perspective, eds. G. Bischof, F. Karlhofer, New Orleans 2015.
Zobacz w Google Scholar

Austria’s International Position After the End of the Cold War. Contemporary Austrian Studies, vol. 22, eds. G. Bischof, F. Karlhofer, New Orleans 2013.
Zobacz w Google Scholar

Bachmaier P., Austrian-Bulgarian Cultural relations, [w:] Peaceful Coexistence or Iron Curtain? Austria, Neutrality and Eastern Europe in the Cold War and Détente, 1955–1989, eds. A. Suppan, W. Mueller, Wien 2009, s. 487–508.
Zobacz w Google Scholar

Bailer B., Wiederstand, Opfermythos und die Folgen für die Überlebenden, [w:] Die Moskauer Deklaration 1943 Österreich wieder herstellen, Hg. S. Karner, A. O. Tschubarjan, Wien–Köln–Weimar 2015, s. 162–177.
Zobacz w Google Scholar

Bailer-Galanda B., Garscha W., Der österreichische Staatsvertrag und die Entzazifizierung, [w:] Der Österreichische Staatsvertrag 1955. Internationale Strategie, rechtliche Relevanz, national Identität, Hg. A. Suppan, G. Stourzh, W. Mueller, Wien 2005, s. 632–643.
Zobacz w Google Scholar

Bauer M. W., Aarts B., Corpus Construction: a Principle for Qualitative Data Collection, [w:] Qualitative Researching with Text, Image and Sound, eds. M. W. Bauer, G. Gaskell, London 2000, s. 19–37.
Zobacz w Google Scholar

Bielka E., Jankowitsch P., Thalberg H., Die Äre Kreisky: Schwerpunkte der österreichischen Aussenpolitik, Wien 1983.
Zobacz w Google Scholar

Bischof G., „Recapturing the Ininitiative” and „Negotiating from Strength”: The Hidden Agenda of the “Short Treaty” Episode, [w:] Der Österreichische Staatsvertrag 1955. Internationale Strategie, rechtliche Relevanz, national Identität, Hg. A. Suppan, G. Stourzh, W. Mueller, Wien 2005, s. 217–249.
Zobacz w Google Scholar

Bolesta-Kukułka K., Gra o władzę a gospodarka Polska 1944–1991, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Borodziej W., Dyplomacja PRL w i wobec Marca, [w:] Marzec 1968 trzydzieści lat później, red. M. Kula, P. Osęka, M. Zaręba, t. I, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Borodziej W., Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby. Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1947, Londyn 1990.
Zobacz w Google Scholar

Borodziej W., Die Volksrepublik Polen Und Österreich 1948–1956, [w:] Der Österreichische Staatsvertrag 1955. International Strategie, rechtliche Relevanz, nationale Identität, Hg. A. Suppan, G. Stourzh, W. Mueller, Wien 2005, s. 417–430.
Zobacz w Google Scholar

Borodziej W., Wydział Zagraniczny KC PZPR, [w:] Centrum Władzy w Polsce 1948–1970, red. A. Paczkowski, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Bógdał-Brzezińska A., Globalizacja polityki Stanów Zjednoczonych 1945–1949, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Buchanan T., Burzliwy pokój. Historia Europy 1945–2000, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Burka A., Was blieb vom Fenster in den Westen? Zur Auslandskulturpolitik Österreichs in Ostmitteleuropa seit 1945 am Beispiel Polens und der Tschechoslowakei/Tschechiens, Frankfurt am Main 2012.
Zobacz w Google Scholar

Burka A., „Zabrać się do pracy rozważnie, zachować samokontrolę i wrażliwość”. Początki Austriackiego Instytutu Kultury przy ulicy Próżnej 8 w roku 1965, [w:] Ulica Próżna i dzielnica żydowska w Warszawie, Próżna Strasse und das Judische Stadtviertel in Warschau, red. R. Chwiszczuk, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Busek E., Brix E., Projekt Mitteleuropa, Wien 1986.
Zobacz w Google Scholar

Brix E., The State of Austrian Foreign and Security Policy in Times of Geopolitical Change, [w:] Austrian Studies Today. Contemporary Austrian Studies, vol. 25, eds. G. Bischof, F. Karlhofer, New Orleans 2016.
Zobacz w Google Scholar

Brochocki J., Rewolta marcowa. Narodziny, życie i śmierć PRL, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Bruno Kreisky. Seine Zeit und mehr. Era and Aftermath, Wissenschaftliche Begleitpublikation zur 240. Sonderausstellung des Historichen Museums der Stadt Wien 18. September bis 15. November 1998, Wien 1998.
Zobacz w Google Scholar

Bryl-Warewicz E., Stosunki polsko-austriackie po II wojnie światowej, [w:] Wiktoria wiedeńska i stosunki polsko-austriackie w latach 1683–1983, red. W. Śladkowski, A. A. Witusik, Lublin 1983.
Zobacz w Google Scholar

Cede F., Prosl Ch., Anspruch und Wirklichkeit. Österreichs Außenpolitik seit 1945, Innsbruck–Wien–Bozen 2015.
Zobacz w Google Scholar

Chmielewska L., Wincenty Rzymowski (1883–1950). Biografia publicysty i polityka, Toruń 2007.
Zobacz w Google Scholar

Ciołkiewicz P., Pamieć zbiorowa w dyskursie publicznym. Analiza polskiej debaty na temat wpędzeń Niemców po drugiej wojnie światowej, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Czepurko A., Giezgała J., Handel zagraniczny Polski w latach siedemdziesiątych. Wyniki, zadania i perspektywy, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Czubiński A., Spory o historię, prawdę i o nas, Poznań 2011.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski M., W stronę teorii dyskursu publicznego, [w:] Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, red. M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Kraków 1997.
Zobacz w Google Scholar

Darczewska K., Chorążuk J., Postawy członków PZPR wobec religii, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Dijk van T. A., Badania nad dyskursem, [w:] Dyskurs jako struktura i proces, red. T. A. van Dijk, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Dobrowolski S., Dyplomacja Polski Ludowej 1944–1980. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Donath H., Czasopismo „Österreich – Polen. Polska – Austria” – ważne ogniwo współpracy, [w:] Polska – Austria. Drogi porozumienia, red. K. A. Kuczyński, A. Kozłowski, B. Miązek, Łódź 1999, s. 122–127.
Zobacz w Google Scholar

Duszak A., Dyskurs w badaniach kontekstu społecznego, [w:] Pragmatyka, retoryka, argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Eco U., Nadinterpretowanie tekstów, [w:] Interpretacja i nadinterpretacja, red. U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose, Kraków 1996.
Zobacz w Google Scholar

