Współczesne koncepcje innowacji

Autorzy

Edyta Gwarda-Gruszczyńska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania
https://orcid.org/0000-0002-9484-2721

Słowa kluczowe:

innowacje, transfer technologii, komercjalizacja, zrównoważony rozwój, Kluczowe Technologie Wspomagające, ekoinnowacje

Streszczenie

Publikacja jest skierowana do studentów, doktorantów i młodych badaczy. Zamierzeniem autorki nie było opracowanie podręcznika akademickiego, w którym można znaleźć wszystkie najważniejsze zagadnienia z zakresu zarządzania innowacjami. Głównym celem monografii jest prezentacja współczesnych koncepcji, a przede wszystkim kierunków rozwoju innowacji. Podstawą analiz stały się koncepcja zrównoważonego rozwoju oraz przewidywane przez analityków megatrendy, które będą kształtowały świat w kolejnych latach.

Obecnie technologia uznawana jest za jeden z głównych czynników, które wpływają na wszystkie aspekty życia ludzkiego. Stopień zaawansowania nowoczesnych technologii i ich wszechobecność sprawiają, że innowacyjne rozwiązania mają coraz większy wpływ na życie ludzi oraz funkcjonowanie przedsiębiorstw. Dlatego w publikacji dużo uwagi poświęcono innowacjom technologicznym, zwłaszcza tym, które mogą stanowić podstawę do tworzenia nowości w innych sektorach (np. technologie graniczne, kluczowe technologie wspomagające). W monografii poruszono także problematykę innowacji w obszarze ekologii i w sferze społecznej oraz podjęto próbę identyfikacji kierunków jej rozwoju w Europie i na świecie.

Bibliografia

Afuah A., Mapping Technological Capabilities into Product Markets and Competitive Advantage: The Case of Cholesterol Drugs, „Strategic Management Journal” 2002, t. 23, nr 2, s. 171–179.
Zobacz w Google Scholar

Aggarwal V. A., Modes of Cooperative R&D Commercialization by Start-ups, Working Paper Wharton School of Management, Philadelphia 2008.
Zobacz w Google Scholar

Aiken M., Hage J., The Organic Organization and Innovation, „Sociology 5” 1971, s. 63–82.
Zobacz w Google Scholar

Aitken H. G. J., Explorations in Enterprise, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1965.
Zobacz w Google Scholar

Andrews D., Criscuolo Ch., Gal P. N., Frontier Firms, Technology Diffusion and Public Policy: Micro Evidence from OECD Countries, OECD, Paris 2015.
Zobacz w Google Scholar

Aureswald P. E., Branscomb L. M., Valleys of Death and Darwinian Seas: Financing the Innovation in the United States, „Journal of Technology Transfer” 2003, t. 28, nr 3–4, s. 227–239.
Zobacz w Google Scholar

Baran J., Ryszko A., Opracowywanie i wdrażanie ekoinnowacji technicznych a ekoprojektowanie – integracja procesów i wskazówki metodyczne ich realizacji, [w:]
Zobacz w Google Scholar

R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013, s. 34–46.
Zobacz w Google Scholar

Baruk J., Organizacyjne uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, [w:] M. Brzeziński (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001, s. 66–109.
Zobacz w Google Scholar

Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
Zobacz w Google Scholar

Bąkowski A., Mażewska M. (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce.
Zobacz w Google Scholar

Raport 2012, PARP, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Bąkowski A., Mażewska M. (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2018, PARP, Warszawa 2018, zob. http://www.sooipp.org.pl/static/files/raport_2018.pdf (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

Beyond the Noise. The Megatrends of Tomorrow’s World, Deloitte Consulting GmbH, München 2017, zob. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/public-sector/deloitte-nl-ps-megatrends-2ndedition.pdf (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

Białoń L., Aspekty ekologiczne działalności innowacyjnej, [w:] A. H. Jasiński, R. Ciborowski (red.), Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012, s. 194–206.
Zobacz w Google Scholar

Białoń L. (red.), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Bielawa A., Innowacje społeczne a koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, [w:] J. Wiśniewska, A. Świadek (red.), Innowacje technologiczne i społeczne w rozwoju społeczno-gospodarczym – wybrane aspekty, Naukowe Wydawnictwo IVG, Szczecin 2015, rozdz. 8, s. 110–123.
Zobacz w Google Scholar

Blażlak R., Owczarek K., Modele transferu technologii, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Bogdanienko J., Haffer M., Popławski W., Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
Zobacz w Google Scholar

Botkin J., Dimancescu D., Stata R., The Innovators: Rediscovering America’s Creative Energy, Harper and Row, New York 1983.
Zobacz w Google Scholar

Bower J. B., Christensen C. M., Disruptive Technologies: Catching the Wave, „Harvard Business Review” 1995, t. 73, nr 1, s. 43–53.
Zobacz w Google Scholar

Branson R., The 7th UK Innovation Lecture (Innovation in Management), DTI, London 1998.
Zobacz w Google Scholar

Brown S. I., Hagel III J., Innovation Blowback: Disruptive Management Practices from Asia, „The McKinsey Quaterly” 2005, t. 1, nr 1, s. 34–45.
Zobacz w Google Scholar

Brozen Y., Invention, Innovation, and Imitation, „American Economic Journal” 1951, May, s. 239–257.
Zobacz w Google Scholar

