Analiza pretranslatorska tekstu jako pierwszy etap tłumaczenia poetyckiego

Autorzy

Anna Bednarczyk
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Rusycystyki, Zakład Przekładu i Dydaktyki
https://orcid.org/0000-0003-2761-8647

Słowa kluczowe:

tłumacz, tłumaczenia poetyckie, analiza pretranslatorska, przekładoznawstwo

Streszczenie

Tłumacz musi odpowiedzieć na pytanie, „co przetłumaczyć?” a więc określić, „jakie są jego dominanty” i „jak przetłumaczyć?” a więc „jakie są możliwości translacji?” ale przede wszystkim winien on wiedzieć, „dlaczego?” podejmuje takie, a nie inne decyzje, motywowane pytaniem o powód i cel swoich działań.

Powód – chodzi oto, co zmusza mnie-tłumacza do poszukiwania potencjalnych odpowiedników i dokonywania transformacji oraz cel, a więc to, co chcę osiągnąć, dokonując tych manipulacji. Z określeniem celu łączy się określenie własnej motywacji translatorskiej, czego efektem jest dokonywanie świadomych (uświadamianych sobie) wyborów w procesie przekładu.

Z Zakończenia

Bibliografia

Apanowicz F., 2002, Dokąd prowadzą ślady kopyt (o polskich przekładach pewnego wiersza Osipa Mandelsztama), [w:] P. Fast, K. Żemła (red.), Przekład w historii literatury, „Śląsk”, Katowice, s. 73–86.
Zobacz w Google Scholar

Ayupova R., 2014, Pretranslation Text Analysis as a Part of Translation Process, „Procedia Social and Behavioral Sciences”, no. 136, s. 213–216.
Zobacz w Google Scholar

Balcerzan E., 1968, Poetyka przekładu artystycznego, „Nurt”, nr 8, s. 17–31.
Zobacz w Google Scholar

Balcerzan E., 1980, Sztuka przekładu jako przedmiot badań literackich, „Pamiętnik Literacki”, LXXI, 1, s. 3–7.
Zobacz w Google Scholar

Balcerzan E., 2007, Wstęp do pierwszego wydania, [w:] E. Balcerzan, E. Rajewska (red.), Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440–2005. Antologia, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 5–12.
Zobacz w Google Scholar

Balcerzan E., 2009, Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatologii i komparatystyki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Baluch J., 2007, Wiersz i przekład, Scriptum, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Barańczak S., 1990, Mały, lecz maksymalistyczny Manifest translatologiczny albo Tłumaczenie się z tego, że tłumaczy się wiersze również w celu wytłumaczenia innym tłumaczom, że dla większości tłumaczeń wierszy nie ma wytłumaczenia, „Teksty Drugie”, nr 3, s. 7–66.
Zobacz w Google Scholar

Barańczak S., 1992, Ocalone w tłumaczeniu, Wydawnictwo a5, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Bednarczyk A., 2000, Kilka strof o pszczołach Persefony i dzikim naszyjniku darowanym w miłosnym porywie. O akceptowalności asocjacyjnych alternatyw, „Przekładaniec”, nr 6, s. 146–166.
Zobacz w Google Scholar

Bednarczyk A., 2002, O niektórych przekształceniach asocjacyjnych (na przykładzie wierszy Mariny Cwietajewej w tłumaczeniu Joanny Salamon), „Стил”, nr 1, s. 299–309.
Zobacz w Google Scholar

Bednarczyk A., 2008, W poszukiwaniu dominanty translatorskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bednarczyk A., 2011, Problemy archaizacji w przekładzie, [w:] P. Fast, A. Car, W. M. Osadnik (red.), Historyczne oblicza przekładu, „Śląsk”, Katowice, s. 63–76.
Zobacz w Google Scholar

Bednarczyk A., 2012, O kompetencji pożądanej, potencjalnym wykształceniu i rzeczywistości politycznej (pozycja tłumacza w Rosji i ZSRR), [w:] M. Piotrowska, A. Czesak, A. Gomola, S. Tyupa (red.), Kompetencje tłumacza, Tertium, Kraków, s. 67–85.
Zobacz w Google Scholar

Bednarczyk A., 2014, Co jest oryginałem i czym jest tłumaczenie?, „Teksty Drugie”, nr 4, s. 339–356.
Zobacz w Google Scholar

Bednarczyk A., 2016, Rozważania o normie i tłumaczeniu, „Między Oryginałem a Przekładem”, nr 3 (33), Norma w przekładzie cz. 1, A. Jastrzębska (red.), s. 127–142.
Zobacz w Google Scholar

Bednarczyk A., 2018, Powyższy utwór jest swobodną interpretacją tekstu rosyjskiego nieznacznie odbiegającą od wersji oryginalnej (Cwietajewa – Internet – przekład i ja…), [w:] R. Lewicki (red.), Przekład – Język – Kultura, t. V, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 61–74.
Zobacz w Google Scholar

Bednarczyk A., 2018, Tłumaczenie zindywidualizowane albo o motywacji tłumacza (na materiale wierszy Osipa Mandelsztama), „Teksty Drugie”, nr 4, s. 350–368.
Zobacz w Google Scholar

Bednarczyk A., Interdyscyplinarność i przekład – kilka możliwych odpowiedzi – w druku. Bednarczyk A., 2018, O tłumaczeniu artystycznym – kropla nauki w morzu sztuki, [w:]
Zobacz w Google Scholar

M. Bartosiak, G. Habrajska (red.), Nauka (płynąca ze) sztuki – sztuka (uprawiania) nauki, Primum Verbum, Łódź, s. 97–114.
Zobacz w Google Scholar

Cyrulnik B., 1997, Anatomia uczuć, tłum. A. Matusiak, Czarna Owca, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dedecius K., 1988, Notatnik tłumacza, tłum. J. Prokop, Czytelnik, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dolet E., 1540, La manière de bien traduire d’une langue en aultre, Estienne Dolet, Lyon, http://www.diachronie.be/textes_hlf/1540-dolet/index.html (dostęp: 13.12.2017).
Zobacz w Google Scholar

