Kapitał intelektualny a konkurencyjność banków w Polsce

Autorzy

Karolina Anielak-Sobczak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Biznesu i Handlu Międzynarodowego
https://orcid.org/0000-0003-0255-2135

Słowa kluczowe:

kapitał intelektualny, bank, konkurencyjność, miernik syntetyczny, wielowymiarowa analiza statystyczna, innowacyjność

Streszczenie

Współczesne banki działające w gospodarce opartej na wiedzy nieustannie poszukują źródeł poprawy swojej konkurencyjności i atrakcyjności w stosunku do sektora bankowego. Niezbędna staje się zatem umiejętność elastycznego reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym oraz kreatywne wykorzystywanie posiadanych zasobów i doświadczeń. Współcześnie na rynku usług bankowych występuje zbliżona oferta produktowa, podobna funkcjonalność dostępnych kanałów dystrybucji, co powoduje zwrócenie uwagi zarządzających na tzw. miękkie czynniki przewagi konkurencyjnej. Kapitał intelektualny jest źródłem zasobów niematerialnych banku, takich jak wiedza, umiejętności pracowników, jakość obsługi, relacje i wizerunek społeczny oraz innowacje.  

W niniejszej monografii skupiono się na strukturze kapitału intelektualnego, a także jego wpływu na konkurencyjność banków. Przedstawiono koncepcję podziału kapitału intelektualnego banku na trzy podsystemy: kapitał organizacyjny (KORG), kapitał innowacyjny (KINN) oraz kapitał instytucjonalny (KINS). Autorka w monografii wykorzystała wielowymiarową analizę statyczną, w ramach której zbudowany został autorski miernik syntetyczny konkurencyjności banków. Obliczony został na podstawie 26 wskaźników diagnostycznych, związanych z oceną kapitału intelektualnego i ekonomicznego, które według autorki najbardziej wpływają na konkurencyjność. Dzięki temu stworzyła rankingi pod względem ich konkurencyjności, dla grupy 10 giełdowych banków komercyjnych w Polsce w latach 2009–2020.

Bibliografia

Adamska M. (2019), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w erze gospodarki cyfrowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Baka W. (1998), Polski sektor bankowy na tle bankowości europejskiej, [w:] Integracja europejska a strategie banków komercyjnych, red. W. Baka, Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Balicki A. (2009), Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Bartosik-Purgat M., Linkiewicz A. (2017), Konsument oraz proces decyzyjny w warunkach globalizacji, [w:] Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe, red. M. Bartosik-Purgat, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bartoszewski B., Pniewski K. (2000), Pomiar tworzenia wartości w systemie zarządzania wartością, [w:] Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewski, Poltext, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Białasiewicz M. (2000), Konkurencyjność przedsiębiorstw – istota i podejścia do strategii konkurencji, [w:] Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, red. M. Białasiewicz, Economicus, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Bratnicki M. (2001), Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach–Wydawnictwo Gnome, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Brdulak J. J. (2005), Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Brooking A. (1999), Corporate Memory. Strategies for Knowledge Memory, International Thomson Business Press, London.
Zobacz w Google Scholar

Burton R. M., Obel B., Hakonsson D. D. (2020), Organizational design: A step by step approach, Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Canals J. (1993), Competitive Strategies in European Banking, Clarendon Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Cantatore F., Crawford-Spencer E. (2018), Effective Intellectual Property Management for Small to Medium Business and Social Enterprises, Brown Walker Press, Irvine–Boca Raton.
Zobacz w Google Scholar

Capiga M. (2003), Ocena działalności placówki operacyjnej banku. Dylematy metodologiczne i praktyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Capiga M. (2005), Kapitał klienta banku. Wybrane aspekty zarządzania i oceny, Biblioteka Bankowca, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Chansarn S. (2008), The relative efficiency of commercial banks in Thailand: DEA approach, Research Institute of Bangkok University, Bangkok.
Zobacz w Google Scholar

Chybalski F. (2012), Skuteczność i efektywność systemu emerytalnego. Koncepcja analizy i próba pomiaru, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Davis K. (2007), Banking concentration, financial stability and public policy. Structure and resilience of the financial system, [w:] The Structure and Resilience of the Financial System, red. Ch. Kent, J. Lawson, Reserve Bank of Australia, Sydney.
Zobacz w Google Scholar

Duho K. C. T., Onumah J. M. (2018), The Determinants of Intellectual Capital Performance of Banks in Ghana. An Empirical Approach, University of Ghana, Accra.
Zobacz w Google Scholar

Duraj J., Papiernik-Wojdera M. (2010), Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Durlik D. (2007), Inżynieria zarządzania: strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, cz. 1, Placet, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dziechciarz J. (2002), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Edvinsson L., Malone M. (1997), Intellectual Capital: Realizing Your Company’s True Value by Finding Its Hidden Brainpower, Harper Business, New York.
Zobacz w Google Scholar

Edvinsson L., Malone M. (2001), Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swojego przedsiębiorstwa, odnajdując jego ukryte korzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gatnar E., Walesiak M. (2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Gigante G., Previati D. A. (2013), Empirical Analysis of Intellectual Capital Disclosure Practices in Banks in Spain, Portugal and Greece, Palgrave Macmillan, London.
Zobacz w Google Scholar

Godziszewski B. (1999), Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej i podstawa stosowanych instrumentów konkurowania, [w:] Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. M. J. Stankiewicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Godziszewski B. (2001), Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Gostomski E. (2019), Bankowość spółdzielcza. Warto znać, warto korzystać, Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gross-Gołacka E., Jefmański B., Spałek P. (2020), Kapitał intelektualny przedsiębiorstw w Polsce – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grudzewski W., Hejduk I. (2002), Przedsiębiorstwo przyszłości – wizja strategiczna, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczyk W. (1997), Strategie marketingowe banków, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grzybowska K., Awasthi A. (2020), Literature review on sustainable logistics and sustainable production for Industry 4.0., [w:] Sustainable Logistics and Production in Industry 4.0. New Opportunities and Challenges, red. K. Grzybowska, A. Awasthi, R. Sawhney, Springer, New York
Zobacz w Google Scholar

Haffer R. (2002), Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Harasim J. (2004), Strategie marketingowe w bankowości detalicznej w Polsce, Biblioteka Menedżera i bankowca, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Harasim J. (2007), Strategie marketingowe w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Harasim J.(2009), Konkurencyjność i efektywność działania banku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Hatch M. J. (2002), Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hofmann J. (2007), Financing Based on Intellectual Capital, Valuation and Vehicles, Deutsche Bank Research, Berlin.
Zobacz w Google Scholar

