Darowizna remuneratoryjna w rzymskim prawie pandektowym i XIX-wiecznym ustawodawstwie niemieckim

Autorzy

Dagmara Skrzywanek-Jaworska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Rzymskiego
https://orcid.org/0000-0001-9599-704X

Słowa kluczowe:

darowizna remuneratoryjna, prawo rzymskie, ustawodawstwo niemieckie, prawo pandektowe, remuneracja, obowiązek wdzięczności

Streszczenie

Prezentowana monografia naukowa jest poświęcona darowiźnie remuneratoryjnej (wynagradzającej, odwdzięczającej) rozumianej jako przysporzenie dokonane z wdzięczności za wyświadczone darczyńcy dobrodziejstwo lub wykonaną na jego rzecz przysługę. Prawna konstrukcja tej darowizny ma długą i skomplikowaną historię, której efektem jest powstałe w średniowieczu, obecne w procesie recepcji prawa rzymskiego oraz aktualne do dziś przekonanie o jej kontrowersyjnej, podwójnej - lukratywno-obciążliwej - naturze. Istotne znaczenie w historyczno-prawnej dyskusji na ten temat odegrała interpretacja źródeł prawa rzymskiego, w szczególności rozstrzygnięć Papiniana, Paulusa i Ulpiana. Przedmiotem publikacji jest analiza koncepcji dotyczących natury donatio remuneratoria, obecnych w dyskursie prowadzonym w dziewiętnastowiecznej niemieckiej nauce prawa, głównie wśród przedstawicieli szkoły historycznej i pandektystów. Dokonana w książce wykładnia historyczna § 534 BGB i art. 902 k.c. może zainteresować nie tylko romanistów oraz historyków prawa, lecz także dogmatyków prawa cywilnego.

Bibliografia

Albertario E., Studi di diritto romano: cose – diritti reali – possesso, vol. II, Mailand 1941.
Zobacz w Google Scholar

Archi G.G., La donazione, Mailand 1960.
Zobacz w Google Scholar

„Archiv für Entscheidungen der obersten Gerichte in den deutschen Staaten”, J.A. Seuffert, E.A. Seuffert [Hrsg.], München 1847–1857; „J.A. Seuffert’s Archiv für Entscheidungen der obersten Gerichte in den deutschen Staaten”, München, Berlin, Oldenburg 1858–1944.
Zobacz w Google Scholar

Arndts von Arnesberg K.L., Lehrbuch der Pandekten, München 1852.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles, Etyka Nikomachejska, [w:] Dzieła wszystkie, t. 5, tłum. D. Gromska, Warszawa 1996, s. 7–300.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles, Metafizyka, [w:] Dzieła wszystkie, t. 2, tłum. K. Leśniak, Warszawa 1990, s. 615–857.
Zobacz w Google Scholar

Aubry Ch., Rau Ch. F., Cours de Droit Civil Français, d’après la Méthode de Zachariae, vol. 7, Paris 1875.
Zobacz w Google Scholar

Babusiaux U., Papinians Quaestiones. Zur rhetorischen Methode eines spätklassischen Juristen, München 2011.
Zobacz w Google Scholar

Bader K. S., Gierke, Otto von (1841–1921), „Neue Deutsche Biographie” 6 (1964), s. 374–375.
Zobacz w Google Scholar

Barcley J.M.G., Paul and a Gift, Cambridge 2015.
Zobacz w Google Scholar

Bardach J., Historia państwa i prawa Polski, t. 1: do połowy XV w., Warszawa 1973.
Zobacz w Google Scholar

Barłowska M., Amplifikacja retoryczna, [w:] P Wilczek, M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca (red.), Retoryka, Warszawa 2008, s. 98–115.
Zobacz w Google Scholar

Baron J., Abhandlungen aus dem preußischen Recht, Berlin 1860.
Zobacz w Google Scholar

Bednarski F.W., Objaśnienia tłumacza, [w:] Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Cnoty społeczne pokrewne sprawiedliwości, t. 20, tłum. F.W. Bednarski, Londyn 1972.
Zobacz w Google Scholar

Bekker E.I., Die Wirkung der Klageverjährung, „Jahrbuch des gemeinen deutschen Rechts”, Bd. 4, Leipzig 1860, s. 408–441.
Zobacz w Google Scholar

Bekker E.I., System des heutigen Pandektenrechts, Bd. 1, Weimar 1886.
Zobacz w Google Scholar

Bekker E.I., System des heutigen Pandektenrechts, Bd. 2, Weimar 1889.
Zobacz w Google Scholar

Bekker E.I., Über die Naturalobligationen, „Jahrbuch des gemeinen deutschen Rechts”, Bd. 4, Leipzig 1860, s. 386–407.
Zobacz w Google Scholar

Bekker E.J., Zur Lehre von der Evictionsleistung, „Jahrbuch des gemeinen deutschen Rechts”, Bd. 6, Leipzig 1863, s. 229–336.
Zobacz w Google Scholar

Benöhr H.-P., Die Redaktion der Paragraphen 823 und 826 BGB, [w:] Rechtsgeschichte und Privatrechtsdogmatik, R. Zimmermann/R. Knütel/J.P. Meincke (Hrsg.), Heidelberg 1999, s. 499–547.
Zobacz w Google Scholar

Betti E., La struttura dell’obbligazione romana, Milano 1955.
Zobacz w Google Scholar

Bielitz G.A., Praktischer Kommentar zum allgemeinen Landrechte für die Preußischen Staaten, Bd. 2, Erfurt 1824.
Zobacz w Google Scholar

Blume G., Remuneratorische Schenkungen nach gemeinem bürgerlichen Recht, Magdeburg 1890.
Zobacz w Google Scholar