Etkind J., 1975, Swoboda tłumacza jako konieczność uświadomiona, tłum. E. Siemaszkiewicz, [w:] S. Pollak (red.), Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia, ks. II, Ossolineum, Wrocław, s. 35–50.
Zobacz w Google Scholar

Even-Zohar I., 1990, The Position of Translated Literature within the Literary Polysystem, „Poetics Today”, no. 11:1, s. 45–51.
Zobacz w Google Scholar

Gouadec D., 2007, Translation as a profession, John Benjamins Publishing, Amsterdam and Philadelphia.
Zobacz w Google Scholar

Grosbart Z., 1990, Transkryocja i transliteracja w ujęciu teorii i praktyki przekładu, [w:] J. Borsukiewicz (red.), Dziesięć wieków związków wschodniej słowiańszczyzny z kulturą zachodu, t. 1, Czy istnieje teoria przekładu?, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 458–467.
Zobacz w Google Scholar

Grosbart Z., 1995, Rola myślenia w praktyce przekładu, [w:] J. Konieczna-Twardzikowa, U. Kropiwiec (red.), Między orygnałem a przekładem, I., Czy istnieje teoria przekładu?, Universitas, Kraków, s. 65–73.
Zobacz w Google Scholar

Grosbart Z., 1998, Przesłanki opracowania „użytecznej” teorii przekładu, [w:] P. Fast (red.), Przekład artystyczny a współczesne teorie translatologiczne, „Śląsk”, Katowice, s. 47–55.
Zobacz w Google Scholar

Grucza F., 1998, Zagadnienie translatoryki, [w:] F. Grucza (red.), Glottodydaktyka i translatoryka, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 9–27.
Zobacz w Google Scholar

Kalmazova N., 2016, Teaching Law Students Pre-Translation Text Analysis Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, „The Journal of University of Bialystok”, no. 45, s. 87–96.
Zobacz w Google Scholar

Kashirina N., 2014, Psychology of translation: Critical and Creative Thinking, [w:] Y. Cui, W. Zhao (red.), Handbook of Research on Teaching Methods in Language Translation and Interpretation, IGI Global, Disseminator of Knowledge, Hershey, s. 274–296.
Zobacz w Google Scholar

Kielar B., 1988, Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne, Ossolineum, Wrocław. Kierzkowska D., 1991, Kodeks tłumacza sądowego, Tepis, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kościałkowska-Okońska E., 2012, Norma w przekładzie: ułatwienie pracy czy przeszkoda dla tłumacza?, „Rocznik Przekładoznawczy”, nr 7, s. 65–81.
Zobacz w Google Scholar

Kozielecki J., 1975, Czynność myślenia, [w:] T. Tomaszewski (red.), Psychologia, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ladmiral J.-R., 1986, Sourciers et cibilistes, „La traduction. Revue d-esthetique nouvelle série”, no 12, s. 33–42.
Zobacz w Google Scholar

Legeżyńska A., 1986, Tłumacz i jego kompetencje autorskie: na materiale powojennych tłumaczeń z A. Puszkina, W. Majakowskiego, I. Kryłowa, A. Błoka, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Legeżyńska A., 1997, Tłumacz jako drugi autor – dziś, [w:] A. Nowicka-Jeżowa, D. Knysz-Tomaszewska (red.), Przekład literacki. Teoria – historia – współczesność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 40–50.
Zobacz w Google Scholar

Lewicki R., 2013, Obcość w przekładzie a obcość w kulturze, [w:] P. Bończa Bukowski de, M. Heydel (red.), Polska myśl przekładoznawcza. Antologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 313–322.
Zobacz w Google Scholar

Lewicki R., 2017, Zagadnienia lingwistyki przekładu, Wydawnictwo UMCS, Lublin. Majkiewicz A., 2008, Intertekstualność – implikacje dla teorii przekładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Majkiewicz A., 2009, Intertekstualność jako nowe (stare) wyzwanie w teorii i praktyce przekładu literackiego, „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu”, nr 5, s. 121−131.
Zobacz w Google Scholar

Mounin G., 1963, Les problèmes théoriques de la traduction, Gallimard, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Nord C., 2005, Text Analysis in Translation. Theory, Method and Didactic Application of a Model for Translation Oriented Text Analysis, Rodopi, Amsterdam.
Zobacz w Google Scholar

Osadnik W. M., 2010, Teoria wielosystemowa i rodzaje ekwiwalencji w przekładzie, „Śląsk”, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowska M., Czesak A., Gomola A., Tyupa S. (red.), 2012, Kompetencje tłumacza, Tertium, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowska M., Szczęsny A. (red.), 2013, Dydaktyka przekładu, „Między Oryginałem a Przekładem”, t. XIX–XX.
Zobacz w Google Scholar

Pisarkowa K., 1998, Pragmatyka przekładu. Przypadki poetyckie, Wydawnictwo IJP PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Pisarska A., Tomaszkiewicz T., 1996, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Popovič A., 1970, The Concept: „Shift of Expression” in Translation, [w:] J. S. Holmes (red.), The Nature of Translation. Essays on the Theory and Practice of Literary Translation, Mouton&Co.N.V., Hague–Paris–Bratislava, s. 78–87.
Zobacz w Google Scholar

Popovič A., 1971, Rola odbiorcy w procesie przekładu literackiego, tłum. J. Sławiński, [w:] J. Sławiński (red.), Problemy socjologii literatury, Ossolineum, Wrocław, s. 205–219.
Zobacz w Google Scholar

Przybylski S., 1980, Wdzięczny gość Boga. Esej o poezji Osipa Mandelsztama, Libella, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Przybylski S., 1996, Et arcadia ego. Esej o tęsknotach poetów, Czytelnik, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Saniewska D. (red.), 2013, Emocje. Ekspresja. Poetyka – przegląd zagadnień, Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Spyrka L., 2016, Dramat słowacki w Polsce : przekład w dialogu kultur bliskich, „Śląsk”, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Tabakowska E., 2009, Tłumacząc się z tłumaczenia, Wydawnictwo Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Tokarz B., 1998, Wzorzec, podobieństwo, przypominanie, „Śląsk”, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Toury G., 1978, The Nature and Role of Norms in Translation, [w:] L. Venuti (red.), The Translation Studies Reader, Routledge, London–New York, s. 198–211.
Zobacz w Google Scholar