Iwanicz-Drozdowska M. (1999), Metody oceny działalności banku, Poltext, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Januszkiewicz W. (2001), Konkurencyjność polskiego sektora usług, [w:] Przedsiębiorczość i konkurencyjność, red. J. Kotowicz-Jawor, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jaworski W. L. (1998), Banki polskie – warunki przetrwania, [w:] Finanse i bankowość – dźwignie wzrostu gospodarczego, t. 1, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin–Międzyzdroje.
Zobacz w Google Scholar

Jaworski W. L., Zawadzka Z. (red.) (2006), Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jonas A. (2002), Strategie konkurencji na rynku usług bankowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan R. S., Norton D. P. (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kasiewicz S. (2006), Zmiany warunków konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Kapitał intelektualny, spojrzenie perspektywy interesariuszy, red. S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kawa P. (2010), Wybrane problemy i aspekty zarządzania. Teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kehle K. E. (2016), A Dissertation Submitted in Fulfilment of the Requirements for the Degree of Master of Commerce, University of Kwazulu-Natal, Pinetown.
Zobacz w Google Scholar

Kieżel M. (2004), Strategie promocji detalicznych produktów bankowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

King M., Nesbitt R. (2020), The Technological Revolution in Financial Services: How Banks, FinTechs, and Customers Win Together, University of Toronto Press, Toronto.
Zobacz w Google Scholar

Kleer J. (2000), Czym jest G.O.W.?, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, red. A. Kukliński, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Klimontowicz M. (2013), Znaczenie innowacji dla konkurencyjności banku – wyniki badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Korenik D. (2009), Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Korsakiene R., Grybaite V. (2017), Strateginis organizacijų valdymas: mokomoji knyga, Technika, Vilnius.
Zobacz w Google Scholar

Kosiński B. (1999), Zarządzanie przedsiębiorstwem bankowym, Poltext, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kosiński B. (2007), Tendencje rozwojowe na rynku usług bankowych, [w:] Bankowość na świecie i w Polsce – stan obecny i tendencje rozwojowe, red. I. Oręziak, B. Pietrzak, Instytut Naukowo-Wydawniczy Olympus, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowska K. (2012), Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej banków spółdzielczych, [w:] Wybrane historyczne i współczesne aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce, red. M. Stefański, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek.
Zobacz w Google Scholar

Laanti M. (2017), Agile Transformation Model for Large Software Development Organizations, [w:] XP’17: Proceedings of the XP2017 Scientific Workshops, Association for Computing Machinery, New York.
Zobacz w Google Scholar

Lev B. (2001), Intangibles: Management, Measurement and Reporting, Brookings Institution Press, Washington.
Zobacz w Google Scholar

Lubiński M. (1995), Konkurencyjność gospodarki. Pojęcia i sposób mierzenia, [w:] Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski – uwarunkowania i perspektywy, red. M. Lubiński, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Luthy D. H. (1998), Intellectual Capital and its Measurement, College of Business.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska M. (2006), Wykorzystanie zasobów niematerialnych w tworzeniu wartości banków, [w:] Bankowość, red. J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska M. (2007a), Kapitał intelektualny jako czynnik przewagi konkurencyjnej banków, [w:] Kapitał intelektualny w realizacji celów Strategii Lizbońskiej, red. J. Bieliński, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska M. (2007b), Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska M. (2013), Kapitał relacyjny banku, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

McKinsey Global Institute (2020), Getting Tangible About Intangibles: The Future of Growth and Productivity?, Discussion Paper, Amsterdam.
Zobacz w Google Scholar

Miklaszewska E. (2010), Wpływ deregulacji rynków finansowych na strategie banków komercyjnych, [w:] Bank na rynku finansowym: problemy skali, efektywności i nadzoru, red. E. Miklaszewska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mikulec A. (2011), Wielowymiarowa analiza efektywności inwestycji, [w:] Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte Fundusze Emerytalne, red. Cz. Domański, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mroziewski M. (2008), Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nadler D. A, Tushman M. L. (1986), Managing Strategic Organizational Change, Delta Consulting Group, New York.
Zobacz w Google Scholar

Nocoń B., Zborowski B. (2015), Bankowość mobilna i płatności mobilne, [w:] Wyzwania informatyki bankowej, red. A. Kawiński, A. Sieradz, Europejski Kongres Finansowy, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Nowosielski S. (2008), Skuteczność i efektywność realizacji procesów gospodarczych, [w:] Mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, red. T. Dudycz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Ostasiewicz W. (1998), Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowska M. (2014), Konkurencja w sektorze bankowym. Teoria i wyniki empiryczne, C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowska M. (2017), Konkurencja w sektorze bankowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pietruszka-Ortyl A. (2002), Kapitał intelektualny wyznacznikiem poziomu zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzak J. (2002a), Czynniki przewagi konkurencyjnej na rynku bankowych usług detalicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Pioch J. (2008), Metodologia wyceny kapitału intelektualnego – zagadnienia wybrane, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, red. J. Bieliński, M. Czerwińska, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
Zobacz w Google Scholar

Piwowarczyk J. (2011), Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Porter M. E. (1985), Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance: with a New Introduction Advantage of Nations, Free Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Przybyła M. (2007), Zarządzanie: kontekst strategiczny, kulturowy i zasobowy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Przybyszewski R. (2007), Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rogowski W. (2006), Kapitał intelektualny jako generator nowych czynników konkurencyjnych, [w:] Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, red. S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rose P. (1997), Zarządzanie bankiem komercyjnym. Wytwarzanie i sprzedaż usług finansowych, Związek Banków Polskich, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rosińska-Bukowska M. (2007), Globalna sieć biznesowa jako konsekwencja nowego paradygmatu konkurencyjności w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Region w gospodarce opartej na wiedzy, red. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Rosińska-Bukowska M. (2012a), Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Rosińska-Bukowska M. (2012b), Społeczna odpowiedzialność biznesu w procesie kreacji wartości dodanej przedsiębiorstwa, [w:] Kreacja wartości przedsiębiorstw. Nowe trendy i kierunki rozwoju, red. M. Jabłoński, K. Zamasz, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
Zobacz w Google Scholar

Rosińska-Bukowska M. (2014a), Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu wartości współczesnych przedsiębiorstw, [w:] Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw. Finanse – strategie – kompetencje, red. M. Jabłoński, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
Zobacz w Google Scholar

Rosińska-Bukowska M. (2020a), Corporate finance – China’s big four banks, [w:] China’s Economic Growth – Selected Financial Aspects, red. M. Rosińska-Bukowska, K. Zielińska-Lont, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Roszyk-Kowalska G. (2005), Kapitał intelektualny – wartość przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rzempała J. (2007), Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 453, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Saisana M., Tarantola S. (2002), State-of-the-art Report on Current Methodologies and Practices for Composite Indicator Development, EUR 20408 EN, European Commission – Joint Research Centre.
Zobacz w Google Scholar

Schumpeter J. A. (1934), The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credits, Interest, and the Business Cycle, Transaction Publishers, Piscataway.
Zobacz w Google Scholar