Budinich V., Serneels S., Hybrydowe łańcuchy wartości. Pomost między biznesem i społeczeństwem, [w:] Odpowiedzialny biznes 2012. Sojusz na rzecz potrzebnych zmian, dodatek „Harvard Business Review Polska” 2012, nr 5, s. 10, zob. https://api.ngo.pl/media/get/27695 (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

Burgelman R. A., Maidique M. A., Wheelwright S. C., Strategic Management of Technology and Innovation, McGraw-Hill, Boston–Missouri 1996.
Zobacz w Google Scholar

Carley M., Spapens P., Dzielenie się światem, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Białystok–Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Carlsson B., Keane P., Martin J. B., R&D Organizations as Learning Systems, „Sloan Management Review” 1976, t. 17, nr 3, s. 1–15.
Zobacz w Google Scholar

Carter Ch. F., Williams B. R., Investment in Innovation, Oxford University Press, London 1958.
Zobacz w Google Scholar

Casswell A., Emerging Trends in ICT 2010–2015, Gartner Consulting, New York 2011.
Zobacz w Google Scholar

Ceccagnoli M., Hicks D., Complementary Assets and the Choice of Organizational Governance: Empirical Evidence from a Large Sample of US Technology-based Firms, „IEEE Transactions in Engineering Management” 2013, t. 60, nr 1, s. 99–112.
Zobacz w Google Scholar

Cobb C. W., Douglas P. H., A Theory of Production, „American Economic Review”, Supplement 1938, t. 18, nr 1, s. 139–165.
Zobacz w Google Scholar

Commission of The European Communities, Report from the Commission: environmental technology for sustainable development. Communication from the Commission. Corporate Social Responsibility: A business contribution to Sustainable Development, COM, Brussels 2002.
Zobacz w Google Scholar

Copenhagen Institute for Futures Studies, Beyond Tomorrow scenarios 2030: The future of product development, Brüel & Kjær, Sound & Vibration Measurement, Dania 2017, zob. http://beyondtomorrow.dk/wp-content/uploads/2017/11/Beyond-Tomorrow-Scenarios-2030-full-report.pdf (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

Chakrabarti T., Emergence of Green Technologies towards Sustainable Growth, [w:] M. H. Fulekar, B. Pathak, R. K. Kale (red.), Environment and Sustainable Development, Springer, New Delhi 2014, s. 3–4.
Zobacz w Google Scholar

Chapin F. S., The Experimental Method and Sociology, „The Scientific Monthly” 1917, s. 133–144, 238–247.
Zobacz w Google Scholar

Christensen C. M., Przełomowe innowacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Christensen C. M., The Innovator’s Dilemma. When New Technologies Cause Great Firms to Fail, Harvard Business School Press, Boston, MA 1997.
Zobacz w Google Scholar

Christensen C. M., Raynor M. E., The Innovation Solution, Harvard Business School Press, Boston 2003.
Zobacz w Google Scholar

D’Aveni R. A., Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering, Free Press, New York 1994.
Zobacz w Google Scholar

Drucker P. F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Dziedzic S., Woźniak L., Ekoinnowacje jako priorytetowy kierunek Regionalnej Strategii Innowacji Województwa podkarpackiego, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2013.
Zobacz w Google Scholar

EcoAp, Innovation for a Sustainable Future — The Eco-innovation Action Plan (Eco-AP), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM/2011/0899, zob. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52011DC0899 (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

Elfenbein D. W., Publications, Patents, and the Market for University Inventions, „Journal of Economic Behaviour & Organization” 2007, t. 63, nr 4, s. 688–715.
Zobacz w Google Scholar

Ernst & Young, Beyond borders. Global biotechnology report 2009, Ernst & Young, Boston 2009.
Zobacz w Google Scholar

European Commission, Boosting the potential of Key Enabling Technologies. Addressing Skills Needed in Europe, ECO Digital Publishing, Netherlands 2016, zob. file:///C:/Users/DELL/Downloads/KETs%20skills%20brochure_v29022016.pdf (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

European Commission, Eco-innovation in Poland. Eco-Innovation Observatory (EIO) Country Profile 2016–2017, zob. https://ec.europa.eu/environment/ecoap/sites/ecoap_stayconnected/files/field/field-country-files/poland_eio_country_profile_2016-2017.pdf (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

European Commission, European Competitiveness Report 2013. Commission Staff Working Document, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2014, zob. https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/competitiveness_report_2013.pdf (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

European Commission, High Level Expert Group on Key Enabling Technologies: final report, CEC 2011.
Zobacz w Google Scholar

European Commission, Key Enabling Technologies (KETs) Observatory. First annual report, European Commission 2015.
Zobacz w Google Scholar

Euopean Commission, Ten Practical Steps to Implement Social Innovation, [w:] Guide to Social Innovation, Regional and Urban Policy Publications, Office of the European Union, Brussels 2013, s. 59–70, zob. file:///C:/Users/DELL/Downloads/5147394c14cc9_social_innovation_2013.pdf (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

European Commission, The Eco-Innovation Scoreboard and The Eco-Innovation Index, zob. https://ec.europa.eu/environment/ecoap/indicators/index_en (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

European Patent Office, European patent applications 2010–2019 per country of residence of the applicant, zob. https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics.html (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

European Patent Office, European patent applications 2010–2019 per field of technology, zob. https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics.html (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