Eisler J., Zarys dziejów politycznych Polski 1944–1989, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Elity komunistyczne w Polsce, red. M. Szumiło, M. Żukowski, Warszawa–Lublin 2015.
Zobacz w Google Scholar

Entnazifizierung zwischen politischem Anspruch, Partaienkonkurenz und Kalten Krieg. Das Beispiel der SPÖ, Hg. M. Mesner, Wien–München 2005.
Zobacz w Google Scholar

Fiedor K., Austria. Od gospodarki żarowej do Unii Europejskiej, Łódź 2000.
Zobacz w Google Scholar

Fiedor K., Droga Austriaków do II Republiki, [w:] Polska – Austria. Drogi porozumienia, red. K. A. Kuczyński, A. Kozłowski, B. Miązek, Łódź 1999, s. 287–316.
Zobacz w Google Scholar

Fiedor K., Węzłowe zagadnienia polityczne i gospodarcze Austrii po II wojnie światowej w kontekście polskim, [w:] Gerda Leber-Hagenau a stosunki polsko-austriackie, red. K. A. Kuczyński, D. Kucharska, Toruń–Płock 1998, s. 221– 249.
Zobacz w Google Scholar

Filitov A., Österreich in den sowjetischen strategischen Planungen (1941–1945), [w:] Die Moskauer Deklaration 1943. Österreich wieder herstellen, Hg. S. Karner, A. O. Tschubarjan, Wien–Köln–Weimar 2015, s. 92–99.
Zobacz w Google Scholar

Fischer H., Die Kreisky-Jahre, 1967–1983, Wien 1999.
Zobacz w Google Scholar

Flowerdew J., Critical Discourse Analysis and Historiography. The Case of Hong Kong’s Evolving Political Identity, Basingstoke 2012.
Zobacz w Google Scholar

Foucault M., Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w College de France 2 grudnia 1970, Gdańsk 2002.
Zobacz w Google Scholar

Franaszek P., Die Handelsbeziehungen zwischen der Volksrepublik Polen und Österreich in der Zeit von 1945–1989, [w:] Zarte Bande: Österreich und die europäischen planwirtschaftlichen Länder. Delicate relationship, Hg. G. Enderle-Burcel, Wien 2006.
Zobacz w Google Scholar

Franczak K., Kalający własne gniazdo. Artyści i obrachunek z przeszłością, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Gajdek J., Der mittelbare Nachbar. Österreichvorstellungen in Polen 1970–1995, [w:] Mit anderen Augen gesehen. Internationale Perzeptionen Österreichs 1955–1990 (Österreichische Nationalgeschichte nach 1945), Hg. O. Rathkolb, O. M. Maschke, S. A. Lütgenau, Wien–Köln–Weimar 2002.
Zobacz w Google Scholar

Gańczak F., Polski nie oddamy. Władze NRD wobec wydarzeń w PRL w latach 1980–1981, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Gehler M., Österreichs Außenpolitik der Zweiten Republik. Von der alliierten Besatzung bis zum Europa des 21. Jahrhunderts, Innsbruck–Wien–Bozen 2005.
Zobacz w Google Scholar

Gelles K., Polityka Wschodnia Niemiec, Wrocław 2007.
Zobacz w Google Scholar

Gémes A., Austrian-Hungarian relations, 1945–1989, [w:] Peaceful Coexistence or Iron Curtain? Austria, Neutrality and Eastern Europe in the Cold War and Détente, 1955–1989, ed. W. Mueller, Wien 2009, s. 310–335.
Zobacz w Google Scholar

Geografia gospodarcza Polski, red. I. Firela, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Golik M., Między przeczuciem a wstydem. Kultura austriacka wobec groźby i skutków narodowego socjalizmu, Kraków 2016.
Zobacz w Google Scholar

Góra S., Knyziak Z., Międzynarodowa specjalizacja produkcji krajów RWPG, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Górajek A., Wydarzenia społeczno-polityczne w Polsce w niemieckiej literaturze i publicystyce lat osiemdziesiątych (1980–1989), Wrocław 2006.
Zobacz w Google Scholar

Góral I., Polsko-austriackie stosunki gospodarcze, [w:] Z dziejów Austrii i stosunków polsko-austriackich, red. W. Tomkowski, Łowicz 2000, s. 177–181.
Zobacz w Google Scholar

Graf M., Austria and the GDR 1949–1972. Diplomatic and Political Contacts in the Period of Non-recognition, [w:] From the Austrian Empire to Communist East Central Europe, red. A. Suppan, M. Graf, „Europa Orientalis” [Wien] 2010, vol. 10, s. 151–177.
Zobacz w Google Scholar

Graf M., Österreich im Kalten Krieg. Forschungsstand und Desiderata, [w:] Österreich im Kalten Krieg. Neue Forschungen im internationalen Kontext, Hg. M. Graf, A. Meisinger, Göttingen 2016, s. 9–48.
Zobacz w Google Scholar

Graf M., Österreich und die DDR 1949–1990 Politik und Wirtschaft im Schatten der deutschen Teilung, Wien 2016.
Zobacz w Google Scholar

Graf M., Österreichs „Ostpolitik” im Kalten Krieg. Eine doppeldeutsche Sicht, [w:] Österreich im Kalten Krieg. Neue Forschungen im internationalen Kontext, Hg. M. Graf, A. Meisinger, Göttingen 2016, s. 145–173.
Zobacz w Google Scholar

Graf M., Ruggenthaler P., Polnisch-österreichische Beziehungen im Kalten Krieg, [w:] Austria w polskim dyskursie publicznym po 1945 roku. Österreich nach 1945 im polnischen öffentlichen Diskurs, red. A. Kisztelińska-Węgrzyńska, Kraków 2016, s. 31–66.
Zobacz w Google Scholar

Grodzki R., Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku. Główne kierunki, fakty, ludzie, wydarzenia, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Grzeloński B., Dyplomacja polska w XX wieku, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Heer H., Manoschek W., Pollak A., Wodak R., The Discursive Construction of History: Remembering the German Wehrmacht’s War of Annihilation, Basingstoke 2008.
Zobacz w Google Scholar

Heruday-Kiełczewska M., Reakcja Francji na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce: grudzień 1981– styczeń 1982, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Historia dyplomacji polskiej, 1944/1945–1989, t. VI, red. W. Materski, W. Michowicz, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej, red. H. Gosk, D. Kołodziejczyk, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Höll O., The Politics of Global Thinking. The international Significance of Bruno Kreisky, [w:] Bruno Kreisky seine Zeit und mehr. Era and Aftermath, Stiftung Bruno Kreisky Archiv und dem Historischen Museum der Stadt Wien, Wien 1998, s. 107–117.
Zobacz w Google Scholar