Bolze A. von, Die Praxis des Reichsgerichts in Civilsachen, Bd. 4, Leipzig 1887.
Zobacz w Google Scholar

Brinz A. von, Lehrbuch der Pandekten, 2 Aufl., Bd. 2,1, Erlangen 1879.
Zobacz w Google Scholar

Brinz A. von, Lehrbuch der Pandekten, 2. Aufl., Bd. 4, Erlangen 1895.
Zobacz w Google Scholar

Brinz A. von, Rezension von Savigny, Das Obligationenrecht als Theil des heutigen römischen Rechts, „Kritische Blätter civilistischen Inhalts”, Nr. 4, Erlangen 1853, s. 1–60.
Zobacz w Google Scholar

Broise S., Animus donandi: concetto romano e suoi reflessi sulla dogmatica odierna, vol. 1, Pisa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Bruck E.F., Das Gespenst des Fröhlichen Gebers im Mittelalterlichen und Modernen Zivilrecht, [w:] Über Römisches Recht im Rahmen der Kulturgeschichte, Heidelberg 1954, s. 137–145.
Zobacz w Google Scholar

Bruck E.F., Paulus, die Kirchenväter und der „Fröliche Geber” im Römischen Recht: Liberalitas und Animus donandi, [w:] Über Römisches Recht im Rahmen der Kulturgeschichte, Heidelberg 1954, s. 101–136.
Zobacz w Google Scholar

Brzozowski A., Jastrzębski J., Kaliński M., Kocot W.J., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Część szczegółowa, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Bülow G.P. von, Abhandlungen über einzelne Materien des römischen bürgerlichen Rechts, Bd. 2, Th. 1, Braunschweig 1817.
Zobacz w Google Scholar

Burckhard H., Die Stellung der Schenkung im Rechtssystem, Würzburg 1891.
Zobacz w Google Scholar

Burckhard H., Zum Begriff der Schenkung, Erlangen 1899.
Zobacz w Google Scholar

Casavola F., Lex Cincia: contributo alla storia delle origini della donazione romana, Napoli 1960.
Zobacz w Google Scholar

Cocceji S. de, Iuris Civile Controversum, pars II, Francovurti ad Viadrum 1727.
Zobacz w Google Scholar

Cuiacii J., In Iulii Pauli Receptarum Sententiarum ad filium lib. 5. Interpretationes, Coloniae Agrippinae 1589.
Zobacz w Google Scholar

Cuiacii J., Observationum et emendationum, Lib. XXVIII, Halae 1737.
Zobacz w Google Scholar

Cuiacius I., Paratitla in libros L. Digestorum sive Pandectarum, vol. IV, Neapoli 1751.
Zobacz w Google Scholar

Cyceron M.T., O powinnościach, [w:] Pisma filozoficzne, t. 2, tłum. W. Kornatowski, Warszawa 1960.
Zobacz w Google Scholar

Cyceron M.T., O prawach, [w:] Pisma filozoficzne, t. 2, tłum. W. Kornatowski, Warszawa 1960.
Zobacz w Google Scholar

Cyceron M.T., Topiki, [w:] Pisma filozoficzne, t. 4, tłum. W. Kornatowski, Warszawa 1963. Czachórski W., Podstawowe elementy darowizny i jej odwołania, „Nowe Prawo” 1968, nr 1, s. 16–31.
Zobacz w Google Scholar

Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Dajczak W., Giaro T., Longschamps de Bérier F., Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Dernburg H., Pandekten, Bd. 2: Obligationenrecht, Berlin 1886.
Zobacz w Google Scholar

Diccionario Griego-Español (DGE), vol. II, Madrid 1995.
Zobacz w Google Scholar

Digestorum seu Pandectarum libri quinquaginta…, editi per Gregorium Holoandrum, Norimbergae: Johann Petreius 1529.
Zobacz w Google Scholar

Domański L., Instytucje kodeksu zobowiązań. Komentarz teoretyczno-praktyczny: część szczególna, z. 1, Warszawa 1938.
Zobacz w Google Scholar

Domański L., System kodeksu zobowiązań, „Nowy Kodeks Zobowiązań”, nr 4/1934.
Zobacz w Google Scholar

Donelli H., Opera Omnia, Commentatorium de iure civili, vol. 3, Lucae 1763.
Zobacz w Google Scholar

Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuchs für das Großherzogthum Hessen nebst Motiven. Motive; 4. Abteil.; Bd. 2,2: Von den Verbindlichkeiten. – Zweites Buch: Von den Verbindlichkeiten im Besonderen; Von dem Schenkungsvertrage. Art. 94–131, Darmstadt 1853.
Zobacz w Google Scholar

Erxleben A., Die condictiones sine causa, 1 Abth.: Die condictio indebiti, Leipzig 1850.
Zobacz w Google Scholar

Eynern O. von, Remuneratorische Schenkung, Heidelberg 1908.
Zobacz w Google Scholar

Francke W., Untersuchung über die lex Cincia und die ältern Grundsätze von den Schenkungen, [w:] Franke W., Civilistische Abhandlungen, Göttingen 1826.
Zobacz w Google Scholar

Gernhuber J., Das Schuldverhältnis, Begründung und Änderung, Pflichten und Strukturen, Drittwirkungen. Handbuch des Schuldrechts, Bd. 8, Tübingen 1989.
Zobacz w Google Scholar

Gernhuber J./Coester-Waltjen D., Familienrecht, München 2006.
Zobacz w Google Scholar

Gesetz-Revision. – Pensum XIV. Motive zu dem von der Deputation vogelegten Entwurf der Titel 11. u. 13. des ersten Theils des Allgemeinen Landrechts, Berlin 1831.
Zobacz w Google Scholar