Europejska Agencja Środowiska (EEA), Środowisko Europy 2015. Stan i prognozy. Synteza, Europejska Agencja Środowiska, Kopenhaga 2015, zob. http://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/srodowisko-europy-2015-2013-stan (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

Evangelista R., Maliciani V., Vezzani A., Specialisation in Key Enabling Technologies and Regional Growth in Europe, „Economies of Innovation and New Technology” 2018, t. 27, nr 3, s. 273–289.
Zobacz w Google Scholar

Fijał T., Ekologiczne i ekonomiczne efekty realizacji strategii czystszej produkcji w wybranych przedsiębiorstwach, „Studia Ekonomiczne”. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna. Monografie, nr 169, Kraków 2005, s. 87–88.
Zobacz w Google Scholar

Firszt D., Międzynarodowy transfer technologii jako narzędzie budowania gospodarki opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe Akademia Ekonomiczna w Krakowie, nr 741, Kraków 2007, s. 103–117.
Zobacz w Google Scholar

Firszt D., Uwarunkowania dyfuzji innowacji w polskiej gospodarce, CeDeWu, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Freeman Ch., The Economics of Industrial Innovation, Frances Pinter Publishers, London 1982.
Zobacz w Google Scholar

Gans J. S., Stern S., The Product Market and the Market for „Ideas”: Commercialization Strategies for Technology Entrepreneurs, „Research Policy” 2003, t. 32, nr 2, s. 333–350.
Zobacz w Google Scholar

Gans J. S., Hsu D. H., Stern S., When Does Start-up Innovation Spur the Gale of Creative Destruction, „Randal Journal of Economics” 2002, t. 33, nr 4, s. 571–586.
Zobacz w Google Scholar

Geeter de M. J., Technology Commercialization Manual. Strategy, Tactics and Economics for Business Success, Med-Launch. Champaign, IL, 2004, s. 9.
Zobacz w Google Scholar

Gilfillan S. C., The Sociology of Invention, MIT Press, Cambridge, MA, 1935. Global Sustainable Development Report 2019, The Future is Now – Science for Achieving Sustainable Development, United Nations, New York 2019, zob. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

Głodek P., Akademicki spin off. Wiedza, zasoby i ścieżki rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.
Zobacz w Google Scholar

Głodek P., Komercjalizacja technologii, [w:] K. B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 171.
Zobacz w Google Scholar

Głodek P., Matusiak K. B., Transfer technologii, [w:] K. B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, s. 354.
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (GUS), Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2016 roku, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (GUS), Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2017 roku, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Goldfarb B., Henrekson M., Bottom-up Versus Top-down Policies Towards the Commercialization of University Intellectual Property, „Research Policy” 2003, t. 32, nr 4, s. 639–658.
Zobacz w Google Scholar

Gouillart F., Billings D., Community-Powered Problem Solving, „Harvard Business Review” 2013, April, s. 71–77.
Zobacz w Google Scholar

Govindarajan V., Trimble Ch., Reverse Innovation: A Global Growth Strategy that Could Pre-empt Disruption at Home, „Strategy and Leadership” 2012, t. 40, nr 5, s. 5–11.
Zobacz w Google Scholar

Govindarajan V., Trimble Ch., Nooyi I. K., Reverse Innovation: Create Far From Home, Win Everywhere, Harvard Business Review Press, Boston 2012.
Zobacz w Google Scholar

Grand View Research, Reports and publications, San Francisco, zob. https://www.grandviewresearch.com/info/reports-and-publications (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

Grądzki R., Rozwój zrównoważony – zarządzanie innowacjami ekologicznymi, Wydawnictwo Media Press, Łódź 2009.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczyk D., Ekoinnowacje, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Gwarda-Gruszczyńska E., Strategie przedsiębiorstw a ochrona własności intelektualnej, [w:] D. Trzmielak (red.), Komercjalizacja wiedzy i technologii a własność intelektualna, Wydawnictwo Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 145–168.
Zobacz w Google Scholar

Gwarda-Gruszczyńska E., Dobrowolska B., KETs Diffusion and its Influence on Companies’ Innovativeness and Competitiveness, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2017, nr 6(809), s. 47–57.
Zobacz w Google Scholar

Hamel G, Leading the Revolution. Harvard Business School Press, Boston 2000.
Zobacz w Google Scholar

Hart S. L., Christensen C. M., The Great Leap: Driving Innovation from the Base of the Pyramid, „MIT Sloan Management Review” 2002, t. 44, nr 1, s. 51–56.
Zobacz w Google Scholar

Häussler C., The Determinants of Commercialization Strategy: Idiosyncrasies in British and German Biotechnology, „Entrepreneurship: Theory and Practice” 2011, t. 35, nr 4, s. 653–681.
Zobacz w Google Scholar

Hitt M. A., Ahlstrom D., Dacin T., Levitas E., Svobodina L., The Institutional Effects on Strategic Alliance Partner selection in Transition Economies: China vs. Russia, „Organizational Science” 2004, t. 15, nr 2, s. 173–185.
Zobacz w Google Scholar

Hoskisson R. E., Eden L., Lau C. M., Wright M., Strategies in Emerging Economies, „Academy of Management Journal” 2000, t. 43, nr 3, s. 249–267.
Zobacz w Google Scholar