Skawińska E. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skikiewicz R. (2007), Jakość usług a konkurencyjność banków, [w:] Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, red. S. Młynarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skrzypek E. (2005), Kapitał intelektualny oraz możliwości jego wyceny, [w:] Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji, t. 1, red. E. Skrzypek, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Skrzypek E. (2006), Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w globalnym otoczeniu, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w dynamicznym i globalnym otoczeniu, red. W. Sitko, Lubelskie Centrum Marketingu, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Skrzypek E. (2009), Pomiar jako warunek skutecznego zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w otoczeniu biznesowym, red. W. Sitko, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak A., Strojny M. (2004), Zarządzanie wiedzą jako czynnik zwiększania konkurencyjności organizacji gospodarczych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sobolewska S. (2006), Zarządzanie wiedzą o kliencie źródłem wartości przedsiębiorstwa, [w:] Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sokołowska A. (2005), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym i średnim przedsiębiorstwie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sokołowska A. (2006), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sopińska A. (2005a), Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, [w:] Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, red. P. Wachowiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sopińska A. (2005b), Przewaga konkurencyjna, [w:] Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, red. P. Wachowiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stankiewicz M. J. (2005), Elementy wiedzy kluczowe dla konkurencyjności przedsiębiorstw – w świetle badań empirycznych, [w:] Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, red. B. Godziszewski, M. Haffer, M. Stankiewicz, Dom Organizatora, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Stankiewicz M. J. (2006), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Stec M. (2021), Dokładność danych statystycznych w badaniach zjawisk złożonych. Wpływ na wyniki oceny zrównoważonego rozwoju województw Polski, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Steward T. A. (1997), Intellectual Capital, Bantam Doubleday Dell Publishing Group, New York.
Zobacz w Google Scholar

Stewart A. (2001), The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization, Nicholas Brealey Publishing, London.
Zobacz w Google Scholar

Strahl D. (1997), Modele zarządzania bankiem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Strahl D. (2006), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Strojny M. (2003), Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego, [w:] Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie, red. D. Dobija, Poltext, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sveiby K. E. (1997), The Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge Based Assets, Barnet-Koehler Publisher, San Francisco.
Zobacz w Google Scholar

Swadźba S. (2006), Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Szałkowski A. (2005), Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Szpringer W. (2017), Nowe technologie a sektor finansowy. FinTech jako szansa i zagrożenie, Poltext, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Śledzik K. (2011), Kapitał intelektualny a wartość rynkowa banków giełdowych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Toffler A. H. (1986), Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Toffler A. H. (1996), Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Zysk i S-ka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Toffler A. H. (1999), Szok przyszłości, Zysk i S-ka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Trompenaars A. (2000), Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

UNDP (2021), Human Development Report 2020, https://hdr.undp.org/en/2020-report (dostęp: 13.01.2021).
Zobacz w Google Scholar

Urbanek G. (2007), Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Walesiak M. (2000), Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

WEF (2021), Global Competitivness Index, https://www.vision2021.ae/en/national-agenda-2021/list/card/global-competitiveness-index (dostęp: 12.11.2021).
Zobacz w Google Scholar

Wierzba R., Czerwińska M., Śledzik K. (red.) (2010), Kapitał intelektualny jako generator konkurencyjności banków, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 4 (3), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

WIPO (2021), Global Innovation Index 2021, https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2021 (dostęp: 10.12.2021).
Zobacz w Google Scholar

Zaborowska R. (2009), Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie, Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars Boni et Aequi, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Zaleska M. (2002), Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zaleska M. (2007), Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej banku, [w:] Współczesna bankowość, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

ZBP (2020), Polska i Europa. Nowe rozdanie gospodarcze, Bankowcy dla Edukacji, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

ZBP (2021), Banki 2021. Raport o sytuacji ekonomicznej banków, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zeliaś A. (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Zeliaś A. (2004), Poziom życia w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2002), Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zimniewicz K. (2001), Możliwości wykorzystania współczesnych koncepcji zarządzania w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej, red. A. Limański, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Adamowicz T. (2002), Analiza zmian efektywności „dużego” banku na podstawie modelu dekompozycji wskaźnikowej Davida Cole’a, „Bank i Kredyt”, nr 4, s. 63–72.
Zobacz w Google Scholar

Adams M. (2010), The intangibles decade: Looking forward to 2020, “Intellectual Asset Management”, vol. 1, s. 24–27.
Zobacz w Google Scholar

Afridi M. A., Khan I., Khan M. (2021), The relationship between intellectual capital and bank’s productivity in Pakistan, “Abasyn Journal of Social Sciences”, vol. 14 (1), s. 158–169.
Zobacz w Google Scholar

Ahmad N. H., Ramayah T., Wilson C., Kummerow L. (2010), Is entrepreneurial competency and business success relationship contingent upon business environment? A study of Malaysian SMEs, “International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research”, vol. 16 (3), s. 182–203.
Zobacz w Google Scholar

AlAli M. S. (2020), Staff efficiency effects on financial performance. A case study on Kuwaiti Banks, “International Journal of Business and Applied Social Science, vol. 6 (8), s. 59–63.
Zobacz w Google Scholar

Allameh S., Abbasi S., Shokrani S. (2010), The mediating role of organizational learning capability between intellectual capital and job satisfaction, “European Journal of Social Sciences”, vol. 17 (1), s. 1–12.
Zobacz w Google Scholar

Amit R., Schoemaker P. (1993), Strategic and organizational rent, “Strategic Management Journal”, vol. 14 (1), s. 33–46.
Zobacz w Google Scholar

Andriessen D. (2001), Weightless wealth: Four modifications to standard IC theory, “Journal of Intellectual Capital”, vol. 2 (3), s. 204–214.
Zobacz w Google Scholar

Anginer D., Demirguç-Kunt A., Zhu M. (2012), How does bank competition affect systemic stability?, “Policy Research Working Paper”, vol. 5981, s. 1–39.
Zobacz w Google Scholar

Anielak-Sobczak K. (2022), A bank’s intellectual capital and its importance in building competitiveness on the example of Polish listed banks, “Economics and Law”, vol. 21 (1), s. 5–24.
Zobacz w Google Scholar

Anisah R. N. (2016), The effect of intellectual capital toward company financial performance with competitive advantage as intervening variable, “Jurnal Akuntansi & Investasi”, vol. 17 (2), s. 215–226.
Zobacz w Google Scholar

Athanasoglou P. P., Brissimis S. N., Delis M. D. (2008), Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability, “Journal of International Financial Markets, Institutions and Money”, vol. 18 (2), s. 121–136.
Zobacz w Google Scholar

Auka D. O., Bosire J. N., Matern V. (2016), Perceived service quality and customer loyalty in retail banking in Kenya, “British Journal of Marketing Studies”, vol. 1 (3), s. 32–61.
Zobacz w Google Scholar