Giffen H. van, Lecturae altorphinae, Francofurti 1605.
Zobacz w Google Scholar

Glück Ch. F. von, Ausführliche Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld, Bd. 26,1, Erlangen 1824.
Zobacz w Google Scholar

Górnicki L., Metoda opracowania i koncepcja kodeksu zobowiązań z 1934 roku, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2008, nr 3036, Prawo CCCV, s. 79–94.
Zobacz w Google Scholar

Górnicki L., Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919–1939, Wrocław 2000.
Zobacz w Google Scholar

Gruchot J.A., Über belohnende Schenkung, „Beiträge zur Erläuterung des Preußischen Rechts durch Theorie und Praxis”, Jg. 7., Hamm 1863, s. 159–174.
Zobacz w Google Scholar

Grzybowski S., [w:] System prawa cywilnego, t. 3, cz. 1: Prawo zobowiązań – część ogólna, Wrocław 1981.
Zobacz w Google Scholar

Hans-Eugen F., Die remuneratorische Schenkung, Erlangen 1933.
Zobacz w Google Scholar

Harburger H., Die remuneratorische Schenkung. Eine civilistische Abhandlung, Nördlingen 1875.
Zobacz w Google Scholar

Harke J.D., Das klassische römische Kondiktionensystem, „IURA” 2003, vol. 54, s. 49–86.
Zobacz w Google Scholar

Harke J.D., Römisches Recht. Von der klassischen Zeit bis zu den modernen Kodifikationen, München 2008.
Zobacz w Google Scholar

Harpprecht Ch.F., Positiones inaugurales sistentes semicenturiam potiorum differentiarum donationis simplicis et remuneratoriae, Tubingae 1754.
Zobacz w Google Scholar

Hasse J.Ch., Von dem Recht der Lex Cincia, „Rheinisches Museum für Jurisprudenz”, Jg. 1, Bonn 1827, s. 185–248.
Zobacz w Google Scholar

Hasse J.Ch., Von der Schenkung Todes halber (neueres und heutiges Recht), „Rheinisches Museum für Jurisprudenz”, Jg. 3, Bonn 1829, s. 1–22.
Zobacz w Google Scholar

Hattenhauer H., Die Sklaven Gottes, [w:] Th. Finkenauer (Hrsg.), Sklaverei und Freilassung im römischen Recht, Symposium für Hans Josef Wieling zum 70. Geburtstag, Berlin–Heidelberg 2006, s. 59–82.
Zobacz w Google Scholar

Hausmaninger H., Selb W., Römisches Privatrecht, Wien 2001.
Zobacz w Google Scholar

Heimbach K.W.E., [w:] Rechtslexikon für Juristen aller teutschen Staaten enthaltend die gesammte Rechtswissenschaft, Bd. 9, Leipzig 1855, s. 641–709.
Zobacz w Google Scholar

Honsell H., 100 Jahre Schweizerisches Obligationenrecht, [w:] „Zeitschrift für Schweizerisches Recht, Schweizerischer Juristentag” 2011, Bd. 130 (2011), II Heft 1, s. 1–115.
Zobacz w Google Scholar

Honsell H., Römisches Recht, Zürich 2001.
Zobacz w Google Scholar

Hotman F., Digesta seu Pandectae, Pars sexta, […] a Libro XXXVII. vsq[ue] ad XLV, Parisiis 1562.
Zobacz w Google Scholar

Hyland R., Gifts. A Study in Comparative Law, Oxford 2009.
Zobacz w Google Scholar

In I Partem Digesti Novi Bartoli a Saxoferrato Commentaria, Basileae 1588, s. 163–205.
Zobacz w Google Scholar

Index in Commentaria Baldi: Donatio, [w:] Baldi Commentaria in digestum vetus et novum et codicem, vol. 6, Venetiis 1577.
Zobacz w Google Scholar

Instytucje Justyniana, tłum. C. Kunderewicz, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Jacubezky K., Bemerkungen zu dem Entwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuchs für das Deutsche Reich, München 1892.
Zobacz w Google Scholar

Jakobs H.H., Schubert W. (Hrsg.) Die Beratung des Bürgerlichen Gesetzbuchs in systematischer Zusammenstellung der unveröffentlichten Quellen. Recht der Schuldverhältnisse II, §§ 433 bis 651, Berlin 1980.
Zobacz w Google Scholar

Justiniani Augusti Pandectarum Codex Florentinus, curaverunt A. Corbino/B. Santalucia, vol. 1–2, Firenze 1988.
Zobacz w Google Scholar

Kaser M., Das römische Privatrecht, Bd. 1, Das altrömische, das vorklassische und das klassische Recht, München 1971.
Zobacz w Google Scholar

Kaser M., Das römische Privatrecht, Bd. 2, Die nachklassischen Entwicklungen, München 1975.
Zobacz w Google Scholar

Kaser M., Ius gentium, Köln 1993.
Zobacz w Google Scholar

Keller F.L., Pandekten, 2. Aufl. Bd. 1, Leipzig 1867.
Zobacz w Google Scholar

Keller F.L., Pandekten, Leipzig 1861.
Zobacz w Google Scholar

Klein E.F., Grundsätzen der natürlichen Rechtswissenschaft nebst einer Geschichte derselben, Halle 1797.
Zobacz w Google Scholar

Klingmüller F., Die Lehre von den natürlichen Verbindlichkeiten. Eine historisch-dogmatische Untersuchung, Berlin 1905.
Zobacz w Google Scholar

Klinkhamer S.C., Commentatio de donationibus ex fragm.Vatic., Amstelodami 1826.
Zobacz w Google Scholar

Koch Ch.F., Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten, 4. Aufl., Bd. 1,1; Berlin 1862.
Zobacz w Google Scholar