Hsu D. H., Venture Capitalists and Cooperative Start-up Commercialization Strategy, „Management Science” 2006, t. 52, nr 2, s. 204–219.
Zobacz w Google Scholar

InServises, Gotowość technologiczna, czyli kiedy wprowadzać produkt na rynek, InServices sp. z o.o., Wrocław 2017, zob. https://inservices.pl/gotowosc-technologiczna-trl/ (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

International Institute for Management Development World Competitiveness Center (IMD), World Competitiveness Ranking2019 – Country Profile: Poland, Lausanne 2019, zob. file:///C:/Users/DELL/Downloads/imd-world-digitalcompetitiveness-rankings-2019.pdf (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

International Sustainable Chemistry Collaborative Center (ISC3), An overview of global megatrends and regional industry sector trends relevant for chemicals management and sustainable chemistry innovation. Regional Perspectives on Sustainable Chemistry Innovation and the Global Chemicals Outlook II: Understanding Trends, Risks and Opportunities, Adelphi, Ifok, Panama City 2018, 12–13 April, zob. https://www.isc3.org/fileadmin/user_upload/Documentations_Report_PDFs/ISC3_Regional_WS_2018_Megatrends_American_Region.pdf (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

Jabłoński A., Modele zrównoważonego biznesu w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności, Difin, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Janasz W., Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
Zobacz w Google Scholar

Jasiński A. H., Innowacje i transfer techniki w okresie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Jasiński A. H. (red.), Zarządzanie wynikami badań naukowych. Poradnik dla innowatorów, Wydział Zarządzania UW i Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa–Radom 2011.
Zobacz w Google Scholar

Jasiński A. H., Ciborowski R. (red.), Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.
Zobacz w Google Scholar

Jasiński A. H., Głodek P., Jurczyk-Bunkowska M., Organizacja i zarządzanie procesami innowacyjnymi, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Jenkins J., Mansur S., Bringing The Clean Energy Valleys Of Death. Helping American Entrepreneurs Meet The Nation’s Energy Innovation Imperative, Breakthrough Institute, Oakland, CA, 2011.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejczak G., Sterniczuk H., Innowacyjność – polski problem rozwojowy. Doganianie Zachodu w warunkach nieciągłości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Juma C., Promoting International Transfer of Environmentally Sound Technologies: The Case for National Incentive Schemes, [w:] Green globe yearbook of international co-operation on environment and development, Oxford University Press, Oxford 1994, s. 137–148.
Zobacz w Google Scholar

Karlikowska B., Ekoinnowacyjność, „Kwartalnik Naukowy Akademii Vistula” 2013, nr 3(37), s. 87–98.
Zobacz w Google Scholar

Kasperkiewicz W., Procesy innowacyjne w gospodarce rynkowej. Teoria i praktyka, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2008.
Zobacz w Google Scholar

Key Enabling Technologies (KETs) Observatory, European Commission, 2003.
Zobacz w Google Scholar

Key Enabling Technologies: their role in the priority technologies for the Italian industry, AIRI, Italian Association for Industrial Research, Rome 2013.
Zobacz w Google Scholar

Klincewicz K., Dyfuzja innowacji. Jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Klincewicz K., Polska innowacyjność. Analiza bibliometryczna, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kline S. J., Rosenberg N., An Overview of Innovation, [w:] R. Landau, N. Rosenberg (eds), The Positive Sum Strategy, National Academy Press, Washington 1986, s. 275–305.
Zobacz w Google Scholar

Kolarska-Bobińska L., Innowacje społeczne to środek do pełnego wykorzystania kapitału społecznego i intelektualnego, [w:] A. Olejniczuk-Merta (red.), Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2014, s. 7–8.
Zobacz w Google Scholar

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wydanie piętnaste, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Kotsemir M., Abroskin A., Meissner D., Innovation Concepts and Typology – an Evolutionary Discussion. Basic Research Program, Higher School of Economics Research, 2013, 20 February, nr BRP 05/STI/2013.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł-Nadolna K., Kształtowanie innowacji społecznych na rynku pracy, [w:]
Zobacz w Google Scholar

J. Wiśniewska, A. Świadek (red.), Innowacje technologiczne i społeczne w rozwoju społeczno-gospodarczym – wybrane aspekty, Naukowe Wydawnictwo IVG, Szczecin 2015, rozdz. 6, s. 85–95.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł-Nadolna K., Nowy wymiar innowacji we współczesnej gospodarce, [w:] J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami, Difin, Warszawa 2015, s. 62–80.
Zobacz w Google Scholar

Kramer M., Brauweiler J., Nowak Z. (red.), Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem, t. 2, Instrumenty i systemy zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Kraśnicka T., Ingram T. (red.), Innowacyjność przedsiębiorstw. Koncepcje, uwarunkowania i pomiar, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.
Zobacz w Google Scholar

Kubielas S., Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Langford C. H., Hall J., Josty P., Matos S., Jacobson A., Indicators and Outcomes of Canadian University Research: Proxies Becoming Goals?, „Research Policy” 2006, t. 35, nr 10, s. 1586–1598.
Zobacz w Google Scholar

Lee G. K., Lieberman M. B., Acquisition vs. Internal Development as Modes of Market Entry, „Strategic Management Journal” 2010, t. 31, nr 2, s. 140–158, zob. http://marvinlieberman.com/wp-content/uploads/2016/08/lee-lieberman-smj-feb2010.pdf (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