Baima G., Forliano C., Santoro G., Vrontis D. (2021), Intellectual capital and business model: A systematic literature review to explore their linkages, “Journal of Intellectual Capital”, vol. 22 (3), s. 653–679.
Zobacz w Google Scholar

Bartosik-Purgat M., Jankowska B., Götz M. (2018), International aspects and challenges of digital transformation, „Gospodarka Narodowa” , nr 293 (1), s. 87–102.
Zobacz w Google Scholar

Benston G. J., Hunter W. C., Wall L. D. (1995), Motivations for bank mergers and acquisitions: Enhancing the deposit insurance put option versus earnings diversification, “Journal of Money, Credit and Banking”, vol. 27 (3), s. 777–788.
Zobacz w Google Scholar

Beyer K. (2010), Kapitał intelektualny jako zasób przedsiębiorstwa – koncepcja i modele zarządzania, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 571, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 17, s. 171–182.
Zobacz w Google Scholar

Beyer K. (2016), A case study of intellectual capital management in a Polish commercial bank, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 4 (82), cz. 2, s. 669–677.
Zobacz w Google Scholar

Bikker J. A., Haaf K. (2002), Competition, concentration and their relationship: An empirical analysis of the banking industry, “Journal of Banking and Finance”, vol. 26 (11), s. 2191–2214.
Zobacz w Google Scholar

Bontis N. (1999), Managing organizational knowledge by diagnosing intellectual capital: Framing and advancing the state of the field, “International Journal of Technology Management”, vol. 18 (5–8), s. 433–463.
Zobacz w Google Scholar

Bontis N., Cabrita M. (2008), Intellectual capital and business performance in the Portuguese banking industry, “International Journal of Technology Management”, vol. 43 (1–3), s. 212–237.
Zobacz w Google Scholar

Bontis N., Chua W., Richardson S. (2000), Intellectual capital and nature of business in Malaysia, “Journal of Intellectual Capital”, vol. 1 (1), s. 85–100.
Zobacz w Google Scholar

Boone J. (1999), Intensity of competition and the incentive to innovate, “International Journal of Industrial Organization”, vol. 19 (1), s. 705–726.
Zobacz w Google Scholar

Burton R. M. (2015), Extraordinary survival from ordinary resources – how so?, “Management and Organization Review”, vol. 11 (3), s. 413–417.
Zobacz w Google Scholar

Buszko A. (2011), Wpływ kapitału intelektualnego na pozycję konkurencyjną banków komercyjnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 171, s. 136–147.
Zobacz w Google Scholar

Capiga M. (2002), Efektywność jako kryterium oceny banku, „Bank”, nr 3, s. 48–51.
Zobacz w Google Scholar

Capiga M., Harasim J. (2002), Cele strategiczne a wskaźniki oceny banku w relacji centrala – oddział, „Prace Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Katowicach”, nr 1 (1), s. 13–22.
Zobacz w Google Scholar

Caprio G., Demirguç-Kunt A., Kane E. J. (2010), The 2007 meltdown in structured securitization: Searching for lessons, not scapegoats, “The World Bank Research Observer”, vol. 25 (1), s. 125–155.
Zobacz w Google Scholar

Chen T. (1999), Critical success factors for various strategies in the banking industry, “International Journal of Bank Marketing”, vol. 17 (2), s. 83–91.
Zobacz w Google Scholar

Chinoperekweyi J. (2019), Comparative analysis of organizational effectivness in banking. A case study of the Zimbabwean banking sector, “International Journal of Commerce and Management Research”, vol. 5 (1), s. 13–21.
Zobacz w Google Scholar

Choudhary J. (2010), Performance impact of intellectual capital: A study of Indian IT sector, “International Journal of Business and Management”, vol. 5 (9), s. 72–80.
Zobacz w Google Scholar

Chung K. H., Pruitt S. W. (1994), A simple approximation of Tobin’s q, “Financial Management”, vol. 23 (3), s. 70–74.
Zobacz w Google Scholar

Collis D. J., Montgomery C. A. (2009), Competing on resources, “Harvard Business Review”, vol. 86 (7–8), s. 140–150.
Zobacz w Google Scholar

Cornaggia J., Mao Y., Tian X., Wolfe B. (2015), Does banking competition affect innovation?, “Journal of Financial Economics”, vol. 115, s. 519–538.
Zobacz w Google Scholar

Czech T., Szlachetka E. (2008), Outsourcing działalności firm inwestycyjnych według MIFID (cz. II), „Prawo Bankowe”, nr 3 (1), s. 23–45.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowa M. (2018), Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI) jako miernik poziomu życia. Wykorzystanie metody dystansowej, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, nr 39 (3), s. 159–172.
Zobacz w Google Scholar

Depta A., Wojtaszek H. (2015), Analiza aspektów motywacyjnych i organizacyjnych banku XYZ, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej”, nr 1203, s. 23–36.
Zobacz w Google Scholar

Devlin J., Ennew C. T. (1997), Understanding competitive advantage in retail financial services, “International Journal of Bank Marketing”, vol. 15 (3), s. 73–82.
Zobacz w Google Scholar

Dietz M., Jenkins P., Kapashi R., Lemerle M., Mehta A., Quetti L. (2018), New rules for an old game: Banks in a changing world of financial intermediation, McKinsey Global Banking Annual Review.
Zobacz w Google Scholar

Dwojacki P., Nogalski B., Sikorski C. (1999), Zarządzanie w nowych czasach, „Przegląd Organizacji”, nr 9, s. 14–18.
Zobacz w Google Scholar

Forte W., Tucker J., Matonti G., Nicolo G. (2017), Measuring the intellectual capital of Italian listed companies, “Journal of Intellectual Capital” 2017, vol. 18 (4), s. 710–732.
Zobacz w Google Scholar

Fungacova Z., Solanko L., Weill L. (2014), Does competition influence the bank lending channel in the euro area?, “Journal of Banking & Finance”, vol. 49, s. 356–366.
Zobacz w Google Scholar

Galende J., de la Fuente J. (2013), Internal factors determining a firm’s innovative behavior, “Research Policy”, vol. 32 (5), s. 715–736.
Zobacz w Google Scholar

Gan K., Saleh Z. (2017), Intellectual capital and corporate performance of technology intensive companies: Malaysia evidence, “Asian Journal of Business and Accounting”, vol. 1 (1), s. 113–130.
Zobacz w Google Scholar

Garanina T., Hussinki H., Dumay J. (2021), Accounting for intangibles and intellectual capital: A literature review from 2000 to 2020, “Accounting & Finance” 2021, vol. 61 (4), s. 111–140.
Zobacz w Google Scholar

Gaston-Gelos R., Roldos J. (2002), Consolidation and market structure in emerging market banking system, “IMF Working Paper”, no. 186, s. 1–29.
Zobacz w Google Scholar