Koch Ch.F., Donatio remuneratoria, [w:] Das Recht der Forderungen nach gemeinem und nach preußischem Rechte, Bd. 3, Breslau 1843, s. 181– 192.
Zobacz w Google Scholar

Kolańczyk K., Prawo rzymskie, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Kolm S.-Ch., Ythier J.M. (red.), Handbook of the Economics of Giving, Altruism and Reciprocity Series, Oxford 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kopczyński M., Otto von Gierke o sporze między nurtami germańskim i romańskim w niemieckiej historycznej szkole prawa, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2018, t. CVII, s. 45–62.
Zobacz w Google Scholar

Krüger P., Die Turiner Institutionenglosse, „Zeitschrift für Rechtsgeschichte” 1868, Bd. 7, s. 44–79.
Zobacz w Google Scholar

Krzynówek J., Funkcje i zastosowanie ‘precarium’ w rzymskim prawie klasycznym, „Prawo Kanoniczne” 1993, nr 36/3–4, s. 137–148.
Zobacz w Google Scholar

Księżak P., Bezpodstawne wzbogacenie. Art. 405–414. Komentarz, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kunderewicz C., Rzymskie prawo prywatne, Łódź 1995.
Zobacz w Google Scholar

Kuryłowicz M., Prawo i obyczaje w starożytnym Rzymie, Lublin 1994.
Zobacz w Google Scholar

Kuryłowicz M., Prawo rzymskie. Historia, tradycja, współczesność, Lublin 2003.
Zobacz w Google Scholar

Kuryłowicz M., Wiliński A., Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Lalièvre A.F.E., responsio ad quaestionem iuridacam, quid sit obligatio natutralis, Lovanii 1827.
Zobacz w Google Scholar

Landolt Ph.L., „Naturalis obligatio” and bare social duty, Köln 2000.
Zobacz w Google Scholar

Landsberg E., Windscheid, Bernhard (1817–1892), „Allgemeine Deutsche Biographie” 43 (1898), s. 423–425.
Zobacz w Google Scholar

Lang J.J., Kritische Beleuchtung des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Königsreich Bayern, Heft I: Das Hauptstück von den Rechtsgeschäften, München 1861.
Zobacz w Google Scholar

Lauterbach W.A., Collegium theoretico-practicum Pandectarum, vol. 2, Tubinga 1706.
Zobacz w Google Scholar

Lenel O., Palingenesia iuris civilis, vol. 1, Graz 1960.
Zobacz w Google Scholar

Leyser A. von, Meditationes ad Pandectas quibus praecipua iuri capita ex antiquitate explicantur, vol. V et VI, Lipsiae 1774.
Zobacz w Google Scholar

Liddel H. G., Scott R., A Greek-English Lexicon, Oxford 1996.
Zobacz w Google Scholar

Liebersohn H., The Return of the Gift. European History of a Global Idea, Cambridge 2010.
Zobacz w Google Scholar

Liebmann J., De natura donationis remuneratoriae, Berlin 1875.
Zobacz w Google Scholar

Lindenmaier F., Moehring P., Kommentierte BGH-Rechtssprechung, § 516 Nr. 15 (=Neue Jusristische Wochenschrift 1982, s. 436–437).
Zobacz w Google Scholar

Litewski W., Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Longschamps de Bérier R., Uzasadnienie projektu kodeksu zobowiązań z uwzględnieniem ostatecznego tekstu kodeksu. Art. 1–167, Warszawa 1934.
Zobacz w Google Scholar

Longschamps de Bérier R., Uzasadnienie projektu kodeksu zobowiązań z uwzględnieniem ostatecznego tekstu kodeksu. W opracowaniu głównego referenta projektu prof. Romana Lonbgschamps de Berier. Art. 294–369, Warszawa 1937.
Zobacz w Google Scholar

Longschamps de Bérier R., Zobowiązania, wyd. 3, Poznań 1948.
Zobacz w Google Scholar

Löwenfeld Th., Die remuneratorische Schenkung. Von Heinrich Harburger. Nördlingen 1875 (rec.), „Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft”, Bd. XXI, München 1879, s. 110–118.
Zobacz w Google Scholar

Lukian, Dialogi, t. 3, tłum. i kom. W. Madyda, Wrocław 1966.
Zobacz w Google Scholar

Łuszczyńska M., Ubi ratio, ubi ius. Doktryna prawna świętego Tomasza z Akwinu, Lublin 2013.
Zobacz w Google Scholar

Mackeldey F., Lehrbuch des heutigen römischen Rechts, 12. Orig.-Ausg. Bd. 2: Enthaltend den besonderen Theil, Gießen 1842.
Zobacz w Google Scholar

Mahir E., Über die Natur und Wesenheit des donatio remuneratoria: ein civilistischer Versuch, München 1828.
Zobacz w Google Scholar

Marezoll Th., Ueber die Insinuation der Schenkungen nach neuesten römischen Rechte, „Zeitschrift für Civilrecht und Prozeß”, Bd. 1, 1828, s. 1–46.
Zobacz w Google Scholar

Material über Schenkung, [w:] Recht der Schuldverhältnisse, Buch 2, Zweiter Abschnitt: Von den Schuldverhältnissen im Besonderen, Hälfte I, Berlin 1882.
Zobacz w Google Scholar

Mauss M., Socjologia i antropologia, tłum. M. Król/K. Pomian/J. Szacki, Warszawa 1973, s. 211–415.
Zobacz w Google Scholar

Mauss M., Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany w społeczeństwach archaicznych, [w:] Mayer-Maly T., Einführung in die Rechtswissenschaft, Berlin Heidelberg 1993.
Zobacz w Google Scholar