Toury G., 1980, In Serach of Theory of Translation, The Porter Institute for Poetics and Semiotics, Tel Aviv University, Tel Aviv.
Zobacz w Google Scholar

Toury G., 1995, The Nature and Role of Norms in Translation, [w:] G. Toury, Descriptive Translation Studies and Beyond, John Benjamins, Amsterdam–Philadelphia, s. 53–69.
Zobacz w Google Scholar

Tuwim J., 2007, Czterowiersz na warsztacie, [w:] E. Balcerzan, E. Rajewska (red.), Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440–2005. Antologia, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 135–145.
Zobacz w Google Scholar

Tuwim J., 2007, Traduttore – traditore, [w:] E. Balcerzan, E. Rajewska (red.), Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440–2005. Antologia, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 151–167.
Zobacz w Google Scholar

Venuti L., 1998, The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference, Routledge, London–New York.
Zobacz w Google Scholar

Voellnagel A., 1998, Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych, Tepis, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Warda A., 2003, Ze studiów nad świadomością teoretycznoliteracką w osiemnastowiecznej Rosji, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Ważyk A., 2007, O tłumaczeniu wierszy rosyjskich, [w:] E. Balcerzan, E. Rajewska (red.), Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440–2005. Antologia, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 173–177.
Zobacz w Google Scholar

Wojtasiewicz O., 1957, Wstęp do teorii tłumaczenia, Ossolineum, Wrocław–Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Аверинцев С. С., 1990, Судьба и весть Осипа Мандельштама, [в:] О.Э. Мандельштам, Сочинения в 2-х томах, т. 1, Художественная литература, Москва, s. 5–64. Айзенштейн Е. О., 2010, Сонаты без нот. Игры слов и смыслов в книге М. Цветаевой
Zobacz w Google Scholar

„После России”, Litres, https://www.litres.ru/elena-ayzenshteyn/sonaty-bez-not/ (dostęp: 13.12.2017).
Zobacz w Google Scholar

Алексеева И. С., 2004, Введение в переводоведение, „Академия”, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Алексеева Л. М., 2010, Перевод как рефлексия деятельности, „Вестник Пермского университета”, № 1 (7), s. 45–51.
Zobacz w Google Scholar

Аникина О. В., Якименко Е. В., 2012, Формирование умений предпереводческого анализа текста у студентов экономических специальностей, „Вестник Томского государственного университета”, № 362, Психология и педагогика, s. 150–152.
Zobacz w Google Scholar

Афанасьевa В. К. (рeд.), 1997, От начала начал. Антология шумерской поэзии, http:// ml.volny.edu/index.html?act=view_ml&id=4214 (dostęp: 26.06.2012).
Zobacz w Google Scholar

Барышникова Е. Н., Штырина Е. В., 2013, Роль и место предпереводческого анализа художественного текста в обучении студентов-лингвистов русскому языку как иностранному, „Вестник РУДН”, № 4, s. 39–44.
Zobacz w Google Scholar

Бахтиаров А. А., 1890, Историякнигина Руси, Издательство Ф. Павленков Санкт-Петербург.
Zobacz w Google Scholar

Беднарчик А., 2011, Несколько заметок о рецепции творчества Марии Павликовской-Ясножевской в „русскоязычном пространстве”, „Folia Litteraria Rossica”. Acta Universitatis Lodziensis, s. 114–123.
Zobacz w Google Scholar

Беднарчик А., 2014, Потенциальность перевода (на примере одного стихотворения Марины Цветаевой), [в:] D. Oboleńska, U. Potocka-Sigłowy, K. Arciszewska, K. Rutecka (red.) Rosja w krysztale. Rozważania, fakty i miraże, Wydawnictwo UG, Gdańsk, s. 299–312.
Zobacz w Google Scholar

Беднарчик A., 2017, Предпереводческий анализтекста (наматериал еодного четверостишия Осипа Мандельштама), „Annales Universitas Pedagogicae Cracoviensis Studia Russologica”, № X, s. 175–187.
Zobacz w Google Scholar

Белкина М. И., 1988, Скрещение судеб, „Книга”, Москва, http://tsvetaeva.narod.ru/WIN/belkina/belkB04.html (dostęp: 26.06.2012).
Zobacz w Google Scholar

Белкина М. И., Скрещение судеб. Безмерность в мире мер, http://tsvetaeva.synnegoria.com/WIN/belkina/belkB05.html#0015 (dostęp: 23.12.2012).
Zobacz w Google Scholar

Брандес М. П., 1988, Стиль и перевод (на материале немецкого языка), Высшая школа, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Брандес М. П., Провоторов В. И., 2001, Предпереводческий анализ текста, НВИ-Тезаурус, Москва, http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/tr-analysis.shtml (dostęp: 22.12.2016).
Zobacz w Google Scholar

Виноградов В. С., 2001, Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы), Издательство института среднего образования РАО, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Воевода Е. В., 2009, Языковая подготовка дипломатов и переводчиков для Посольского приказа в XVII веке, „Вестник Московского государственного областного университета. Серия Педагогика”, № 3, s. 20–23.
Zobacz w Google Scholar

Вяземский П. А., 1984, Сонеты Мицкевича, [в:] П. А. Вяземский, Эстетика и литературная критика, Искусство, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Гаспаров М. Л., 2001, Маршак и время, [в:] М. Л. Гаспаров, Н. С. Автономова, О русской поэзии, Азбука, Санкт-Петербург, s. 410–430.
Zobacz w Google Scholar

Гаспаров М. Л., 2001, Подстрочник и мера точности, [в:] М. Л. Гаспаров, О русской поэзии. Анализы. Интерпретации. Характеристики, Азбука, Москва, s. 361–372.
Zobacz w Google Scholar

Гаспаров М. Л., Автономова Н. С., 2001, Сонеты Шекспира – переводы Маршака, [в:] М. Л. Гаспаров, О русской поэзии: Анализы. Интерпретации. Характеристики, Азбука, Санкт-Петербург, s. 389–409.
Zobacz w Google Scholar