Holzer J., Europa zimnej wojny, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Iber W. M., Ruggenthaler P., Zur Bedeutung der Moskauer Deklaration zu Österreich für die Sowjetunion, [w:] Die Moskauer Deklaration 1943. Österreich wieder herstellen, Hg. S. Karner, A. O. Tschubarjan, Wien–Köln–Weimar 2015, s. 78–92.
Zobacz w Google Scholar

Introduction. Section VI. Historical Knowledge, [w:] The Discourse Studies Reader. Main currents in theory and analysis, eds. J. Angermuller, D. Maingueneau, R. Wodak, Amsterdam 2014.
Zobacz w Google Scholar

Jagiełło K., Po zmierzchu bogów, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, red. R. Wodak, M. Krzyżanowski, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Jarosz D., Pasztor M., Stosunki polsko-francuskie 1944–1980, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Jarząbek W., Dyplomacja polska w warunkach odprężenia (styczeń 1969 – lipiec 1975), [w:] Historia dyplomacji polskiej, t. VI, red. W. Michowicz, W. Materski, Warszawa 2010, s. 662–692.
Zobacz w Google Scholar

Jarząbek W., Polska Rzeczpospolita Ludowa wobec polityki wschodniej Republiki Federalnej Niemiec w latach 1966–1976. Wymiar dwustronny i międzynarodowy, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Jarząbek W., Polska wobec Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Plany i rzeczywistość 1964–1975, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Jarząbek W., PRL w politycznych strukturach Układu Warszawskiego w latach 1955–1980, Warszawa 2008, s. 68–80.
Zobacz w Google Scholar

Jarząbek W., Problem niemiecki w polskiej polityce mocarstw zachodnich i państw niezaangażowanych w czasie drugiego kryzysu berlińskiego 1958–1961 (wybrane zagadnienia), [w:] Polska – Niemcy – Europa: księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Jerzego Holzera, Warszawa 2000, s. 210–218.
Zobacz w Google Scholar

Jasiński L. J., Bliżej centrum czy na peryferiach? Polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kaczorowski Z., Udział byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych w działalności stowarzyszeń polonijnych (Komunikat), [w:] Polska – Austria. Drogi porozumienia, red. K. A. Kuczyński, A. Kozłowski, B. Miązek, Łódź 1999, s. 284–287.
Zobacz w Google Scholar

Kaliński J., Gospodarka w PRL, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kaliński J., Landau Z., Gospodarka Polski w XX wieku, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Kaszyński S., Szyfry tożsamości literackiej w habsburskich krajobrazach, [w:] Austria i relacje polsko-austriackie w XX/XXI wieku, red. A. Kisztelińska-Węgrzyńska, K. A. Kuczyński, Łódź 2013, s. 185–199.
Zobacz w Google Scholar

Kengor P., Ronald Reagan i obalenie komunizmu. Zbliżenie na Polskę, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kersten K., Między wyzwoleniem a zniewoleniem. Polska 1944–1956, Londyn 1993.
Zobacz w Google Scholar

Kersten K., Repatriacje ludności polskiej, [w:] Polska ludowa 1944–1950, red. F. Ryszka, Wrocław 1974.
Zobacz w Google Scholar

Kissinger H., Dyplomacja, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kisztelińska-Węgrzyńska A., Bruno Kreisky w polskim dyskursie publicznym w latach 1956–1983, [w:] Austria w polskim dyskursie publicznym po 1945 roku. Österreich nach 1945 im polnischen öffentlichen Diskurs, red. A. Kisztelińska-Węgrzyńska, Kraków 2016, s. 173–229.
Zobacz w Google Scholar

Kisztelińska-Węgrzyńska A., Relacje polsko-austriackie w latach 1965–1968 z perspektywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych PRL, [w:] Kraje niemieckiego obszaru językowego na arenie międzynarodowej, red. E. Kuczyński, Włocławek 2013, s. 191–204.
Zobacz w Google Scholar

Kisztelińska-Węgrzyńska A., RFN w poglądach i dyplomacji Johna Fostera Dullesa w latach 1953–1959, Toruń 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kisztelińska-Węgrzyńska A., Traktaty polsko-austriackie z lat 1955–1989. Wybór umów dwustronnych, Łódź 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kiwerska J., RFN – USA od wroga i lojalnego sojusznika do trudnego partnera, [w:] Niemcy jako problem międzynarodowy po II wojnie światowej, red. S. Sierpowski, Poznań 2010, s. 129–155.
Zobacz w Google Scholar

Klein-Löw S., Bruno Kreisky. Ein Porträt in Worten, Wien 1983.
Zobacz w Google Scholar

Koselleck R., Conceptual history, [w:] The Discourse Studies Reader. Main currents in theory and analysis, eds. J. Angermuller, D. Maingueneau, R. Wodak, Amsterdam 2014.
Zobacz w Google Scholar

Koselleck R., Dzieje pojęć. Studia z semantyki i pragmatyki języka społeczno-politycznego, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Kostecki Z., Kryzys Berliński 1958–1961, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Kostrowicka I, Landau Z., Tomaszewski J., Historia Gospodarcza Polski w XIX i XX wieku, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Koszel B., Mitteleuropa rediviva? Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia w polityce zjednoczonych Niemiec, Poznań 1999.
Zobacz w Google Scholar

Koszel B., Niemcy w polityce państw Europy Południowo-Wschodniej, [w:] Niemcy w polityce międzynarodowej 1919–1939, red. S. Sierpowski, Poznań 1992, s. 293–304.
Zobacz w Google Scholar

Kozeński J., Austria 1918–1968: dzieje społeczne i polityczne, Poznań 1970.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski A., Recepcja filmu austriackiego w Polsce, [w:] Gerda Leber-Hagenau a stosunki polsko-austriackie, red. K. A. Kuczyński, D. Kucharska, Toruń– Płock 1998, s. 221–249.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski Cz., Namiestnik Stalina, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski T., Anatomia rewolucji. Narodziny ruchu społecznego „Solidarność” w 1980 roku, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Kożuchowski A., Pośmiertne dzieje Austro-Węgier: obraz monarchii habsburskiej w piśmiennictwie międzywojennym, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Kreissler F., „We are in Favor of the Independence of This Country”. Bruno Kreisky as an Emblematic Figure Reflecting Austrian Identities, [w:] Bruno Kreisky. Seine Zeit und mehr. Era and Aftermath, Wissenschaftliche Begleitpublikation zur 240. Sonderausstellung des Historichen Museums der Stadt Wien 18. September bis 15. November 1998, Wien 1998, s. 200–215.
Zobacz w Google Scholar