Meyerfeld F.W.L. von, Die Lehre von den Schenkungen nach römischem Recht, Bd. 1, Marburg 1835.
Zobacz w Google Scholar

Meyerfeld F.W.L. von, Die Lehre von den Schenkungen nach römischem Recht, Bd. 2, Marburg 1837.
Zobacz w Google Scholar

Meyers Großes Konversations-Lexikon, 6. Aufl., Leipzig und Wien 1905– 1909.
Zobacz w Google Scholar

Michel J., Gratuité en droit romain, Bruxelles 1962.
Zobacz w Google Scholar

Migsch E., Die sogenannte Pflichtschenkung, „Archiv für civilistische Praxis” 1973, s. 46–70.
Zobacz w Google Scholar

Mihr V./ Tennstedt F./Winter H., Sozialreform als Bürgerund Christenpflicht: Aufzeichnungen, Briefe und Erinnerungen des leitenden Ministerialbeamten Robert Bosse aus der Entstehungszeit der Arbeitversicherung und des BGB (1878–1892), Kohlhammer 2005.
Zobacz w Google Scholar

Mousourakis G., Fundamentals of Roman Private Law, Heidelberg 2012.
Zobacz w Google Scholar

Mugdan B. (Hrsg.), Die gesammten Materialien zum Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich, Bd. 2: Recht der Schuldverhältnisse (Berlin 1899) [=Motive zu dem Entwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich, Bd. 2: Recht der Schuldverhältnisse (Berlin 1888)].
Zobacz w Google Scholar

Mugdan B. (Hrsg.), Die gesammten Materialien zum Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich, Bd. 2: Recht der Schuldverhältnisse (Berlin 1899) [=Protokolle der Kommission für die zweite Lesung des Entwurfs des Bürgerlichen Gesetzbuches, Bd. 1 (Berlin 1897)].
Zobacz w Google Scholar

Mühlenbruch Ch.F., Lehrbuch des Pandekten-Rechts, Bd. 2, Halle 1836.
Zobacz w Google Scholar

Müller, Ueber die donatio remuneratoria (Zur Interpretation des allgemeinen Landrechts Thl. I. Tit. 11. §§. 1169–1175.), „Zeitschrit für wissenschaftliche Bearbeitung des preußischen Rechtes”, Bd. 1, 1830, s. 233–247.
Zobacz w Google Scholar

Namitkiewicz J., Kodeks zobowiązań. Komentarz dla praktyki, t. 2, Łódź 1945.
Zobacz w Google Scholar

Niewiadomski K., Wdzięczność – cnota zaniedbana. Możliwość wykorzystania teorii psychologicznych w katolickiej refleksji teologicznomoralnej nad wychowaniem do wdzięczności, „Teologia i Moralność” 2014, nr 1 (15), s. 233–254.
Zobacz w Google Scholar

Nörr D., Savigny, Carl von (1779–1861), „Neue Deutsche Biographie” 22 (2005), s. 470–473.
Zobacz w Google Scholar

Obrecht G., Oikonomia donationis simplicis et relatae, Argentorati 1595.
Zobacz w Google Scholar

Oertmann P., Natürliche Verbindlichkeiten im deutschen bürgerlichen Gesetzbuch, „Allgemeine österreichische Gerichtszeitung”, Wien 1902, s. 199–204.
Zobacz w Google Scholar

Ohanowicz A., Górski J., Zarys prawa zobowiązań, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Oleszko A., Umowa darowizny czyniąca zadość obowiązkowi wynikającemu z zasad współżycia społecznego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1979, t. XXVI/14, s. 233–254.
Zobacz w Google Scholar

Osteen M. (red.), The Question of the Gift. Essays across disciplines, Routledge 2002.
Zobacz w Google Scholar

Oxford Latin Dictionary, vol. II, Oxford 2012.
Zobacz w Google Scholar

Pernice A., Römisches Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit, Labeo, Teil E, Bd. 3.1, Halle 1892.
Zobacz w Google Scholar

Pfeifer G., §§ 516–334. Schenkung, [w:] Ch. Birr, J. Rückert, M. Schmoeckel (Hrsg.), Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, Bd. 3, Schuldrecht. Besonderer Teil, 1. Teilband, Mohr Siebeck 2013.
Zobacz w Google Scholar

Pfordten L.K.H. von der, De obligationis civilis in naturalem transitu, Lipsiae 1843.
Zobacz w Google Scholar

Pfordten L.K.H. von der, Grundriss zu Vorlesungen über Pandekten mit Hinweisung auf Puchta’s Lehrbuch, Leipzig 1846–1848.
Zobacz w Google Scholar

Pinellus A., Commentaria ad constitutiones Cod. de bonis maternis, Tertia Pars, Francofurti 1573.
Zobacz w Google Scholar

Planck G., Bürgerliches Gesetzbuch, Bd. 2: Recht der Schuldverhältnisse, 3. Aufl., München 1907.
Zobacz w Google Scholar

Planiol M., Ripert G., Boulauger J., Traité de droit civil, Paris 1957.
Zobacz w Google Scholar

Plezia M. (red.), Słownik łacińsko-polski, t. 1, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Pool E.H., Obscuritas Papiniana in Fragmenta Vaticana 259, [w:] Secundum datur! Negen studies en een laudatio aangeboden aan Hans Ankum, Amsterdam 1997, s. 77–110.
Zobacz w Google Scholar

Protocolle der Commission zur Ausarbeitung eines Allgemeinen Deutschen Obligationenrechtes, vol. 3 (CXXI–CLXXI), Dresden 1864.
Zobacz w Google Scholar

Puchta G.F., Cursus der Institutionen, Bd. 2, Leipzig 1842.
Zobacz w Google Scholar