Gigante G. (2013), Intellectual capital and bank performance in Europe, “Accouting and Finance Research”, vol. 2 (4), s. 20–28.
Zobacz w Google Scholar

Goh P. C. (2005), Intellectual capital performance of commercial banks in Malaysia, “Journal of Intellectual Capital”, vol. 6 (3), s. 385–396.
Zobacz w Google Scholar

Gomber P., Kauffman R. J., Parker C., Weber B. W. (2018), On the Fintech revolution: Interpreting the forces of innovation, disruption and transformation in financial services, “Journal of Management Information Systems”, vol. 35 (1), s. 220–265.
Zobacz w Google Scholar

Gonzales M. V. R., Guerrero M. M. (2004), New competitors in banking services, “Journal of Financial Services Marketing”, vol. 9, s. 126–137.
Zobacz w Google Scholar

Gospodarowicz M. (2000), Procedury analizy i oceny banków komercyjnych, „Materiały i Studia NBP”, nr 113, s. 87–96.
Zobacz w Google Scholar

Gostomski E. (2017), Digitalizacja a działalność banków spółdzielczych, „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, nr 2, s. 11–59.
Zobacz w Google Scholar

Gradoń W., Szustak G. (2016), Wybrane determinanty wartości banku, „Zarządzanie i Finanse”, nr 14 (3), s. 37–54.
Zobacz w Google Scholar

Grigorian D., Manole V. (2002), Determinants of commercial bank performance in transition, “World Bank Policy Research Paper”, no. 2850, s. 1–28.
Zobacz w Google Scholar

Halkos G., Tzeremes N. (2013), Estimating the degree of operating efficiency gains from a potential bank, merger and acquisition: A DEA bootstrapped approach, “Journal of Banking & Finance”, vol. 37 (5), s. 1658–1668.
Zobacz w Google Scholar

Hamel G., Prahalad C. K. (1993), Strategy as stretch and leverage, “Harvard Business Review”, vol. 71 (2), s. 75–84.
Zobacz w Google Scholar

Harasim J. (2008), The role of intangible assets in banks competitiveness and effectiveness, “Journal of Economics and Management”, no. 4, s. 41–57.
Zobacz w Google Scholar

Inkinen H., Kianto A., Vanhala M., Ritala P. (2017), Structure of intellectual capital – an international comparison, “Accounting, Auditing & Accountability Journal”, vol. 30 (5), s. 1160–1183.
Zobacz w Google Scholar

Isaac R., Herremans I., Kline T. (2010), Intellectual capital management enablers: A structural equation modeling analysis, “Journal of Business Ethics”, vol. 93 (3), s. 373–391.
Zobacz w Google Scholar

Iwanicz-Drozdowska M., Bongini P., Smaga P., Witkowski B. (2017), Rola kapitału zagranicznego w sektorze bankowym dla stabilności finansowej i rozwoju gospodarczego krajów, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H (Oeconomia)”, vol. 51 (5), s. 129–137.
Zobacz w Google Scholar

Jarin A., Rahat M., Kashem M. A. (2014), Eco-banking strategies for competitive advantages, “European Journal of Business and Management”, vol. 6 (3), s. 84–91.
Zobacz w Google Scholar

Jayakumar M., Pradhan R. P., Dash S., Maradana R. P., Gaurav K. (2018), Banking competition, banking stability, and economic growth: Are feedback effects at work?, “Journal of Economics and Business”, vol. 96, s. 15–41.
Zobacz w Google Scholar

Joshi M., Cahill D., Sidhu J. (2010), Intellectual capital performance in the banking sector: An assessment of Australian owned banks, “Journal of Human Resource Costing & Accounting”, vol. 14 (2), s. 151–170.
Zobacz w Google Scholar

Kamath G. B. (2007), The intellectual capital performance of Indian banking sector, “Journal of Intellectual Capital”, vol. 8 (1), s. 96–123.
Zobacz w Google Scholar

Kamukama N. (2013), Intellectual capital: Company’s invisible source of competitive advantage, „Competitiveness Review”, vol. 23 (3), s. 260–283.
Zobacz w Google Scholar

Kasasbeh E., Harada Y., Noor I. (2017), Factors influencing competitive advantage in banking sector: A systematic literature review, “Research Journal of Business Management”, vol. 11 (2), s. 67–73.
Zobacz w Google Scholar

Kelner B., Finegold D. (1996), Adding value in banking, “Solan Management Review”, no. 38, s. 57–68.
Zobacz w Google Scholar

Khan M. H. U. Z., Islam M. A., Fatima J. K., Ahmed K. (2011), Corporate sustainability reporting of major commercial banks in line with GRI: Bangladesh evidence, “Social Responsibility Journal”, vol. 7 (3), s. 347–362.
Zobacz w Google Scholar

Kick T., Prieto E. (2015), Bank risk and competition: Evidence from regional banking markets, “Review of Finance”, vol. 19 (3), s. 1185–1222.
Zobacz w Google Scholar

Kieżel M., Kwiecień A. (2012), Kapitał relacyjny i „Customer Relationships Management” w kontekście tworzenia wartości (z uwzględnieniem specyfiki sektora bankowości detalicznej), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 55 (1), s. 585–593.
Zobacz w Google Scholar

Kisielewska M. (2005), Charakterystyka wybranych metod pomiaru efektywności bazujących na krzywych efektywności, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 4 (17), s. 4–6.
Zobacz w Google Scholar

Klimontowicz M. (2011), Identyfikacja kapitału intelektualnego w banku, „Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska. Sectio H (Oeconomia)”, nr 45 (2), s. 195–202.
Zobacz w Google Scholar

Knezević M., Lukić A. (2012), Electronic business operational on the banking market in Serbia and countries in the region, “International Journal of Advances in Management and Ecomics”, vol. 1, s. 102–107.
Zobacz w Google Scholar

Koellinger P. (2008), Why are some entrepreneurs more innovative than others? “Small Business Economics”, vol. 31 (1), s. 21–37.
Zobacz w Google Scholar

Kopański A., Porębski D. (2015), Próba oceny efektywności banków komercyjnych za pomocą metody DEA, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H (Oeconomia)”, nr 49 (4), s. 257–267.
Zobacz w Google Scholar

Kopczewski T. (2000), Efektywność technologiczna i kosztowa banków komercyjnych w Polsce w latach 1997–2000, „Materiały i Studia NBP”, nr 113, s. 14-35.
Zobacz w Google Scholar

Kopiński A. (2017), Analiza rentowności wybranych banków komercyjnych w Polsce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H (Oeconomia)”, nr 50 (4), s. 225–236.
Zobacz w Google Scholar

Korzeb Z., Samaniego-Medina R. (2019), Sustainability performance. A comparative analysis in the Polish banking sector, „Sustainability”, vol. 11 (3), s. 1–16.
Zobacz w Google Scholar