Krytyczna Analiza Dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. Duszak, N. Fairclough, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Krzemiński A., Austriackie Forum Kultury w Warszawie od swoich początków do dzisiaj, [w:] Ulica Próżna i dzielnica żydowska w Warszawie, Próżna Strasse und das Judische Stadtviertel in Warschau, red. R. Chwiszczuk, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kucharski W. S. , Fundacja Dom Polski w Wiedniu, [w:] Austria i relacje polsko-austriackie w XX/XXI wieku, red. A. Kisztelińska-Węgrzyńska, K. A. Kuczyński, Łódź 2014.
Zobacz w Google Scholar

Kucharski W. S., Polacy i Polonia w rdzennej Austrii w XIX i XX wieku, Lublin 1994.
Zobacz w Google Scholar

Kucharski W. S., Stowarzyszenia polskie w Wiedniu po II wojnie światowej, [w:] Polska – Austria. Drogi porozumienia, red. K. A. Kuczyński, A. Kozłowski, B. Miązek, Łódź 1999, s. 122–127.
Zobacz w Google Scholar

Kulesza W., Crimen laesae iustitiae. Odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe według prawa norymberskiego, niemieckiego, austriackiego i polskiego, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kurczewska J., Kamiński A. Z., Przemiany instytucjonalne w Polsce. Elita politycznych nomadów, [w:] Dezercja elit. Konsolidacja ustroju politycznego w pokomunistycznej Polsce, Warszawa 2014, s. 81–106.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowski P. T., Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, t. II, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Landau Z., Roszkowski W., Polityka gospodarcza II RP i PRL, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Landwehr A., Historische Diskursanalyse, Frankfurt am Main 2008.
Zobacz w Google Scholar

Ledworowski D., Płowiec U., Problemy handlu zagranicznego w organizacjach gospodarczych przemysłu, [w:] Wielkie organizacje gospodarcze. Doświadczenia z lat 1973–1975, red. K. Cholewicka-Goździk, Warszawa 1977, s. 278–302.
Zobacz w Google Scholar

Lemke J., Textual Politics: Discourse and Social Dynamics, London 1995.
Zobacz w Google Scholar

Lendvai P., H. Ritschel, Kreisky: Porträt eines Staatsmanns, Berlin 1974.
Zobacz w Google Scholar

Lewis J., Rathkolb O., The Struggle for Democratic Austria: Bruno Kreisky on Peace and Social Justice, New York 2000.
Zobacz w Google Scholar

Lipiński P., Cyrankiewicz wieczny premier, Wołowiec 2016.
Zobacz w Google Scholar

Łaptos J., Mania A., Dyplomacja polska wobec zimnowojennego podziału świata (marzec 1947 – grudzień 1955), [w:] Historia dyplomacji polskiej, 1944/1945–1989, t. VI, red. W. Materski, W. Michowicz, Warszawa 2010, s. 279–444.
Zobacz w Google Scholar

Łoś R., Wschodnia polityka kanclerza K. Adenauera, Łódź 2003.
Zobacz w Google Scholar

Madajczyk P., Dyplomacja polska w latach sześćdziesiątych, [w:] Historia dyplomacji polskiej, t. VI, 1944/1945–1989, red. W. Materski, W. Michowicz, Warszawa 2010, s. 584–654.
Zobacz w Google Scholar

Maier Ch., The Politics of Productivity. Foundations of American International Economic Policy after the World War II, [w:] In Search of Stability. Explorations in Historical Political Economy, ed. Ch. Maier, Cambridge 1987, s. 121–152.
Zobacz w Google Scholar

Malina P., „Imagination Is More Than Knowledge”. Bruno Kreisky’s Life as Biography, [w:] The Kreisky Era in Austria. Contemporary Austrian Studies, eds. G. Bischof, F. Plasser, O. Rathkolb, New Brunswick 1994, s. 205–221.
Zobacz w Google Scholar

Malinowski F., Austriackie mass media o polskich wydarzeniach w latach osiemdziesiątych, [w:] Z dziejów Austrii i stosunków polsko-austriackich, red. Z. Tomkowski, Łowicz 2000, s. 181–195.
Zobacz w Google Scholar

Marschall K., Volksgerichtsbakeit und Verfolung von nationalsozialistischen Gewaltverbrechen in Österrich. Eine Dokumentation, Wiedeń 1987.
Zobacz w Google Scholar

März E., Wirtschaftswunder Österreichs, [w:] Bestand aufnahmen Österreich 1945–1963, Hg. J. Hannak, Wien 1966.
Zobacz w Google Scholar

Matera P., Matera R., Stany Zjednoczone i Europa. Stosunki polityczne, gospodarcze 1776–2004, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Materski W., Dyplomacja Polski „lubelskiej” lipiec 1944 – marzec 1947, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Materski W., Proces kształtowania się granic i sojuszy politycznych (lipiec 1945 – marzec 1947), [w:] Historia dyplomacji polskiej, 1944/1945–1989, t. VI, red. W. Materski, W. Michowicz, Warszawa 2010, s. 112–279.
Zobacz w Google Scholar

Materski W., Teheran, Jałta, San Francisco, Poczdam, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Mautner G., Analiza gazet, czasopism i innych mediów drukowanych, [w:] Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, red. M. Krzyżanowski, R. Wodak, Warszawa 2011, s. 56–61.
Zobacz w Google Scholar

Mazur M., Propagandowy obraz świata. Polityczne kampanie prasowe w PRL w latach 1956–1980. Model analityczno-koncepcyjny, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Melichar V., Sojusz i współpraca czechosłowacko-polska, [w:] Stosunki polsko-czechosłowackie a rewolucje ludowo-demokratyczne, red. W. Balcerek, Wrocław–Warszawa–Gdańsk 1980, s. 123–140.
Zobacz w Google Scholar

Miązek B., Pomoc dla polskich emigrantów w Wiedniu w latach 1980–1989, [w:] Austria i relacje polsko-austriackie w XX/XXI wieku, red. A. Kisztelińska-Węgrzyńska, K. A. Kuczyński, Łódź 2013, s. 117–123.
Zobacz w Google Scholar

Morawski W., Pełzająca katastrofa. Gospodarka polska w latach osiemdziesiątych, [w:] W przededniu wielkiej zmiany. Polska w 1988 roku, red. A. Friszke, Gdańsk 2009.
Zobacz w Google Scholar

Mueller W., Peaceful Coexistence or Iron Curtain? Austria, Neutrality and Eastern Europe in the Cold War and Détente, 1955–1989, Wien 2009.
Zobacz w Google Scholar