Puchta G.F., Lehrbuch der Pandekten, 9. Aufl., Leipzig 1863.
Zobacz w Google Scholar

Puchta G.F., Vorlesungen über das heutige römische Recht, Bd. 2, 4. Aufl., Leipzig 1855.
Zobacz w Google Scholar

Pyyhtinen O., The Gift and its Paradoxes. Beyond Mauss, Ashgate 2014.
Zobacz w Google Scholar

Quaritsch A., Institutionen und Rechtsgeschichte. Compendium des Römischen Privatrechts und Civilprocesses, Cyprus 2017 (przedruk oryginału z 1882 r.).
Zobacz w Google Scholar

Radwański Z./Panowicz-Lipska J., Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Rehbinder M. (Hrsg.), Vom homo oeconomicus zum homoreciprocans? Auf der Suche nach einem neuen Menschenbild als Erklärungsmuster für Recht, Wirtschaft und Kultur, Bern 2012.
Zobacz w Google Scholar

Repertorium in Lecturas Iasonis, Lugduni 1542.
Zobacz w Google Scholar

Retes J.F. de, De Donationibus, academica relectio, [w:] Novus thesaurus juris civilis et canonici, vol. VI, Hagae 1753, s. 555–658.
Zobacz w Google Scholar

Roßhirt C.F., Ueber die Verwandlung einer obligatio civilis in eine obligatio naturalis, „Abhandlungen civilistischen und criminalistischen Inhalts”, Bd. 5, Heidelberg 1844, s. 275–290.
Zobacz w Google Scholar

Roth L., Die natürlichen Verbindlichkeiten im Bürgerlichen Gesetzbuch, Jena 1910.
Zobacz w Google Scholar

Rudorff A.A.F., De lege Cincia, Berolini 1825.
Zobacz w Google Scholar

Saabedra J.G. à, Tractatus de donatione remuneratoria, Amstelaedami 1646.
Zobacz w Google Scholar

Saenger I., [w:] R. Schulze (Hrsg.) BGB. Handkommentar, §§ 530–534, Baden-Baden 2012.
Zobacz w Google Scholar

Savigny F.C. von, Das Obligationenrecht als Theil des heutigen römischen Rechts, Bd. 1, Berlin 1851.
Zobacz w Google Scholar

Savigny F.C. von, Pandektenvorlesung 1824/1825, [w:] H. Hammen (Hrsg.), Ius commune – Sonderhefte, Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte, 62. Savignyana, vol. 1, Frankfurt a.M. 1993.
Zobacz w Google Scholar

Savigny F.C. von, System des heutigen römischen Rechts, Bd. 4, Berlin 1841.
Zobacz w Google Scholar

Savigny F.C. von, Ueber die lex Cincia de donis et muneribus und deren spätere Umbildungen, „Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft”, Bd. 4, Berlin 1820.
Zobacz w Google Scholar

Schäfer F.L., §§812–822. Ungerechtfertigte Bereicherung, [w:] Ch. Birr, J. Rückert, M. Schmoeckel (Hrsg.), Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, Bd. 3, Schuldrecht. Besonderer Teil, 2. Teilband, Mohr Siebeck 2013, s. 2578–2711.
Zobacz w Google Scholar

Schildener C., De differentiis inter donationem simplicem et remuneratoriam spuriis, Jenae 1798 (rec.), [w:] Ch.G. Hübner, C.A. Tittmann (Hrsg.), Bibliothek kleiner juristischer Schriften, Leipzig 1802, s. 54–61.
Zobacz w Google Scholar

Schiller A.A., Roman Law. Mechanisms of Defelopment, New York 1978.
Zobacz w Google Scholar

Schröder J., Zum Einfluß Savignys auf den allgemeinen Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts (rec. Hammen H., Die Bedeutung Friedrich Carl v. Savignys für die allgemeinen dogmatischen Grundlagen des Deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches, Berlin 1983), „Quaderni Fiorentini” 1985, vol. 14, s. 619–633.
Zobacz w Google Scholar

Schubert W. (Hrsg.), Die Vorentwürfe der Redaktoren zum BGB, Allgemeiner Teil, Teil 1, Berlin 1981.
Zobacz w Google Scholar

Schubert W. (Hrsg.), Die Vorlagen der Redaktoren für die erste Kommission zur Ausarbeitung des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuches. Recht der Schuldverhältnisse, Teil 1, Berlin 1980.
Zobacz w Google Scholar

Schubert W., Materialien zur Entstehungsgeschichte des BGB: Einführung, Biographien, Materialien, Berlin 1978.
Zobacz w Google Scholar

Schubert W., Planck, Gottlieb (1824–1910), „Neue Deutsche Biographie” 20 (2001), s. 496–497.
Zobacz w Google Scholar

Schubert W., Schmitt, Gottfried Ritter von (1827–1908), „Neue Deutsche Biographie” 23 (2007), s. 234–235.
Zobacz w Google Scholar

Schulting A., Commendationes academicae, Halae Magdeburgicae 1770.
Zobacz w Google Scholar

Schulting A., Jurisprudentia vetus Ante-Justinianea, Lipsiae 1737.
Zobacz w Google Scholar

Schultze-von Lasaulx H., Heise, Georg Arnold (1778–1851), „Neue Deutsche Biographie” 8 (1969), s. 453–454.
Zobacz w Google Scholar

Schulze G., Die Naturalobligation. Rechtsfigur und Instrument des Rechtsverkehrs einst und heute – zugleich Grundlegung einer zivilrechtlichen Forderungslehre, Mohr Siebeck 2008.
Zobacz w Google Scholar

Schulze R., [w:] R. Schulze (Hrsg.), BGB. Handkommentar, § 814 alt. 2, Baden-Baden 2012.
Zobacz w Google Scholar