Kowalewski T. (2005), Zagadnienie kapitału ludzkiego w kontekście funkcjonowania banku, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 2005, vol. 5, s. 377–382.
Zobacz w Google Scholar

Krasodomska J. (2012), Znaczenie społecznej odpowiedzialności banków dla bezpieczeństwa systemu finansowego, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”, nr 12, s. 151–159.
Zobacz w Google Scholar

Krzyżanowska M. (2009), Marketing a inne sposoby budowania przewagi konkurencyjnej, „Marketing i Rynek”, nr 1, s. 2–8.
Zobacz w Google Scholar

Kukuła K., Luty L. (2015), Propozycja procedury wspomagającej wybór metody porządkowania liniowego, „Przegląd Statytyczny”, nr 62 (2), s. 219–231.
Zobacz w Google Scholar

Lagasio V., Cucari N., Aberg C. (2021), How corporate social responsibility initiatives affect the choice of a bank: Empirical evidence of Italian context, “Corporate Social Responsibility and Environmental Management”, vol. 28 (4), s. 1348–1359.
Zobacz w Google Scholar

Liu E. X. (2021), Stay competitive in the digital age: The future of banks, “IMF Working Papers”, vol. 46 (1), s. 1–42.
Zobacz w Google Scholar

Luca D., Dolga V. (2021), From Industry 3.0 to Industry 4.0, “The International Journal of Engineering and Science (IJES)”, vol. 10 (9), s. 44–52.
Zobacz w Google Scholar

Łukasiewicz G. (2013), Zakres i skutki raportowania kapitału intelektualnego we współczesnych organizacjach, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 386, s. 134–150.
Zobacz w Google Scholar

Macias J. (2008), Nowe koncepcje przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji”, nr 9, s. 11–14.
Zobacz w Google Scholar

Mahmood T., Mubarik M.S. (2020), Balancing innovation and exploitation in the fourth industrial revolution: Role of intellectual capital and technology absorptive capacity, “Technological Forecasting and Social Change”, vol. 160 (1), s. 23–38.
Zobacz w Google Scholar

Malina T., Zeliaś A. (1997), On building taxonometric measures of living condition, “Statistics in Transitions: An International Journal of the Polish Statistical Association”, vol. 3, s. 523–544.
Zobacz w Google Scholar

Mantorska J. (2020), Kapitał intelektualny jako wartość w przedsiębiorstwie, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, vol. 3 (1), s. 55–67.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska M. (2012), Innowacje finansowe w bankach, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 266, s. 71–96.
Zobacz w Google Scholar

Marek D., Blazek J. (2016), The challenge of breaking the academia – business firewall in Czechia: Comparing the role of differentiated knowledge bases in collaborative R&D projects, “European Planning Studies”, vol. 24 (4), s. 809–831.
Zobacz w Google Scholar

Massoc E. (2021), Banks, power, and political institutions: The divergent priorities of European states towards too-big-to-fail banks: The cases of competition in retail banking and the banking structural reform, “Business and Politics”, vol. 22 (1), s. 135–160.
Zobacz w Google Scholar

Mavridis D. G. (2004), The intellectual capital performance of the Japanese banking sector, “Journal of Intellectual Capital”, vol. 5 (4), s. 92–115.
Zobacz w Google Scholar

Meles A., Porzio C., Sampagnaro G., Verdoliva V. (2016), The impact of the intellectual capital efficiency on commercial banks performance: Evidence from the US, “Journal of Multinational Financial Management”, vol. 36, s. 64–74.
Zobacz w Google Scholar

Mentorska J. (2020), Kapitał intelektualny jako wartość w przedsiębiorstwie, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 3 (1), s. 55–67.
Zobacz w Google Scholar

Mieszała R. (2019), Impact of the collapse of the Lehman Brothers bank and the 2008 financial crisis on global economic security, “Scientific Journal of the Military University of Land Forces”, vol. 51 (1), s. 146–154.
Zobacz w Google Scholar

Mohd J., Abid H. (2021), Critical components of Industry 5.0 towards a successful adoption in the field of manufacturing, “Journal of Industrial Integration and Management”, vol. 5 (3), s. 327–348.
Zobacz w Google Scholar

Mroziewski M. (2012), Aksjonormatywność w zarzadzaniu jako czynnik kreatywności, „Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”, vol. 114(1), s. 40–50.
Zobacz w Google Scholar

Murinde V., Rizopoulos E., Zachariadis M. (2022), The impact of the FinTech revolution on the future of banking: Opportunities and risks, “International Review of Financial Analysis”, vol. 81 (1), s. 1–27.
Zobacz w Google Scholar

Nakamura L. (2000), Economics and the New Economy: The invisible hand meets creative destruction, “Business Review, Federal Reserve Bank of Philadelphia”, July/August, s. 15–30.
Zobacz w Google Scholar

Nawaz T., Haniffa R. (2018), Determinants of financial performance of Islamic banks: An intellectual capital perspective, “Journal of Islamic Accounting and Business Research”, vol. 8 (2), s. 130–142.
Zobacz w Google Scholar

Nitoi M., Spulbar C. (2015), An examination of banks’ cost efficiency in Central and Eastern Europe, “Procedia Economics and Finance”, vol. 22 (1), s. 544–551.
Zobacz w Google Scholar

Northcott C. A. (2004), Competition in banking: A review of the literature, “Bank of Canada Working Paper” 24, s. 1–35.
Zobacz w Google Scholar

Nosowski A. (2013), Modelowanie zorientowane biznesowo a kapitał intelektualny banku, „Zarzadzanie i Finanse” 2013, nr 2 (1), s. 406–417.
Zobacz w Google Scholar

O’Regan P., O’Donnel D., Kennedy T., Bontis N., Cleary P. (2001), Perceptions of intellectual capital. Irish evidence, “Journal of Human Resource Costing and Accounting”, vol. 6 (2), s. 29–38.
Zobacz w Google Scholar

Octavio D. Q., Soesetio Y. (2019), Intellectual capital and bank profitability: Evidence from conventional and Islamic bank in Indonesia, “Journal Keuangan dan Perbankan”, vol. 23 (2), s. 191–205.
Zobacz w Google Scholar

Ozkan N., Cakan S., Kayacan M. (2017), Intellectual capital and financial performance: A study of the Turkish Banking Sector, “Borsa Istanbul Review”, vol. 17 (3), s. 190–198.
Zobacz w Google Scholar

Patalas-Maliszewska J. (2010), Nowe spojrzenie na strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, https://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/769, vol. 4 (36), s. 1–9.
Zobacz w Google Scholar