Nadolny A., Organizacja polskiego duszpasterstwa w Austrii po II wojnie światowej, [w:] Polska – Austria. Drogi porozumienia, red. K. A. Kuczyński, A. Kozłowski, B. Miązek, Łódź 1999, s. 262–270.
Zobacz w Google Scholar

Nahlik S., O trwałej neutralności Austrii, [w:] Z dziejów Austrii i stosunków polsko-austriackich, red. Z. Tomkowski, Łowicz 2000.
Zobacz w Google Scholar

Oberer G., Austria’s Economic recovery between 1945–1955. From the point of view of the British occupying power, Wien 1998.
Zobacz w Google Scholar

O’Halloran K., Coffin C., Checking Overinterpretation and Underinterpretation. Help from Corpora in Critical Linguistics, [w:] Applaying English Grammar, eds. A. Hewing, C. Coffin, O’Halloran, London 2004.
Zobacz w Google Scholar

Der österreichische Staatsvertrag 1955. Internationale Strategie, rechtliche Relevanz, nationale Identität. The Austrian State Treaty. International Strategy, Legal Relevance, National Identity, Hg. A. Suppan, W. Mueller, G. Stourzh, Wien 2005.
Zobacz w Google Scholar

Paczkowski A., Droga do „mniejszego zła”. Strategia i taktyka obozu władzy lipiec 1980 – styczeń 1982, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Paczkowski A., Wojna polsko-jaruzelska: stan wojenny w Polsce 13 XII 1981 – 22 VII 1983, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Pajewski J., „Mitteleuropa”. Studia z dziejów imperializmu niemieckiego w dobie pierwszej wojny światowej, Poznań 1959.
Zobacz w Google Scholar

Parafianowicz-Vertun W., Europa Środkowa w tekstach i działaniach. Polskie i czeskie dyskusje, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Pawlicki A., Kompletna szarość. Cenzura w latach 1965–1972. Instytucja i ludzie, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Pelinka A., Legacies of the Schüssel Years, [w:] The Schüssel Era in Austria. Contemporary Austrian Studies, vol. 18, eds. G. Bischof, F. Plasser, New Orleans 2010, s. 320–339.
Zobacz w Google Scholar

Petritsch W., Bruno Kreisky: Die Biografie, Wien 2011.
Zobacz w Google Scholar

Pilch A., Losy Polaków w Austrii po II wojnie światowej 1945–1955, Wrocław 1994.
Zobacz w Google Scholar

Pilch A., Rola 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w Austrii po II wojnie światowej, [w:] Polska – Austria. Drogi porozumienia, red. K. A. Kuczyński, A. Kozłowski, B. Miązek, Łódź 1999, s. 274–284.
Zobacz w Google Scholar

Pilch A., Studia młodzieży polskiej w Austrii 1919–1980, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Plassnik U., On the Road to the Modern Identity: Austrian Foreign Policy from the Cold War to the European Union, [w:] Austria’s International Position After the End of the Cold War. Contemporary Austrian Studies, vol. 22, eds. G. Bischof, F. Karlhofer, New Orleans 2013.
Zobacz w Google Scholar

Pocock J., The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition, Princeton 1998.
Zobacz w Google Scholar

Pojedynek. Wtorkowe konferencje rzecznika prasowego rządu 1981–1985, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Polscy dyplomaci w Wiedniu 1515–2015. Polnische Diplomaten in Wien, red. B. Dybaś, Wiedeń 2015.
Zobacz w Google Scholar

Prażmowska A., Władysław Gomułka, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Przeperski M., Między dziennikarstwem a polityką. Mieczysław Rakowski w latach siedemdziesiątych, [w:] Elity komunistyczne w Polsce, red. M. Szumiło, M. Żukowski, Warszawa–Lublin 2015, s. 478–501.
Zobacz w Google Scholar

Przeskoczyć tę studnię strachu. Autor i dzieło a cenzura PRL, red. E. Skorupa, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Puchała F., Kulisy stanu wojennego 1981–1983, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po 1989 roku, red. J. Purchla, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Rathkolb O., Austria: An Ambivalent Attitude of Trade Unions and Political Parties, [w:] Solidarity with Solidarity. Western European Trade Unions and the Polish Crisis, 1980–1982, ed. I. Goddeeris, Maryland 2010, s. 269–288.
Zobacz w Google Scholar

Rathkolb O., Internationalisierung Österreichs seit 1945, Innsbruck–Wien–Bozen 2006.
Zobacz w Google Scholar

Rathkolb O., Washington ruft Wien. US Grossmachtpolitik gegenüber Österreich 1952–1962, Wien 1994.
Zobacz w Google Scholar

Recepcja Ostpolitik w RFN i w krajach bloku komunistycznego, red. J. Fiszer, J. Holzer, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Reimann V., Bruno Kreisky: Das Porträt eines Staatsmannes, Wien 1972.
Zobacz w Google Scholar

Renkema J., Introduction to Discourse Studies, Amsterdam 2004.
Zobacz w Google Scholar

Robin R., History and linguistics, [w:] The Discourse Studies Reader. Main currents in theory and analysis, eds. J. Angermuller, D. Maingueneau, R. Wodak, Amsterdam 2014.
Zobacz w Google Scholar

Röhrlich E., A Century in a Lifetime: Biographical Approches to Bruno Kreisky (1911–1990), [w:] Austrian Lives, eds. G. Bischof, F. Plasser, E. Maltschnig, Innsbruck 2012.
Zobacz w Google Scholar

Röhrlich E., Kreiskys Aussenpolitik. Zwischen österreichischer Identität und internationalen Programm, Zeitgeschichte im Kontext 2, Göttingen 2009.
Zobacz w Google Scholar

Rolicki J., Edward Gierek. Życie i narodziny legendy, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Ruggenthaler P., The Concept of Neutrality in Stalin’s Foreign Policy, 1945–53, Harvard 2015.
Zobacz w Google Scholar

Ruggenthaler P., Warum Österreich nicht sowjetisert wurde? Sowietische – Österriech – Politik 1945–1953/55, [w:] Die Rote Armee in der Steiermark. Sowjetische Besatzung 1945, Hg. S. Karner, O. Pickl, Graz 2008.
Zobacz w Google Scholar

Rydygier W., Pułapka zadłużenia, [w:] U źródeł polskiego kryzysu. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski w latach siedemdziesiątych, red. A. Müller, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Schmidl E., Austrian Security Policy after the End of the Cold War, [w:] Austria’s International Position Aft r The End of the Cold War. Contemporary Austrian Studies, vol. 22, eds. G. Bischof, F. Karlhofer, New Orleans 2013.
Zobacz w Google Scholar