Глазырин В. А., 2016, Категория невыразимого в книге О. Э. Мандельштама „Камень”, [в:] В. А. Глазырин, Ю. В. Казарин (рeд.), Новая Россия: традиции и инновации в языке инауке о языке…, Кабинетный ученый, Москва–Екатеринбург, s. 317–325.
Zobacz w Google Scholar

Демурова Н., Голос и скрипка (К переводу эксцентрических сказок Льюиса Кэрролла), http://www.speakrus.ru/articles/demurova.htm (dostęp: 5.05.2014).
Zobacz w Google Scholar

Дридзе Т. М., 2009, Перевод как текстовая деятельность: основная и предметная область семиосоциопсихологической теории коммуникации, [в:] Б. О. Маргарян, К. Ш. Абрамян (рeд.), Проблемы переводческой интерпретации текста конца 20-го начала 21-го веков, Лингва, Ереван.
Zobacz w Google Scholar

Ермолович Д. И., 2013, Словесная механика. Избранное о языке, переводе и культуре речи, Р. Валент, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Зубова Л. В., 2001, Стихотворение Бродского „Одиссей Телемаку”, „Старое литературное обозрение”, № 2 (278), s. 64−74.
Zobacz w Google Scholar

Казакова Т. А., 1990, Теория перевода (лингвистические аспекты), Высшая школа, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Каширина Н. А., 2004, Предпереводческий анализ текста как фактор повышения качества письменных переводов, „Известия Южного федерального университета. Технические науки”, № 1 (36), s. 258.
Zobacz w Google Scholar

Кашкин И. И., 1951, О языке перевода, „Литературная газета”, № 1.
Zobacz w Google Scholar

Кашкин И. И., 1955, Вборьбе за реалистический перевод: Сборник статей, [в:] В. М. Россельс (рeд.), Вопросы художественного перевода, Международные отношения, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Комиссаров В. Н., 1980, Лингвистика перевода, Международные отношения, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Комиссаров В. Н., 1999, Общая теория перевода, ЧеРо, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Комиссаров В. Н., 2001, Современное переводоведение, Издательство „ЭТС”, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Конарева Н. Н., 2007, Ассоциативно-семантическое поле концепта ЛЮБОВЬ в поэтическом дискурсе М. Цветаевой, [в:] Славянские языки и культура. Язык. Культура. Коммуникация: Материалы Международной научной конференции. (Тула, 17–19 мая 2007 г.), Издательство Петровская Гора, Тула, s. 80–84.
Zobacz w Google Scholar

Конкурсналучшийпереводпольскихстихотворений, 2009, Официальный сайт МГГУ, http://www.mspu.edu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1042 (dostęp: 15.01.2010).
Zobacz w Google Scholar

Кравченко Н. М., Марина Цветаева и её адресаты, http://www.liveinternet.ru/ users/4514961/post242578005/ (dostęp: 23.12.2012).
Zobacz w Google Scholar

Куликова Е. Ю., 2011, К вопросу о вийоновских мотивах в лирике О. Мандльштама: „Узоры”, „Нить”, „Плетени”, „Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика”, № 2, s. 58–63.
Zobacz w Google Scholar

Лазарева О. П., 2006, Обучение переводу для делового и профессионального общения, [в:] Л. Л. Баранова и др. (рeд.), Вопросы лингвистики и лингводидактики иностранного языка делового и профессионального общения, Российский университет дружбы народов, Москва, http://rudocs.exdat.com/docs/index-3429.html?page=11 (dostęp: 12.02.2009).
Zobacz w Google Scholar

Ларин Б. А., 1962, Наши задачи, [в:] Б. А. Ларин (рeд.), Теория и критика перевода, Издательство ЛГУ, Ленинград.
Zobacz w Google Scholar

Левин Ю. Д., 1985, Русские переводчики XIX века и развитие художественного перевода, АН СССР Наука, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Львов С. О., 1967, О дистанции времени, [в:] З. Кульманова (рeд.), Актуальные проблемы теории художественного перевода, т. 2, Союз писателей СССР. Совет по художественному переводу, Москва, s. 245–252.
Zobacz w Google Scholar

Мандель И. Д., „Измеряй меня…” Осип Мандельштам: попытка измерения, http://club.berkovich-zametki.com/?p=1687 (dostęp: 04.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Мандельштам О. Э., Утро акмеизма, http://rvb.ru/mandelstam/01text/vol_1/03prose/1_250.htm (dostęp: 11.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Мандельштам Н. Я., Воспоминания. Книга третья, http://bonread.ru/nadeghda-mandelshtam-vospominaniya-kniga-tretya.html?page=37#ж (dostęp: 15.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Мешалкина Е. Н., 2008, Стратегии исторической стилизации в художественном переводе (на материале англоязычной художественной литературы XVIII–XX вв.), Московский государственный лингвистический университет, Москва, Na prawach rękopisu.
Zobacz w Google Scholar

Миньяр-Белоручев Р. К., 1996, Теория и методы перевода, Московский лицей, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Накорякова К. М., 2004, Очерки по истории редактирования в России XVI–XIX вв., Издательство „ВК”, Москва, http://evartist.narod.ru/text12/29.htm (dostęp: 26.06.2012).
Zobacz w Google Scholar

Никульцева В. В., 2004, Лексические неологизмы Игоря Северянина, Autoreferat rozprawy doktorskiej, Москва, http://cheloveknauka.com/leksicheskie-neologizmy-igorya-severyanina (dostęp: 14.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

Петровский М. С., 1987, „Двенадцать” Блока и Леонид Андреев, [в:] И. С. Зильберштейн, Л. М. Розенблюм (рeд.), Александр Блок: Новыематериалы иисследования, АН СССР. Институт мировой лит. им. А. М. Горького, Москва, кн. 4, s. 203–232.
Zobacz w Google Scholar

Раренко М. Б., Опарина Е. О., Трошина Н. Н., 2011, Основные понятия англоязычного переводоведения. Терминологический словарь-справочник, РАН Институт Научной информации по общественным наукам, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Старкова В. В., 2015, Предпереводческий анализ фрагмента монографии К. Норд „Translation as a purposeful Activity”, „Cateris Paripus”, № 4, s. 100–103.
Zobacz w Google Scholar