Leszczyńska A., Absorpcja innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.
Zobacz w Google Scholar

Libaers D., Hicks D., A Taxonomy of Small Firm Technology Commercialization, „Academy of Management Annual Meeting Proceedings” 2007, t. 1, s. 1–6.
Zobacz w Google Scholar

Linton J. D., Implementation Research: State of the Art and Future Directions, „Technoviation”, t. 22, nr 2, s. 65–79.
Zobacz w Google Scholar

Lord M., Debethizy D., Wager J., Innovation that Fits. Moving Beyond the Fads to Choose the Right Innovation Strategy, Pearsons Prentice Hall, Upper Saddle River, New York–Mexico City 2005.
Zobacz w Google Scholar

Maclaurin W. R., Invention and Innovation in the Radio Industry, Macmillan, New York 1949.
Zobacz w Google Scholar

Maclaurin W. R., The Sequence from Invention to Innovation and its Relation to Economic Growth, „Quarterly Journal of Economics” 1953, t. 67, nr 1, s. 97–111.
Zobacz w Google Scholar

Majulf N. S., Myers S. C., Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have, „Journal of Financial Economics” 1984, t. 13, nr 2, s. 187–221.
Zobacz w Google Scholar

Marciniec B., Innowacje z ludzka twarzą, „Innowacyjny Start” 2009, nr 2(12), s. 16–17.
Zobacz w Google Scholar

Marczewska M., Źródła i mechanizmy powstawania ekoinnowacji w przedsiębiorstwach dostawcach technologii środowiskowych, Difin, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Markman G., Phan P. H., Balkin D. B., Gianiodis P. T., Entrepreneurship and University-based Technology Transfer, „Journal of Business Venturing” 2005, t. 20, nr 2, s. 241–263.
Zobacz w Google Scholar

Matejun M., Zarządzanie innowacjami ekologicznymi we współczesnym przedsiębiorstwie, [w:] R. Grądzki, M. Matejun (red.), Rozwój zrównoważony – zarządzanie innowacjami ekologicznymi, Katedra Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 19–31.
Zobacz w Google Scholar

Matusiak K. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

McKinsey Global Survey: Innovation and Commercialization 2010, McKinsey & Company 2010.
Zobacz w Google Scholar

Mercik A., Pieniądz elektroniczny w polskich samorządach terytorialnych – na przykładzie projektu Śląska Karta Usług Publicznych, [w:] J. Wiśniewska, A. Świadek (red.), Innowacje technologiczne i społeczne w rozwoju społeczno-gospodarczym – wybrane aspekty, Naukowe Wydawnictwo IVG, Szczecin 2015, rozdz. 5, s. 72–86, zob. https://docplayer.pl/41791675-Innowacje-technologiczne-i-spoleczne-w-rozwoju-spoleczno-gospodarczym-wybrane-aspekty-red-naukowa-j-wisniewska-a-swiadek.html (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

Meredith J. R., Shafer S. M., Operations Management for MBAs, John Wiley & Sons, New York 2002.
Zobacz w Google Scholar

Merrifield B. D., Obsolescence of Core Competencies versus Corporate Renewal, „Technology Management” 1995, t. 2, nr 2, s. 73–83.
Zobacz w Google Scholar

Mitchell W., Singh K., Survival of Businesses Using Collaborative Relationships to Commercialize Complex Goods, „Strategic Management Journal” 1996, R. 17, nr 3, s. 169–195.
Zobacz w Google Scholar

Moore G. A., Dealing with Darwin, Pinguin Group, New York 2005.
Zobacz w Google Scholar

Morawska-Jancelewicz J., Innowacje społeczne w miastach europejskich. Przykłady dobrych praktyk, „Studia Miejskie” 2016, t. 23, s. 65–79.
Zobacz w Google Scholar

Murray R., Caulier-Grice J., Mulgan G., The Open Book of Social Innovation, NESTA 2010, zob. https://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2012/10/The-Open-Book-of-Social-Innovationg.pdf (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

Nevens T. M., Summe G. L., Uttal B., Commercializing Technology: What the Best Companies Do, „Harvard Business Review” 1990, May–June, s. 60–69.
Zobacz w Google Scholar

Nohria N., Eccles R. G., Networks and Organizations: Structure, Form, and Action, Harvard Business School Press, Boston, MA, 1992.
Zobacz w Google Scholar

Novelli E., Rao R., Complementary Assets and Market for Technology: An Empirical Study of Innovative SMEs, DRUID-DIME Winter Conference, Aalborg 2007, January, s. 25–27.
Zobacz w Google Scholar

OECD, Canberra Manual. The Measurement of Human Resources Devoted to Science and Technology, OECD, Paris 1995.
Zobacz w Google Scholar

OECD, Frascati Manual. Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Development: The Measurement of Scientific and Technical Activities, Directorate for Scientific Affairs, DAS/PD/62.47, Paris 1963.
Zobacz w Google Scholar

OECD, Interim Report On The OECD Innovation Strategy: An Agenda for Policy Action on Innovation, SG/INNOV(2009), 2/REV1, 5 June 2009.
Zobacz w Google Scholar

OECD, Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd edition, OECD, Paris 2005, zob. https://tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/Oslo_Manual_Third_Edition.pdf (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