Pawlak J. (2001), Koszty a efektywność w firmie zarządzanej przez jakość, „Problemy Jakości” nr 1, s. 39–42.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowska M. (2003), Wpływ fuzji i przejęć na efektywność w sektorze banków komercyjnych w Polsce w latach 1997–2001, „Bank i Kredyt”, nr 2 (1), s. 20–34.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowska M. (2005), Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych, „Materiały i Studia NBP”, nr 192, s. 24–42.
Zobacz w Google Scholar

Peteraf M. A. (1993), The cornerstones of competitive advantage. A resource-based view, “Strategic Management Journal”, no. 14, s. 179–191.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzak J. (2002b), Wpływ modelu dystrybucji na konkurencyjność banków, „Bank i Kredyt”, vol. 3 (1), s. 35–43.
Zobacz w Google Scholar

Piocha S., Radlińska K. (2008), Konkurencja i konkurencyjność sektora banków komercyjnych, „Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania”, vol. 12 (1), s. 119–132.
Zobacz w Google Scholar

Porter M. E. (2008), The five competitive forces that shape strategy, “Harvard Business Review”, vol. 86 (1), s. 79–93.
Zobacz w Google Scholar

Poznańska K. (2010), Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw, „Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej”, nr 82 (1), s. 65–79.
Zobacz w Google Scholar

Procter R., Rouncefield M., Poschen M., Lin Y., Voss A. (2011), Agile project management: A case study of a Virtual Research Environment development project. Computer supported cooperative work, “Computer Supported Cooperative Work. The Journal of Collaborative Computing and Work Practices”, vol. 20 (3), s. 197–225.
Zobacz w Google Scholar

Pulic A. (2000), VAIC – an accounting tool for IC management, “International Journal of Technology Management”, vol. 20 (5–7), s. 702–714.
Zobacz w Google Scholar

Rahman M., Akhter B. (2021), The impact of investment in human capital on bank performance: Evidence from Bangladesh, „Future Business Journal”, vol. 61 (7), s. 1–13.
Zobacz w Google Scholar

Rajan R. G., Zingales L. (2001), The influence of the financial revolution on the nature of firms, “Amercian Economic Review”, vol. 91 (2), s. 206–211.
Zobacz w Google Scholar

Ramaseshan B., Caruana A., Pang L. S. (2002), The effect of market orientation on new product performance: A study among Singaporean firm, “Journal of Product & Brand Management”, vol. 11 (6), s. 399–409.
Zobacz w Google Scholar

Ramesh K., Saha R., Goswami S., Dahiya R. (2019), Consumer’s response to CSR activities: Mediating role of brand image and brand attitude, “Corporate Social Responsibility and Environmental Management”, vol. 26 (2), s. 377–387.
Zobacz w Google Scholar

Rochmadhona B. N., Suganda T. R., Cahyadi S. (2018), The competitive advantage between intellectual capital and financial performance of banking sector in ASEAN, “Journal Keuangan dan Perbankan”, vol. 2 (22), s. 321–334.
Zobacz w Google Scholar

Roos G., Roos J. (1997), Measuring your company’s intellectual performance, “Long Range Planning”, no. 30 (3), s. 413–426.
Zobacz w Google Scholar

Rosińska-Bukowska M. (2014b), Internacjonalizacja przedsiębiorstw – istota budowania konkurencyjności w dobie globalizacji korporacyjnej, „Ekonomia Międzynarodowa”, nr 8, s. 153–171.
Zobacz w Google Scholar

Rosińska-Bukowska M. (2017a), Strategic changes in transnational corporation as an adjustment to the challenges of the 21st century, “Entrepreneurial Business and Economics Review (EBER)”, vol. 5 (2), s. 143–157.
Zobacz w Google Scholar

Rosińska-Bukowska M. (2017b), The model of competitiveness assessment of coopetition network systems – competition and cooperation of enterprises in the global economy, “Journal of Economics & Management”, vol. 24 (2), s. 5–13.
Zobacz w Google Scholar

Rosińska-Bukowska M. (2020b), The significance of intellectual capital in strategies of transnational corporations, “International Journal of Management and Economics”, vol. 56 (4), s. 291–306.
Zobacz w Google Scholar

Rosińska-Bukowska M. (2022), Evolution of corporate social responsibility standards and their implementation in the strategies of the most powerful corporations: Guidelines for the CSR 5.0 concept, “International Entrepreneurship Review”, vol. 8 (2), s. 25–35.
Zobacz w Google Scholar

Rosolińska A. (2007), Kapitał intelektualny w ocenie ryzyka kredytowego, “Journal of Management and Business Administration. Central Europe”, vol. 15 (1), s. 41–46.
Zobacz w Google Scholar

Ruiz-Rodriguez M.C., Castilla-Polo F. (2019), The intangible index in bank management, “Intangible Capital”, vol. 15 (8), s. 3–28.
Zobacz w Google Scholar

Rydzewska-Włodarczyk M., Sobieraj M. (2015), Pomiar efektywności procesów za pomocą kluczowych wskaźników efektywności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 76 (2), s. 333–347.
Zobacz w Google Scholar

Saltelli A. (2007), Composite indicators between analysis and advocacy, “Social Indicators Research”, vol. 81 (1), s. 65–77.
Zobacz w Google Scholar

Saruchi S. A., Zamil A. M., Basiruddin R., Rasid S. Z., Ahma N. F. G. (2019), Empirical linkage of intellectual capital and performance of Islamic banks, “International Journal of Engineering and Advanced Technology”, vol. 8 (1), s. 677–684.
Zobacz w Google Scholar

Sathye M. (2001), X-efficiency in Australian banking: An empirical investigation, “Journal of Banking And Finance”, no. 25 (3), s. 613–630.
Zobacz w Google Scholar

Setianto R. H., Sukmana R. (2016), Intellectual capital and Islamic banks performance from Indonesia and Malaysia, “Iqtishadia Journal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam”, vol. 9 (2), s. 376–397.
Zobacz w Google Scholar

Sharabati A. A., Jawad S. N., Bontis N. (2010), Intellectual capital and business performance in the pharmaceutical sector of Jordan, “Management Decision”, vol. 48 (1), s. 105–131.
Zobacz w Google Scholar

Shen C. H., Chen Y., Hsu H., Lin C. (2020), Banking crises and market timing: Evidence from M&As in the banking sector, “Journal of Financial Services Research”, vol. 57 (3), s. 315–347.
Zobacz w Google Scholar

Shih K., Chang C., Lin B. (2010), Assessing knowledge creation and intellectual capital in banking industry, “Journal of Intellectual Capital”, vol. 11 (1), s. 74–89.
Zobacz w Google Scholar

Siudek T. (2008), Efektywność w teorii i praktyce na przykładzie wybranych banków spółdzielczych w Polsce, „Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 65 (1), s. 5–18.
Zobacz w Google Scholar

Siudek T., Snarski P., Chodera B. (2013), Konkurencyjność banków komercyjnych i spółdzielczych w Polsce, „Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, nr 100 (2), s. 25–36.
Zobacz w Google Scholar