Цатурова И. А., Каширина Н. А., 2008, Переводческий анализ текста. Английский язык, Перспектива, Издательство „Союз”, Санкт-Петербург.
Zobacz w Google Scholar

Цветаева М. И., 1928, Письмо А.А. Тесковой, февраль 1928, [в:] Наследие Марины Цветаевой. Сайт о великом русском поэте XX века, http://www.tsvetayeva.com/letters/let_teskovoj4.php (dostęp: 23.12.2012).
Zobacz w Google Scholar

Цветаева М. И., 1935, Письмо В.Н. Буниной, 28.08.1935, [в:] Наследие Марины Цветаевой. Сайт о великом русском поэте XX века, http://www.tsvetayeva.com/letters/let_vera4.php (dostęp: 23.12.2012).
Zobacz w Google Scholar

Эткинд Е. Г., 1963, Поэзия и перевод, Советский писатель, Москва–Ленинград.
Zobacz w Google Scholar

Юхт В. В., 1994, „Я стал строками книги…”. К вопросу о рецепции мандельштамовских цитат современным общественным сознанием, [в:] В. М. Акаткин и др. (рeд.), Мандельштамовские дни в Воронеже. Материалы, Издательство Воронежского университета, Воронеж, s. 93−95.
Zobacz w Google Scholar

Annienski I., 1988, Między światami…, tłum. S. Pollak, [w:] I. Annienski, Poezje, PIW, Warszawa, s. 86.
Zobacz w Google Scholar

Annienski I., Moja gwiazda, tłum. R. Koelblen, koncert zespołu „Piąty dzień”.
Zobacz w Google Scholar

Annienski I., Wśród światów stu..., tłum. P. Orkisz, „Poezja śpiewana”, http://www.poezjaspiewana.pl/index.php?str=1f&no=14013 (dostęp: 05.05.2014).
Zobacz w Google Scholar

Bazilewskij A. B., 2019, Trzynasta (Aria Kat’ki), tłum. A. Bednarczyk, „Krytyka Literacka”, nr 1, s. 35–36.
Zobacz w Google Scholar

Carroll L., 1955, Alicja w Krainie Czarów, tłum. A. Marianowicz, Nasza Księgarnia, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Carroll L., 1972, Alicja w Krainie Czarów, tłum. M. Słomczyński, Zielona Sowa, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Carroll L., 1986, Alicja w Krainie Czarów i po drugiej stronie lustra, tłum. R. Stiller, Wyd. „Alfa”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Cwietajewa M., Znaki, tłum. Jarzębina, http://www.fotoptaki.art.pl/printview.php?t=1374&start=0&sid=8185aa83575c6e9c10719582c270ecab (dostęp: 20.12.2012).
Zobacz w Google Scholar

Cwietajewa M., 2014, Znaki, tłum. A. Bednarczyk, [w:] A. Bednarczyk, Потенциальность перевода (на примере одного стихотворения Марины Цветаевой), [w:] D. Oboleńska, U. Potocka-Sigłowy, K. Arciszewska, K. Rutecka (red.), Rosja w krysztale. Rozważania, fakty i miraże, Wydawnictwo UG, Gdańsk, s. 299–312.
Zobacz w Google Scholar

Cwietajewa M., 2018, Bóg, tłum. A. Bednarczyk, [w:] М. Цветаева, Ты проходишь на запад солнца…, Wahazar – Krytyka Literacka (Editions Sur Ner), Moskwa, s. 73, 75.
Zobacz w Google Scholar

Cwietajewa M., 2018, Bracie w mojej śpiewnej biedzie…, tłum. A. Bednarczyk, [w:] М. Цветаева, Ты проходишь на запад солнца…, Wahazar – Krytyka Literacka (Editions Sur Ner), Moskwa, s. 123.
Zobacz w Google Scholar

Cwietajewa M., 2018, Chwała czasom, tłum. A. Bednarczyk, [w:] М. Цветаева, Ты проходишь на запад солнца…, Wahazar – Krytyka Literacka (Editions Sur Ner), Moskwa, s. 87, 89.
Zobacz w Google Scholar

Cwietajewa M., 2018, Ilu zginęło już w bezdennej pustce…, tłum. A. Bednarczyk, [w:] М. Цветаева, Ты проходишь на запад солнца…, Wahazar – Krytyka Literacka (Editions Sur Ner), Moskwa, s. 13, 15.
Zobacz w Google Scholar

Cwietajewa M., 2018, Pod szalem, tłum. A. Bednarczyk, [w:] М. Цветаева, Ты проходишь на запад солнца…, Wahazar – Krytyka Literacka (Editions Sur Ner), Moskwa, s. 105, 107.
Zobacz w Google Scholar

Cwietajewa M., 2018, Przyszłam do ciebie pośród czarnej nocy …, tłum. A. Bednarczyk, [w:] М. Цветаева, Ты проходишь на запад солнца…, Wahazar – Krytyka Literacka (Editions Sur Ner), Moskwa, s. 29.
Zobacz w Google Scholar

Cwietajewa M., 2018, Roz-stawania: wiorsty, mile..., tłum. A. Bednarczyk, [w:] М. Цветаева, Ты проходишь на запад солнца…, Wahazar – Krytyka Literacka (Editions Sur Ner), Moskwa, s. 119, 121.
Zobacz w Google Scholar

Cwietajewa M., 2018, Sad, tłum. A. Bednarczyk, [w:] М. Цветаева, Ты проходишь на запад солнца…, Wahazar – Krytyka Literacka (Editions Sur Ner), Moskwa, s. 149, 151.
Zobacz w Google Scholar

Cwietajewa M., 2018, Wszelka Biel zagraża wszelkiej czerni, tłum. A. Bednarczyk, [w:] М. Цветаева, 2018, Ты проходишь на запад солнца…, Wahazar – Krytyka Literacka (Editions Sur Ner), Moskwa, s. 47.
Zobacz w Google Scholar

Dostojewski T., 1929, Młodzik, tłum. M. Bogdaniowa, K. Błeszyński, Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Goethe J. W., 1829, Do H*** Wezwanie do Neapolu, tłum. A. Mickiewicz, https://milosc. info/johann-wolfgang-goethe/do-h-wezwanie-do-neapolu (dostęp: 14.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