Schwab D., Sittlichkeit. Zum Aufstieg und Niedergang einer rechtlichen Kategorie, [w:] Dorn F., Schröder J. (Hrsg.), Festschrift für Gerd Kleinheyer zum 70. Geburtstag, Heidelberg 2001, s. 493–522.
Zobacz w Google Scholar

Schwanert H., Die Naturalobligationen des römischen Rechts, Göttingen 1861.
Zobacz w Google Scholar

Schweppe A., Das römische Privatrecht in seiner heutigen Anwendung, Bd. 3: Obligationenrecht, Göttingen 1831.
Zobacz w Google Scholar

Seneka L.A., O dobrodziejstwach, [w:] Pisma filozoficzne, t. 2, tłum. L. Joachimowicz, Warszawa 1965, s. 69–449.
Zobacz w Google Scholar

Serda W., Nienależne świadczenie, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Seuffert J.A., Praktisches Pandektenrecht, 3. Aufl., Bd. 2, Würzburg 1852.
Zobacz w Google Scholar

Siber H., Confirmatio donationis, „Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte – Romanistische Abteilung” 1933, Bd. 53, s. 99–150.
Zobacz w Google Scholar

Siehr K., Schweizerisches Obligationenrecht, [w:] Handwörterbuch des Europäischen Privatrecht 2009, Hamburg 2009.
Zobacz w Google Scholar

Siewert F.G., Materialien zur wissenschaftlichen Erklärung der neuesten allgemeinen Preuß. Landesgesetze, 8 Hefte, Halle 1800–1807.
Zobacz w Google Scholar

Sintenis C.F.F., Das practische gemeine Civilrecht, Bd. 1: Die allgemeinen Lehren und das Sachenrecht, Leipzig 1844.
Zobacz w Google Scholar

Slapnicar K., Gratis habitare. Unentgeltliches Wohnen nach römischem und geltendem Recht, Berlin 1981.
Zobacz w Google Scholar

Słownik łacińsko-polski, t. 4, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Smith Pangle L., Aristotle and the Philosophy of Friendship, Cambridge 2002.
Zobacz w Google Scholar

Sobczyk M., Pojęcie ‘causa’ w źródłach prawa rzymskiego odnoszących się do bezpodstawnego wzbogacenia, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2011, nr 11.1, s. 269–294.
Zobacz w Google Scholar

Sobczyk M., Świadczenie w zamierzonym celu, który nie został osiągnięty, Toruń 2012.
Zobacz w Google Scholar

Sójka-Zielińska K., Historia prawa, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Sójka-Zielińska K., W sprawie oceny romanistycznego i germanistycznego kierunku szkoły historycznej w niemieckiej nauce prawa I połowy XIX w., „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1959, t. XI, z. 2, s. 129–143.
Zobacz w Google Scholar

Somerstein N., Rola zobowiązania moralnego w nowoczesnej cywilistyce. Przyczynek do nauki o zobowiązaniach niezupełnych, Lwów 1934.
Zobacz w Google Scholar

Sondel J., Precarium w prawie rzymskim, Kraków 1971.
Zobacz w Google Scholar

Sowa J., Między Erosem a Arete. Przyjaźń w etyce Platona i Arystotelesa, Łódź 2009.
Zobacz w Google Scholar

Sprau H., [w:] O. Palandt (Hrsg.), Bürgerliches Gesetzbuch. Kommentar, München 2016, § 814 alt. 2.
Zobacz w Google Scholar

Stecki L., Darowizna, Toruń 1998.
Zobacz w Google Scholar

Stryck S., Dissertatio juridica de bene meritis, Lipsiae 1698.
Zobacz w Google Scholar

Stryck S., Praelectiones Viadrinae de Cautelis contractuum necessariis, sect. III cap. IX, § 3, Witteberga 1772.
Zobacz w Google Scholar

Summa Azonis, locuples iuris civilis thesaurus, Venetiis 1581.
Zobacz w Google Scholar

Szpunar A., Uwagi w sprawie wykładni art. 902 k.c., „Palestra” 1998, nr 1–2, s. 28–42.
Zobacz w Google Scholar

Their A., Roth, Paul von (1820–1892), „Neue Deutsche Biographie” 22 (2005), s. 108–109.
Zobacz w Google Scholar

Timbal P., Les donations rémunératoires en droit romain et en droit français, thèse Toulouse 1925.
Zobacz w Google Scholar

Tiraquellus A., Commentarii in l. si unquam C. de revoc. Donat., Lugduni 1567.
Zobacz w Google Scholar

Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Cnoty społeczne pokrewne sprawiedliwości, t. 20, tłum. F.W. Bednarski, Londyn 1972.
Zobacz w Google Scholar

Torrell J.-P., Tomasz z Akwinu – człowiek i dzieło, Warszawa 2008. Ubaldi B., In Digestum novum Commentaria, Venetis 1599.
Zobacz w Google Scholar

Unger J., System des österreichischen allgemeinen Privatrechts, Bd. 2, Leipzig 1892.
Zobacz w Google Scholar

Unterholzner K.A.D., Ueber das Cincische Gesetz, „Rheinisches Museum für Jurisprudenz”, Jg. 2, Bonn 1828, s. 437–462.
Zobacz w Google Scholar

Unterholzner K.A.D., Ueber das Cincische Gesetz: (Fortsetzung), „Rheinisches Museum für Jurisprudenz”, Jg. 3, Bonn 1829, s. 153–173.
Zobacz w Google Scholar

Vangerow K.A. von, Lehrbuch der Pandekten, 7. Aufl., Bd. 1, Marburg 1863.
Zobacz w Google Scholar