OECD, Patent Manual 1994. The Measurement of Scientific and Technological Activities: Using Patent Data as Science and Technology Indicators, OECD, OCDE/ GD(94)114, Paris 1994.
Zobacz w Google Scholar

OECD, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie 3, Warszawa 2006, zob. http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/43/46/43464/20081117_OSLO.pdf (dostęp:12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

OECD, Science, Technology and Innovation Outlook 2016, OECD Publishing, Paris 2016, zob. https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-2016_sti_in_outlook-2016-en#page52 (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

OECD/Eurostat, Oslo Manual 2018. Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, OECD, Paris 2018.
Zobacz w Google Scholar

Ogburn W. F., Social Change with Respect to Culture and Original Nature, The Viking Press, New York 1922.
Zobacz w Google Scholar

Olejniczuk-Merta A., Innowacje społeczne – aktywizacja społeczeństwa czy coś więcej?, „Innowacje społeczne. Od idei do upowszechniania efektu”, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, nr 1, Warszawa 2013, s. 21–33.
Zobacz w Google Scholar

Olejniczuk-Merta A., Innowacje społeczne, „Konsumpcja i Rozwój” 2013, nr 1, s. 21–34.
Zobacz w Google Scholar

Orłowski W. M., Dlaczego problemów gospodarczych współczesnego świata nie da się rozwiązać bez innowacji społecznych, [w:] Innowacje społeczne. Od idei do upowszechniania efektu. Akademia Leona Koźmińskiego, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2014, s. 13–15.
Zobacz w Google Scholar

O’Sullivan D., Dooley L., Applying Innovation, SAGE Publications, Thousand Oaks, CA, 2009.
Zobacz w Google Scholar

Pareto V., Mind and Society, Harcourt, Brace & Company, New York 1935.
Zobacz w Google Scholar

Penc J., Strategie zarządzania. Strategie dziedzinowe i ich realizacja. Zintegrowane zarządzanie strategiczne, Placet, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Penc J., Zarządzanie innowacyjne. Sterowanie zmianami w procesie integracji europejskiej, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź 2007.
Zobacz w Google Scholar

Penc-Pietrzak I., Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa jako źródło innowacji społecznych, [w:] M. Szczepańczyk (red.), Innowacje społeczne w teorii i praktyce, Politechnika Łódzka, Łódź 2015, s. 39–52.
Zobacz w Google Scholar

Perez C., Structural Change and Assimilation of New Technologies in The Economic and Social Systems, „Futures”, t. 15, nr 4, s. 357–375.
Zobacz w Google Scholar

Pigou A. C., The Economics of Welfare, 2nd edition, Macmillan, London 1924. Pisano G. P., Teece D. J., How to Capture Value from Innovation: Shaping Intellectual Property and Industry Architecture, Special Issue on Leading Through Innovation (50th Anniversary Issue), „California Management Review” 2007, t. 50, nr 1, s. 278–295.
Zobacz w Google Scholar

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Sektor farmaceutyczny i biotechnologiczny w Polsce, Departament Informacji Gospodarczej Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Projekt „Baza Wiedzy KET”, https://iztech.pl/realizowane-projekty-17239/244-baza-wiedzy-ket (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

Pomykalski A., Innowacje, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Warszawa–Łódź 2001.
Zobacz w Google Scholar

Pomykalski A, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 2001.
Zobacz w Google Scholar

Porter M. E., Porter o konkurencji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Porter M. E., The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York 1990.
Zobacz w Google Scholar

Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem. Teraźniejszość i przyszłość, Wydawnictwo Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Zarządzania Środowiskiem, Białystok 2003.
Zobacz w Google Scholar

Prahalad C. K., Learning to Lead, „Vilkapa” 2005, t. 30, nr 2, s. 1–9.
Zobacz w Google Scholar

Prahalad C. K., Hamel G., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Prebble D. R., de Waal G. A., de Groot C., Applying Multiple Perspectives to the Design of a Commercialization Process, „R&D Management” 2008, t. 38, nr 3, s. 311–320.
Zobacz w Google Scholar

Przybyłowski K., Hartley S. W., Kerin R. A., Rudelius W., Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Rafinejad D., Innovation, Product Development and Commercialization: Case Studies and Key Practices for Market Leadership, J. Ross Publishing, New York 2007.
Zobacz w Google Scholar

Rasmussen E., Moen O., Gulbrandsen M., Initiatives to Promote Commercialization of University Knowledge, „Technovation” 2006, t. 26, nr 4, s. 518–533.
Zobacz w Google Scholar

Remisiewicz M., Energia kinetyczna pod kontrolą, „Innowacyjni” Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2012, t. 17, nr 1, s. 14–15.
Zobacz w Google Scholar

Robinson J., The Classification of Inventions, „Review of Economic Studies” 1938, t. 5, nr 2, s. 139–142.
Zobacz w Google Scholar

Rogers E. M., Diffusion of Innovation, 5th Edition, Free Press, New York 2003.
Zobacz w Google Scholar

Rossman J., The Psychology of the Inventor, The Inventors Publishing Company, Washington 1931.
Zobacz w Google Scholar

Rothwell R., Succesful Industrial Innovation: Critical Factors for the 1990s, „R&D Management” 1992, t. 22, nr 3, s. 221–239.
Zobacz w Google Scholar

Ryszko A., Motywacje i bariery działalności ekoinnowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce, „Modern Management Review” 2014, t. 19, nr 21, s. 127–138.
Zobacz w Google Scholar