Schmidl E., Sheehan J., What Does it Mean To Be Neutral? Postwar Austria from a Comparative Perspective, [w:] Austria’s International Position After the End of the Cold War. Contemporary Austrian Studies, vol. 22, eds. G. Bischof, F. Karlhofer, New Orleans 2013.
Zobacz w Google Scholar

Schultz H., Bergiffsgeschichte und Argumentationsgeschichte, [w:] Historische Semantik und Begrifsgeschichte, Hg. R. Koselleck, Stuttgart 1979, s. 43–74. Secher H. P., Bruno Kreisky: Chancellor of Austria. A Political Biography, Pittsburg 1993.
Zobacz w Google Scholar

Sergeev R., Steiner L., Die österreichische-sowjetischen Beziehungen 1953–1955 und der Weg zum Staatsvertrag. Auszuge aus einem Gespräch mit Michael Gehler und Helmut Wohnout, [w:] Der Österreichische Staatsvertrag 1955. International Strategie, rechtliche Relevantz, nationale Identität, Hg. A. Suppan, G. Stourzh, Wien 2005, s. 205–217.
Zobacz w Google Scholar

Sirecka-Wołodko M., Zagraniczna polityka kulturalna Polski w latach 1956–1970, Toruń 2011.
Zobacz w Google Scholar

Skodlarski J., Zarys historii gospodarczej Polski, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Skowroński, A., Austriacka polityka aktywnej neutralności. Nauki historii, [w:] Z dziejów Austrii i stosunków polsko-austriackich, red. Z. Tomkowski, Łowicz 2000, s. 143–157.
Zobacz w Google Scholar

Skórczewski D., Teoria, literatura, dyskurs. Pejzaż postkolonialny, Lublin 2013.
Zobacz w Google Scholar

Skrzypek A., Dyplomatyczne dzieje PRL w latach 1956–1989, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Skrzypek A., Mechanizmy klientelizmu. Stosunki polsko-radzieckie 1965–1989, Pułtusk–Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Steininger R., Deutschland, Österreich Und die Neutralität 1952–1955, [w:] Der österreichische Staatsvertrag 1955. International Strategie, rechtliche Relevantz, nationale Identität, Hg. A. Suppan, G. Stourzh, Wien 2005.
Zobacz w Google Scholar

Stezl-Marx B., Die Moskauer Deklaration in den Befehlen der Roten Armee in Österreich zu Kriegsende 1945, [w:] Die Moskauer Deklaration 1943. Österreich wieder herstellen, Hg. S. Karner, A. O. Tschubarjan, Wien–Köln–Weimar 2015, s. 196–209.
Zobacz w Google Scholar

Stiefel D., Österreich und die planwirtschaftlichen Länder, [w:] Zarte Bande: Österreich und die europäischen planwirtschaftlichen Länder. Delicate relationship, Hg. G. Enderle-Burcel, Wien 2006.
Zobacz w Google Scholar

Stobiecki R., Historiografia PRL. Ani dobra, ani mądra, ani piękna…, ale skomplikowana. Studia i szkice, Warszawa 2007, s. 315–334.
Zobacz w Google Scholar

Stokłosa K., Polen und die deutsche Ostpolitik 1945–1990, Göttingen 2011.
Zobacz w Google Scholar

Stosunki dyplomatyczne Polski, Informator, t. I, Europa 1918–2006, red.
Zobacz w Google Scholar

K. Szczepanik, A. Herman-Łukasik, B. Janicka, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Stråth B., Wodak R., ‘Europe-Discourse-Politics-Media-History: Constructing Crises.’ In Europe in Crisis: The ‘European Public Sphere’ and National Media in the Post-War Period, eds. A. Triandafy, R. Wodak, M. Krzyżanowski, London 2009, s. 15–33.
Zobacz w Google Scholar

Strzyżewski T., Czarna Księga Cenzury PRL, Londyn 1977.
Zobacz w Google Scholar

Syndoman S., Polsko-austriackie stosunki dyplomatyczne i kontakty polityczne w latach 1970–1989, [w:] Austria i relacje polsko-austriackie w XX/XXI wieku, red. A. Kisztelińska-Węgrzyńska, K. A. Kuczyński, Łódź 2014, s. 111–115.
Zobacz w Google Scholar

Szczepanik K., Wybrane zagadnienia z zakresu ewolucji struktur organizacyjnych polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej w latach 1944–1989, [w:] Historia dyplomacji polskiej, 1944/1945–1989, t. VI, red. W. Materski, W. Michowicz, Warszawa 2010, s. 9–15.
Zobacz w Google Scholar

Szumiło M., Elita PPR i PZPR w latach 1944–1970 – próba zdefiniowania, [w:] Elity komunistyczne w Polsce, red. M. Szumiło, M. Żukowski, Warszawa–Lublin 2015, s. 34–59.
Zobacz w Google Scholar

Tebinka J., 1956 – rok przełomu, [w:] Historia dyplomacji polskiej, t. VI, 1944/1945–1989, red. W. Materski, W. Michowicz, Warszawa 2010, s. 444–467.
Zobacz w Google Scholar

Tebinka J., Dyplomacja popaździernikowa (1957–1960), [w:] Historia dyplomacji polskiej 1944/1945–1989, t. VI, red. W. Materski, W. Michowicz, Warszawa 2010, s. 468–584.
Zobacz w Google Scholar

Tebinka J., Zniewolenie czy suwerenność? Odwilż październikowa w dyplomacji PRL 1956–1961, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Torańska T., Oni, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Tyszkiewicz J., Otwarte okno w „żelaznej kurtynie”. Polityka administracji prezydenta Eisenhowera wobec Polski (X 1956 – I 1961), Wrocław 2003.
Zobacz w Google Scholar

Ullmann P., Austria and Romania, [w:] Peaceful Coexistence or Iron Curtain? Austria, Neutrality and Eastern Europe in the Cold War and Détente, 1955–1989, eds. A. Suppan, W. Mueller, Wien 2009, s. 465–486.
Zobacz w Google Scholar

Ullmann P., Eine schwierige Nachbarschaft. Die Geschichte der diplomatischen Beziehungen zwischen Österreich und der Tschechoslowakei 1945–1968, Wien 2006.
Zobacz w Google Scholar

Wengeler M., Topos und Diskurs. Begründung einer argumentationsanalytischen Methode und ihre Anwendung auf den Migrationsdiskurs (1960–1985), Tübingen 2003.
Zobacz w Google Scholar

Werblan A., Stalinizm w Polsce, Warszawa 1991. Wereszycki H., Historia Austrii, Wrocław 1986.
Zobacz w Google Scholar