Jesienin S., 1925, Żegnaj, przyjacielu, do widzenia…, tłum T. Mongird, https://pl.wikipedia.org/wiki/Siergiej_Jesienin (dostęp: 14.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

Lermontow M., 1950, Na śmierć Puszkina, tłum. W. Karczewski, [w:] M. Toporowski, Puszkin w Polsce. Zarys bibliograficzno-literacki, PIW, Warszawa, s. 243–245.
Zobacz w Google Scholar

Lermontow M., 2017, Śmierć poety, tłum. A. Bednarczyk, „Krytyka Literacka”, nr 1, s. 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Mandelsztam O., 1971, Weź z dłoni moich, niech ci radość niesie…, tłum. J. M. Rymkiewicz, [w:] O. Mandelsztam, Poezje, PIW, Warszawa, s. 66.
Zobacz w Google Scholar

Mandelsztam O., 1981, Wypuść mnie wreszcie, zwróć mnie już, Woroneż…, tłum. S. Barańczak, [w:] O. Mandelsztam, Późne wiersze, wyd. Enklawa (wydawnictwo podziemne w Wielkiej Brytanii), s. 36.
Zobacz w Google Scholar

Mandelsztam O., 1983, Gdy Psyche-życie schodzi wolnomiędzy cienie..., tłum. M. Leśniewska, [w:] O. Mandelsztam, Poezje, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław, s. 183.
Zobacz w Google Scholar

Mandelsztam O., 1983, Niech mnie wypuści, zwróci już Woroneż…, tłum. S. Barańczak, [w:] Nikomu ani słowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 400.
Zobacz w Google Scholar

Mandelsztam O., 1983, Leningrad..., tłum. S. Barańczak, [w:] O. Mandelsztam, Poezje, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław, s. 287.
Zobacz w Google Scholar

Mandelsztam O., 1983, O mistrzyni spojrzeń pełnych winy…, tłum. M. Leśniewska, [w:] O. Mandelsztam, Poezje, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław, s. 391.
Zobacz w Google Scholar

Mandelsztam O., 1983, Ta noc jest nieodwracalna, tłum. M. Leśniewska, [w:] O. Mandelsztam, Poezje, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław, s. 143.
Zobacz w Google Scholar

Mandelsztam O., 1983, Weź z dłoni moich, niech ci radość niesie…, tłum. S. Pollak, [w:] O. Mandelsztam, Poezje, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław, s. 191.
Zobacz w Google Scholar

Mandelsztam O., 1983, W przejrzystym Petropolu przeminiemy, tłum. M. Leśniewska, [w:] O. Mandelsztam, Poezje, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław, s. 137.
Zobacz w Google Scholar

Mandelsztam O., 1986, Weź z dłoni mojej ku radości swojej…, tłum. L. Lewin [w:] M. Gumilow, A. Achmatowa, O. Mandelsztam, Akme znaczy szczyt, Czytelnik, Warszawa, s. 393.
Zobacz w Google Scholar

Mandelsztam O., 1992, Drożdże świata..., tłum. S. Barańczak, [w:] S. Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu (Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekładów), Wydawnictwo a5, Poznań, s. 377.
Zobacz w Google Scholar

Mandelsztam O., 1997, O weź na radość z moich dłoni pustych…, tłum. A. Tymińska, [w:] A. Tymińska, Demakijaż, Grupa Literacka „Centauro”, Łódź, s. 57.
Zobacz w Google Scholar

Mandelsztam O., 1999, Drożdże świata..., tłum. A. Pomorski, [w:] Cech poetów. Rosyjscy akmeiści, tłum. A. Pomorski, Oficyna Literacka, Kraków, s. 66.
Zobacz w Google Scholar

Mandelsztam O., 2000, Przyjmij na szczęście z mych złożonych dłoni…, tłum. A. Bednarczyk, [w:] A. Bednarczyk, Kilka strof o pszczołach Persefony i dzikim naszyjniku darowanym w miłosnym porywie. O akceptowalności asocjacyjnych alternatyw, „Przekładaniec”, nr 6, s. 146–166.
Zobacz w Google Scholar

Mandelsztam O., Sztukmistrzyni oczu pełnych skruchy…, tłum. A. Pomorski, https://opoka.org.pl/biblioteka/B/BP/mandelsztam_wiersze.html (dostęp: 23.05.2014).
Zobacz w Google Scholar

Montgomery L. M., 1908, Anne of Green Gables, L.C.Page & Co, Boston.
Zobacz w Google Scholar

Montgomery L. M., 1928, Ania z Zielonego Wzgórza, tłum. R. Bernsteinowa, M. Arct, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Puszkin A. S., 1987, Rusłan i Ludmiła, tłum. J. Brzechwa, [w:] A. Puszkin, Bajki, Książka i Wiedza – Raduga, Warszawa–Moskwa.
Zobacz w Google Scholar

Tankow A., 2017, Odyseusz, tłum. A. Bednarczyk, „Krytyka Literacka”, nr 3, s. 19. Wasiljew A., 2017, Moje serce, tłum. A. Bednarczyk, „Krytyka Literacka”, nr 4, s. 17.
Zobacz w Google Scholar

Анненский И. Ф., Среди миров, http://slova.org.ru/annenskiy/sredi_mirov (dostęp: 15.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Ахматова А. А., Долгим взглядом твоим истомлённая..., http://family-history.ru/dopmaterial/prilozh/poesia/aaach/aaach_252.html (dostęp: 23.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

Базилевский А. Б., 2015, Тринадцать (Ария Катьки), [в:] А. Б. Базилевский, Вспоминая праздник, Вахазар, Москва, s. 55–56.
Zobacz w Google Scholar

Блок А. А., 1999, Двенадцать, [в:] А. А. Блок, Полное собрание сочинений в двадцати томах, „Наука”, Москва, s. 7–20.
Zobacz w Google Scholar

Бородин М., Мужчина и женщина, Сетевая словесность. Выставка визуальной поэзии ПЛАТФОРМА, http://platform.netslova.ru/show.php?a=Borodin&p=mzh (dostęp: 05.05.2014).
Zobacz w Google Scholar