Santarek K. (red.), Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Schumpeter J. A., The Theory of Economic Development: An Inquuiry Into Profits, Capital, Credit, Interests and the Business Cycle, Oxford University Press, London 1934.
Zobacz w Google Scholar

Schumpeter J. A., Teoria wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
Zobacz w Google Scholar

Sinha R., Reverse Innovation: A Gift from Developing Economy, „Business Perspectives and Research” 2013, t. 2, nr 1, s. 69–78.
Zobacz w Google Scholar

Sinha A., Khadilkar R. J., Vinay S. K., Sinha R., Inamdar M. S., Conserved Regulation of the Jak/STAT Pathway by the Endosomal Protein Asrij Maintains Stem Cell Potency, „Cell Reports” 2013, t. 4, s. 649–658.
Zobacz w Google Scholar

Solow R. M., Technical Change and the Aggregate Production Function, „Review of Economics and Statistics” 1957, t. 39, s. 312–320.
Zobacz w Google Scholar

Sosnowska A., Łobejko Ł, Kłopotek A., Brdulak J., Rutkowska-Brdulak A., Żbikowska A., Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie. Poradnik dla przedsiębiorców, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Stern B. J., Resistance to the Adoption of Technological Innovations. In: US National Resources Committee, Technological Trends and National Policy, Subcommittee on Technology, USGPO, Washington 1937.
Zobacz w Google Scholar

Sun H., Chow A., Lo C., Rapid Commercialization of Acquired Innovations – a Collaborative Model Based on Case Studies in Chinese Companies, „International Journal of Innovation and Technology Management” 2008, t. 5, nr 3, s. 363–379.
Zobacz w Google Scholar

Szpor A., Śniegocki A., Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju, możliwości wsparcia, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Szpringer W., Nowe technologie a sektor finansowy. Fintech jako szansa i zagrożenie, Poltext, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Szpringer W., Zarządzanie przez algorytmy. Technologia, ekonomia, prawo, Poltext, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Tamowicz P., Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, PARP, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Teece D., Profiting from Technological Innovation: Implications for Integration, Collaboration, Licencing and Public Policy, „Research Policy”1986, t. 15, nr 6, s. 285–305.
Zobacz w Google Scholar

Thursby J. G., Kemp S., Growth and Productive Efficiency of University Intellectual Property Licensing, „Research Policy” 2002, t. 31, nr 1, s. 109–124.
Zobacz w Google Scholar

Tidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Oficyna Wolter Kluwers, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Touhill C. J., Touhill G. J., O’Riordan T. A., Commercialization of Innovative Technologies: Bringing Good Ideas to the Marketplace, Wiley-AIChE, New York 2008.
Zobacz w Google Scholar

Trott P., Innovation Management and New Product Development, 4th Edition, Prentice Hall, Harlow–Milan 2008.
Zobacz w Google Scholar

Trzepacz P. (red.), Zrównoważony rozwój – wyzwania globalne. Podręcznik dlauczestników studiów doktoranckich, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Tsai Y., Hsieh L., An Innovation Knowledge Game Piloted by Merger and Acquisition of Technological Assets: A Case Study, „Journal of Engineering and Technology Management” 2006, nr 23(3), s. 248–261.
Zobacz w Google Scholar

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects: The 2017 Revision, United Nations, New York 2017.
Zobacz w Google Scholar

Usher A. P., A History of Mechanical Inventions, Dover Publications, New York 1988.
Zobacz w Google Scholar

Wall S., Megatrends: Predicting the Future to Reinvent Today, Hewlett Packard, 2018, 25 January.
Zobacz w Google Scholar

Wang Ch., Kafouros M., What Factors Determine Innovation Performance in Emerging Economies? Evidence from China, „International Business Review” 2009, t. 6, nr 6, s. 606–616.
Zobacz w Google Scholar

Webster’s Third New International Dictionary of the English Language unabridged with seven language dictionary, Encyclopedia Britannica, Chicago 1986.
Zobacz w Google Scholar

Wiktorska-Święcka A., Moroń D., Klimowicz M., Zarządzanie innowacjami społecznymi. Trendy, perspektywy, wyzwania, Difin, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Wilemon D., Millson M. R., The Emerging Paradigm of New Technology Development, [w:] D. Wilemon, M. R. Millson, The Strategy of Managing Innovation and Technology, Prentice Hall, Upper Saddle River, New York 2008, rozdz. 59.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewska J., Technologia i procesy jej transferu w działalności przedsiębiorstw, [w:] W. Janasz (red.), Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2009, s. 217–237.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewska J., Teoretyczne aspekty rozprzestrzeniania się innowacji, [w:] W. Janasz (red.), Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Difin, Warszawa 2005, s. 64–77.
Zobacz w Google Scholar

Wong P. K., Ho Y. P., Singh A., Towards an „Entrepreneurial University” Model to Support Knowledge-based Economic Development: The Case of the National University of Singapoore, „World Development” 2007, t. 35, nr. 6, s. 941–958.
Zobacz w Google Scholar

Wronka-Pośpiech M., Innowacje społeczne – pojęcie i znaczenie, „Studia Ekonomiczne”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2015, nr 212, s. 124–136, zob. http://www.sbc.org.pl/Content/168003/10_10.pdf (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