Vasquez G., Precarium usus iuris, „Bulletino dell’Istituto de Diritto Romano” 1993/94, vol. 96/97, s. 281–292.
Zobacz w Google Scholar

Voet J., Commentarius ad Pandectas, vol. 2, Coloniae Allobrogum 1778.
Zobacz w Google Scholar

Wächter K.G. von, Pandekten, Bd. 2, Leipzig 1880.
Zobacz w Google Scholar

Wacke A., Europäische Spruchweisheiten über das Schenken und ihr Wert als rechtshistorisches Argument, [w:] R. Zimmermann/R. Knütel/J.P. Meincke (Hrsg.), Rechtsgeschichte und Privatrechtsdogmatik, Heidelberg 1999, s. 325–369.
Zobacz w Google Scholar

Wacke A., Faktische Arbeitsverhältnisse im Römischen Recht? Zur sogenannten notwendigen Entgeltlichkeit besonders bei Arbeitsleistungen vermeintlicher Sklaven, „Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte – Romanistische Abteilung” 1991, Bd. 108, s. 123–154.
Zobacz w Google Scholar

Weber A.D., Systematische Entwicklung der Lehre von der natürlichen Verbindlichkeit und deren gerichtlichen Wirkung, 4. Ausg., Schwerin und Wismar 1805.
Zobacz w Google Scholar

Weidenkaff W., [w:] Palandt O. (Hrsg.), Bürgerliches Gesetzbuch. Kommentar, §§ 530–534, München 2016.
Zobacz w Google Scholar

Wening-Iugenheim J.N. von, Lehrbuch des Gemeinen Civilrechts, 4. Aufl., Bd. 2, München 1831.
Zobacz w Google Scholar

Westhoff R., Kübel, Franz von (1819–1884), „Neue Deutsche Biographie” 13 (1982), s. 171–172.
Zobacz w Google Scholar

Wieacker F., Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderen Berücksichtigung der deutschen Entwicklung, Göttingen 1967.
Zobacz w Google Scholar

Wilejczyk M., Nieodpłatne świadczenia czyniące zadość obowiązkowi moralnemu, „Państwo i Prawo” 2012, t. 9, s. 87–97.
Zobacz w Google Scholar

Windscheid B., Die Actio des römischen Civilrechts, vom Standpunkte des heutigen Rechts, Düsseldorf 1856.
Zobacz w Google Scholar

Windscheid B., Lehrbuch des Pandektenrechts, Bd. 2; 5. Aufl., Stuttgart 1879.
Zobacz w Google Scholar

Winniczuk L. (red.), Trzej satyrycy rzymscy. Horacy – Persjusz – Juwenalis, Warszawa 1958.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik M., Fundacje dobroczynne w rzymskim prawie poklasycznym, Lublin 2003.
Zobacz w Google Scholar

Wolff Ch. von, Institutiones Iuris Naturae et Gentium, Halle 1750.
Zobacz w Google Scholar

Wołodkiewicz W., Historyczne uwarunkowania integracji prawa prywatnego w Unii Europejskiej, [w:] idem, Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej, Warszawa 2009, s. 66–73.
Zobacz w Google Scholar

Wołodkiewicz W., Zabłocka M., Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Zachariä von Liegenthal K.S., Handbuch des französischen Civilrechts, 6. Aufl., Bd. 4, Heidelberg 1875.
Zobacz w Google Scholar

Zimmermann R., The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford 1996.
Zobacz w Google Scholar

Ziomek J., Retoryka opisowa, Kraków 1990.
Zobacz w Google Scholar

Zoesius H., Commentarius ad Digestorum seu Pandectarum Juris civilis libros L, Coloniae Agrippinae 1745.
Zobacz w Google Scholar

http://dlib-pr.mpier.mpg.de (dostęp: 30.11.2018)
Zobacz w Google Scholar

http://dlib-zs.mpier.mpg.de (dostęp: 30.11.2018)
Zobacz w Google Scholar

https://de.wikipedia.org (dostęp: 30.11.2018)
Zobacz w Google Scholar

https://digital.staatsbibliothek-berlin.de (dostęp: 30.11.2018)
Zobacz w Google Scholar

https://dlc.mpdl.mpg.de (dostęp: 30.11.2018)
Zobacz w Google Scholar

https://hwb-eup2009.mpipriv.de (dostęp: 30.11.2018)
Zobacz w Google Scholar

https://opacplus.bsb-muenchen.de (dostęp: 30.11.2018)
Zobacz w Google Scholar

www.anno.onb.ac.at (dostęp: 30.11.2018)
Zobacz w Google Scholar

www.archive.org (dostęp: 30.11.2018)
Zobacz w Google Scholar

www.beck-online.pl (dostęp: 30.11.2018)
Zobacz w Google Scholar

www.books.google.pl (dostęp: 30.11.2018)
Zobacz w Google Scholar

www.deutsche-biographie.de (dostęp: 30.11.2018)
Zobacz w Google Scholar

www.deutsche-digitale-bibliothek.de (dostęp: 30.11.2018)
Zobacz w Google Scholar

www.digitale-sammlungen.de (dostęp: 30.11.2018)
Zobacz w Google Scholar

www.gesetze.ch (dostęp: 30.11.2018)
Zobacz w Google Scholar

www.honsell.at (dostęp: 30.11.2018)
Zobacz w Google Scholar

www.hwb-eup2009.mpipriv.de (dostęp: 30.11.2018)
Zobacz w Google Scholar

www.jusline.at (dostęp: 30.11.2018)
Zobacz w Google Scholar

www.opinioiuris.de (dostęp: 30.11.2018)
Zobacz w Google Scholar

www.zeno.org (dostęp: 30.11.2018)
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

11 kwietnia 2019

Serie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-387-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-388-5