Wieczorkiewicz A., Kooperacja przemysłowa Polski z rozwiniętymi krajami kapitalistycznymi, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Wodak R., Wstęp. Badania nad dyskursem, ważne terminy i problemy, [w:] Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, red. M. Krzyżanowski, R. Wodak, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Wodak R., de Cillia R., Reisigl M., Liebhart K., The Discursive Construction of National Identity, Edinburgh 2009.
Zobacz w Google Scholar

Zając J., Zięba R., Polskawstosunkachmiędzynarodowych 1945–1989, Toruń 2006.
Zobacz w Google Scholar

Ząbkowicz A., Koncepcja zagranicznej polityki kredytowej w Polsce w latach 1971–1980, Wrocław 1992.
Zobacz w Google Scholar

Zeitgenössisch zur Außenpolitik der Ära Kreisky im Besonderen (und bezeichnenderweise ohne Bezugnahme auf die Beziehungen zur DDR), [w:] Die Ära Kreisky. Schwerpunkte der österreichischen Außenpolitik, Hg. E. Bielka, P. Jankowitsch, H. Thalberg, Wien–München–Zürich 1983.
Zobacz w Google Scholar

Zubok W., Pleszakow K., Zimna wojna zza kulis Kremla. Od Stalina do Chruszczowa, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Buchała R., Współpraca gospodarcza podstawą zaufania. Przykład stosunków austriacko-węgierskich w latach 1970–1985, „Przegląd Stosunków Międzynarodowych” 1989, nr 4 (140), s. 10–11.
Zobacz w Google Scholar

Ceranka P., Reakcje państw zachodnich na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, „Sprawy Międzynarodowe” 2009, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Czarnocki A., Austria a Europejska Wspólnota Gospodarcza, „Studia Nauk Politycznych” 1976, nr 2, s. 131–152.
Zobacz w Google Scholar

Donath A., Rola Towarzystwa Austriacko-Polskiego i Polsko-Austriackiego w rozwoju stosunków kulturalnych między Polską a Austrią w okresie 1946–1976, „Zeszyty Niemcoznawcze UW” 1978, nr 3, s. 80–90.
Zobacz w Google Scholar

Dulles J. F., Thoughts on Soviet Foreign Policy, „Life”, June 3, 1946, s. 112–126.
Zobacz w Google Scholar

Glass K., Mit pośrednika między Wschodem i Zachodem, „Sprawy Międzynarodowe” 2001, nr 2, s. 133.
Zobacz w Google Scholar

Graf M., European Detente and the CSCE Austria and the East-Central European Theatre in the 1970s and 1980s, „European Rewiew” 2017, No 4.
Zobacz w Google Scholar

Gruber K. R., Austria holds on, „Foreign Affairs” 1948, No 3, s. 470–479.
Zobacz w Google Scholar

Grużewski S., Problemy specjalizacji eksportowej, „Handel Zagraniczny” 1982, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Haslinger J., Austria po wojnie, „Przegląd Polityczny” 2001, nr 51/53, s. 111–114.
Zobacz w Google Scholar

Hillhouse R. J., A Reevaluation of Soviet Policy in Central Europe: The Soviet Union and the Occupation of Austria, „Eastern European Politics and Societies” 1989, No 3/1, s. 83–104.
Zobacz w Google Scholar

Hösele H., Die österreichische Identität, „Zeitreise Österreich. Menschen. Gesellschaft. Geschhichte” 2015, Nr. 2, s. 38–39.
Zobacz w Google Scholar

Jarząbek W., Doktryna Ulbrichta czy doktryna Gomułki? Polska a koordynacja polityki bloku wschodniego wobec Ostpolitik w latach 1966–1967, „Dzieje Najnowsze” 2005, nr 3, s. 1–45.
Zobacz w Google Scholar

Jarząbek W., Na marginesie koordynacji polityki krajów bloku wschodniego wobec „Ostpolitik” RFN, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2009, s. 209–221.
Zobacz w Google Scholar

Jarząbek W., Polish Economic policy at the time of détente, 1966–1978, „European Review of History – Revue europe´enne d’histoire” 2014.
Zobacz w Google Scholar

Jarząbek W., Rozmowa Charlesa de Gaulla z Władysławem Gomułką, „Dzieje Najnowsze” 2000, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Jarząbek W., Władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wobec problemu reparacji i odszkodowań od Republiki Federalnej Niemiec 1953–1989, „Dzieje Najnowsze” 2005, R. 37, nr 2, s. 85–103.
Zobacz w Google Scholar

Jarząbek W., Władze PRL wobec normalizacji stosunków z RFN w latach 1970–1975, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2004, z. 12, s. 40–53.
Zobacz w Google Scholar

Jarząbek W., Wpływ wydarzeń 1968 roku na politykę zagraniczną PRL, „Dzieje Najnowsze” 2008, nr 1, s. 71–85.
Zobacz w Google Scholar

Kisztelińska-Węgrzyńska A., Dyplomacja polska wobec Austrii w latach 1945–1958, „Rocznik Katedry Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu Łódzkiego. Niemcy – Austria – Szwajcaria” 2012, t. V, s. 179–192.
Zobacz w Google Scholar

Kisztelińska-Węgrzyńska A., Działalność dyplomacji amerykańskiej na rzecz podpisania Traktatu z Austrią z maja 1955 roku, „Niemcy – Austria – Szwajcaria. Rocznik Katedry Badań Niemcoznawczych UŁ” 2008, t. III, s. 337–367.
Zobacz w Google Scholar

Kisztelińska-Węgrzyńska A., Kwestia własności niemieckiej w Austrii, jako problem międzynarodowy w latach 1945–1949, „Przegląd Zachodni” 2015, nr 2, s. 217–239.
Zobacz w Google Scholar

Kisztelińska-Węgrzyńska A., Österreich in der polnischen Diplomatie in den Jahren 1965–1968 aus der Perspektive des Aussenministeriums der VR Polen, „International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal, Österreich in der gegenwärtigen polnischen Forschung” 2016, vol. 18, No 1, s. 33–52.
Zobacz w Google Scholar

Kisztelińska-Węgrzyńska A., Partner na trudny czas. Obraz Austrii z perspektywy materiałów Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1980–1983, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2016, vol. LV, s. 144–169.
Zobacz w Google Scholar

Kisztelińska-Węgrzyńska A., Pierwsza wizyta Bruno Kreisky’ego w Polsce z 1–3 III 1960 roku w świetle dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych, „Rocznik Polsko-Niemiecki” [PISM], 2013, t. XXI, s. 29–54.
Zobacz w Google Scholar

Kisztelińska-Węgrzyńska A., Wizyty kanclerza Bruno Kreisky’ego w Polsce, „Przegląd Zachodni” 2015, nr 1, s. 139–157.
Zobacz w Google Scholar