Skrzypek E. (1999), Wpływ zarządzania wiedzą na jakość, „Problemy Jakości”, nr 11, s. 4–9.
Zobacz w Google Scholar

Skrzypek E. (2017), Raportowanie kapitału intelektualnego organizacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, vol. 481 (1), s. 94–105.
Zobacz w Google Scholar

Skvarciany V., Jureviciene D., Iljins J., Gaile-Sarkane E. (2018), Factors influencing a banks competitive ability: the case of Lithuania and Latvia, “Oeconomia Copernicana”, vol. 9 (1), s. 7–28.
Zobacz w Google Scholar

Smuda-Kocoń M. (2019), Value added of intellectual capital in banks and the hysteresis effect, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie”, nr 136, s. 551–563.
Zobacz w Google Scholar

Sobolewski M., Stępień K. (2015), Zmiany efektywności banków w Polsce w latach 1996–2009, “Modern Mangement Review”, vol. XX, 22 (3), s. 199–212.
Zobacz w Google Scholar

Soewarno N., Tjahjadi B. (2020), Measures that matter: An empirical investigation of intellectual capital and financial performance of banking firms in Indonesia, “Journal of Intellectual Capital”, vol. 21 (6) , s. 1085–1106.
Zobacz w Google Scholar

Sotiroski K., Taleska S., Janeska M. (2012), Measuring intellectual capital in the banking sector in the Republic of Macedonia, Conference: „Reseraching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies Redete”, Banja Luka, s. 161–173.
Zobacz w Google Scholar

Speed R., Smith G. (1993), Customers, strategy and performance, “International Journal of Bank Marketing”, vol. 11 (5), s. 3–11.
Zobacz w Google Scholar

Stankiewicz, M. J. (2000). Substance and Methods of Evaluation of Enterprise Competitiveness, „Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics”, vol. 161(7), s. 95–111.
Zobacz w Google Scholar

Strahl D., Walesiak M. (1997), Normalizacja zmiennych w skali przedziałowej i ilorazowej w referencyjnym systemie granicznym, „Przegląd Statystyczny”, nr 44 (1), s. 69–77.
Zobacz w Google Scholar

Strojny M. (1999), Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym jako nowe źródło przewagi konkurencyjnej, „Problemy Jakości”, nr 12, s. 4–7.
Zobacz w Google Scholar

Studzińska E. A. (2012), Metody pomiaru efektywności banków, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 264, s. 413–431.
Zobacz w Google Scholar

Subramaniam M., Youndt M. (2005), The influence of intellectual capital on the types of innovative capabilities, “Academy of Management Journal”, vol. 48 (3), s. 450–463.
Zobacz w Google Scholar

Szablewski A. (2008), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa – logika i prawidłowości, „Finansowy Kwartalnik e-Finanse”, www.e-finanse.com, nr 3, s. 1–8.
Zobacz w Google Scholar

Szambelańczyk J. (2010), Stabilność systemu bankowego a paradygmat bankowości, „Finanse”, nr 1 (2), s. 39–65.
Zobacz w Google Scholar

Szlis I. (2010), Źródła przewagi w bankowości detalicznej w świetle badań, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 55 (3), s. 105–115.
Zobacz w Google Scholar

Szwacka-Mokrzycka J. (2010), Znaczenie wizerunku w budowaniu pozycji konkurencyjnej banków, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 4 (53), s. 278–286.
Zobacz w Google Scholar

Szymańska E. (2010), Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar, „Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G”, nr 97 (2), s. 152–164.
Zobacz w Google Scholar

Śledzik K. (2008), Wyceny KI w spółkach giełdowych, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1 (6), s. 16–33.
Zobacz w Google Scholar

Śledzik K. (2012), Wykorzystanie wskaźnika KCE do wyceny poziomu zasobów niematerialnych banków krajowych i banków porównawczych za okres 2005–2010, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 689 (50), s. 71–82.
Zobacz w Google Scholar

Tarka P. (2010), Latent variable models – issues on measurement and finding exact constructs, „Przegląd Statystyczny”, nr 4 (1), s. 142–167.
Zobacz w Google Scholar

Teece D. J., Pisano G., Shuen A. (1997), Firm capabilities, resources and the concept of strategy, “Strategic Management Journal”, vol. 18 (7), s. 509–533.
Zobacz w Google Scholar

Tian L., Han L., Mi B. (2020), Bank competition, information specialization and innovation, “Review of Quantitative Finance and Accounting”, vol. 54 (1), s. 1011–1035.
Zobacz w Google Scholar

Trisnowati Y. (2014), Intellectual capital and market value: Evidence from Indonesia, “Investment Management and Financial Innovations” vol. 16 (4), s.89-112.
Zobacz w Google Scholar

Ujwary-Gil A. (2017), The business model and intellectual capital in the value creation of firms: A literature review, “Baltic Journal of Management”, vol. 12 (3), s. 368–386.
Zobacz w Google Scholar

Urbanowska-Sojkin E. (2004), Niematerialne czynniki konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”, nr 43, s. 43–60.
Zobacz w Google Scholar

Vial G. (2019), Understanding digital transformation: A review and a research agenda, “Journal of Strategic Information Systems”, vol. 28 (2), s. 118–144.
Zobacz w Google Scholar

Węgrzyn P. (2020), Strategie biznesowe a główne kierunki rozwoju banków komercyjnych w Polsce, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, nr 2 (1), s. 177–191.
Zobacz w Google Scholar

Wiig K. W. (1997), Integrating intellectual capital with knowledge management, “Long Range Planning”, vol. 30 (3), s. 399–405.
Zobacz w Google Scholar

Wodnicka M. (2021), Wpływ czwartej rewolucji przemysłowej na innowacyjność usług, „Optimum Economic Studies” 2021, vol. 3 (105), s. 48–59.
Zobacz w Google Scholar

Wojnarowska H., Adamska I. (2001), Proces kształtowania lojalności klientów indywidualnych, „Marketing i Rynek”, nr 12, s. 6–11.
Zobacz w Google Scholar

Wysocki F., Łuczak A. (2001), Klasyfikacja typologiczna banków według ich sytuacji finansowej, „Wiadomości Statystyczne”, nr 12, s. 33–46.
Zobacz w Google Scholar

Yang C., Lin C. (2009), Does intellectual capital mediate the relationship between HRM and organizational performance? Perspective of a healthcare industry in Taiwan, “The International Journal of Human Resource Management”, vol. 20 (9), s. 1965–1984.
Zobacz w Google Scholar

Zeliaś A. (2002), Some notes on the selection of normalization of diagnostic variables, “Statistics in Transition”, vol. 5 (5), s. 787–802.
Zobacz w Google Scholar

Okladka

Pobrania

Opublikowane

31 października 2023

Serie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-273-6

Inne prace tego samego autora