Zadura-Lichota P. (red.), Świt innowacyjnego przedsiębiorstwa. Trendy na najbliższe lata, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013, zob. https://www.parp.gov.pl/files/74/81/626/15959.pdf (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

Zahra S. A., Neilsen A. P., Sources of Capabilities, Integration and Technology Commercialization, „Strategic Management Journal” 2002, t. 23, s. 377–398.
Zobacz w Google Scholar

Zakrzewska-Bielawska A., Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011.
Zobacz w Google Scholar

Zaltman G., Duncan R, Holbek J., Innovations and Organizations, John Wiley & Sons, Inc., New York–London 1973.
Zobacz w Google Scholar

Zedtwitz von M., Corsi S., Søberg P. V., Frega R., A Typology of Reverse Innovation, „The Journal of Product Innovation Management” 2015, t. 32, nr. 1, s. 12–28.
Zobacz w Google Scholar

Zeng M., Williamson P. J., Dragons at Your Door: How Chinese Cost Innovation is Disrupting the Rules of Global Competition, Harvard Business School Press, Boston 2007.
Zobacz w Google Scholar

Zikic S., A Modern Concept of Sustainable Development, „Progress in Economic Sciences” 2018, nr 5, s. 143–151.
Zobacz w Google Scholar

http://frsi.org.pl/projekt/program-rozwoju-bibliotek/ (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://innwarmia.pl/uniwersytety-trzeciego-wieku/ (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://it-filolog.pl/gig-ekonomia-czyli-praca-na-zadanie-slowniczek-pojec-na-2017-rok/ (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://senior.gov.pl/katalog_dobrych_praktyk/strona/14 (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.centrumdesignu.gdynia.pl/pl/event/gdynia-design-for-all.html (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.certifiedfuturestrategist.com/wp-content/uploads/2016/04/Trends-Business-models-2030-v1.pdf (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/srodowisko-europy-2015-2013-stan (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.innowacjespoleczne.org.pl/blog/stolik-pamieci (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://innowacyjnaradomka.pl/wp-content/uploads/2013/12/InnowacjeSpoleczneWK.pdf (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.ptzp.org.pl/s1/Strona_glowna (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.samaritan-international.eu/member/latvijas-samariesu-apvieniba-lsa/ (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.sooipp.org.pl/static/files/raport_2018.pdf (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://docplayer.pl/6434018-Oswoicstarosc-pl-raport-z-badan-uniwersytetow-trzeciego-wieku.html (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://ec.europa.eu/environment/ecoap/indicators/index_en (dostęp:12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://ec.europa.eu/environment/ecoap/sites/ecoap_stayconnected/files/field/field-country-files/poland_eio_country_profile_2016-2017.pdf (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20 007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/1205.pdf (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://european-patent-office-epo.prezly.com/life-sciences-innovation-on-the-rise-european-patent-office-reports-increase-in-patent-filings-in-2019 (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://fundacja.orange.pl/nasze-programy/pracownie-orange/ (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://iztech.pl/realizowane-projekty-17239/244-baza-wiedzy-ket (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://listonic.com/pl/ (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://lodzkirowerpubliczny.pl/ (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://mamopracuj.pl/mama-cowork-przestrzen-dla-pracujacych-mam/ (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://mfiles.pl/pl/index.php/Idea_zr%C3%B3wnowa%C5%BConego_rozwoju (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://nanonet.pl/wp-content/uploads/2018/02/European-Competitiveness-in-Key-Enabling-Technologies.pdf (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://nano-tech.pl/produkty/ (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://pafw.pl/program/rozwoj-spolecznosci-lokalnych/program-rozwoju-bibliotek/ (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://pkps.org.pl/wp-content/uploads/2016/12/Inkluzja-spo%C5%82eczna.pdf (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-peer-to-peer-definicja-historia-powstania-i-wplyw-na-rozwoj-internetu-cz-1 (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://sozosfera.pl/nauka-i-srodowisko/ekoinnowacje-elementem-wdrazania-polityki-zrownowazonego-rozwoju/ (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/lodzki-rower-publiczny-od-1-marca-nowy-sezon-id18496/2018/2/21/ (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/poradniki/item/40321-innowacje-spoleczne (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.eib.org/attachments/pj/access_to_finance_study_for_kets_en.pdf (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics.html (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/86850/Program_Inteligentny_Rozwoj_12032 (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.gov.pl/web/klimat/goz (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.grandviewresearch.com/info/reports-and-publications (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.innowacjespoleczne.org.pl/innowacje-spoleczne/przyklady-innowacji-spolecznych/vizwiz/ (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-strategiczne/ (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.parp.gov.pl/component/knowledge/knowledge (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.pwc.pl/pl/doradztwo-csr/wizja-2050/assets/broszura_wizja_2050_
Zobacz w Google Scholar

pl_innowacje_spoleczne_podsumowanie.pdf (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.swps.pl/uczelnia/projekty-europejskie/13915-akcja-inkubacja (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.un.org.pl/ (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.unicef.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/Raport-ONZ-Glod-wciaz-zagraza-milionom-ludzi-na-swiecie (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2012/12/TEPSIE.D1.1.Report. DefiningSocialInnovation.Part-1-defining-social-innovation.pdf (dostęp: 12.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

21 grudnia 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-059-1

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-060-7

Inne prace tego samego autora