Koszel B., Niemcy wobec Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej w drugiej połowie XIX i w XX w. (do 1989 r.): koncepcje działań i próby organizacji polityczno-gospodarczej, „Przegląd Zachodni” 1997, nr 1, s. 93–116.
Zobacz w Google Scholar

Kozeński J., Bez Austrii, „Przegląd Zachodni” 1991, nr 1, s. 89–100.
Zobacz w Google Scholar

Kozub-Ciembroniewicz W., Socjaldemokracja austriacka a powiązania Austrii z EWG, „Sprawy Międzynarodowe” 1976, z. 2, s. 119–128.
Zobacz w Google Scholar

Lechański D., Bruno Kreisky w prasie polskiej, „Zbliżenia Polska – Niemcy” 1997, nr 3, s. 51.
Zobacz w Google Scholar

Lisicki P., Małe apokalipsy, wielkie słowa, „Rzeczpospolita” 1995, 25 lipca, s. 6–7.
Zobacz w Google Scholar

Maier Ch., Whose Mitteleuropa. Central Europa between Memory and Obsolescence, „Austrian in the New Europe. Contemporary Austrian Studies” 1993, vol. 1, s. 8–19.
Zobacz w Google Scholar

Menasse R., Austria wzięta w kleszcze, „Europa” 1998, nr 4, s. 52–55.
Zobacz w Google Scholar

Michałek K., Doktryna Trumana: Błąd w politycznej kalkulacji czy próba nowego podejścia do bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych?, „Dzieje Najnowsze” 1997, nr 2, s. 25.
Zobacz w Google Scholar

Miśkiewicz G., Bruno Kreisky w polskich, niemieckich i austriackich encyklopediach i leksykonach, „Niemcoznawstwo” 2009, nr 17, s. 303–310.
Zobacz w Google Scholar

Mosley P. E., The Treaty with Austria, „International Organisation” 1950, No 2, s. 211–219.
Zobacz w Google Scholar

Nim wymrą świadkowie. Rozmowa z Szymonem Wiesenthalem, „Polityka” 1999, nr 7, s. 69.
Zobacz w Google Scholar

Paczkowski A., Boisko wielkich mocarstw: Polska 1980–1989. Widok od wewnątrz, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2002, t. II, nr 3, s. 165–211.
Zobacz w Google Scholar

Pakulski J., Rewolucje wschodnioeuropejskie, „Kultura i Społeczeństwo” 1991, nr 3, s. 10.
Zobacz w Google Scholar

Parzymies S., Zagraniczna polityka kulturalna Francji w procesie reform, „Stosunki Międzynarodowe” 2012, nr 2, s. 60–82.
Zobacz w Google Scholar

Puchowicz R., Polityka kulturalna Niemiec do 2007, „Politeja” 2008, nr 1, s. 457–472.
Zobacz w Google Scholar

Rabinach A., Austria Recalls The Anschluss, „The Nation” 1988, March 19, s. 374–375.
Zobacz w Google Scholar

Rapacki R., System gospodarczy a import techniki w Polsce, „Handel Zagraniczny” 1989, nr 4–5, s. 4–8.
Zobacz w Google Scholar

Ratajczak J., Droga do uznania granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej: aspekty prawne, „Acta Uniwersitatis Wratislawiensis. Niemcoznawstwo” 1998, nr 8, s. 157–181.
Zobacz w Google Scholar

Rathkolb O., Austria’s ‘Ostpolitik’ in the 1950s and 1960s., „Austrian History Yearbook (AHY)” 1995, Vol. 26, s. 129–149.
Zobacz w Google Scholar

Rotocki Z., Model okupacji Austrii. Studium prawno-międzynarodowe, „Przegląd Zachodni” 1958, nr 1, s. 53–98.
Zobacz w Google Scholar

Skobelski R., PRL w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w latach 1956–1970, „Kwartalnik Historyczny” 2007, nr 3, s. 49–90.
Zobacz w Google Scholar

Słowiński M., Bar Sarmacja na peryferiach. O polskim wariancie literatury środkowoeuropejskiej, „Culture.pl”, listopad 2017, http://culture.pl/pl/artykul/bar-sarmacja-na-peryferiach-o-polskim-wariancie-literatury-srodkowoeuropejskiej [dostęp: 13.12.2017].
Zobacz w Google Scholar

Tomala M., „Przyjaźń” z Niemiecką Republiką Demokratyczną, ale za jaką cenę, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 1995, nr 3, s. 58–75.
Zobacz w Google Scholar

Tomczak M., Austriacy w poszukiwaniu tożsamości, „Przegląd Zachodni” 1997, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Vansant J., „Challenging Austria’s Victim Status: National Socialism and Austrian Personal Narratives, „The German Quarterly” 1994, vol. 67, No 1, s. 38–57.
Zobacz w Google Scholar

Wolański M., Polskie ośrodki w kraju wobec zjednoczenia Niemiec i normalizacji stosunków z RFN (1949–1969), „Acta Uniwersitatis Wratislawiensis. Niemcoznawstwo” 2003, nr 12, s. 95–103.
Zobacz w Google Scholar

Werner A., Stosunki PRL – RFN przed rokiem 1970 (studium o anormalności), „Rocznik Polsko-Niemiecki” 1998, t. VII, s. 33–71.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

22 listopada 2018

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-077-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-078-5

Inne prace tego samego autora

  • Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, Natalia Matiaszczyk , Lidia Kołodziejczyk, Bartosz Kurowski, Piotr Rembowski, Wojciech Religa, Norbert Furmańczyk, Bartosz Bartoszewski, Weronika Kosmala, Jakub Burski, Joanna Szpecińska, Karolina Czapla, Oliwia Suszwalak, Wiktoria Bednarska, Granice i obszary wpływów w polityce wewnętrznej i relacjach międzynarodowych
  • Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, Maciej Krauze, Aleksandra Drzewiecka, Rafał Kowalczyk, Łukasz Sławomir Fraszka, Dorota Siemińska, Mateusz Kłucjasz, Michał Bożęcki, Michał Szamałek, Aleksander Gradowski, Maciej Piotrowski, Joanna Garnek, Jednostka wobec globalnego wymiaru stosunków międzynarodowych
  • Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, Anna Patecka-Frauenfelder, Marek Sempach, Zuzanna Kowalczyk, Michał Sędkowski, Marcin Socha, Dawid Sawa, Maciej Paszyn, Joanna Pietraszczyk-Sękowska, Maria Antonina Łukowska, Koszty współczesnych kryzysów
  • Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, Bruno Kreisky