Бродский И. А., Одиссей Телемаку, http://magazines.russ.ru/slo/2001/2/telem.html (dostęp: 12.01.2017).
Zobacz w Google Scholar

Васильев А., Моесердце, http://britishwave.ru/splin/songs/3393 (dostęp: 13.12.2018).
Zobacz w Google Scholar

Галич А. А., Возврашение на Итаку, 1969, http://www.bards.ru/archives/part.php?id=17864 (dostęp: 12.01.2017).
Zobacz w Google Scholar

Державин Г. Ф., 1866, Пирамида, [в:] Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота, Издательство Имп. Академии наук, Санкт-Петербург, t. 3, Стихотворения, cz. III, s. 442.
Zobacz w Google Scholar

Державин Г. Ф., 1866, Родясь от пламени, на небо возвращаюсь…, [в:] Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота, Издательство Имп. Академии наук, Санкт-Петербург, t. 3, Стихотворения, cz. III, s. 468.
Zobacz w Google Scholar

Есенин С. А., 1926, До свиданья, друг мой, до свиданья…, http://frolova.golos.de/ru/texte/DoSvidanyaDrugMoyi.html (dostęp: 14.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

Жуковский В. А., 1960, Собрание сочинений в 4 томах, t. 4, Письма к Н. В. Гоголю, Государственное издательство художественной литературы, Москва–Ленинград. Лермонтов М. Ю., 1979–1981, Смерть поэта, [в:] М. Ю. Лермонтов, Собрание сочинений в четырех томах, t. 1, Стихотворения 1828–1841 годов, АН СССР. Институт русской литературы (Пушкинский дом). Ленинградское отделение, Ленинград, s. 372–374.
Zobacz w Google Scholar

Лохвицкая М. А., 1898, Если прихоти случайной..., http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=14236 (dostęp: 14.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

Мандельштам О. Э., 1983, А небо будущим беременно…, [в:] O. Mandelsztam, Poezje, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław, s. 244.
Zobacz w Google Scholar

Мандельштам О. Э., 1983, Век мой, зверь мой, кто сумеет..., [в:] O. Mandelsztam, Poezje, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław, s. 226.
Zobacz w Google Scholar

Мандельштам О. Э., 1983, Возьми на радость из моих ладоней…, [в:] O. Mandelsztam, Poezje, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław, s. 190.
Zobacz w Google Scholar

Мандельштам О. Э., 1983, В Петрополе прозрачном мы умрем..., [в:] O. Mandelsztam, Poezje, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław, s. 136.
Zobacz w Google Scholar

Мандельштам О. Э., 1983, Золотистого меда струя из бутылки текла..., [в:] O. Mandelsztam, Poezje, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław, s. 146.
Zobacz w Google Scholar

Мандельштам О. Э., 1983, Когда Психея-жизнь спускается к теням..., [в:] O. Mandelsztam, Poezje, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław, s. 182.
Zobacz w Google Scholar

Мандельштам О. Э., 1983, Ленинград, [в:] O. Mandelsztam, Poezje, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław, s. 286.
Zobacz w Google Scholar

Мандельштам О. Э., 1983, Мастерица виноватых взоров…, [в:] O. Mandelsztam, Poezje, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław, s. 390.
Zobacz w Google Scholar

Мандельштам О. Э., 1983, Пусти меня, отдай меня, Воронеж..., [в:] O. Mandelsztam, Poezje, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław, s. 400.
Zobacz w Google Scholar

Мандельштам О. Э., 1983, Эта ночь непоправима..., [в:] O. Mandelsztam, Poezje, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław, s. 142.
Zobacz w Google Scholar

Мандельштам О. Э., 1993–1994, Бессонница, Гомер, тугие паруса..., [в:] О. Э. Мандельштам, Собрание сочинений в четырех томах, т. 1, Стихи и проза 1906–1921, АРТ-БИЗНЕС-ЦЕНТР, Москва, s. 115.
Zobacz w Google Scholar

Мандельштам О. Э., 1993–1994, Влез бесенок в мокрой шерстке…, [в:] О. Э. Мандельштам, Собрание сочинений в четырех томах, т. 1, Стихи и проза 1906–1921, АРТ-БИЗНЕС-ЦЕНТР, Москва, s. 109.
Zobacz w Google Scholar

Мандельштам О. Э., 1993–1994, Дрожжи мира…, [в:] О. Э. Мандельштам, Собрание сочинений в четырех томах, т. IV, Стихи и проза 1930–1937, АРТ-БИЗНЕСЦЕНТР, Москва, s. 109.
Zobacz w Google Scholar

Мандельштам О. Э., 1993–1994, Я знаю, что обман ввидении немыслим..., [в:] О. Э. Мандельштам, Собрание сочинений в четырех томах, т. 1, Стихи и проза 1906–1921, АРТ-БИЗНЕС-ЦЕНТР, Москва, s. 63–64.
Zobacz w Google Scholar

Окуджава Б. Ш., На Сретенке ночной надежды голос слышен…, http://voronclub.ru/videoclips.php?clipid=2948 (dostęp: 13.12.2017).
Zobacz w Google Scholar

Окуджава Б. Ш., На улицах Москвы надежды голос слышен…, http://bard.ru.com/php/print_txt.php?id=54.163 (dostęp: 13.12.2017).
Zobacz w Google Scholar

Окуджава Б. Ш., 1984, Песенка о дураках, [в:] B. Okudżawa, Zamek Nadziei. Wiersze i pieśni, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław, s. 198.
Zobacz w Google Scholar

Пастернак Б. Л., Любить иных тяжелый крест…, http://www.stihi-rus.ru/love/100.htm.
Zobacz w Google Scholar

Пастернак Б. Л., Не плачь, не морщь опухших губ..., http://www.stihi-rus.ru/love/97.htm. Пушкин А. С., 1959–1962, Поэту, [в:] А. С. Пушкин, Собрание сочинений в 10 томах, т. 2, ГИХЛ, Москва, s. 295.
Zobacz w Google Scholar

Пушкин А. С., 1960, Руслан и Людмила, [в:] А. С. Пушкин, Собрание сочинений в 10 томах, т. 3, Поэмы. Сказки, Гос. Изд. „Художественная литература”, Москва, s. 7–86.
Zobacz w Google Scholar

Розенбаум А. Я., Аможет, не было войны…, [в:] Энциклопедия шансона, http://www.russhanson.org/text/rozenbaum/a_mozhet_ne_bylo_vojny.html (dostęp: 13.12.2017).
Zobacz w Google Scholar

Северянин И., А знаешь край?.., 1907, http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=15625 (dostęp: 14.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

Северянин И., 1909, Чайная роза, https://slova.org.ru/severianin/chajnajaroza (dostęp: 14.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

Северянин И., 1995, Под настроением чайной розы, [в:] И. Северянин, Сочинения в пяти томах, t. 1., Logos, Санкт-Петербург, s. 280.
Zobacz w Google Scholar

Танков А., Одиссей, maszynopis.
Zobacz w Google Scholar

Цветаева М. И., 1913, Уж сколько их упало в эту бездну…, [в:] Наследие Марины Цветаевой. Сайт о великом русском поэте XX века, http://www.tsvetayeva.com/poems/urzskolkoihupalo (dostęp: 13.12.2017).
Zobacz w Google Scholar

Цветаева М. И., 1916, Я пришла к тебе черной полночью…, http://www.tsvetayeva. com/poems/ja_prishla (dostęp: 13.12.2017).
Zobacz w Google Scholar

Цветаева М. И., 1918, Белизна, угроза черноте…, http://www.tsvetayeva.com/poems/belizna (dostęp: 14.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

Цветаева М. И., 1922, Бог, [в:] Наследие Марины Цветаевой. Сайто великом русском поэте XX века, http://www.tsvetayeva.com/cycle_poems/bog (dostęp: 23.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

Цветаева М. И., 1923, Хвала времени, [в:] Наследие Марины Цветаевой. Сайт о великом русском поэте XX века, http://www.tsvetayeva.com/poems/hvala_vremeni (dostęp: 23.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

Цветаева М. И., 1924, Под шалью, [в:] Наследие Марины Цветаевой. Сайт о великом русском поэте XX века, http://www.tsvetayeva.com/cycle_poems/pod_shalju (dostęp: 23.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

Цветаева М. И., 1924, Поэма конца, http://lib.ru/POEZIQ/CWETAEWA/poemakonca.txt (dostęp: 14.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

Цветаева М. И., 1925, Рас-стояние: версты, мили..., [в:] Наследие Марины Цветаевой. Сайт о великом русском поэте XX века, http://www.tsvetayeva.com/poems/rasstojanijaversytmili (dostęp: 13.12.2017).
Zobacz w Google Scholar

Цветаева М. И., 1926, Брат по песенной беде…, http://www.tsvetayeva.com/poems/brat_po_pesn (dostęp: 14.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

Цветаева М. И., 1934, Сад, [в:] Наследие Марины Цветаевой. Сайт о великом русском поэте XX века, http://www.tsvetayeva.com/poems/sad (dostęp: 13.12.2017).
Zobacz w Google Scholar

Цветаева М. И., 1990, Стихотворения и поэмы, Библиотека поэта, Ленинград. Цветаева М. И., Приметы, [в:] Наследие Марины Цветаевой. Сайт о великом русском поэте XX века, http://www.tsvetayeva.com/poems/primety (dostęp: 12.05.2013).
Zobacz w Google Scholar

Цветаева М. И., Цыганская страсть разлуки!… http://www.tsvetayeva.com/poems/ cyganskajastrast (dostęp: 23.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

Internetowy słownik synonimów języka polskiego online, https://synonim.net/ (dostęp: 22.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

Mirowicz A., Dulewicz I., Grek-Pabis I., Maryniak I. (red.), 1980, Wielki Słownik Rosyjsko-Polski, t. 1–2, Русский язык – Wiedza Powszechna, Москва–Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Онлайн-словарь для 28 языков, https://www.babla.ru (dostęp: 22.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

Русско-польский словарь онлайн, https://ru.glosbe.com/ru/pl (dostęp: 22.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

27 czerwca 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-289-5

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-290-1

Inne prace tego samego autora

  • Anna Barańska-Szmitko, Anita Filipczak-Białkowska, Krzysztof Grzegorzewski, Włodzimierz Adamiak , Jolanta Antas , Jakub Pstrąg, Dobrosław Bagiński , Agnieszka Barczyk-Sitkowska , Mariusz Bartosiak , Anna Bednarczyk , Barbara Bogołębska , Sandra Camm, Iwona Nowakowska-Kempna, Wiesław Czechowski , Anna Dąbrowska , Karolina Dobrosz, Zofia Władyka-Łuczak, Michael Fleischer, Michał Grech, Kamil Olender , Krzysztof Grzegorzewski , Eliza Grzelak, Iwona Hofman, Aleksander Kiklewicz , Rafał Leśniczak , Piotr Lewiński , Zdzisław Jakub Lichański , Piotr Mastalerz , Joanna Mikosz , Elżbieta Tabakowska, Zbigniew Nęcki , Marek Ostrowski , Krzysztof Ozga , Marek Palczewski , Jacek Perlin , Jan Pleszczyński , Jarosław Płuciennik, Annette Siemes , Ryszard Tokarski, Alfred Marek Wierzbicki, Mariusz Wszołek , Teorie i praktyki komunikacji
  • Krystyna Ratajczyk, Agata Piasecka, Anna Bednarczyk, Piotr Czerwiński, Эмине Инанир, Irena Jaros, Aleksander Kiklewicz, Zoja Kuca, Aleksy Kucy, Małgorzata Leyko, Renata Marciniak-Firadza, Bogdan Mazan, Julia Mazurkiewicz-Sułkowska, Елена Невзорова-Кмеч, Beata Rycielska, Dorota Samborska-Kukuć, Piotr Stalmaszczyk, Ewa Straś, Anna Warda, Maria Wichowa, W kręgu zagadnień języka, literatury i kultury
  • Anna Bednarczyk, Analiza pretranslatorska tekstu jako pierwszy etap tłumaczenia poetyckiego